Tâm sân hận là gì? Và nguyên nhân xuất hiện tâm sân?

Tâm sân hận là gì? Và nguyên nhân xuất hiện tâm sân?

  Do nguyên nhân nào gọi là sân-tâm?

  Bất-thiện-tâm nào có nhân sân (dosahetu), hoặc có sân tâm-sở (dosacetasika) nhiều năng lực dắt dẫn các tâm-sở đồng sinh với bất-thiện- tâm ấy biết đối-tượng xấu, phát sinh khổ tâm, gọi bất-thiện-tâm ấy là sân-tâm (dosacitta).

  2 sân-tâm phát sinh do 5 nhân:

  1- Dosajjhāsayatā: người có tính hay sân hận.

  2- Agambhīrapakatitā: thói quen không suy xét sâu sắc, không tế nhị.

  3- Appassutatā: người có ít học hỏi, kém hiểu biết trong các thiện-pháp.

  4- Aniṭṭhārammaṇasamāyogo: tiếp xúc với đối-tượng xấu không hài lòng.

  5- Āghātavatthusamāyogo: tiếp xúc với đối- tượng hận thù với mình, hoặc người thân của mình.

  Nguyên nhân gần để phát sinh 2 sân-tâm đó là aniṭṭhārammaṇa: đối-tượng xấu và āghātavatthu: đối-tượng hận thù.

  Āghātavatthu: đối-tượng hận thù có 10 loại:

  1- Hận thù do nghĩ rằng: người ấy đã từng gây tai hại cho ta.

  2- Hận thù do nghĩ rằng: người ấy đang gây tai hại cho ta.

  3- Hận thù do nghĩ rằng: người ấy sẽ gây tai hại cho ta.

  4- Hận thù do nghĩ rằng: người ấy đã từng gây tai hại cho người thân yêu của ta.

  5- Hận thù do nghĩ rằng: người ấy đang gây tai hại cho người thân yêu của ta.

  6- Hận thù do nghĩ rằng: người ấy sẽ gây tai hại cho người thân yêu của ta.

  7- Hận thù do nghĩ rằng: người ấy đã từng làm lợi ích cho kẻ thù của ta.

  8- Hận thù do nghĩ rằng: người ấy đang làm lợi ích cho kẻ thù của ta.

  9- Hận thù do nghĩ rằng: người ấy sẽ làm lợi ích cho kẻ thù của ta.

  10- Hận thù do gặp phải rủi như vấp ngã đau, đạp gai đâm vào bàn chân đau, v.v ...

  Trích Akusalacitta: Bất Thiện Tâm, Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.