Tạng Luật

Tạng Luật

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Chương các Pháp dàn xếp tranh tụng 1
26 Điều về sự Đứng Đắn 2
4 Điều học chương Ưng Phát Lộ - Pāṭidesanīya 3
Phần nói Dối 4
Điều học về phần Y 5
Điều Bất định (Aniyata) thứ nhất: Ngồi với người nữ ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất 6
Điều saṅghādisesa (tăng tàng) thứ nhất: cố ý làm xuất tinh 7
Chương Pārājika thứ nhất (Paṭhamapārājikakaṇḍaṃ): Tội thực hiện việc đôi lứa 8
Chương Verañja (Verañjakaṇḍaṃ) 9
30 Điều liên quan đến Vật Thực 10
Phần Thảo Mộc 11
Điều học về phần Tơ Tằm 12
Điều Bất định (Aniyata) thứ nhì: Ngồi với người nữ ở chỗ ngồi kín đáo 13
Điều saṅghādisesa (tăng tàng) thứ nhì: xúc chạm cơ thể với người nữ 14
Chương Pārājika thứ nhì (Dutiyapārājikakaṇḍaṃ): Tội trộm cắp 15
16 Điều liên quan đến Thuyết Pháp 16
Phần Giáo Giới 17
Điều học về phần Bình Bát 18
Điều Saṅghādisesa (Tăng Tàng) Thứ Ba: Nói Lời Dâm Dục Với Người Nữ 19
Chương Pārājika thứ ba (Tatiyapārājikakaṇḍaṃ): Tội giết người 20
Phần Vật Thực 21
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ tư: Ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân với người nữ 22
Chương Pārājika thứ tư (Catutthapārājikakaṇḍaṃ): Tội khoe pháp thượng nhân không thực chứng 23
Phần Đạo Sĩ loã thể 24
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ năm: Tiến hành việc mai mối 25
Phần uống Rượu 26
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ sáu: Làm cốc liêu 27
Phần có Sinh Vật 28
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ bảy: Làm trú xá lớn 29
Phần theo Pháp 30
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ tám: Cáo tội pārājika không có nguyên cớ 31
Phần Báu Vật 32
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ chín: Cáo tội pārājika từ nguyên nhân nhỏ nhặt 33
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ mười: Chia rẽ hội chúng 34
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ mười một: Ủng hộ kẻ chia rẽ hội chúng 35
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ mười hai: Vị tỳ-khưu có bản tánh khó dạy 36
Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ mười ba: Làm hư hỏng các gia đình 37
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.