Tạng Kinh

Tạng Kinh

Nội dung

Bài đăng số Trang số
503. Sattigumba Jataka: Chuyện Anh Vũ Sattigumba 1
542. Khandahala Jataka: Chuyện Tế Sư Khandahala 2
528. Mahabodhi Jataka: Chuyện Hiền Giả Đại Bồ Đề 3
527. Ummadanti Jataka: Chuyện Kỹ Nữ Ummadantī 4
423. Indriya Jataka: Chuyện Uy Lực Dục Tham 5
422. Cetiya Jataka: Chuyện Quốc Vương Ceti 6
421. Gangamala Jataka: Chuyện Người Hớt Tóc Gangamāla 7
420. Sumangala Jataka: Chuyện Người Giữ Ngự Viên Sumangala 8
419. Sulasa Jataka: Chuyện Kiều Nữ Sulasā 9
418. Atthasadda Jataka: Chuyện Tám Tiếng Kêu 10
417. Kaccani Jataka: Chuyện Hiền Mẫu Kaccāni 11
416. Parantapa Jataka: Chuyện Cận Thần Parantapa 12
541. Nimi Jataka: Chuyện Đại Vương Nimi 13
130. Kosiya Jataka: Chuyện Nữ Bà-La-Môn Kosiya 14
128. Bilara Jataka: Chuyện Con Mèo 15
127. Kalanduka Jataka: Chuyện Người Nô Lệ Kalanduka 16
126. Asilakkhana Jataka: Chuyện Tướng Của Kiếm 17
125. Katahaka Jataka: Chuyện Người Nô Lệ Katāhaka 18
124. Amba Jataka: Chuyện Trái Xoài 19
122. Dummedha Jataka: Chuyện Kẻ Ngu 20
121. Kusanāli Jataka: Chuyện Thần Cây Cỏ Kusa 21
120. Bandhanamokkha Jataka: Chuyện Giải Thoát Sự Trói Buộc 22
119. Akālarāvi Jataka: Chuyện Con Gà Gáy Phi Thời 23
118. Vattaka Jataka: Chuyện Chim Cun Cút 24
117. Tittira Jataka: Chuyện Chim Đa Đa 25
116. Dubbaca Jataka: Chuyện Người Múa Giáo 26
115. Anusasika Jataka: Chuyện Người Giáo Giới 27
114. Mitacinti Jataka: Chuyện Con Cá Nghĩ Vừa 28
113. Sigala Jataka: Chuyện Con Chó Rừng 29
112. Amaradevi-Panha Jataka: Chuyện Câu Hỏi Của Hoàng Hậu Bất Tử 30
111. Gadrabha-Panha Jataka: Chuyện Câu Hỏi Của Con Lừa 31
110. Sabbasamharaka-Panha Jataka: Chuyện Câu Hỏi Bao Quát Tất Cả 32
109. Kundakapuva Jataka: Chuyện Bánh Bột Trấu Đỏ 33
108. Bāhiya Jataka: Chuyện Lạ Kỳ 34
107. Salittaka Jataka: Chuyện Nghề Ném Đá 35
106. Udancani Jataka: Chuyện Múc Nước 36
105. Dubbalakattha Jataka: Chuyện Con Voi Sợ Chết 37
104. Mittavinda Jataka: Chuyện Chàng Trai Mittavida 38
103. Veri Jataka: Chuyện Kẻ Thù 39
102. Pannika Jataka: Chuyện Người Bán Rau 40
101. Parosata Jataka: Chuyện Hơn Một Trăm Kẻ Ngu 41
100. Asatarupa Jataka: Chuyện Sắc Thân Bất Lạc 42
99. Parosahassa Jataka: Chuyện Hơn Một Ngàn Kẻ Ngu 43
98. Kutavanija Jataka: Chuyện Người Lái Buôn Lừa Đảo 44
97. Nāmasiddhi Jataka: Chuyện Điềm Lành Của Tên 45
96. Telapatta Jataka: Chuyện Bát Dầu 46
95. Mahasudassana Jataka: Chuyện Vua Đại Thiện Kiến 47
94. Lomahamsa Jataka: Chuyện Nỗi Kinh Hoàng 48
93. Vissasabhojana Jataka: Chuyện Ngộ Độc Do Luyến Ái 49
92. Māhāsara Jataka: Chuyện Đại Bảo Vật 50
91. Litta Jataka: Chuyện Chơi Súc Sắc Ngộ Độc 51
90. Akatannu Jataka: Chuyện Kẻ Vong Ân (Tiền Thân Akatannu) 52
89. Kuhaka Jataka: Chuyện Tiếng Trống Ồn Ào 53
88. Sarambha Jataka: Chuyện Con Bò Sārambha 54
87. Mamgala Jataka: Chuyện Điềm Lành Dữ 55
86. Sīlavīmamsana Jataka: Chuyện Thử Thách Giới Ðức 56
85. Kimpakka Jataka: Chuyện Cây Có Trái Lạ 57
84. Atthassadvāra Jataka: Chuyện Cửa Ngõ Hạnh Phúc 58
83. Kālakanni Jataka: Chuyện Ðiềm Xui Xẻo 59
82. Mittavinda Jataka: Chuyện Nam Tử Mittavinda 60
81. Surapana Jataka: Chuyện Uống Rượu 61
80. Bhimasena Jataka: Chuyện Người Thợ Dệt Bhimasena 62
79. Kharassara Jataka: Chuyện Tiếng Trống Ồn Ào 63
78. illisa-Jataka: Chuyện Vị Triệu Phú illīsa 64
76. Chuyện Người Không Sợ Hãi (Tiền thân Asamkiya) 65
421. Chuyện Người Hớt Tóc Gangamāla (Tiền Thân Gangamāla) 66
220. Chuyện Tế Sư Dhammadhaja (Tiền Thân Dhammadhaja) 67
77. Chuyện Giấc Mộng Lớn ( Tiền Thân Mahāsupina) 68
75. Chuyện Con Cá (Tiền Thân Maccha) 69
74. Chuyện Luật Cây Rừng (Tiền Thân Rukkadhamma) 70
73. Chuyện Đúng Vậy Chăng? (Tiền Thân Saccankira) 71
72. Chuyện Tượng Vương Đức Hạnh (Tiền Thân Sīlavanāga) 72
71. Chuyện Cây Varana (Tiền Thân Vanara) 73
Giới thiệu: Chuyện Ngạ Quỷ 74
Giới Thiệu: Chuyện Thiên Cung 75
Lời mở đầu Hạnh Tạng 76
1. Chuyện Pháp Tối Thượng (Tiền Thân Apannaka) 77
Giới Thiệu Kinh Tập (Sutta Nipata) 78
Giới thiệu Tập Kinh Phật Thuyết Như Vậy - (Itivuttaka) 79
Giới thiệu Kinh Phật Tự Thuyết (Udāna) 80
Yamakavagga: Phẩm Song Yếu [1-20] 81
Tiểu Tụng: Khuddakapātha 82
Giới thiệu Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikāya) 83
Chương Một: Tương Ưng Ðạo 84
Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ 85
Chương Một: Tương Ưng Uẩn 86
Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên 87
Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên 88
1. Chương Một Pháp (Phẩm 01 - 21): Phẩm sắc, phẩm đoạn triền cái, phẩm khó sử dụng, ... 89
152. Indriyabhāvanā sutta: Kinh Căn tu tập 90
151. Pindapātapārisuddhi sutta: Kinh Khất thực thanh tịnh 91
150. Nagaravindeyya sutta: Kinh Nói cho dân Nagaravinda 92
149. Mahāsalāyatanika sutta: Đại kinh Sáu xứ 93
148. Chachakka sutta: Kinh Sáu sáu 94
147. Cūlarāhulovāda sutta: Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la 95
146. Nandakovāda sutta: Kinh Giáo giới Nandaka 96
145. Punnovāda sutta: Kinh Giáo giới Phú-lâu-na 97
144. Channovāda sutta: Kinh Giáo giới Channa 98
143. Anāthapindikovāda sutta: Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc 99
142. Dakkhināvibhanga sutta: Kinh Phân biệt cúng dường 100
141. Saccavibhanga sutta: Kinh Phân biệt về Sự thật 101
140. Dhātuvibhanga sutta: Kinh Giới phân biệt 102
139. Aranavibhanga sutta: Kinh Vô tránh phân biệt 103
138. Uddesavibhanga sutta: Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết 104
137. Salāyatanavibhanga sutta: Kinh Phân biệt sáu xứ 105
136. Mahākammavibhanga: Kinh Đại phân biệt nghiệp 106
135. Cūlakammavibhanga sutta: Kinh Tiểu phân biệt nghiệp 107
134. Lomasakangiyabhaddekaratta sutta: Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả 108
133. Mahākaccānabhaddekaratta sutta: Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả 109
132. Anandabhaddekaratta sutta: Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả 110
131. Bhaddekaratta sutta: Kinh Nhất dạ hiền giả 111
130. Devadūta sutta: Kinh Thiên sứ 112
129. Bālapandita sutta: Kinh Hiền Ngu 113
128. Upakkilesa sutta: Kinh Tùy phiền não 114
127. Anuruddha sutta: Kinh A-na-luật 115
126. Bhūmija sutta: Kinh Phù-di 116
125. Dantabhūmi sutta: Kinh Ðiều ngự địa 117
124. Bakkula sutta: Kinh Bạc-câu-la 118
123. Acchariya-abbhūtadhamma sutta: Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp 119
122. Mahāsunnata sutta: Kinh Ðại không 120
121. Cūlasunnata sutta: Kinh Tiểu không 121
120. Sankhārupapatti sutta: Kinh Hành sanh 122
119. Kāyagatāsati sutta: Kinh Thân hành niệm 123
118. Anāpānasati sutta: Kinh Quán niệm hơi thở 124
117. Mahācattārīsaka sutta: Ðại kinh Bốn mươi 125
116. Isigili sutta: Kinh Thôn tiên 126
115. Bahudhātuka sutta: Kinh Đa giới 127
114. Sevitabba-asevitabba sutta: Kinh Nên hành trì, không nên hành trì 128
113. Sappurisa sutta: Kinh Chân nhân 129
112. Chabbisodhana sutta: Kinh Sáu thanh tịnh 130
111. Anupada sutta: Kinh bất đoạn 131
110. Cūlapunnama sutta: Tiểu kinh Mãn nguyệt 132
109. Mahāpunnama sutta: Ðại kinh Mãn nguyệt 133
108. Gopakamoggallāna sutta: Kinh Gopaka Moggallāna 134
107. Ganakamoggallāna sutta: Kinh Ganaka Moggallāna 135
106. Anenjasappāya sutta: Kinh Bất động lợi ích 136
105. Sunakkhatta sutta: Kinh Thiện tinh 137
104. Sāmagāma sutta: Kinh Làng Sama 138
103. Kinti sutta: Kinh Nghĩ như thế nào? 139
102. Pancattaya sutta: Kinh Năm và Ba 140
101. Devadaha sutta: Kinh Devadaha 141
100. Sangārava sutta: Kinh Sangārava 142
99. Subha sutta: Kinh Subha 143
98. Vāsettha sutta: Kinh Vāsettha 144
97. Dhānanjāni sutta: Kinh Dhānanjāni 145
96. Esukārī sutta: Kinh Esukārī 146
95. Cankī sutta: Kinh Cankī 147
94. Ghotamukha sutta: Kinh Ghotamukha 148
93. Assalāyana sutta: Kinh Assalāyana 149
92. Sela sutta: Kinh Sela 150
91. Brahmāyu sutta: Kinh Brahmāyu 151
90. Kannakatthala sutta: Kinh Kannakatthala 152
89. Dhammacetiya sutta: Kinh Pháp trang nghiêm 153
88. Bāhitika sutta: Kinh Bāhitika 154
87. Piyajātika sutta: Kinh Ái sanh 155
86. Angulimāla sutta: Kinh Angulimāla 156
85. Bodhirajākumāra sutta: Kinh Vương tử Bồ-đề 157
84. Madhurā sutta: Kinh Madhurā 158
83. Makhādeva sutta: Kinh Makhādeva 159
82. Ratthapāla sutta: Kinh Ratthapāla 160
81. Ghatīkāra sutta: Kinh Ghatīkāra 161
80. Vekhanassa sutta: Kinh Vekhanassa 162
79. Cūlasakuludāyi sutta: Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu đà di) 163
78. Samanamandikāputta sutta: Kinh Samanamandikā 164
77. Mahāsakuludāyin sutta: Ðại kinh Sakuludāyi 165
76. Sandaka sutta: Kinh Sandaka 166
75. Māgandiya sutta: Kinh Māgandiya 167
74. Dīghanakha sutta: Kinh Trường Trảo 168
73. Mahāvacchagotta sutta: Ðại kinh Vacchagotta 169
72. Aggivacchagotta sutta: Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa 170
71. Tevijjavacchagotta sutta: Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh 171
70. Kītāgiri sutta: Kinh Kītāgiri 172
69. Gulisāni sutta: Kinh Gulisāni 173
68. Nalakapāna sutta: Kinh Nalakapāna 174
67. Cātumā sutta: Kinh Cātumā 175
66. Latukikopama sutta: Kinh Ví dụ Con chim cáy 176
65. Bhaddāli sutta: Kinh Bhaddāli 177
64. Mahā Mālunkyā sutta: Ðại kinh Mālunkyā 178
63. Cula Mālunkyā sutta: Tiểu kinh Mālunkyā 179
62. Mahā Rāhulovāda sutta: Đại kinh Giáo giới La-hầu-la 180
61. Ambalatthikā Rāhulovāda sutta: Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala 181
60. Apannaka sutta: Kinh Không gì chuyển hướng 182
59. Bahuvedanīya sutta: Kinh Nhiều cảm thọ 183
58. Abhayarājakumāra sutta: Kinh Vương tử Vô Úy 184
57. Kukkuravatika sutta: Kinh Hạnh con Chó 185
56. Upāli sutta: Kinh Upāli 186
55. Jīvaka sutta: Kinh Jīvaka 187
54. Potaliya sutta: Kinh Potaliya 188
53. Sekha sutta: Kinh Hữu Học 189
52. Atthakanāgara sutta: Kinh Bát Thành 190
51. Kandaraka sutta: Kinh Kandaraka 191
50. Māratajjanīya sutta: Kinh Hàng Ma 192
49. Brahmanimantanika sutta: Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh 193
48. Kosambiya sutta:Kinh Kosambiya 194
47. Vīmamsaka sutta: Kinh Tư Sát 195
46. Mahādhammasamādāna sutta: Đại Kinh Pháp Hành 196
45. Cūladhammasamādāna sutta: Tiểu Kinh Pháp Hành 197
44. Cūlavedalla sutta: Tiểu Kinh Phương Quảng 198
43. Mahāvedalla sutta: Đại Kinh Phương Quảng 199
42. Veranjaka sutta: Kinh Veranjaka 200
41. Sāleyyaka sutta: Kinh Sāleyyaka 201
40. Cūla-Assapura sutta: Tiểu Kinh Xóm Ngựa 202
39. Mahā-Assapura sutta: Đại Kinh Xóm Ngựa 203
38. Mahātanhāsankhaya sutta: Đại Kinh Đoạn Tận Ái 204
37. Cūlatanhāsankhaya sutta: Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái 205
36. Mahāsaccaka sutta: Đại Kinh Saccaka 206
35. Cūlasaccaka sutta: Tiểu Kinh Saccaka 207
34. Cūlagopālaka sutta: Tiểu Kinh Người Chăn Bò 208
33. Mahāgopālaka sutta: Đại Kinh Người Chăn Bò 209
32. Mahāgosinga sutta: Đại Kinh Rừng Sừng Bò 210
31. Cūlagosinga sutta: Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò 211
30. Cūlasāropama sutta: Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây 212
29. Mahasaropama-sutta: Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây 213
28. Mahāhatthipadopama sutta: Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi 214
27. Cūlahatthipadopama sutta: Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi 215
26. Ariyapariyesanā sutta: Kinh Thánh Cầu 216
25. Nivāpa sutta: Kinh Bẫy Mồi 217
24. Rathavinīta sutta: Kinh Trạm Xe 218
23. Vammika sutta: Kinh Gò Mối 219
22. Alagaddūpama sutta: Kinh Ví Dụ Con Rắn 220
21. Kakacūpama sutta: Kinh Ví Dụ Cái Cưa 221
20. Vtakkasanthāna sutta: Kinh An Trú Tầm 222
19. Dvedhāvitakka sutta: Kinh Song Tầm 223
18. Madhupindika sutta: Kinh Mật Hoàn 224
17. Vanapattha sutta: Kinh Khu Rừng 225
16. Cetokhila sutta: Kinh Tâm Hoang Vu 226
15. Anumāna sutta: Kinh Tư Lượng 227
14. Cūladukkhakkhanda sutta: Tiểu Kinh Khổ Uẩn 228
13. Mahādukkhakkhanda sutta: Đại Kinh Khổ Uẩn 229
12. Mahāsīhanāda sutta: Đại Kinh Sư Tử Hống 230
11. Cūlasīhanāda sutta: Tiểu Kinh Sử Tử Hống 231
10. Satipatthāna sutta: Kinh Niệm Xứ 232
9. Sammāditthi sutta: Kinh Chánh Tri Kiến 233
8. Sallekha sutta: Kinh Đoạn Giảm 234
7. Vatthūpama sutta: Kinh Ví Dụ Tấm Vải 235
6. Akankheyya sutta: Kinh Ước Nguyện 236
5. Anangana sutta: Kinh Không Uế Nhiễm 237
4. Bhayabherava sutta: Kinh Sợ Hãi Khiếp Đảm 238
3. Dhammadāyāda sutta: Kinh Thừa Tự Pháp 239
2. Sabbāsava sutta: Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc 240
1. Mūlapariyāya sutta: Kinh Pháp Môn Căn Bản 241
34. Dasuttara sutta: Kinh Thập Thượng 242
33. Sangīti sutta: Kinh Phúng Tụng 243
32. Atānātiya sutta: Kinh A-Sá-Nang-Chi 244
31. Sigālovāda sutta: Kinh Giáo thọ Thi-Ca-La-Việt 245
30. Lakkhana sutta: Kinh Tướng 246
29. Pāsādika sutta: Kinh Thanh Tịnh 247
28. Sampasādanīya sutta: Kinh Tự Hoan Hỷ 248
27. Agganna sutta: Kinh Khởi Thế Nhân Bổn 249
26. Cakkavati-Sīhanāda sutta: Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống 250
25. Udumbarikā-Sīhanāda sutta: Kinh Ưu-Đàm-Bà-La Sư Tử Hống 251
24. Pātika sutta: Kinh Ba-Lê 252
23. Pāyāsi sutta: Kinh Tệ Túc 253
22. Mahāsatipatthana sutta: Kinh Đại Niệm Xứ 254
21. Sakka-panha sutta: Kinh Đế-thích sở vấn 255
20. Mahāsamaya sutta: Kinh Đại Hội 256
19. Mahāgovinda sutta: Kinh Đại Điển Tôn 257
18. Janavasabha sutta: Kinh Xa-Ni-Sa 258
17. Mahāsudassana sutta: Kinh Đại Thiện Kiến Vương 259
16. Mahāparinibbāna sutta: Kinh Đại Bát Niết Bàn 260
15. Mahānidāna sutta: Kinh Đại duyên 261
14. Mahāpadāna sutta: Kinh Đại Bổn 262
13. Tevijja sutta: Kinh Tevijja (Tam minh) 263
12. Lohicca sutta: Kinh Lohicca 264
11. Kevaddha sutta: Kinh Kevaddha (Kiên Cố) 265
10. Subha sutta: Kinh Subha 266
9. Potthapāda sutta: Kinh Potthapāda 267
8. Kassapa-Sīhanāda sutta: Kinh Ca-Diếp Sư Tử Hống 268
7. Jāliya sutta: Kinh Jāliya 269
6. Mahāli sutta: Kinh Mahāli 270
5. Kūtadanta sutta: Kinh Kūtadanta 271
4. Sonadanda sutta: Kinh Sonadanta 272
3. Ambattha sutta: Kinh Ambattha 273
2. Sāmanna-Phala Sutta: Kinh Sa Môn Quả 274
1. Brahmajāla sutta: Kinh Phạm võng 275
Phẩm con Rắn 276
Phẩm Lâu Đài Nữ Giới 277
Dānapāramitā - Sự Toàn Hảo về Bố Thí 278
2. Chuyện Bãi Sa Mạc (Tiền Thân Vannupatha) 279
Chương Một - Phẩm Rắn Uragavagga 280
Chương Một - Một Pháp 281
Chương 1: Phẩm Bồ Đề 282
Appamadavagga: Phẩm Không Phóng Dật [21-32] 283
Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi 284
Chương Hai: Tương Ưng Thọ 285
Chương Hai: Tương Ưng Radha 286
Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến 287
Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử 288
2. Chương Hai Pháp (Phẩm 01 - 17): Phẩm hình phạt, phẩm tranh luận, phẩm người ngu, ... 289
Phẩm Ubbarī 290
Phẩm Cittalatā 291
Sīlapāramitā - Sự Toàn Hảo về Giới 292
3. Chuyện Người Buôn Chè (Tiền Thân Serivānija) 293
Chương Hai - Tiểu Phẩm 294
Chương Hai - Hai Pháp 295
Chương 2: Phẩm Muccalinda 296
Cittavagga: Phẩm Tâm [33-43] 297
Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ 298
Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân 299
Chương Ba: Tương Ưng Kiến 300
Chương Ba: Tương Ưng Giới 301
Chương Ba: Tương Ưng Kosala 302
3. Chương Ba Pháp (Phẩm 01 - 16): Phẩm người ngu, phẩm người đóng xe, phẩm người, ... 303
Tiểu Phẩm 304
Phẩm Pāricchattaka 305
Nekkhamma pāramitā - Sự Toàn Hảo về Xuất Ly 306
4. Chuyện Tiểu Triệu Phú (Tiền Thân Cullakasetthī) 307
Chương Ba - Đại Phẩm 308
Chương Ba - Ba Pháp 309
Chương 3: Phẩm Nanda 310
Pupphavagga: Phẩm Hoa [44-59] 311
Chương Bốn: Tương Ưng Căn 312
Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhādaka 313
Chương Bốn: Tương Ưng Nhập 314
Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ 315
Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma 316
4. Chương Bốn Pháp (Phẩm 01 - 28): Phẩm nghiệp công đức, phẩm nguồn sanh phước, phẩm loài người, ... 317
Đại Phẩm 318
Phẩm Đại Xa 319
Adhiṭṭhāna pāramitā - Sự Toàn Hảo về Quyết Định 320
5. Chuyện Đấu Gạo (Tiền Thân Tandulanāli) 321
Chương Bốn - Phẩm Tám 322
Chương Bốn - Bốn Pháp 323
Chương 4: Phẩm Meghiya 324
Balavagga: Phẩm Ngu [60-75] 325
Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần 326
Chương Năm: Tương Ưng Sāmandaka 327
Chương Năm: Tương Ưng Sanh 328
Chương Năm: Tương Ưng Kassapa 329
Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni 330
5. Chương Năm Pháp (Phẩm 01 - 18): Phẩm sức mạnh, phẩm vua, phẩm bệnh, ... 331
Phẩm Đỏ Sẫm 332
Sacca pāramitā - Sự Toàn Hảo về Chân Thật 333
6. Chuyện Thiên Pháp (Tiền Thân Devadhamma) 334
Chương Năm - Trên Đường Đến Bờ Bên Kia 335
Chương Năm: Phẩm Trưởng Lão Sona 336
Panditavagga: Phẩm Hiền Trí [76-89] 337
Chương Sáu: Tương Ưng Lực 338
Chương Sáu: Tương Ưng Moggalāna 339
Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não 340
Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Đắc Cung Kính 341
Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên 342
6. Chương Sáu Pháp (Phẩm 01 -12): Phẩm đáng được cung kính, phẩm cần phải ghi nhớ, phẩm chư thiên, ... 343
Phẩm Pāyasi 344
Mettā pāramitā - Sự Toàn Hảo về Từ Ái 345
7. Chuyện Nàng Lượm Củi (Tiền Thân Katthahāri) 346
Chương Sáu: Phẩm Sanh Ra Ðã Mù 347
Arahantavagga: Phẩm A-La-Hán [90-99] 348
Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc 349
Chương Bảy: Tương Ưng Tâm 350
Chương Bảy: Tương Ưng Sāriputta 351
Chương Bảy: Tương Ưng Rāhula 352
Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn 353
7. Chương Bảy Pháp (Phẩm 01 - 09): Phẩm tài sản, phẩm chư thiên, phẩm tuỳ miên, ... 354
Phẩm Sunikkhitta 355
Upekkhā pāramitā - Sự Toàn Hảo về Hành Xả 356
8. Chuyện Vua Gāmani (Tiền Thân Gāmani) 357
Chương Bảy: Phẩm Nhỏ 358
Sahassavagga: Phẩm Ngàn [100-115] 359
Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha 360
Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng 361
Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng 362
Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana 363
Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa 364
8. Chương Tám Pháp (Phẩm 01 - 10): Phẩm bố thí, phẩm tham ái, phẩm ngày trai giới, ... 365
9. Chuyện Vua Makhādeva (Tiền Thân Makhādeva) 366
Uddānagāthā - Bài Kệ Tóm Tắt 367
Chương Tám: Phẩm Pātaligāmiya 368
Papavagga: Phẩm Ác [116-128] 369
Chương Chín: Tương Ưng Thiền 370
Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi 371
Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Điểu 372
Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ 373
Chương Chín: Tương Ưng Rừng 374
9. Chương Chín Pháp (Phẩm 01 - 10): phẩm chánh giác, phẩm tham, phẩm niệm xứ, ... 375
10. Chuyện Trưởng Lão Sukhavihāri (Tiền Thân Sukhavihāri) 376
Dandavagga: Phẩm Hình Phạt [129-145] 377
Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra 378
Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết 379
Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà 380
Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo 381
Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa 382
10. Chương Mười Pháp (Phẩm 01 - 22): phẩm lợi ích, phẩm ước nguyện, phẩm mắng nhiếc, ... 383
11. Chuyện Con Nai Điềm Lành (Tiền Thân Lakkhana) 384
Jaravagga: Phẩm Già [146-156] 385
Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu 386
Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây 387
Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka 388
11. Chương Mười Một Pháp (Phẩm 01 - 03): phẩm y chỉ, phẩm tuỳ niệm, phẩm tổng kết, ... 389
12. Chuyện Con Nai Cây Đa (Tiền Thân Nigrodhamiga) 390
Attavagga: Phẩm Tự Ngã [157-166] 391
Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật 392
Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota 393
13. Chuyện Mũi Tên (Tiền Thân Kandina) 394
Lokavagga: Phẩm Thế Gian [167-178] 395
Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền 396
14. Chuyện Con Nai Gió (Tiền Thân Vātamiga) 397
Buddhavagga: Phẩm Phật Ðà [179-196] 398
15. Chuyện Con Nai Kharādiya (Tiền Thân Kharādiya) 399
Sukhavagga: Phẩm An Lạc [197-208] 400
16. Chuyện Con Nai Có Ba Cử Chỉ (Tiền Thân Tipallatthamiga) 401
Piyavagga: Phẩm Hỷ Ái [209-220] 402
17. Chuyện Gió Thổi (Tiền Thân Māluta) 403
Kodhavagga: Phẩm Phẫn Nộ [221-234] 404
18. Chuyện Đồ Ăn Cúng Người Chết (Tiền Thân Matakabhatta) 405
Malavagga: Phẩm Cấu Uế [235-255] 406
19. Chuyện Lễ Cúng Do Có Lợi (Tiền Thân Āyācitabhatta) 407
Dhammatthavagga: Phẩm Pháp Trụ [256-272] 408
20. Chuyện Hồ Nalakapāna (Tiền Thân Nalakapāna) 409
Maggavagga: Phẩm Đạo [273-289] 410
21. Chuyện Con Nai Sơn Dương (Tiền Thân Kurunga) 411
Pakinnakavagga: Phẩm Tạp Lục [290-305] 412
22. Chuyện Con Chó (Tiền Thân Kukkura) 413
Nirayavagga: Phẩm Địa Ngục [306-319] 414
23. Chuyện Con Ngựa Thuần Chủng (Tiền Thân Bhojanīya) 415
Nagavagga: Phẩm Voi [320-333] 416
24. Chuyện Ðôi Ngựa Nòi Tốt (Tiền Thân Ājanna) 417
Tanhavagga: Phẩm Tham Ái [334-359] 418
25. Chuyện Bến Tắm (Tiền Thân Tittha) 419
Bhikkhuvagga: Phẩm Tỷ Kheo [360-382] 420
26. Chuyện Con Voi Mahilāmukha (Tiền Thân Mahilāmukha) 421
Brahmanavagga: Phẩm Bà-La-Môn [383-423] 422
27. Chuyện Ðôi Bạn Thân Thiết (Tiền Thân Abhinha) 423
28. Chuyện Con Bò Đại Hỷ (Tiền Thân Nandivisāla) 424
29. Chuyện Con Bò Đen (Tiền Thân Kanha) 425
30. Chuyện Con Heo Munika (Tiền Thân Munika) 426
31. Chuyện Tổ Chim Con (Tiền Thân Kulāvaka) 427
32. Chuyện Múa Ca (Tiền Thân Nacca) 428
33. Chuyện Sống Hòa Hợp (Tiền Thân Sammodamāna) 429
34. Chuyện Con Cá (Tiền Thân Maccha) 430
35. Chuyện Con Chim Cút (Tiền Thân Vattaka) 431
36. Chuyện Con Chim (Tiền Thân Sakuna) 432
37. Chuyện Con Chim Trĩ (Tiền Thân Tittira) 433
38. Chuyện Con Cò (Tiền Thân Baka) 434
39. Chuyện Người Nô Lệ Nanda (Tiền Thân Nanda) 435
40. Chuyện Hố Than Lửa Cây Keo (Tiền Thân Khadirangara) 436
41. Chuyện Trưởng Lão Losaka (Tiền Thân Losaka) 437
42. Chuyện Chim Bồ Câu (Tiền Thân Kopata) 438
43. Chuyện Con Rắn Tre (Tiền Thân Veluka) 439
44. Chuyện Con Muỗi (Tiền Thân Makasa) 440
45. Chuyện Nữ Tỳ Rohini (Tiền Thân Rohini) 441
46. Chuyện Kẻ Làm Hại Vườn (Tiền Thân Ārāmadūsaka) 442
47. Chuyện Rượu Mạnh (Tiền Thân Vāruni) 443
48. Chuyện Bà-la-môn Vedabbha (Tiền Thân Vedabbha) 444
49. Chuyện Các Vì Sao (Tiền Thân Nakkhatta) 445
50. Chuyện Những Kẻ Vô Trí (Tiền Thân Dummedha) 446
51. Chuyện Vua Ðại Giới Ðức (Tiền Thân Mahāsīlavā) 447
52. Chuyện Tiểu Janaka (Tiền Thân Cūla Janaka) 448
53. Chuyện Bình Rượu Đầy (Tiền Thân Punnapāti) 449
54. Chuyện Trái Cây (Tiền Thân Phala) 450
55. Chuyện Năm Vũ Khí (Tiền Thân Pãncāyudha) 451
56. Chuyện Khối Vàng (Tiền Thân Kancanakkhandha) 452
57. Chuyện Khỉ Chúa (Tiền Thân Vānarinda) 453
58. Chuyện Ba Pháp (Tiền Thân Tayodhammā) 454
59. Chuyện Tiếng Trống (Tiền Thân Bherivāda) 455
60. Chuyện Thổi Tù Và (Tiền Thân Sankhadhama) 456
61. Chuyện Bài Kinh Khổ Ðau (Tiền Thân Asātamanta) 457
62. Chuyện Cô Gái Trên Lầu Bảy Tầng (Tiền Thân Andabhuta) 458
63. Chuyện Hiền Sĩ Chà Là (Tiền Thân Takka) 459
64. Chuyện Người Vợ Khó Hiểu (Tiền Thân Durājāna) 460
65. Chuyện Nỗi Bất Mãn (Tiền Thân Anabhirati) 461
66. Chuyện Hoàng Hậu Từ Tâm (Tiền Thân Mudulakkhana) 462
67. Chuyện Người Ðàn Bà Thôn Quê (Tiền Thân Ucchanga) 463
68. Chuyện Thành Saketa (Tiền Thân Saketa) 464
69. Chuyện Con Rắn Phun Nọc Độc (Tiền Thân Visavanta) 465
70. Chuyện Hiền Giả Cái Cuốc (Tiền Thân Kuddāla) 466
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.