Tiểu sử Thiền sư Silananda

Tiểu sử Thiền sư Silananda

  Ven Sayadaw U Silananda (1927-2005) sinh tại Mandalay, Miến Điện. Ngài trở thành một sa di năm 1943; bốn năm sau, ông được thọ giới cao hơn. Là một học giả tự nhiên, đến năm 1948, ông đã vượt qua cả ba kỳ thi Pali của Chính phủ. Trong sáu năm tiếp theo, ông nhận thêm hai bằng cấp học thuật cao cấp. Năm 1954-56, ông là một trong những biên tập viên xuất sắc của Tam tạng và Bình luận tại Hội đồng Phật giáo thứ sáu ở Rangoon. Năm 1979, ông đi du lịch đến Hoa Kỳ với Ven. Mahasi Sayadaw để dạy thiền và Giáo pháp, sau đó ông ở lại tiếp tục giảng dạy. Ông từng là Cố vấn Tinh thần của Hội Phật giáo Nguyên thủy Hoa Kỳ và là Giám đốc Tinh thần của bốn trung tâm Phật giáo khác trên cả nước. Ngài đã qua đời một cách thanh thản vào ngày 13 tháng 8 năm 2005. (Theo Từ điển Bách khoa Toàn thư về Giáo pháp).

  Sayadaw U Silananda sinh ra tại Mandalay, Miến Điện (nay là Myanmar) vào Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 1927 (Lễ Vọng thứ 8 của tháng Nadaw trong Kỷ nguyên Miến Điện 1289 ) của cha mẹ Wunna Kyaw Htin Saya Saing và Daw Mone. Saya Saing là một kiến ​​trúc sư nổi tiếng người Miến Điện. (Xem "Tác phẩm của Saya Saing") và ông đã phải ghi công nhiều công trình tôn giáo trên khắp đất nước. Ông là một người rất sùng đạo và cũng là một thiền giả. Ông đã được Chính phủ Miến Điện trao tặng danh hiệu “Wunna Kyaw Htin” vì những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực kiến ​​trúc và hoạt động tôn giáo của Miến Điện.

  Hai anh em trai của Sayadaw cũng là những kiến ​​trúc sư Miến Điện lỗi lạc. Hai cháu trai của ông là kiến ​​trúc sư tốt nghiệp của RIT. Anh trai của ông là U Ngwe Hlaing là nhà thiết kế chính và cháu trai của ông là U Than Tun là đồng thiết kế của "Karaweik" ở Kandawgyi (Royal Lake), Rangoon.

  Sayadaw cũng xuất thân từ một gia đình rất sùng đạo. Em gái của ông là Daw Thandasari, Ni trưởng của "Shwe-se-di Sar-thin-daik" của "Sasanapala Choung" ở Sagaing Hills.

  Xuất gia năm 16 tuổi và thọ giới cao hơn vào năm 1947.

  Theo học dưới nhiều Sayadaws nổi tiếng cả ở Sagaing và Mandalay. Đặc biệt xuất sắc và xuất sắc trong nhiều kỳ thi tôn giáo, nơi ông đã được phong tặng các danh hiệu cao quý vào năm 1950 và 1954. Năm 1954, ông đến Sri Lanka và vượt qua kỳ thi nâng cao trình độ GCE (Đại học London ở Sri Lanka) với thành tích xuất sắc bằng tiếng Pali và tiếng Phạn.

  Giảng tại Atothokdayone Pali Unviersity ở Sagaing Hills, Kinh điển Phật giáo, ngôn ngữ Pali, Sanskrit và Prakit tại tu viện Abhayarama Shwegu Taik, Mandalay và là Giám khảo bên ngoài tại Khoa Đông phương học, Đại học Nghệ thuật và Khoa học, Mandalay cho các bằng Cử nhân và Thạc sĩ. Giảng viên M.A. (Pali) tại Đại học Mandalay, và giảng cho khách mời tại Đại học California tại Đại học Berkeley và Đại học Stanford.

  Ông là Trưởng ban biên soạn của Từ điển Tipitaka Pali-Miến Điện và là một trong những biên tập viên xuất sắc của Kinh điển Pali và các Luận giải liên quan tại Hội đồng Phật giáo lần thứ sáu (1954-56), Thành viên Ban Cố vấn của các Giáo viên Thiền của Mahasi Sasana Yeiktha tại Yangon (1993), Hiệu trưởng Trường Đại học Truyền giáo Nguyên thủy Phật giáo Quốc tế Yangon (1999).

  Kế thừa Mahavijjodaya Chaung và trở thành trụ trì (1960), trụ trì tu viện Abhyarama Shwegu Taik, đồng sáng lập và Cố vấn tinh thần của Hiệp hội Phật giáo Nguyên thủy Hoa Kỳ, người sáng lập Trụ trì Tịnh xá Dhammananda, Giám đốc tinh thần của Trung tâm Thiền Dhammachakka, California; Trung tâm Giáo pháp Cây Bồ đề, Florida; Society for Advancement of Buddhism in, Florida; Trung tâm thiền Như Lai, California. Những đóng góp truyền giáo xuất sắc của ông đã mang lại cho ông nhiều danh hiệu cao quý từ Miến Điện.

  Đồng hành cùng Ven. Mahasi Sayadaw trong chuyến thăm của họ đến California (1979). Tiến hành khóa tu thiền quốc tế. Và giữa lịch trình bận rộn của mình, Sayadaw đã là tác giả của nhiều cuốn sách tiếng Anh, ngoài những cuốn sách bằng tiếng Miến Điện. Sayadaw cũng đã hiệu đính và biên tập rộng rãi bản dịch "Abhidhamma in Daily Life" của Sayadaw U Janakabhivamsa.

   

  The Ven Sayadaw U Silananda(1927-2005) was born in Mandalay, Burma. He became a novice monk in 1943; four years later he received higher ordination. A natural scholar, by 1948 he had passed all three of the Government Pali examinations. In the next six years he received two more advanced scholarly degrees. In 1954-56 he served as one of the distinguished editors of the Tipitaka and Commentaries at the Sixth Buddhist Council in Rangoon. In 1979 he traveled to the US with Ven. Mahasi Sayadaw to teach meditation and Dhamma, after which he stayed on to continue teaching. He served as Spiritual Advisor of the Theravada Buddhist Society of America and was Spiritual Director of four other Buddhist centers across the country. He passed away peacefully on 13 August 2005.(From The Dhamma Encyclopedia) 

  Sayadaw U Silananda was born in Mandalay, Burma (now known as Myanmar) on Friday, December 16, 1927 (the 8th Waning of the month of Nadaw in Burmese Era 1289) of parents Wunna Kyaw Htin Saya Saing and Daw Mone. Saya Saing was a renowned Burmese architect. (See "Work of Saya Saing") and had to his credit many religious buildings throughout the country. He was a very religious man and a meditator as well. He was awarded the title "Wunna Kyaw Htin" by the Government of Burma for his outstanding achievements in Burmese architecture and religious activities. 

  Two brothers of Sayadaw are also prominent Burmese architects. His two nephews are graduate architects of RIT. His brother U Ngwe Hlaing was the chief designer and his nephew U Than Tun is co-designer of the "Karaweik" in Kandawgyi (Royal Lake), Rangoon. 

  Sayadaw also comes from a highly religious family. His sister is Daw Thandasari, Chief Nun of "Shwe-se-di Sar-thin-daik" of "Sasanapala Choung" in Sagaing Hills. 

  Ordained a novice at age 16 and received his higher ordination in 1947. 

  Studied under many renowned Sayadaws both in Sagaing and Mandalay. Profoundly brilliant and excels in numerous religious examination where he was conferred prestigious titles in 1950 and 1954. In 1954 he went to Sri Lanka and passed with distinctions in Pali and Sanskrit the GCE Advanced Level Examination (University of London in Sri Lanka). Lectured at Atothokdayone Pali Unviersity in Sagaing Hills, Buddhist Scriptures, Pali, Sanskrit and Prakit languages at Abhayarama Shwegu Taik monastery, Mandalay and was an External Examiner at the Department of Oriental Studies, Arts and Science University, Mandalay for Bachelor's and Master's degrees. Lectured M.A. (Pali) students at Mandalay University, and gave guest lectures at University of California at Berkeley and Stanford University. 

  He was the Chief Compiler of the Tipitaka Pali-Burmese Dictionary and was one of the distinguished editors of the Pali Canon and the associated Commentaries at the Sixth Buddhist Council (1954-56), Member of the Advisory Board of Meditation Teachers of Mahasi Sasana Yeiktha in Yangon (1993), Rector of the International Theravada Buddhist Missionary University of Yangon (1999). 

  Inherited the Mahavijjodaya Chaung and became the abbot (1960), abbot of Abhyarama Shwegu Taik monastery, cofounder and Spiritual Advisor of Theravada Buddhist Society of America, founder Abbot of the Dhammananda Vihara, Spiritual Director of Dhammachakka Meditation Center, California; Bodhi Tree Dhamma Center, Florida; Society for Advancement of Buddhism in, Florida; Tathagata Meditation Center, California. His outstanding missionary contributions earned him many prestigious titles from Burma. 

  Accompanied Ven. Mahasi Sayadaw during their visit to California (1979). Conducts meditation retreat internationally. And amid his busy schedules, Sayadaw has authored many English books, apart from those in the Burmese language. Sayadaw has also extensively revised and edited a translation of "Abhidhamma in Daily Life" by Sayadaw U Janakabhivamsa. 

  Như Lai Thiền Viện, California

   

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.