Tạng Vi Diệu Pháp

Tạng Vi Diệu Pháp

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Pakiṇṇaka: Phần Linh Tinh 1
Ñātakānuyoga: Cật Vấn Thân Tộc 2
Abhiññānuyoga: Cật Vấn Thông 3
Kālyāṇavagga: Phần Nghiệp Đặng Kế 4
Upādāpaññattānuyoga: Y Chế Định Cật Vấn 5
Gatianuyoga: Thú Hướng Cật Vấn 6
Paññattānuyoga: Cật Vấn Chế Định 7
Vocanasodhana: Ngữ Thanh Khiết 8
Lakkhaṇayuttikatā: Phần Tướng Bình Đẳng 9
Catukkanayasaṅsandanā: Phần Tứ Chủng Tỷ 10
Opammasaṃsandanā: Phần Tỷ Giảo 11
Phần Đầu Đề Yếu Lược 12
Suddhikasaṅsandanā: Phần Thanh Tịnh Tỷ Giáo 13
Puggalakathā: Phần Nhân Ngữ 14
Lời giới thiệu về Bộ Ngữ Tông 15
Mātikā: Mẫu đề 16
Giới thiệu Bộ Vibhaṅga (Bộ Phân Tích) 17
Suttantabhājanīyam: Phân theo Kinh 18
Suttantavibhājanīyaṃ: Phân tích theo Kinh 19
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 20
Suttantabhājanīyam: Phân theo Kinh 21
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 22
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 23
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 24
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 25
Suttantabhājanīyam: Phân theo Kinh 26
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 27
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 28
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 29
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 30
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 31
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 32
Suttantabhājanīyam: Phân tích theo Kinh 33
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 34
Abhidhammabhājanīyam: Phân theo vi diệu pháp 35
Suttantabhājanīyam: Phân tích theo Kinh 36
Mātikā: Mẫu đề 37
Xiển Minh 38
Đầu đề 39
Sabbasangāhikavāra: Phần Hàm Tận Yếu Hiệp 40
Trích cú từ điển 41
Tikamātikā: Tam Đề 42
Tikamātikā: Đề Tam 43
Mātika: Mẫu đề 44
Aṭṭha Kāmāvacaramakākusalacitta: Tám Tâm Đại Thiện Dục Giới 45
Lời giới thiệu Bộ Pháp Tụ 46
Tập 1: Căn song, uẩn song, xứ song, giới song, đế xong 47
Uddesavāra: Phần xiển thuật 48
Lời tựa và giới thiệu 49
Saṅgahāsaṅgahapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp và bất yếu hiệp 50
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 51
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 52
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 53
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 54
Abhidhammamātikā: Mẫu đề Vi Diệu Pháp 55
Abhidhammabhājanīyam: Phân theo Vi Diệu Pháp 56
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 57
Abhidhamma Bhājanīyaṃ: Phân theo Vi Diệu Pháp 58
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 59
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 60
Abhidhammabhājanīyam: Phân tích theo Vi Diệu Pháp 61
Abhidhammabhājanīyam: Phân theo Vi Diệu Pháp 62
Xiển minh 63
Uppattānuppattivāra: Phần Sanh Bất Sanh 64
Dukamātikā: Nhị Đề 65
Dukamātikā: Đầu đề Nhị 66
Rūpavibhatti: Phân chia Sắc 67
Rūpāvacarakusala: Thiện Sắc Giới 68
Bāvīsati Tikamātikā: Hai Mươi Hai Đầu Đề Tam 69
Tập 2: Hành song và Tuỳ miên song 70
Niddeso: Phần xiển minh 71
Saṅgahitena asaṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu bất yếu hiệp theo yếu hiệp 72
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 73
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 74
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 75
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 76
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 77
Panhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 78
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 79
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 80
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 81
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 82
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 83
Pariyāpannāpariyāpannavāra: Phần quan hệ bất quan hệ 84
Padabhājanīyānukkamo: Trích cú từ điển 85
Suttantikaduka: Nhị đề Kinh 86
No-Upādārūpa: Sắc phi y Sinh 87
Arūpāvacarakusala: Thiện vô sắc giới 88
Dukamātikā: Một Trăm Đầu Đề Nhị 89
Tập 3: Tâm song, pháp song, quyền song 90
Padabhājanīyānukkamo: Trích cú từ điển bộ Nhân Chế Định 91
Asaṅgahitena saṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp theo bất yếu hiệp 92
Vijjamānāvijjamānavāra: Phần hiển lộ bất hiển lộ 93
Lokuttarakusalacitta: Tâm Thiện siêu thế 94
Suttantamātikā: 42 Nhị đề Kinh 95
Tập 4: Quyền song 96
Saṅgahitena saṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp theo yếu hiệp 97
Bhummantaravāra: Phần địa vực 98
Akusala Dhamma: Pháp bất thiện 99
Asaṅgahitena asaṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu bất yếu hiệp theo bất yếu hiệp 100
Uppādakamma - Āyuppamānavāra: Phần nghiệp sanh và lượng tuổi thọ 101
Abyākatā Dhammā: Pháp vô ký 102
Sampayoga vippayogapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng, bất tương ưng 103
Abhiññeyyādivāro: Pháp cần thắng tri 104
Sampayuttena vippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu bất tương ưng theo tương ưng 105
Ārammanavāra: Phần cảnh 106
Vippayuttena sampayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng theo bất tương ưng 107
Diṭṭhādivāro: Phần bị thấy 108
Sampapayuttena sampayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng theo tương ưng 109
Mẫu đề Tam 110
Vippayuttena vippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu bất tương ưng theo bất tương ưng 111
Saṅgahitenatena sampayuttavippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng, bất tương ưng theo yếu hiệp 112
Sampayuttena saṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp, bất yếu hiệp theo tương ưng 113
Asaṅgahitena sampayuttavippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng, bất tương ưng theo bất yếu hiệp 114
Vippayuttena saṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp, bất yếu hiệp theo bất tương ưng 115
Padabhājanīyānukkamo: Trích cú từ điển Bộ phân loại 116
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.