Tính chất của Ngũ Giới

Tính chất của Ngũ Giới

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN III

  PHÁP-HÀNH GIỚI (SĪLĀCĀRA)

  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  TÍNH CHẤT CỦA NGŨ-GIỚI

  Ngũ-giới (pañcasīla) là thường-giới (niccasīla) của tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả, không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc nào, v.v... bất luận là người có thọ trì ngũ-giới, hoặc không thọ trì ngũ-giới, tất cả mọi người đều phải có bổn phận giữ gìn ngũ-giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, đó là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phẩm quý báu vốn có trong con người từ khi đầu thai làm người.

  * Nếu người nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- lỗi, biết giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn, là người có giới thì người ấy đã tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới, sẽ cho 5 quả báu tốt lành, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai.

  5 quả báu của người có giới là:

  1- Người có giới có được nhiều của cải lớn lao do nhờ nhân không dể duôi.

  2- Người có giới có danh thơm tiếng tốt được lan truyền khắp mọi nơi.

  3- Người có giới có đại-thiện-tâm dũng cảm, không rụt rè e thẹn khi đi vào nơi các hội đoàn.

  4- Người có giới có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung.

  5- Sau khi người có giới chết, đại-thiện-nghiệp giữ- giới cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-giới (cõi người, 6 cõi trời dục-giới), hưởng quả an-lạc trong cõi thiện-giới ấy cho đến khi mãn quả an-lạc của đại-thiện- nghiệp ấy.

  * Nếu người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới nào trong ngũ-giới gọi là người phạm giới, người không có giới thì người ấy đã tạo ác-nghiệp phạm giới sẽ cho 5 quả tai-hại, đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ não trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai.

  5 quả tai hại của người không có giới là:

  1- Người không có giới làm tiêu hao nhiều của cải to lớn vì nhân dể duôi (thất niệm).

  2- Người không có giới có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi.

  3- Người không có giới có ác-tâm sợ sệt, rụt rè e thẹn khi đi vào nơi các hội đoàn.

  4- Người không có giới có ác-tâm mê muội lúc lâm chung.

  5- Sau khi người không có giới chết, ác-nghiệp phạm- giới cho quả tái-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su- ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ của ác-nghiệp trong cõi ác-giới ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy.

  Cho nên, người thiện-trí tại gia có trí-tuệ, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin 5 quả báu của người giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn và tin 5 quả tai hại của người phạm giới, người không có giới. Cho nên, người thiện-trí tại gia giữ gìn ít nhất là ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn, không để ngũ-giới bị đứt, bị thủng, bị đốm, bị đứt lan.

  PHÂN TÍCH 4 TÍNH CHẤT CỦA NGŨ-GIỚI

  Trong Visuddhimagga, phần Sīlanidddesa, Sīla- saṃkilesa, Vodāna, ngũ-giới được phân tích theo tính chất có 4 loại:

  - Ngũ-giới bị đứt và không bị đứt.
  - Ngũ-giới bị thủng và không bị thủng.
  - Ngũ-giới bị đốm và không bị đốm.
  - Ngũ-giới bị đứt lan và không bị đứt lan.

  THẾ NÀO GỌI LÀ NGŨ-GIỚI BỊ ĐỨT (KHAṆḌA) VÀ KHÔNG BỊ ĐỨT (AKHAṆḌA)?

  Trong ngũ-giới, nếu hành-giả phạm điều-giới đầu hoặc điều-giới cuối, hoặc cả 2 điều-giới này thì gọi là ngũ-giới bị đứt (khaṇḍa).

  Ví như tấm vải có phần đầu và phần cuối bị đứt rời ra.

  * Ví dụ: Ngũ-giới gồm có 5 điều-giới.

  1 - 2 - 3 - 4 - 5

  Nếu phạm điều-giới thứ nhất hoặc điều-giới thứ 5, hoặc cả 2 điều-giới này, những điều-giới này bị đứt rời ra thì gọi là ngũ-giới bị đứt.

  Và nếu hành-giả thọ trì ngũ-giới, rồi giữ gìn điều-giới đầu hoặc điều-giới cuối hoặc cả 2 điều-giới này được trong sạch và trọn vẹn thì gọi là ngũ-giới không bị đứt (akhaṇḍa).

  THẾ NÀO GỌI LÀ GIỚI BỊ THỦNG (CHIDDA) VÀ GIỚI KHÔNG BỊ THỦNG (ACCHIDDA)?

  Trong ngũ-giới ngoại trừ điều-giới đầu và điều-giới cuối ra, nếu hành-giả phạm một trong 3 điều-giới còn lại ở khoảng giữa thì gọi là giới bị thủng (chidda).

  * Ví như tấm vải bị thủng ở giữa. Ví dụ: Ngũ-giới

  1 - 2 - 3 - 4 - 5 Hoặc: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Hoặc: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

  Nếu phạm điều-giới thứ 2 hoặc điều-giới thứ 3 hoặc điều-giới thứ 4 thì gọi là ngũ-giới bị thủng.

  Và nếu hành-giả thọ trì ngũ-giới, rồi giữ gìn 3 điều- giới ở khoảng giữa của điều-giới đầu và điều-giới cuối được trong sạch và trọn vẹn thì gọi là giới không bị thủng (acchidda).

  THẾ NÀO GỌI LÀ GIỚI BỊ ĐỐM (SABALA) VÀ GIỚI KHÔNG BỊ ĐỐM (ASABALA)?

  Trong ngũ-giới ngoại trừ điều-giới đầu và điều-giới cuối ra, nếu hành-giả phạm các điều-giới còn lại cách khoảng nhau thì gọi là giới bị đốm (sabala).

  Ví như con bò bị đốm từng chấm, từng chấm cách khoảng nhau.

  * Ví dụ: Ngũ-giới. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

  Những điều-giới thứ nhất, điều-giới thứ 3, điều-giới thứ 5 được giữ gìn trong sạch. Nếu phạm điều-giới thứ 2 và điều-giới thứ 4 cách khoảng nhau thì gọi là ngũ-giới bị đốm (sabala).

  Và nếu hành-giả thọ trì ngũ-giới, rồi giữ gìn những điều-giới ở phần giữa của điều-giới đầu và điều-giới cuối được trong sạch và trọn vẹn, không để bị phạm điều-giới cách khoảng nhau thì gọi là giới không bị đốm (asabala).

  THẾ NÀO GỌI LÀ GIỚI BỊ ĐỨT LAN (KAMMĀSA) VÀ GIỚI KHÔNG BỊ ĐỨT LAN (AKAMMĀSA)?

  Trong ngũ-giới, nếu hành-giả phạm những điều-giới liền theo với nhau thì gọi là giới bị đứt lan (kammāsa).

  Ví như con bò có từng vệt vá.

  * Ví dụ: Ngũ-giới.

  1 - 2 - 3 - 4 - 5 Hoặc: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Hoặc: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

  Nếu phạm điều-giới thứ 2 và điều-giới thứ 3 liền theo với nhau, hoặc phạm điều-giới thứ 3 và điều-giới thứ 4 liền theo với nhau, hoặc phạm điều-giới thứ 2, điều-giới thứ 3 và điều-giới thứ 4 liền theo với nhau thì gọi là ngũ-giới bị đứt lan (kammāsa).

  Và nếu hành-giả thọ trì ngũ-giới rồi giữ gìn những điều-giới ở phần giữa của điều-giới đầu và điều-giới cuối được trong sạch và trọn vẹn, không để phạm các điều- giới liền theo với nhau thì gọi là giới không bị đứt lan (akammāsa).

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.