Thiền Viện Tâm Pháp - Hà Nội

Thiền Viện Tâm Pháp - Hà Nội

    Thiền viện TÂM PHÁP 

    Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

    Trụ trì: Tỳ khưu Tâm Pháp

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.