Tiểu sử Tỳ Khưu Giác Giới

Tiểu sử Tỳ Khưu Giác Giới

  Trưởng lão Giác Giới (1981) (Bhikkhu Bodhisīla)

  Tư liệu cũ trong hồ sơ Tăng tịch: Có 233 vị thọ đại giới từ năm 1937 đến năm 1984, Trưởng lão số 215 (H.191).

  Pháp danh: Giác Giới (Bhikkhu Bodhisīla).

  Thế danh: Phạm Thành Giới.

  Ngày và nơi sanh: 20/4/1961, Vĩnh Long.

  Cha: Phạm Văn Sáu, Mẹ: Phạm Thị Tư.

  Tờ khai căn cước: 330667757.

  Ngày và nơi cấp giấy phép xuất gia tỳ-khưu: 8 giờ 57, 15/5/1981.

  Thầy Tế độ: Hòa thượng Tịnh Sự.

  Thầy Yết-ma: Đại đức Pháp Tuệ, Đại đức Pháp Thiện.

  Địa chỉ: Siêu Lý tự, Vĩnh Long.

  Chú thích: Gia nhập hội viên ngày 9/9/1982 (H.192, H.193).

  ---

  Về Gia Đình Ht. Giác Giới

  Viết đến tiểu sử của Ht. Giác Giới, tôi biết được gia đình ngài có 7 anh chị em. Và các thành viên trong gia đình:

  Chị Hai (chị Cả) sinh năm 1959

  Sư Giác Giới sinh năm 1961

  Sư Giác Đẳng sinh năm 1963

  Cô Sáu sinh năm 1966 (Cô Tịnh Lạc, mới xuất gia gần đây)

  Sư Giác Nguyên sinh năm 1969

  Sư Pháp Nhiên sinh năm 1971

  Sư Trí Tịnh sinh năm 1973

  Như vậy, gia đình có 5 anh em trai đều xuất gia (Giác Giới, Giác Đẳng, Giác Nguyên, Pháp Nhiên, Trí Tịnh), và 01 cô gái (Tịnh Lạc) cũng xuất gia.

  Quả đây là trường hợp từ xưa đến nay Phật giáo Việt Nam chưa hề có - đáng được lưu danh vào sử - vì thời Phật chỉ có gia đình ngài Sāriputta là có 7 anh chị em đều xuất gia: Bốn trai là Sāriputta, Cunda, Upasena, Revata; ba gái là Cālā, Upacālā, Sīsupacālā!

  Vậy, trường hợp gia đình Trưởng lão Giác Giới quả là hy hữu của PGNTVN vậy.

  ---

  Trưởng lão Giác Giới (sinh năm 1961)

  Xuất gia sa-di năm 1976.

  Thọ tỳ-khưu năm 1981.

  Đệ tử Hòa thượng Tịnh Sự.

  Hiện là trụ trì chùa Viên Giác.

  Chùa Viên Giác - Vĩnh Long (H.194, H.195).

  ---

  Thượng tọa Giác Đẳng (sinh năm 1963) Xuất gia sa-di cùng với Sư Giác Giới năm 1976. Ngài Tịnh Sự là Ht. Bổn sư.

  Năm 1980 sang Hoa Kỳ.

  Năm 1983 thọ tỳ-khưu với ngài Hộ Giác.

  Hiện trụ trì chùa Pháp Luân, Houston,Texas, Hoa Kỳ (H.196, H.197).

  ---

  Thượng tọa Giác Nguyên (sinh 13/4/1969)

  Sư vào chùa 1977, thọ sa-di 19/2/1980 với Ht. Tịnh Sự tại chùa Siêu Lý, quận 6, Sài Gòn. Ngày 8/11/1998 rời VN.

  Rằm tháng Giêng 1999, thọ Đại giới tại chùa Liên Hoa, Dallas USA (H.198, H.199).

  Thượng tọa sáng lập Rừng thiền này và đã dịch, biên soạn, sáng tác thơ, văn trên dưới 20 đầu sách rất có giá trị.

  ---

  Thượng tọa Pháp Nhiên (sinh 1971)

  Xuất gia sa-di năm 1982.

  Ht. Pháp Tuệ Tế độ.

  Thọ tỳ-khưu năm 1994.

  Ht. Bửu Hạnh Tế độ.

  Hiện chủ trì chùa Siêu Lý, quận 6, Sài Gòn (H.200, H.201).

  ---

  Thượng tọa Trí Tịnh (sinh năm 1973)

  Thọ sa-di 1986 với Ht. Giác Chánh.

  Thọ tỳ-khưu 1994 với Ht. Bửu Hạnh.

  Năm 2001 sang định cư Hoa Kỳ.

  Hiện trụ trì chùa Phật Pháp, Florida (H.202, H.203).

  ---

  Nguồn bài: Huyền Không Sơn Thượng

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.