Thập thiện Nghiệp (10 loại phước thiện) chia làm mấy nhóm?

Thập thiện Nghiệp (10 loại phước thiện) chia làm mấy nhóm?

  Dục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 10 phước- thiện (puññakriyāvatthu) là:

  1- Dānakusala: Phước-thiện bố-thí.
  2- Sīlakusala: Phước-thiện giữ giới.
  3- Bhāvanā kusala: Phước-thiện hành-thiền.
  4- Apaccāyanakusala: Phước-thiện cung-kính.
  5- Veyyāvaccakusala: Phước-thiện hỗ trợ trong mọi việc thiện.
  6- Pattidānakusala: Phước-thiện hồi-hướng phần phước-thiện.
  7- Pattānumodanākusala: Phước-thiện hoa- hỷ phần phước-thiện.
  8- Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe- pháp.
  9- Dhammadesanākusala: Phước-thiện thuyết-pháp.
  10- Diṭṭhujukammakusala: Phước-thiện chánh-kiến.

  10 phước-thiện được gom lại thành 3 nhóm:

  - Nhóm phước-thiện bố-thí.

  - Nhóm phước-thiện giữ giới.

  - Nhóm phước-thiện hành thiền.

  1- Nhóm phước-thiện bố-thí gồm có 3 pháp:

  - Phước-thiện bố-thí.

  - Phước-thiện hồi-hướng.

  - Phước-thiện hoan-hỷ.

  2- Nhóm phước-thiện giữ giới gồm có 3 pháp:

  - Phước-thiện giữ-giới.

  - Phước-thiện cung-kính.

  - Phước-thiện hỗ trợ trong mọi việc thiện.

  3- Nhóm phước-thiện hành-thiền gồm có 4 pháp:

  - Phước-thiện hành-thiền.

  - Phước-thiện nghe pháp.

  - Phước-thiện thuyết-pháp.

  - Phước-thiện chánh-kiến.

  Tuy nhiên, phước-thiện chánh-kiến đó là kammas- sakatāsammādiṭṭhi: chánh-kiến hiểu biết đúng về nghiệp là của riêng mình là rất cần thiết cho cả 3 nhóm, để hỗ trợ tạo mỗi phước-thiện nào với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, có đủ 3 thiện-nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si (trí- tuệ), để cho phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đại- thiện-nghiệp.

  Trích: Giải Thích 4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Thời Gian, Quyển Nghiệp và Quả Của Nghiệp, soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.