Tiếng vi diệu pháp được dịch như thế nào? Ý nghĩa ra sao?

Tiếng vi diệu pháp được dịch như thế nào? Ý nghĩa ra sao?

    Xem bài đăng Prasnā Abhidhamma

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.