Tiểu Bộ Kinh

Tiểu Bộ Kinh

Tiểu Bộ Kinh, danh từ tiểu (khuddaka) không có nghĩa là nhỏ, mà tất cả những bài kinh nào, quyển nào không có trong bốn bộ kinh trên; những bài kinh ấy, những quyển ấy được gom vào trong Tiểu Bộ Kinh này. Cho nên, Tạng Luật và Tạng Vi Diệu Pháp thuộc về Tiểu Bộ Kinh này.

Như vậy, Tiểu Bộ Kinh gồm có:

 • Vinayapiṭakapāḷi (Tạng Luật).
 • Abhidhammapiṭakapāḷi (Tạng Vi Diệu Pháp).
 • Khuddakapāṭhapāḷi
 • Dhammapadagāthāpāḷi
 • Udānapāḷi
 • Itivuttakapāḷi
 • Suttanipātapāḷi
 • Vimānavatthupāḷi
 • Petavatthupāḷi
 • Theragāthāpāḷi
 • Therīgāthāpāḷi
 • Jātakapāḷi
 • Niddesapāḷi (Mahāniddesa-Cūlaniddesa)
 • Paṭisambhidāmaggapāḷi.
 • Apādānapāḷi
 • Buddhavaṃsapāḷi
 • Cariyāpiṭakapāḷi
 • Nettipāḷi
 • Petakopādesapāḷi
 • Milindapañhāpāḷi

Tiểu Bộ Kinh gồm có 2 tạng (Tạng Luật và Tạng Vi Diệu Pháp) và 18 quyển (bộ nhỏ). Bộ này rất rộng lớn.

Nội dung

Bài đăng số Trang số
421. Chuyện Người Hớt Tóc Gangamāla (Tiền Thân Gangamāla) 1
220. Chuyện Tế Sư Dhammadhaja (Tiền Thân Dhammadhaja) 2
77. Chuyện Giấc Mộng Lớn ( Tiền Thân Mahāsupina) 3
75. Chuyện Con Cá (Tiền Thân Maccha) 4
74. Chuyện Luật Cây Rừng (Tiền Thân Rukkadhamma) 5
73. Chuyện Đúng Vậy Chăng? (Tiền Thân Saccankira) 6
72. Chuyện Tượng Vương Đức Hạnh (Tiền Thân Sīlavanāga) 7
71. Chuyện Cây Varana (Tiền Thân Vanara) 8
Giới thiệu: Chuyện Ngạ Quỷ 9
Giới Thiệu: Chuyện Thiên Cung 10
Lời mở đầu Hạnh Tạng 11
1. Chuyện Pháp Tối Thượng (Tiền Thân Apannaka) 12
Giới Thiệu Kinh Tập (Sutta Nipata) 13
Giới thiệu Tập Kinh Phật Thuyết Như Vậy - (Itivuttaka) 14
Giới thiệu Kinh Phật Tự Thuyết (Udāna) 15
Yamakavagga: Phẩm Song Yếu [1-20] 16
Tiểu Tụng: Khuddakapātha 17
Giới thiệu Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikāya) 18
Phẩm con Rắn 19
Phẩm Lâu Đài Nữ Giới 20
Dānapāramitā - Sự Toàn Hảo về Bố Thí 21
2. Chuyện Bãi Sa Mạc (Tiền Thân Vannupatha) 22
Chương Một - Phẩm Rắn Uragavagga 23
Chương Một - Một Pháp 24
Chương 1: Phẩm Bồ Đề 25
Appamadavagga: Phẩm Không Phóng Dật [21-32] 26
Phẩm Ubbarī 27
Phẩm Cittalatā 28
Sīlapāramitā - Sự Toàn Hảo về Giới 29
3. Chuyện Người Buôn Chè (Tiền Thân Serivānija) 30
Chương Hai - Tiểu Phẩm 31
Chương Hai - Hai Pháp 32
Chương 2: Phẩm Muccalinda 33
Cittavagga: Phẩm Tâm [33-43] 34
Tiểu Phẩm 35
Phẩm Pāricchattaka 36
Nekkhamma pāramitā - Sự Toàn Hảo về Xuất Ly 37
4. Chuyện Tiểu Triệu Phú (Tiền Thân Cullakasetthī) 38
Chương Ba - Đại Phẩm 39
Chương Ba - Ba Pháp 40
Chương 3: Phẩm Nanda 41
Pupphavagga: Phẩm Hoa [44-59] 42
Đại Phẩm 43
Phẩm Đại Xa 44
Adhiṭṭhāna pāramitā - Sự Toàn Hảo về Quyết Định 45
5. Chuyện Đấu Gạo (Tiền Thân Tandulanāli) 46
Chương Bốn - Phẩm Tám 47
Chương Bốn - Bốn Pháp 48
Chương 4: Phẩm Meghiya 49
Balavagga: Phẩm Ngu [60-75] 50
Phẩm Đỏ Sẫm 51
Sacca pāramitā - Sự Toàn Hảo về Chân Thật 52
6. Chuyện Thiên Pháp (Tiền Thân Devadhamma) 53
Chương Năm - Trên Đường Đến Bờ Bên Kia 54
Chương Năm: Phẩm Trưởng Lão Sona 55
Panditavagga: Phẩm Hiền Trí [76-89] 56
Phẩm Pāyasi 57
Mettā pāramitā - Sự Toàn Hảo về Từ Ái 58
7. Chuyện Nàng Lượm Củi (Tiền Thân Katthahāri) 59
Chương Sáu: Phẩm Sanh Ra Ðã Mù 60
Arahantavagga: Phẩm A-La-Hán [90-99] 61
Phẩm Sunikkhitta 62
Upekkhā pāramitā - Sự Toàn Hảo về Hành Xả 63
8. Chuyện Vua Gāmani (Tiền Thân Gāmani) 64
Chương Bảy: Phẩm Nhỏ 65
Sahassavagga: Phẩm Ngàn [100-115] 66
9. Chuyện Vua Makhādeva (Tiền Thân Makhādeva) 67
Uddānagāthā - Bài Kệ Tóm Tắt 68
Chương Tám: Phẩm Pātaligāmiya 69
Papavagga: Phẩm Ác [116-128] 70
10. Chuyện Trưởng Lão Sukhavihāri (Tiền Thân Sukhavihāri) 71
Dandavagga: Phẩm Hình Phạt [129-145] 72
11. Chuyện Con Nai Điềm Lành (Tiền Thân Lakkhana) 73
Jaravagga: Phẩm Già [146-156] 74
12. Chuyện Con Nai Cây Đa (Tiền Thân Nigrodhamiga) 75
Attavagga: Phẩm Tự Ngã [157-166] 76
13. Chuyện Mũi Tên (Tiền Thân Kandina) 77
Lokavagga: Phẩm Thế Gian [167-178] 78
14. Chuyện Con Nai Gió (Tiền Thân Vātamiga) 79
Buddhavagga: Phẩm Phật Ðà [179-196] 80
15. Chuyện Con Nai Kharādiya (Tiền Thân Kharādiya) 81
Sukhavagga: Phẩm An Lạc [197-208] 82
16. Chuyện Con Nai Có Ba Cử Chỉ (Tiền Thân Tipallatthamiga) 83
Piyavagga: Phẩm Hỷ Ái [209-220] 84
17. Chuyện Gió Thổi (Tiền Thân Māluta) 85
Kodhavagga: Phẩm Phẫn Nộ [221-234] 86
18. Chuyện Đồ Ăn Cúng Người Chết (Tiền Thân Matakabhatta) 87
Malavagga: Phẩm Cấu Uế [235-255] 88
19. Chuyện Lễ Cúng Do Có Lợi (Tiền Thân Āyācitabhatta) 89
Dhammatthavagga: Phẩm Pháp Trụ [256-272] 90
20. Chuyện Hồ Nalakapāna (Tiền Thân Nalakapāna) 91
Maggavagga: Phẩm Đạo [273-289] 92
21. Chuyện Con Nai Sơn Dương (Tiền Thân Kurunga) 93
Pakinnakavagga: Phẩm Tạp Lục [290-305] 94
22. Chuyện Con Chó (Tiền Thân Kukkura) 95
Nirayavagga: Phẩm Địa Ngục [306-319] 96
23. Chuyện Con Ngựa Thuần Chủng (Tiền Thân Bhojanīya) 97
Nagavagga: Phẩm Voi [320-333] 98
24. Chuyện Ðôi Ngựa Nòi Tốt (Tiền Thân Ājanna) 99
Tanhavagga: Phẩm Tham Ái [334-359] 100
25. Chuyện Bến Tắm (Tiền Thân Tittha) 101
Bhikkhuvagga: Phẩm Tỷ Kheo [360-382] 102
26. Chuyện Con Voi Mahilāmukha (Tiền Thân Mahilāmukha) 103
Brahmanavagga: Phẩm Bà-La-Môn [383-423] 104
27. Chuyện Ðôi Bạn Thân Thiết (Tiền Thân Abhinha) 105
28. Chuyện Con Bò Đại Hỷ (Tiền Thân Nandivisāla) 106
29. Chuyện Con Bò Đen (Tiền Thân Kanha) 107
30. Chuyện Con Heo Munika (Tiền Thân Munika) 108
31. Chuyện Tổ Chim Con (Tiền Thân Kulāvaka) 109
32. Chuyện Múa Ca (Tiền Thân Nacca) 110
33. Chuyện Sống Hòa Hợp (Tiền Thân Sammodamāna) 111
34. Chuyện Con Cá (Tiền Thân Maccha) 112
35. Chuyện Con Chim Cút (Tiền Thân Vattaka) 113
36. Chuyện Con Chim (Tiền Thân Sakuna) 114
37. Chuyện Con Chim Trĩ (Tiền Thân Tittira) 115
38. Chuyện Con Cò (Tiền Thân Baka) 116
39. Chuyện Người Nô Lệ Nanda (Tiền Thân Nanda) 117
40. Chuyện Hố Than Lửa Cây Keo (Tiền Thân Khadirangara) 118
41. Chuyện Trưởng Lão Losaka (Tiền Thân Losaka) 119
42. Chuyện Chim Bồ Câu (Tiền Thân Kopata) 120
43. Chuyện Con Rắn Tre (Tiền Thân Veluka) 121
44. Chuyện Con Muỗi (Tiền Thân Makasa) 122
45. Chuyện Nữ Tỳ Rohini (Tiền Thân Rohini) 123
46. Chuyện Kẻ Làm Hại Vườn (Tiền Thân Ārāmadūsaka) 124
47. Chuyện Rượu Mạnh (Tiền Thân Vāruni) 125
48. Chuyện Bà-la-môn Vedabbha (Tiền Thân Vedabbha) 126
49. Chuyện Các Vì Sao (Tiền Thân Nakkhatta) 127
50. Chuyện Những Kẻ Vô Trí (Tiền Thân Dummedha) 128
51. Chuyện Vua Ðại Giới Ðức (Tiền Thân Mahāsīlavā) 129
52. Chuyện Tiểu Janaka (Tiền Thân Cūla Janaka) 130
53. Chuyện Bình Rượu Đầy (Tiền Thân Punnapāti) 131
54. Chuyện Trái Cây (Tiền Thân Phala) 132
55. Chuyện Năm Vũ Khí (Tiền Thân Pãncāyudha) 133
56. Chuyện Khối Vàng (Tiền Thân Kancanakkhandha) 134
57. Chuyện Khỉ Chúa (Tiền Thân Vānarinda) 135
58. Chuyện Ba Pháp (Tiền Thân Tayodhammā) 136
59. Chuyện Tiếng Trống (Tiền Thân Bherivāda) 137
60. Chuyện Thổi Tù Và (Tiền Thân Sankhadhama) 138
61. Chuyện Bài Kinh Khổ Ðau (Tiền Thân Asātamanta) 139
62. Chuyện Cô Gái Trên Lầu Bảy Tầng (Tiền Thân Andabhuta) 140
63. Chuyện Hiền Sĩ Chà Là (Tiền Thân Takka) 141
64. Chuyện Người Vợ Khó Hiểu (Tiền Thân Durājāna) 142
65. Chuyện Nỗi Bất Mãn (Tiền Thân Anabhirati) 143
66. Chuyện Hoàng Hậu Từ Tâm (Tiền Thân Mudulakkhana) 144
67. Chuyện Người Ðàn Bà Thôn Quê (Tiền Thân Ucchanga) 145
68. Chuyện Thành Saketa (Tiền Thân Saketa) 146
69. Chuyện Con Rắn Phun Nọc Độc (Tiền Thân Visavanta) 147
70. Chuyện Hiền Giả Cái Cuốc (Tiền Thân Kuddāla) 148
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.