Tôi nghe nói các vị Sư không được chạm vào người Nữ. Giả sử, trên đường gặp một người nữ bị tai nạn, không lẽ bỏ qua?

Tôi nghe nói các vị Sư không được chạm vào người Nữ. Giả sử, trên đường gặp một người nữ bị tai nạn, không lẽ bỏ qua?

  Ðiều học này không phạm vì dạy người khác (anāṇattika) có 5 chi:

  1. Người phụ nữ (manussitthī);
  2. Tưởng là phụ nữ (itthīsaññitā);
  3. Ráng sức đụng chạm vừa theo sự vui thích (tenarāgena vāyāmo);
  4. Vui thích vì sự chạm nhằm mình phụ nữ (kāyasaṃsaggarāgo);
  5. Đụng chạm với nhau, nhất là nắm tay (hatthagāhādi samapajjānaṃ).

  Ðều đủ cả 5 chi ấy mới phạm tăng tàn.

  Trích: Biệt Biệt Giải Thoát Thu Thúc Giới (Pāṭimokkha Saṃvarasīla), Luật Xuất Gia (Quyển Thượng), Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Tông

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.