Mi tiên vấn đáp

duc vua milinda van dao ngai dai duc na tien

Bộ kinh Milindapanha kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Milinda và tỳ kheo Nàgasena (Tỳ Khưu Na Tiên). Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Đi sâu vào những lời đối thoại, người nắm giáo nghĩa của Phật giáo Nguyên Thủy (Theravàda) dễ nhận ra rằng, những vấn đề được đề cập hoàn toàn là tinh yếu của Tam Tạng Pàli văn, chưa hề pha tạp tư tưởng và kiến giải của các bộ phái phát triển sau này. Do vậy, không lạ gì Phật giáo Miến điện xếp bộ kinh Milindapanha vào Thánh điển, và Phật giáo Tích lan đặt chung với năm bộ Nikàya để tôn thờ và phụng hành.

Link tải tài liệu: MI TIÊN VẤN ĐÁP