Tanhavagga: Phẩm Tham Ái [334-359]

Tanhavagga: Phẩm Tham Ái [334-359]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  XXIV. Tanhavagga: Phẩm Tham Ái [334-359]

  334. "Người sống đời phóng dật,
  Ái tăng như giây leo.
  Nhảy đời này đời khác,
  Như vượn tham quả rừng."

  335. "Ai sống trong đời này,
  Bị ái dục buộc ràng
  Sầu khổ sẽ tăng trưởng,
  Như cỏ Bi gặp mưa."

  336. "Ai sống trong đời này
  Ái dục được hàng phục
  Sầu rơi khỏi người ấy
  Như giọt nước lá sen."

  337. "Ðây điều lành Ta dạy,
  Các người tụ họp đây.
  Hãy nhổ tận gốc ái
  Như nhổ gốc cỏ Bi.
  Chớ để ma phá hoại,
  Như giòng nước cỏ lau."

  338. "Như cây bị chặt đốn,
  Gốc chưa hại vẫn bền
  Ái tùy miên chưa nhổ,
  Khổ này vẫn sanh hoài."

  339. "Ba mươi sáu dòng Ái[1],
  Trôi người đốn khả ái.
  Các tư tưởng tham ái.
  Cuốn trôi người tà kiến."

  340. "Dòng ái dục chảy khắp,
  Như giây leo mọc tràn,
  Thấy giây leo vừa sanh,
  Với tuệ, hãy đoạn gốc."

  341. "Người đời nhớ ái dục,
  Ưa thích các hỷ lạc.
  Tuy mong cầu an lạc,
  Họ vẫn phải sanh già."

  342 "Người bị ái buộc ràng,
  Vùng vẫy và hoảng sợ,
  Như thỏ bị sa lưới.
  Họ sanh ái trói buộc,
  Chịu khổ đau dài dài."

  343. "Người bị ái buộc ràng,
  Vùng vẫy và hoảng sợ,
  Như thỏ bị sa lưới.
  Do vậy vị tỷ kheo,
  Mong cầu mình ly tham
  Nên nhiếp phục ái dục."

  344. "Lìa rừng lại hướng rừng[2],
  Thoát rừng chạy theo rừng.
  Nên xem người như vậy,
  Ðược thoát khỏi buộc ràng.
  Lại chạy theo ràng buộc."

  345. "Sắt, cây, gai trói buộc
  Người trí xem chưa bền.
  Tham châu báu, trang sức
  Tham vọng vợ và con."

  346. "Người có trí nói rằng:
  "Trói buộc này thật bền.
  Rì kéo xuống, lún xuống,
  Nhưng thật sự khó thoát.
  Người trí cắt trừ nó,
  Bỏ dục lạc, không màng."

  347. "Người đắm say ái dục
  Tự lao mình xuống dòng
  Như nhện sa lưới dệt.
  Người trí cắt trừ nó,
  Bỏ mọi khổ, không màng."

  348. "Bỏ quá, hiện, vị lai,
  Ðến bờ kia cuộc đời,
  Ý giải thoát tất cả,
  Chớ vướng lại sanh già."

  349. "Người tà ý nhiếp phục,
  Tham sắc bén nhìn tịnh,
  Người ấy ái tăng trưởng,
  Làm giây trói mình chặt."

  350. "Ai vui, an tịnh ý,
  Quán bất tịnh, thường niệm,
  Người ấy sẽ diệt ái,
  Cắt đứt Ma trói buộc."

  351. "Ai tới đích, không sợ,
  Ly ái, không nhiễm ô
  Nhổ mũi tên sanh tử,
  Thân này thân cuối cùng."

  352. "Ái lìa, không chấp thủ.
  Cú pháp khéo biện tài
  Thấu suốt từ vô ngại,
  Hiểu thứ lớp trước sau.
  Thân này thân cuối cùng
  Vị như vậy được gọi,
  Bậc Ðại trí, đại nhân."

  353. "Ta hàng phục tất cả,
  Ta rõ biết tất cả,
  Không bị nhiễm pháp nào.
  Ta từ bỏ tất cả
  Ái diệt, tự giải thoát.
  Ðã tự mình thắng trí,
  Ta gọi ai thầy ta?"

  354. "Pháp thí, thắng mọi thí!
  Pháp vị, thắng mọi vị!
  Pháp hỷ, thắng mọi hỷ!
  Ái diệt, dứt mọi khổ!"

  355. "Tài sản hại người ngu.
  Không người tìm bờ kia
  Kẻ ngu vì tham giàu,
  Hại mình và hại người."

  356. "Cỏ làm hại ruộng vườn,
  Tham làm hại người đời.
  Bố thí người ly tham,
  Do vậy được quả lớn."

  357. "Cỏ làm hại ruộng vườn,
  Sân làm hại người đời.
  Bố thí người ly sân,
  Do vậy được quả lớn."

  358. "Cỏ làm hại ruộng vườn,
  Si làm hại người đời,
  Bố thí người ly si,
  Do vậy được quả lớn."

  359. "Cỏ làm hại ruộng vườn,
  Dục làm hại người đời.
  Bố thí người ly dục,
  Do vậy được quả lớn."

  [1] tham ái có 3 loại: dục lạc, chấp hữu, chấp phi hữu; kết hợp với 6 căn và 6 trần thành 36 dòng ái
  [2] Lìa ái dục gia đình, lại chạy theo khổ hạnh ở rừng núi

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.