Tĩnh lặng

Tĩnh lặng

  Người đời học nói, con học lặng im
  Người đời kêu ca, con học thay đổi
  Người đời học sang, con tìm biết đủ
  Người đời oán than, con học kham nhẫn
  Người đời học nhớ, con tập buông xả
  Người đời ngó lên, con học thay đổi
  Người đời còn tham, con tập bố thí
  Người đời sân si, con tập từ bi
  Người thường tự cao, con tập khiêm từ
  Người thường khư khư, con tập cho đi
  Người đời vô thường, xin về niệm xứ
  Người đời yêu ghét, con học hỷ xả
  Người đời khen chê, con học ghi nhận
  Người đời vội nhanh, con học chậm lại
  Người đời si mê, con tập Chánh Niệm.

  Biên soạn lại: Admin Dhanapālaka dựa trên tác phẩm cùng tên của tác giả Nguyễn Ngọc Nguyên

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.