Tin và biết

Tin và biết

  HIỂU BIẾT TRỌN VẸN

  Những Bài Pháp Ngắn do Hòa Thượng Silānanda giảng

   

  Hòa thượng Kim Triệu hiệu đính

  Sư Khánh Hỷ soạn dịch

   

  24. TIN VÀ BIẾT

  Một lần nọ Đức Phật ngụ tại thành Sāvatthī, Ngài gọi Đại Đức Sārīputta và hỏi rằng:

  1."Này Sārīputta, con có tin rằng tín căn khi được phát triển và tu tập sẽ đưa đến sự bất tử, tín căn là nền tảng của sự bất tử, và bất tử là mục tiêu, là mục đích cuối cùng".

  Đại Đức Sārīputta trả lời:

  "Bạch Đức Thế Tôn, Con ‘không tin’ là nếu tín căn được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến sự giải thoát”.

  "Người nào không do kinh nghiệm của chính mình, không chính mình thấy, không chính mình biết nên mới phải tin tưởng vào kẻ khác để biết, nhưng đối với những ai đã chính mình kinh nghiệm, chính mình thấy, chính mình biết thì sẽ không phân vân hay nghi ngờ gì về việc tín căn khi được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến giác ngộ, giải thoát".

  2."Này Sārīputta, con có tin rằng tấn căn khi được phát triển và tu tập sẽ đưa đến sự bất tử, tấn căn là nền tảng của sự bất tử, và bất tử là mục tiêu, là mục đích cuối cùng".

  Đại Đức Sārīputta trả lời:

  "Bạch Đức Thế Tôn, Con ‘không tin’ là nếu tấn căn được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến sự giải thoát”.

  "Người nào không do kinh nghiệm của chính mình, không chính mình thấy, không chính mình biết nên mới phải tin tưởng vào kẻ khác để biết, nhưng đối với những ai đã chính mình kinh nghiệm, chính mình thấy, chính mình biết thì sẽ không phân vân hay nghi ngờ gì về việc tấn căn khi được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến giác ngộ, giải thoát".

  3."Này Sārīputta, con có tin rằng niệm căn khi được phát triển và tu tập sẽ đưa đến sự bất tử, niệm căn là nền tảng của sự bất tử, và bất tử là mục tiêu, là mục đích cuối cùng".

  Bạch Đức Thế Tôn, Con ‘không tin’ là nếu niệm căn được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến sự giải thoát”.
  "Người nào không do kinh nghiệm của chính mình, không chính mình thấy, không chính mình biết nên mới phải tin tưởng vào kẻ khác để biết, nhưng đối với những ai đã chính mình kinh nghiệm, chính mình thấy, chính mình biết thì sẽ không phân vân hay nghi ngờ gì về việc niệm căn khi được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến giác ngộ, giải thoát".

  4."Này Sārīputta, con có tin rằng định căn khi được phát triển và tu tập sẽ đưa đến sự bất tử, định căn là nền tảng của sự bất tử, và bất tử là mục tiêu, là mục đích cuối cùng".

  Đại Đức Sārīputta trả lời:

  "Bạch Đức Thế Tôn, Con ‘không tin’ là nếu định căn được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến sự giải thoát”.

  "Người nào không do kinh nghiệm của chính mình, không chính mình thấy, không chính mình biết nên mới phải tin tưởng vào kẻ khác để biết, nhưng đối với những ai đã chính mình kinh nghiệm, chính mình thấy, chính mình biết thì sẽ không phân vân hay nghi ngờ gì về việc định căn khi được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến giác ngộ, giải thoát".

  5."Này Sārīputta, con có tin rằng huệ căn khi được phát triển và tu tập sẽ đưa đến sự bất tử, huệ căn là nền tảng của sự bất tử, và bất tử là mục tiêu, là mục đích cuối cùng".

  Đại Đức Sārīputta trả lời:

  "Bạch Đức Thế Tôn, Con ‘không tin’ là nếu huệ căn được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến sự giải thoát”.

  "Người nào không do kinh nghiệm của chính mình, không chính mình thấy, không chính mình biết nên mới phải tin tưởng vào kẻ khác để biết, nhưng đối với những ai đã chính mình kinh nghiệm, chính mình thấy, chính mình biết thì sẽ không phân vân hay nghi ngờ gì về việc huệ căn khi được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến giác ngộ, giải thoát".

  "Này Sārīputta, con có tin rằng ngũ căn khi được phát triển và tu tập sẽ đưa đến sự bất tử, ngũ căn là nền tảng của sự bất tử, và bất tử là mục tiêu, là mục đích cuối cùng".

  Đại Đức Sārīputta trả lời:

  "Bạch Đức Thế Tôn, Con ‘không tin’ là nếu Ngũ căn được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến sự giải thoát”. "Người nào không do kinh nghiệm của chính mình, không chính mình thấy, không chính mình biết nên mới phải tin tưởng vào kẻ khác để biết, nhưng đối với những ai đã chính mình kinh nghiệm, chính mình thấy, chính mình biết thì sẽ không phân vân hay nghi ngờ gì về việc Ngũ căn khi được phát triển trọn vẹn sẽ dẫn đến giác ngộ, giải thoát".

  Tiếp theo đó Ngài Sārīputta nói:

  "Con là người chính mình đã biết, đã thấy, đã hiểu, đã chứng ngộ và đã tiếp cận với trí tuệ".

   

  Điều này có nghĩa là Ngài đã tự mình kinh nghiệm về ngũ căn, thấy rõ ngũ căn và hiểu biết ngũ căn. Thế nên, Ngài có thể nói:

  "Tôi chẳng bao giờ phân vân hay nghi ngờ gì về điều này"

  Như vậy, khi Đức Phật hỏi: "Con có tin rằng khi ngũ căn được phát triển sẽ dẫn đến sự giải thoát".

  Và Ngài Sariputa đã trả lời:
  "Con không tin” hay ”Con không đến với Đức Phật bằng niềm tin".

  Điều này có nghĩa là chính Ngài Sariputa đã tự mình kinh nghiệm chứ không phải chỉ tin suông. Bởi thế, Ngài đã trả lời:

  "Con không còn nghi ngờ gì cả"

  Đức thế Tôn rất hoan hỉ và nói:

  "Lành thay, Sārīputta".

  Những ai chưa thấy, chưa hiểu, chưa tự mình kinh nghiệm, chưa tự mình thấy, chưa tự mình hiểu biết mới nhờ kinh nghiệm của người khác mà tin tưởng điều gì thì sự tin tưởng này còn chứa đựng hoài nghi trong đó. Nhưng những ai đã chính mình kinh nghiệm thì sẽ không phân vân, nghi ngờ điều đó nữa. Vì thế mà Đức Phật đã hoan hỉ với câu trả lời của Ngài Sārīputta.

  Giai thoại này đã được ghi trong "Sārīputta Nikaya" được xếp loại vào Chuyện Chú Giải Kinh Pháp Cú (Dhammapada Atthakatha). Chú giải Kinh Pháp Cú đã ghi lại câu chuyện về ba mươi vị tỳ khưu sống trong rừng đến gặp Đức Phật, và đã có mặt trong lúc Ngài Sārīputta trả lời câu hỏi. Khi nghe câu trả lời như vậy, các vị tỳ khưu có sự hiểu lầm về Đại Đức Sārīputta. Họ nghĩ rằng Đại Đức Sārīputta đã không có sự tin tưởng vào Đức Phật. Cho nên, họ nói rằng:

  "Trưởng lão Sārīputta vẫn còn tà kiến (micha-ditthi), bởi vì trưởng lão sinh trưởng trong gia đình tà kiến. Trưởng lão chưa có đức tin với Đức Phật."

  Đức Phật trả lời cho họ về sự suy nghĩ sai lệch này.

  Tôi nghĩ rằng, khi Đức Phật hỏi câu hỏi và Sārīputta trả lời, Sārīputta muốn nhấn mạnh:

  "Chúng ta không nên tin tưởng điều gì với lý do đơn thuần là chúng ta chỉ tin tưởng thôi, dầu cho đó là lời dạy của Đức Phật đi nữa. Nên tin vào kinh nghiệm của chính mình trước khi tin tưởng vào người khác."

  Đại Đức Sārīputta không nghi ngờ gì về ngũ căn, cũng không nghi ngờ gì về việc ngũ căn khi phát triển sẽ dẫn đến sự giải thoát, bởi vì chính Ngài đã kinh nghiệm được chân lý này.

  Tôi muốn đọc cho các bạn nghe một đoạn kệ bằng tiếng Pāḷi, nhưng vì các bạn không hiểu tiếng Pāḷi nên rất khó thưởng thức hoàn toàn ý nghĩa đoạn kệ này. Đoạn kệ này khó hiểu, giống một câu đố hơn. Ngôn ngữ Pāḷi rất khó dịch; bởi vì khi dịch thì mất một phần ý nghĩa của câu nói đi. Nếu bạn biết được tiếng Pāḷi thì bạn có thể thưởng thức được ý nghĩa tiềm ẩn trong đó. Nhất là gặp trường hợp một chữ có hai hay nhiều nghĩa thì khi dịch ra một ngôn ngữ khác chúng ta đã đánh mất đi ý nghĩa ý nhị của nó. Bài kệ này có những chữ có hai nghĩa, một nghĩa đen và một nghĩa bóng.  Có nhiều câu mới đầu nghe chúng ta chỉ thấy nghĩa đen, nhưng khi hiểu rồi chúng ta mới thấy nghĩa bóng thâm thúy của nó. Bây giờ, tôi đọc cho bạn nghe một câu Đức Phật đã nói:

  "Một người không có đức tin, một người không biết ơn, một người đập phá nhà cửa để đi vào, một người đã hủy diệt cơ hội của họ, một người ăn những thứ người ta vứt bỏ đi. Như Lai gọi người đó là kẻ thánh thiện nhất."

  1. Một người không có đức tin:

  Khi đọc lên câu này các bạn hiểu nghĩa đen của nó trước. Nhưng thật sự ý nghĩa tiềm ẩn trong câu nói này là: Một người không có đức tin (không có đức tin ở đây có nghĩa là một người không nghe theo điều gì đó do đức tin). Một vị A La Hán không có đức tin vào Đức Phật không có nghĩa là vị A La Hán không đặt lòng tín nhiệm vào Đức Phật... Nhưng không tin vào Đức Phật với ý nghĩa rằng: Chính vị A La Hán đã kinh nghiệm, đã hiểu biết Đức Phật có đức hạnh, có trí tuệ đáng để noi theo, và vị A La Hán đã tự mình giác ngộ".

  2. Người không biết ơn:

  Các bạn cần phải hiểu nghĩa chữ Pāḷi dùng ở đây. Không biết ơn tiếng Pāḷi là "Akattaññu". Akattaññu có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là không biết ơn, nghĩa thứ hai là người đã hiểu biết về Niết Bàn. Như vậy, nếu theo nghĩa ẩn trong câu này thì Akattaññu là người đã hiểu biết, đã chứng ngộ Niết Bàn.

  3. Người đã phá vỡ căn nhà để đi vào trong:

  Cái nghĩa ẩn ở đây là phá vỡ những chỗ kết nối hay những mắc xích của vòng tái sinh hay vòng luân hồi sinh tử.

  4. Người đã hủy diệt cơ hội hay vận may của chính mình:

  Ý nghĩa thật mà Đức Phật muốn nói là hủy bỏ cơ hội để được tái sinh, có nghĩa là người không còn tái sinh nữa.

  5. Là người ăn những thứ gì mà người ta đã vất bỏ:

  Ở đây tôi muốn dịch nghĩa chữ này nhẹ bớt đi, vì nghĩa thực sự là ăn những thứ gì mà người ta đã ói mửa ra. Nghĩa ẩn dụ ở đây có nghĩa là: người đời vì vô minh nên gạt bỏ chân lý, vất bỏ sự thật, nhưng vị A La Hán nắm lấy chân lý đó. Chẳng hạn như chữ “Sự giải thoát” hay “sự vất bỏ phiền não”. Người thế tục “vất bỏ sự giải thoát”, “khinh chê sự vất bỏ phiền não” thì vị A La Hán làm ngược lại, như Ngài đã xuất gia, vứt bỏ phiền não. Như vậy, nghĩa chánh ở đây là vị A La Hán là kẻ vất bỏ phiền não, là kẻ thánh thiện nhất. Nếu hiểu nghĩa chữ Pāḷi, bạn sẽ thấm hiểu ý nhị câu này.

  Trở lại câu chuyện về ba mươi vị tỳ khưu. Ba mươi vị tỳ khưu này vốn có nhiều đức tin mà ít trí tuệ. Hai yếu tố Tín và Huệ trong Ngũ Căn (Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ) của các vị này không quân bình nên không giác ngộ. Sau khi nghe được câu hỏi của Đức Phật và câu trả lời cùng lời giảng giải của Ngài Sārīputta, ba mươi vị sư này quân bình lại ngũ căn nên mau chóng đắc quả A La Hán, và có đầy đủ bốn pháp phân tích.

  Nhưng điều mà tôi muốn chỉ rõ cho các bạn biết trong câu chuyện này là câu trả lời của Ngài Sārīputta:

  "Không phải do đức tin mà tôi nương nhờ và đặt hết lòng chân thành nơi Đức Phật" Có nghĩa là “Không phải tôi tin mà tôi biết”

  Thật là tốt đẹp nếu chúng ta cũng có thể nói những câu như vầy: "Không phải do đức tin mà tôi tôn trọng một người nào đó". (không phải tôi nghe một kẻ nào đó nói về người ấy mà tôi tôn kính ông ta). Và để có thể nói được một câu như vậy, chúng ta cần phải thực hành, nghĩa là tinh tấn hành thiền. Nếu chúng ta thực hành, chúng ta sẽ thấy rõ ngũ uẩn thủ là vô thường, khổ, vô ngã v.v... và sau khi thấy rõ ngũ uẩn thủ là vô thường, khổ, vô ngã chúng ta có thể nói một cách xác quyết rằng ngũ uẩn thủ là vô thường, khổ, vô ngã v.v... Như vậy, khi các bạn hành Thiền Minh Sát là các bạn đang cố gắng để đạt được những điều như vậy. Nhiều bạn ở đây đã đạt được một số tầng mức, một số tuệ giác trong lúc hành thiền. Các bạn đã thấy, đã phân biệt một cách rõ ràng thế nào là vật chất, thế nào là tâm (đó là tuệ thấy rõ vật chất và tâm). Các bạn cũng thấy được sự liên hệ nhân quả hay nhân duyên của vật chất và tâm (tuệ thấy được nhân quả). Người nào đạt được tuệ này sẽ được gọi là Tiểu Tu Đà Hoàn (đóng cửa bốn đường ác đạo trong một kiếp).

  Sau khi thấy được sự liên hệ nhân quả hay nhân duyên của vật chất và tâm (tuệ thấy được nhân quả), các bạn sẽ chính mình thấy rõ vật chất và tâm sinh rồi diệt (vô thường), tự mình thấy rõ chúng luôn luôn bị đàn áp, bị áp chế bởi sinh diệt (khổ), và tự mình thấy rõ chúng không có bản chất, không có cốt lõi, không thể điều khiển, không kiểm soát, không ai có thẩm quyền trên chúng (vô ngã) v.v...

  Như vậy, những lời dạy của Đức Phật hay Phật Pháp (Buddhadhamma) phải được chính bạn thấy rõ, bởi thế cho nên Phật Pháp được gọi là Sandiṭṭhica, có nghĩa là tự mình thấy rõ.

  Những lời dạy của Đức Phật phải được chính mình thấy rõ hay tự mình giác ngộ. Nói cách khác, chúng ta phải nỗ lực thực hành để chính chúng ta thấy được Phật Pháp, thấy rõ vật chất và tâm là vô thường. Chúng ta phải tự mình thấy, tự mình liễu ngộ chứ không phải tin suông. Do đó, không phải chúng ta đến với Giáo Pháp, hiểu Giáo Pháp bằng đức tin. Tin qua sách vở, tin qua người khác, không phải là tuệ giác thực sự mà chỉ là tuệ giác vay mượn.

  Để có thể có được tuệ giác trực tiếp về những lời dạy của Đức Phật, chân lý của cuộc đời, chúng ta phải thực hành Thiền Minh Sát. Qua sự thực hành, chúng ta sẽ đạt được kết quả, chúng ta sẽ mạnh dạn và nói một cách xác quyết rằng: "Tôi không cần phải dùng đức tin để biết..."

  Đây là một tầng mức tiến bộ tốt đẹp, thiền sinh cần phải nỗ lực thực hành để thấy rõ. Thiền viện này và các vị thầy ở đây đã cố gắng, tận tâm giúp các bạn đạt tầng mức này. Có rất nhiều trường thiền mà bạn có thể đến, có những nơi thuận lợi cho việc phát triển trí tuệ cuả bạn, và đây là một trong số những trung tâm đó. Bạn hãy thực hành để có thể nói rằng: "Không phải do đức tin mà tôi làm hay không làm điều đó..."

  Tôi nghĩ rằng khi bạn có thể nói được câu nói đó trong một vài sự việc thì bạn là người thực hành tốt. Tôi không dám nói rằng, lúc đó bạn sẽ cảm thấy tự hào về chính mình.

  Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa thiền,. Tôi hy vọng rằng các bạn đã đạt một số lợi ích nào đó và có thể nói rằng: "Tôi không bằng đức tin mà hiểu rằng..."

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.