Kinh chuyển pháp luân

Bài kinh Chuyển-pháp-luân (Dhammacakkappavattanasutta) là một bài kinh cốt lõi trọng yếu trong Phật-giáo, bởi vì trong bài kinh này ĐứcPhật thuyết giảng về pháp-hành trung-đạo đó là pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. Đức-Phật thuyết giảng về tứ thánh-đế, và mỗi thánh-đế có tam-tuệ-luân luân chuyển theo tuần tự từ trí-tuệ-học (saccañāṇa), đến trí-tuệ hành (kiccañāṇa), dẫn đến quả trí-tuệ-thành (katañāṇa) (3×4) thành 12 loại trí-tuệ.

Tỳ-khưu Hộ-Pháp
(Dhammarakkhita Bhikkhu)
(Aggamahāpaṇḍita)

Link tải tài liệu: KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN.

Để lại bình luận tại đây!