Tam Bảo

Tam Bảo

Tìm hiểu ba ngôi cao cả: Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo và Đức Tăng Bảo từ đầu đến cuối.

Nội dung

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.