Tôi biết là "Y Pháp Bất Y Nhân", nhưng "Y Pháp" phải dựa vào đâu để phân biệt được đâu là chánh pháp chân chánh?

Tôi biết là "Y Pháp Bất Y Nhân", nhưng "Y Pháp" phải dựa vào đâu để phân biệt được đâu là chánh pháp chân chánh?

  Trong Tạng Luật, bộ Cūḷavagga, Đức-Phật thuyết dạy Đại-đức Tỳ-khưu-ni Mahāpajāpati Gotamī biết phân biệt rõ điều không đúng pháp, điều không đúng luật, điều không đúng lời giáo huấn của Đức-Phật và biết rõ điều đúng pháp, điều đúng luật, điều đúng lời giáo huấn của Đức-Phật.

  Không đúng pháp, luật, lời giáo huấn của Đức-Phật - Này Gotamī! Con nên biết phân biệt pháp nào

  * là pháp làm phát sinh tham-ái, không phải diệt tham-ái,

  * là pháp ràng buộc trong cảnh khổ, không phải giải thoát khỏi cảnh khổ,

  * là pháp chấp-thủ trong tử sinh luân-hồi, không phải giải thoát khổ tử sinh luân-hồi,

  * là pháp tham muốn nhiều, không phải tham muốn ít,

  * là pháp không biết tri túc, không phải biết tri túc,

  * là pháp thích sống chung nhiều người, không phải sống một mình nơi thanh vắng,

  * là pháp làm biếng nhác, không phải cố gắng tinh-tấn,

  * là pháp sống khó nuôi, không phải sống dễ nuôi.

  Như vậy, con nên biết rõ chắc chắn rằng: Những pháp ấy là không đúng pháp, không đúng luật, không đúng lời giáo huấn của Đức-Tôn-sư.

  Đúng pháp, luật, lời giáo huấn của Đức-Phật

  - Này Gotamī! Con nên biết phân biệt pháp nào

  * là pháp diệt tham-ái, không phải làm phát sinh tham-ái.

  * là pháp giải thoát khỏi cảnh khổ, không phải ràng buộc trong cảnh khổ.

  * là pháp giải thoát khổ tử sinh luân-hồi, không phải chấp-thủ trong tử sinh luân-hồi.

  * là pháp tham muốn ít, không phải tham muốn nhiều.

  * là pháp biết tri túc, không phải không biết tri túc.

  * là pháp sống một mình nơi thanh vắng, không phải thích sống chung nhiều người.

  * là pháp cố gắng tinh-tấn, không phải làm biếng nhác.

  * là pháp sống dễ nuôi, không phải sống khó nuôi.

  Như vậy, con nên biết rõ chắc chắn rằng: Những pháp ấy là đúng pháp, đúng luật, đúng lời giáo huấn của Đức-Tôn-sư.

  Trích: Phước Thiện Thuyết Pháp (Dhammadesanā), Quyển Phước Thiện, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.