Tầm quan trọng của giới

Tầm quan trọng của giới

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN III

  PHÁP-HÀNH GIỚI (SĪLĀCĀRA)

  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  ĐOẠN KẾT

  Tầm quan trọng của giới

  Tích Ngài Trưởng-lão Sīlava trong bộ Theragāthā(1), được tóm lược như sau:

  Ngài Trưởng-lão Sīlava vốn là hoàng-tử của Đức-vua Bimbisāra trong kinh-thành Rājagaha.

  Hoàng-tử Ajātasattu giết Đức Phụ-vương Bimbisāra rồi lên ngôi làm Vua. Đức-vua Ajātasattu bày mưu kế giết hoàng-tử Sīlava, nhưng không thể nào giết chết được, bởi vì hoàng-tử Sīlava vốn có đầy đủ các pháp- hạnh ba-la-mật, kiếp này là kiếp chót, chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán. Cho nên, không một ai có khả năng giết chết hoàng-tử Sīlava được.

  Đức-Phật thấy rõ, biết rõ hoàng-tử Sīlava như vậy nên truyền dạy Ngài Đại-Trưởng-lão Mahāmoggallāna dùng phép thần thông đến giải cứu hoàng-tử Sīlava, đem hoàng-tử trở về hầu Đức-Phật.

  Hoàng-tử Sīlava đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, ngồi một nơi hợp lẽ, lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp. Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, hoàng-tử Sīlava phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật.

  Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, tỳ-khưu Sīlava thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán.

  Ngài Trưởng-lão Sīlava đã trú tại một vùng trong xứ Kosala. Đức-vua Ajātasattu hay tin truyền lệnh một nhóm lính đến tìm giết Ngài Trưởng-lão Sīlava.

  Ngài Trưởng-lão Sīlava thuyết pháp tế độ nhóm lính, sau khi lắng nghe Ngài Trưởng-lão thuyết-pháp, tất cả nhóm lính phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tất cả đều kính xin Ngài Trưởng-lão Sīlava cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama.

  Ngài Trưởng-lão Sīlava thuyết pháp dạy các đệ-tử phải biết tôn trọng giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, được tóm lược như sau:

  - Này các con! Trong Phật-giáo này, các con nên học pháp-học Phật-giáo và thực-hành pháp-hành Phật-giáo, thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp- hành thiền-tuệ.

  Pháp-hành giới mà hành-giả thực-hành giữ gìn thân và khẩu tránh xa 3 thân ác-nghiệp, 4 khẩu ác-nghiệp, giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn đem lại mọi sự thành tựu: thành tựu quả báu an-lạc trong cõi người, trong cõi trời và đặc biệt thành tựu chứng đắc Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới giới loài.

  Hành-giả nào muốn được 3 điều an-lạc:

  - Được bậc thiện-trí tán dương ca tụng khắp mọi nơi.

  - Tâm thường được an-lạc.

  - Được tái-sinh lên cõi thiện-giới.

  Hành-giả ấy cần phải thực-hành pháp-hành giới, giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, là người có giới trong sạch thanh-tịnh, là người biết cẩn trọng trong 6 môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn không để cho phiền-não nương nhờ nơi 6 môn mà phát sinh, giữ gìn 6 môn thanh-tịnh.

  Người có giới trong sạch trọn vẹn có nhiều bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-trí.

  Người phạm giới, tạo mọi ác-nghiệp, làm cho các bạn lành, bạn tốt xa lánh.

  Người không có giới bị bậc thiện-trí chê trách, tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi.

  Người có giới được bậc thiện-trí tán dương ca tụng, tiếng tốt lành được lan truyền khắp mọi nơi.

  Giới trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện-pháp được phát triển.

  Giới trong sạch trọn vẹn dẫn đầu mọi thiện-pháp.

  Vì vậy, các con nên giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn.

  Hành-giả giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, nên tránh xa 3 thân ác-nghiệp, 4 khẩu ác-nghiệp, được thành tựu 3 thân thiện-nghiệp, 4 khẩu thiện-nghiệp, làm cho thân, khẩu, ý thanh-tịnh, phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ trong giới trong sạch của mình.

  Giới trong sạch trọn vẹn thanh-tịnh là bến xuôi đến đại dương, đó là Niết-bàn của chư Phật Chánh-Đẳng- Giác, chư Phật Độc-Giác, chư Thánh thanh-văn-giác.

  Vì vậy, các con nên giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn.

  Giới trong sạch trọn vẹn có sức mạnh chiến thắng được sự cám dỗ của Ma-vương và Ma-quân.

  Giới trong sạch trọn vẹn là loại vũ khí vô song cực kỳ lợi hại diệt được phiền-não loại thô.

  Giới trong sạch trọn vẹn là đồ trang sức vô giá, là vật thơm làm tăng vẻ đẹp của thân và khẩu đáng kính, đáng yêu.

  Trong mọi lúc, giới trong sạch trọn vẹn như là chiếc áo giáp an toàn bảo vệ không để rơi trong 4 cõi ác-giới.

  Giới như chiếc cầu vượt qua khỏi 4 cõi ác-giới, vượt qua khỏi 4 vùng nước xoáy.

  Giới có nhiều tính chất đặc biệt như:

  Giới là thứ vật thơm kỳ diệu lan tỏa theo chiều gió và ngược chiều gió, lan tỏa khắp 10 hướng.

  Giới là thứ vật thoa cao quý nhất, hành-giả có giới trong sạch trọn vẹn thì danh thơm tiếng tốt lan tỏa khắp 10 hướng.

  Giới là hành trang, vật dụng thiết yếu của khách lữ hành trong các cõi thiện dục-giới (cõi người, cõi trời).

  Giới là phương tiện làm nhân-duyên hỗ trợ dắt dẫn đến mục đích cứu cánh cuối cùng là Niết-bàn.

  Kẻ thiểu-trí (si-mê) không biết tôn trọng giới của mình nên phạm điều-giới, không có giới, luôn luôn bị bậc thiện-trí chê trách trong kiếp hiện-tại. Sau khi chết, ác-nghiệp phạm giới cho quả tái-sinh trong 4 cõi ác- giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp trong cõi ác-giới ấy.

  Người thiện-trí có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, biết tôn trọng giới của mình, giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, thường được chư bậc thiện-trí tán dương ca tụng trong kiếp hiện-tại.

  Hành-giả có giới trong sạch trọn vẹn sau khi chết, đại- thiện-nghiệp giữ giới có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện dục-giới ấy.

  Bởi vậy cho nên, các con nên giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn để làm nền tảng cho pháp- hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ được phát triển ...

  Ngài Trưởng-lão Sīlava thuyết pháp dạy về giới, đề cao giới cao quý đến các đệ-tử của Ngài như vậy.

  Cho nên, thường sau khi các cận-sự-nam, cận-sự-nữ thọ phép quy y Tam-bảo và thọ trì giới xong, Ngài Trưởng Lão đọc câu chúc lành rằng:

  “Sīlena sugatiṃ yanti, sīlena bhogasampadā. Sīlena nibbutiṃ yanti, tasmā sīlaṃ visodhaye!”

  “Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới. Chúng-sinh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới. Chúng-sinh được giải thoát khổ, nhờ giữ giới. Các con nên giữ giới cho được trong sạch!”

  Pháp-hành giới mà hành-giả thực-hành giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn vẹn thanh-tịnh làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ được phát triển, mọi thiện-pháp được tăng trưởng từ 8 dục-giới thiện-pháp, 5 sắc-giới thiện-pháp, 4 vô-sắc-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam- giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh-quả-tâm.

  Thật ra, * người thiện biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn nhân phẩm cao quý con người của mình, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nên việc giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn không phải là việc khó khăn, sự thật đó là việc rất dễ dàng trong khả năng rất bình thường của mỗi bởi vì người thiện chỉ cần có tác-ý tránh xa sự phạm mỗi điều-giới mà thôi.

  Người thiện giữ gìn giới của mình trong sạch và trọn vẹn tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới thì được 5 quả-báu an- lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai.

  * Người ác không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, tự làm mất đi nhân phẩm cao quý con người của mình, không có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp, phạm mỗi điều-giới nào hợp đủ chi-pháp của điều-giới ấy, sự thật đó là việc rất khó khăn mà không phải ai cũng có khả năng làm được, bởi vì người ác cần phải cố gắng bằng thân hoặc bằng khẩu hợp đủ chi-pháp mới phạm điều-giới ấy được.

  Người ác phạm điều-giới nào, đã tạo ác-nghiệp điều- giới ấy, thì chịu 5 quả-khổ, quả xấu trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai.

  Đức-Phật dạy quả khổ, quả xấu của người phạm điều- giới và quả-báu an-lạc của người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như sau:

  * Quả khổ của người phạm giới (Dussīla ādīnava) (1)

  Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi làng Pāṭaligāma, dân làng Pāṭali đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy dân làng Pāṭali rằng:

  - Này các người tại gia! Có 5 quả xấu, quả khổ của người phạm giới, người không có giới. 5 quả xấu, quả khổ ấy là:

  1- Này các người tại gia! Trong đời này, người phạm giới, người không có giới làm tiêu hao của cải tài sản lớn lao do nhân dể duôi (thất niệm).

  Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giới, người không có giới.

  2- Này các người tại gia! Người phạm giới, người không có giới có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi.

  Đó là quả xấu thứ nhì của người phạm giới, người không có giới.

  3- Này các người tại gia! Người phạm giới, người không có giới có bất-thiện-tâm e ngại, sợ sệt khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa- môn, hội đoàn Bà-la-môn...

  Đó là quả xấu thứ ba của người phạm giới, người không có giới.

  4- Này các người tại gia! Người phạm giới, người không có giới có ác-tâm mê muội lúc lâm chung.

  Đó là quả khổ thứ tư của người phạm giới, người không có giới.

  5- Này các người tại gia! Sau khi người phạm giới, người không có giới chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.

  Đó là quả xấu, quả khổ thứ năm của người phạm giới, người không có giới.

  - Này các người tại gia! Đó là 5 quả xấu, quả khổ của người phạm giới, người không có giới như vậy.

  * Quả-báu của người có giới (Sīlavanta ānisaṃsa) (1)

  - Này các người tại gia! Có 5 quả-báu của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 5 quả- báu ấy là:

  1- Này các người tại gia! Trong đời này, người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có nhiều của cải lớn lao do nhờ nhân không dể duôi (có trí-nhớ biết mình).

  Đó là quả báu thứ nhất của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn.

  2- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có danh thơm tiếng tốt được lan truyền khắp mọi nơi.

  Đó là quả báu thứ nhì của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn.

  3- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại-thiện-tâm dũng cảm, không rụt rè e thẹn khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bà-la- môn...

  Đó là quả báu thứ ba của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn.

  4- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại-thiện-tâm tỉnh táo lúc lâm chung.

  Đó là quả báu thứ tư của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn.

  5- Này các người tại gia! Sau khi người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đại-

  thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh cõi thiện dục- giới (cõi người, cõi trời dục-giới), hưởng mọi sự an-lạc trong cõi ấy.

  - Này các người tại gia! Đó là 5 quả báu của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như vậy.

  * Trong Chú-giải bài kinh Sakkapañhasutta, có đoạn đề cập đến những người có giới trong sạch và trọn vẹn, lúc lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt có thể lựa chọn cõi-giới tái-sinh kiếp sau 1 trong 6 cõi trời dục- giới theo ý muốn của mình như sau:

  “Parisuddhasīlā nāma chasu devalokesu yatthicchanti, tattha nibbattanti.” (1)

  Những người có giới trong sạch và trọn vẹn lúc lâm chung, có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt muốn tái-sinh kiếp sau trên cõi trời nào trong 6 cõi trời dục-giới, thì sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh trong cõi trời dục-giới ấy như ý muốn, và hưởng được mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ.

  Patthanā

  Iminā puññakammena, sukhī bhavāma sabbadā. Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo, loke sattā sumaṅgalā. Vietnam-raṭṭhikā sabbe ca, janā pappontu sāsane. Vuḍḍhiṃ viruḷhivepullaṃ, patthayāmi nirantaraṃ.

  Lời cầu nguyện

  Do nhờ phước-thiện thanh cao này,
  Cho chúng con thường được an-lạc.
  Cầu mong chánh-pháp được trường tồn,

  Tất cả chúng-sinh được hạnh-phúc.
  Dân tộc Việt Nam được phát triển,
  Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo.
  Bần sư cầu nguyện với tâm thành,
  Hằng mong được thành tựu như nguyện.

  Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo lokasmiṃ
  Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo Vietnamraṭṭhasmiṃ.

  Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên thế gian,
  Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên Tổ-quốc Việt-Nam thân yêu.

  PL. 2563 / DL. 2019 Rừng Núi Viên-Không Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

  (Aggamahāpaṇḍita)

  SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN

  - Vinayapiṭakapāḷi và Aṭṭhakathāpāḷi.
  - Suttantapiṭakapāḷi và Aṭṭhakathāpāḷi.
  - Abhidhammapiṭakapāḷi và Aṭṭhakathāpāḷi.
  - Abhidhammatthasaṅgaha của Ngài Đại-Trưởng-lão Anuruddha.
  - Bộ Visuddhimagga và bộ Visuddhimaggamahāṭīkā
  - Toàn bộ Mahābuddhavaṃsa của Ngài Đại-Trưởng-lão Vicittasārābhivaṃsa (Visiṭṭhatipiṭakadhara, Mahātipiṭakakovida, Dhammabhaṇdāgārika).
  - Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão Ledi Sayadaw.
  - Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammajotika” của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotika.

  -oo0oo-

  (1) Bộ Theragātha, bài kệ của Ngài Trưởng-lão Sīlavatheragāthā.

  (1) Dī. Mahāvagga, kinh Mahāparinibbānasutta, đoạn Dussīla ādīnava.

  (1) Dī. Mahāvagga, kinh Mahāparinibbānasutta, đoạn Sīlavanta ānisaṃsa.

  (1) Bộ Chú-giải Dī. Mahāvaggaṭṭhakathā, kinh Sakkapañhasuttavaṇṇanā.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.