Luân lý Phật Giáo và Xã Hội

Trước hiện tình của đất nước và sự lầm than khổ sở của trăm họ, chúng tôi, một nhóm người tài hèn đức bạc, không biết chi hơn là trích dịch trong quyển “GIÁO LÝ CỦA ĐỨC PHẬT” do một vị tu sĩ Tích Lan, Đại Đức Walpola Rahula soạn ra, một đoạn nói về “LUÂN LÝ PHẬT GIÁO VÀ XÃ HỘI” để cống hiến cho đồng bào suy nghiệm.

Lời của Phât dạy trước đây hơn 25 thế kỷ vẫn còn hợp thời, hợp cảnh. Chúng tôi ước mong đồng bào thân mến lấy đó làm kim chỉ nam để chung lo tạo lập một xã hội thanh bình no ấm.

Cầu xin quả phúc phát sanh do cuộc thí pháp này sớm đem lại cho dân tộc Việt Nam một đời sống điều hoà, an lạc.

Chúng tôi cũng thành tâm hồi hướng phước báu này đến hương linh của quí vị anh hùng chiến sĩ trận vong cùng toàn thể đồng bào tử nạn vì chiến tranh và chân thành cầu nguyện cho chư hương linh ấy được siêu thăng nhãn cảnh.

Link tải tài liệu: LUÂN LÝ PHẬT GIÁO VÀ XÃ HỘI.

Để lại bình luận tại đây!