Trích cú từ điển

Trích cú từ điển

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ - THERAVĀDA
  ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

  VIBHAṄGA
  BỘ PHÂN TÍCH

  Dịch giả:
  Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự
  Santakicca Mahā Thera

   

  PHẦN TRÍCH CÚ TỪ ÐIỂN (PADABHĀJANĪYĀNUKKAMO)

  Akata. 899 không làm, chưa làm, chưa tạo, chưa hành, chưa thực hiện.
  Akathaṅkathī 599.646. không ngờ vực, không nghi ngờ, không còn nghi nan, người chẳng nghi hoặc.
  Akanittha deva 1103.1107. Sắc Cứu Cánh thiên, một trong năm cõi Tịnh Cư thiên.
  Akanta 6.154.839. Không đáng ham thích, không khả hỷ.
  Akappiya 638. Sự không thích đáng, việc không đáng, không thích hợp, không hợp lẽ.
  Akappiyasaññitā 638. Nghĩ là không đáng.
  Akammañña 1013. Không thích nghi.
  Akammaññatā 633. 877. 960. Sự không thích hợp việc làm, không thích nghiệp, không thích nghi.
  Akaraṇa 178. 583. 768. Không hành động, không hợp tác.
  Akalyatā 633. 877. 960. Sự không khéo léo, không bén nhạy, sự không mạnh dạn.
  Akarisa 830. Không nhọc nhằn, không khó.
  Akāpurisasevita 834. Ðược thực hành bởi bậc phi thiện nhân.
  Akicca 830. Không khó khăn, dễ làm.
  Akiriyā 178. 583. 768. Không làm, không hợp tác.
  Akuppa 601. Không rung động, không chuyển đổi, sự nhất định, nhất thiết.
  Akusala 44. 85. nakevalam. Bất thiện, không lành, chẳng lành.
  Akusala citta 291. 785. Tâm bất thiện.
  Akusala mūla 912. Bất thiện căn, căn bất thiện.
  Akusalamūlapaccaya 416. Duyên căn bất thiện, do căn bất thiện trợ.
  Akusalasaññā 951. Bất thiện tưởng, tưởng bất thiện.
  Akusalahetu 1080. Nhân bất thiện.
  Akovida 932. 949. 963. Không thông suốt, không hiểu rành.
  Akkosaka 604. Mạ lỵ, phỉ báng, mắng nhiếc.
  Akkosanā 881. Sự mạ lỵ, sự phỉ báng, sự mắng nhiếc.
  Akkhanti 850. Không nhẫn nại, không kham nhẫn.
  Akkhamanatā 920. Thái độ không chịu đựng.
  Akkhāyati 990. Biểu hiện, hiện bày, được xem là.
  Akhīnāsava 868. Chưa đoạn tận lậu hoặc, chưa đoạn lậu.
  Agati 965. Thiên vị, tây vị.
  Agatigamana 965. Sự thiên vị, sự tây vị.
  Aganthaniya 46. 90. 796. 803. nakevalam. Phi cảnh phược.
  Agārava 995. Không kính trọng, không tôn kính, bất kính.
  Agāravatā 872. 918. 951. 955. Thái độ không tôn trọng, không cung kính, thái độ bất kính.
  Aguttadvāratā 607. 850. 922. Sự không phòng hộ căn môn.
  Agutti 922. Sự không phòng hộ, không gìn giữ.
  Agocara 604. Phi hành xứ.
  Agopanā 922. Sự không bảo hộ, không gìn giữ, không trông coi.
  Agga 601. Tối thắng.
  Aggahitatta 910. 956. Thái độ không chiếu cố, không thu nhiếp tâm.
  Aggi 946. Lửa.
  Aggibhaya 972. Sự sợ hãi về lửa, hiểm nạn về lửa.
  Aggisantāpa 117. Sức nóng của lửa.
  Agha 119. 691. Trống rỗng, trống không.
  Aghagata 119. 691. Hiện tượng trống không, trống rỗng.
  Aṅgana 962. Sự cấu uế, sự nhơ bẩn.
  Aṅgamaṅgānusārī vāta 118. Gió toàn thân, gió khắp chi thể.
  Acari 926. 1020. 1027. Ðã gây ra, đã làm nên, đã hành động.
  Acarima 795. 802. 839. Không sau cùng, không ở sau, không có sau.
  Acitikāra 955. Không quí kính, không đặt nặng, không quan trọng hóa.
  Acitīkata 6. Không ái mộ.
  Acittaka 1099. Vô tâm, người không có tâm.
  Aciravutthita 1013. Khỏi (bệnh) không bao lâu.
  Acetanaka 1099. Vô tư, hạng người không có tư tưởng.
  Acetasika 93. 795. 801. nakevalam (nhiều đoạn) phi sở hữu tâm, phi tâm sở.
  Accāsarā 911. Sự trá hình.
  Acchandika 844. Không hoài bảo, không nguyện vọng, không ước vọng.
  Ajāta 3. 9. 15. 21. 27. Chưa sanh.
  Ajjhatta 4. 45. 85. 115. 432. 641. 797. 850. nakevalam, nội phần, phần bên trong, nội triền.
  Ajjkattabahiddha 45. 85. nakevalam, nội ngoại phần.
  Ajjhattabahiddhā 434. 443. 447. 451. Nội ngoại phần.
  Ajjhattabahiddhārammana 45. 85. nakevalam, có cảnh nội ngoại phần.
  Ajjkattārammana 45. 85. 797. nakevalam có cảnh nội phần.
  Ajjhattika 93. 115. 859. nakevalam thuộc nội phần, nội uẩn.
  Ajjhattikavatthukā 795. 802. Vật nội phần, vật thuộc trong thân.
  Ajjhupagata 601. Sự thọ trì, sự chấp hành.
  Ajjhupekkhanā 560. 670. Sự ngó lơ, sự lơ là, sự thờ ơ.
  Ajjhupekkhitā 543. Thái độ lơ là, sự dững dưng, sự bình thản.
  Ajjhena 883 nakevalam sự học thức, tri thức.
  Ajjhosāna 926. 1023. Sự mê đắm, sự quyến luyến.
  Aññathā 1037. 1056 nakevalam thành cách khác, theo thế khác.
  Aññamañña 795. 802. Lẫn nhau, cùng nhau.
  Aññā 241. Khác nhau.
  Aññāna 256. 912. 926. 959. Bất tri, không hiểu, không biết rõ, không hiểu biết.
  Aññatā 241. Không từng biết, chưa từng biết.
  Aññatāvindriya 236. 241. 1079. Tri cụ tri quyền.
  Aññatāvī 241. Bậc tri cụ, sự đã biết rõ, biết đầy đủ.
  Aññindriya 236. 241. 1079. Dĩ tri quyền, sự biết điều đã biết.
  Aṭṭa 614. Nhà chòi.
  Aṭṭhapanā 878. 908. Cách trì oai nghi, giữ oai nghi, sự lưu lại.
  Aṭṭhāna 800. 889. 1027. Phi lý, phi vị trí, sự vô lý, sự phi nguyên lý, sự kiện không thích hợp, sự vô nguyên do.
  Aṭṭhi 115. 432. 433. 434. Xương, hài cốt.
  Aṭṭhimiñja 115. 434. Tủy, cốt tủy.
  Aḍḍhayoga 614. Căn chái, mái nhà.
  Anumatta 599. 605. Sự nhỏ nhặt, tiểu tiết.
  Aṅḍaka 921. Cục, hòn, sự nói gai góc.
  Atappa deva 1107. Vô nhiệt thiên, một trong năm cõi Tịnh cư thiên.
  Atikkanta 688. 695. Vượt qua, vượt khỏi.
  Atikkantamānusaka 847. Siêu nhân, vượt khỏi loài người.
  Aticchatā 849. 867. Thái độ ham muốn, thái quá, quá dục, sự ham muốn thái quá.
  Atibāḷha 1017. Quá chừng, quá đổi, nhiều quá.
  Atimāna 849. 896. 1010. Ý hơn, so sánh phần hơn, quá mạn.
  Atīta 3. 45. 85. 800. 836. 843. 859. 939. nakevalam quá khứ, đã qua.
  Atītārammana 45. 85. 797. 819. nakevalam có cảnh quá khứ.
  Atta 839. 913. 949. 960. 966. 1004. 1011. 1018. Tự ngã, bản ngã.
  Attaparibhava 885. 888. 891. 894. Tự miệt thị.
  Attamana 1017. Vừa lòng, thỏa thích, thích ý, sự hoan hỷ.
  Attamanatā 557. 654. Thái độ vừa ý, vui lòng.
  Attavādupādāna 963. Ngã chấp thủ.
  Attānudiṭṭhi 851. 949. Ngã kiến, ngã chấp kiến.
  Attānuvādabhaya 974. Sợ tự khiển trách, hiểm nạn, tự khiển trách.
  Attāvaññā 885. 888. 891. 894. Tính tự khinh thường, tự khinh khi.
  Attuññā 885. 888. 891. 894. Tính tự hạ mình.
  Attha 777. 829. 926. 1020. 1027. Nghĩa, ý nghĩa, lợi ích, ích lợi.
  Atthakāma 155. 604. Mong lợi ích, muốn lợi lạc, muốn đem lợi lạc.
  Atthaṅgata 3. 440. 625. 659. 662. 669. 681. Dập tắt, biến mất, biến diệt.
  Atthangama 599. 681. 689. Sự dập tắt, sự biến mất.
  Atthacintaka 1107. Sự tư lợi ích, nghĩ đến điều lợi ích; suy xét nghĩa lý.
  Atthajāpikā paĩĩà 796. 803. Tuệ sanh lợi ích, tuệ sanh lợi.
  Atthajokata 784. Giải lý, làm sáng tỏ ý nghĩa.
  Atthapatisambhidā 777. 788. 829. Nghĩa đạt thông, nghĩa vô ngại giải.
  Adaṭṭhukamyatā 958. Không muốn diện kiến, không muốn gặp.
  Adassanakamyatā 851. 958. Không muốn thấy, không muốn nhìn thấy.
  Adassāvī 932. 949. Người không thấy.
  Adiṭṭha 241. 967. 1015. Chưa từng thấy, không được thấy.
  Adinnādāna 166. 573. 767. 930. 969. 986. 1009. 1028. Sự trộm cắp, sự lấy vật chưa cho, lấy vật chưa cho.
  Adukkhamasukha 121. 363. 441. 599. 682. 940. Phi khổ phi lạc, sự không khổ không lạc.
  Adukkhamasukhasahagata 829. Câu hành phi khổ phi lạc.
  Adūsanā 359. Không sân, không hờn giận.
  Adūsitatta 359. Thái độ không hờn giận.
  Adosa 359. 1080. Vô sân, sự không phiền giận.
  Addhā 836. 843. 939. Thời gian, thời giờ, thì lúc.
  Adhammacariyā 851. 950. Sự thực hành phi pháp, hạnh phi pháp, phi pháp hạnh.
  Adhammarāga 926. Tham phi pháp, luyến phi pháp.
  Adhāranatā 923. 955. Sự không nắm giữ, không ghi nhận.
  Adhāretukamyatā 959. Không muốn thọ trì.
  Adhikarana 1023. Sự đấu tranh, tranh tụng.
  Adhikusala 873. 950. Tối thiện.
  Adhigatasaññitā 899. Sự ngộ nhận đã đắc, tưởng lầm đã đắc.
  Adhigama 1013. Sự đắc thành.
  Adhicitte paññā 797. 806. Tuệ tăng thượng tâm.
  Adhiccasamuppanna 975. Tự nhiên phát sanh.
  Adhiccasamuppannika 1072. Vô nhân luận, luận thuyết cho rằng "tự nhiên sanh".
  Adhipaññāya paññā 797. 806. Tuệ tăng thượng trí.
  Adhipati 506. Trưởng, pháp lớn trội, pháp trọng yếu.
  Adhimatta vāta 118. Gió mạnh, gió lớn.
  Adhimāna 849. 1010. Tăng thượng mạn, sự ngộ nhận.
  Adhimuccanā 348. 357. 359. Cách quyết đoán, cách xác quyết.
  Adhimuccitvā 734. Hướng đến, hướng về.
  Adhimutta 845. Khuynh hướng, thiên hướng.
  Adhimutti 844. Khuynh hướng.
  Adhimokkha 347. 351. 356. 359. 1107. Thắng giải, chủ đích.
  Adhimokkhapaccaya 358. 400. Duyên thắng giải.
  Adhivacana 618. Ðặt tên, gọi tên, chỉ cho.
  Adhisīla paññā 797. 806. Tuệ tăng thượng giới.
  Adho 432. 433. 434. 743. Ở dưới, phía dưới.
  Adhogama vāta 118. Gió thổi xuống, gió phía dưới, hạ phong.
  Adhobhāga 119. Hạ phần, phần dưới.
  Anajjhāpatti 178. 583. 768. Không vi phạm, không phạm đến.
  Anaññataññassāmītindriya 236. 241. 1079. Tri vị tri quyền, trí biết điều chưa từng biết.
  Anaṭṭhitakiriyatā 863. 952. 952. 954. 956. Không ưa thích làm.
  Anatta 960. 966. 1004. Vô ngã; phi ngã.
  Anattamana 981. Sự bất bình, không hài lòng, không vừa ý.
  Anattamanatā 122. 353. 629. 632. 908. 926. 993. Không hài lòng.
  Anattha 926. 1026. 1027. Vô ích, bất lợi, tai hại.
  Anatthakāma 154. 604. Muốn gây bất lợi.
  Anadhigata 899. 1013. Sự chưa đắc chứng.
  Anadhiṭṭhāna 863. 952. 954. 956. Không thiết tha.
  Anadhivāsanatā 920.
  Ananuyoga 863. 952. 954. 956. Không nổ lực, không năng nổ.
  Ananulomika 604. Không thuận lý, không thích hợp.
  Ananussati 923. Không nhớ theo, không tùy niệm.
  Ananta 599. 691. 696. Không cùng, vô biên, không giới hạn.
  Anantavā 844. 915. 1018. 1032. Vô biên.
  Anantavāditthi 850. Vô biên kiến, nhận thấy thế gian không giới hạn.
  Anabhijjhā 359. Vô tham ác.
  Anabhinibbatta 3.9.15.21.27. Chưa phát khởi, chưa sanh lên.
  Anabhirati 2.837.950. Không hân hoan.
  Anabhiramanā 873.950. Sự không hoan hỷ.
  Anavakārī 1034.1038.1042. Không phân định.
  Anavakāsa 839. Phi duyên cớ, vô cớ, không duyên cớ, không cơ hội.
  Anavajjatā 608. Vô tội vạ, không lỗi lầm.
  Anavaññatti 861. Không khinh khi, danh dự.
  Anavaññattipatisaṃyutta 849. Liên hệ về danh dự.
  Anavaññattimada 849. Kiêu hãnh về danh dự.
  Anavaññāta 6. Không bị khinh khi.
  Anākiṅṅa 613. Không lẩn lộn, không náo nhiệt, không quấy rầy.
  Anāgata 3.45.85.800.836.843.859.939. Vị lai, chưa đến, chưa xẩy đến.
  Anāgatārammaṅa 45.85. Có cảnh vị lai, biết cảnh vị lai.
  Anāgāmimagga 837. Bất lai Ðạo, A-na-hàm Ðạo.
  Anāgāmiphala 837. Bất lai Quả, A-na-hàm Quả.
  Anācāra 604. Phi hạnh kiểm, phi phẩm hạnh.
  Anājjava 850. Sự không ngay thẳng, không chánh trực.
  Anājjavatā 919. Thái độ không ngay thẳng.
  Anādaratā 972.918.951. Thái độ không quan tâm, thái độ bất kể.
  Anādariya 851.827.918.954. Sự bất cần, sự không quan tâm, tính cách bất cần.
  Anādā 955. Sự không thụ nhận, không tiếp thu.
  Anādāyanā 955. Sự không thọ trì, không chấp nhận.
  Anādāvitatta 955. Thái độ không thọ trì, không lãnh hội.
  Anābhoga 795.802. Không phải sự suy nghĩ.
  Anārakkha 922. Không hộ trì, không gìn giữ.
  Anārammaṅa 85.93.1109.1110 nakevalam. Vô cảnh, bất tri cảnh, không biết cảnh.
  Anārammaṅārammaṅa 1110. Hữu cảnh, bất tri cảnh, có đối tượng bất tri cảnh.
  Anālaya 160. Sự bất luyến, không ưa thích.
  Anāvajjanā 960. Sự suy xét.
  Anāvikamma 911. Hành động mờ ám, sự mờ ám, sự làm không rõ ràng.
  Anāsanna 7. Phi cận, chẳng gần, không cận kề, không gần kề.
  Anāsava 46.88.796.803.848.1107 nakevalam. Vô lậu, phi cảnh lậu, không bị pháp lậu biết.
  Anāsevanā 863. 952. Không năng hành.
  Anāsevita 844. Không được cấu kết.
  Anāhāra 1099. Vô thực, không có sắc vật thực.
  Anikkhittacchandatā 240.486.507. Sự để qua nguyện vọng, gát qua ước vọng, đặt xuống ước vọng.
  Anikkhittadhuratā 240.886.507. Sự để qua phận sự, đặt xuống bổn phận.
  Anica 33.98.795.801.804.960.966.990. Sự vô thường, không thường có, không vĩnh hằng.
  Aniccatā 303.339. Tình trạng vô thường, đặc tính vô thường, trạng thái vô thường.
  Aniṭṭha 6.154.839. Không đáng ưa chuộng.
  Anidassana 85.87.100.130. nakevalam, vô kiến.
  Anibbatta 3.9.15.21.27. Chưa xuất hiện.
  Aniyata 45.96.795.796. nekavalam Phi cố định, pháp bất định.
  Aniyyānika 46.96.795.796. nakevalam phi dẫn xuất, pháp không đưa khỏi luân hồi.
  Không phải đưa khỏi luân hồi.
  Anuggahetukamyatā 957. Không muốn học tập.
  Anuññāta 6. Không bị khinh thường.
  Anuṭṭhita 3.9.15.21.27. Chưa khởi dậy.
  Anuttara 46.96.445.796.825. nakevalam. Vô thượng.
  Anuttānīkamma 911. Hành động tinh vi.
  Anuddhato 599.639. Vô phóng dật.
  Anunaya 299.926. Sự vướng vấn.
  Anupakkaṭṭha 7. Không tiếp giáp.
  Anupagamma 844. Không thiên chấp, không vịn vào.
  Anupatita 844. Xẩy ra, hiện ra.
  Anupavādaka 847. Không phỉ báng.
  Anupassanā 435.452. Năng quán, thường quán.
  Anupādāniya 45.46.85.94. nakevalam phi cảnh thủ.
  Anupādinna 45.93.796. nakevalam phi thành do thủ, không bị thủ.
  Anupekkhanatā 652. Thái độ xem xét.
  Anuppadāna 863.952.954.956. phóng xả, buông ra, bỏ ra, để mặc, bỏ mặc.
  Anuppanna 3.45.85.449.478. nakevalam chưa sanh khởi.
  Anuppabandhanā 908. Sự cột chặt.
  Anuppāda 449.483.502.506. Sự chưa sanh khởi, sự không sanh khởi.
  Anuppiyabhāṅitā 879. Nói trìu mến.
  Anubyañjanaggāhī 607.922.957. Chấp tướng riêng.
  Anuyutta 982. Thực hiện, dấn thân vào, đắm mình vào.
  Anurodha 299.926. Sự thỏa thích.
  Anulomika 804.844. Thuận lý, hợp lẽ.
  Anuvicāra 652. Sự bám sát.
  Anusaya 844.900.926.1005. Tiềm miên, tùy miên, sự ngủ ngầm.
  Anusandhanatā 652. Trạng thái khắn khít.
  Anusaṃsandanā 908. Sự tích tụ.
  Anusseti 844. Ngủ ngầm, tiềm ẩn theo.
  Anussati 240.459.612.959. Sự không nhớ theo, tùy niệm.
  Anussadagata 844. Không được phát huy.
  Anussarati 846. Nhớ lại.
  Anussaritā 543. Nhớ lại.
  Anūpārambha 958. Sự cật nạn.
  Anūpārambhanā 958. Sự bắt bẻ.
  Anūpārambhitatta 958. Thái độ chuyên bắt bẻ.
  Anekadhātu 800.842. Ða giới, đa dạng bản chất.
  Anekavihita 846. Ða dạng, nhiều nét, nhiều vẽ.
  Anekaṃsagāha 355.643. Sự không nhất quyết.
  Anokappanā 956. Không tín nhiệm.
  Anoghaniya 46.796.803. Phi cảnh bộc.
  Anottappa 844.850.954.1026. Vô quý, sự không ghê sợ, không có tâm quý.
  Anottappī 1008. Vô quý.
  Anopānabhūta 604. Không là giếng nước.
  Anta 115.432.844.1103. Cực đoan, sự cùng tận, sự tột cùng, ruột già.
  Antaguṅa 115.402.844.1103. Ruột con.
  Antaggāhikā diṭṭhi 936. Kiến biên chấp, kết luận kiến.
  Antara 1103. Khoảng cách, khoảng không, không gian.
  Antaradhāna 148.267.303.339. Sự biến mất, sự tiêu mất.
  Antaradhāpeti 701. Tiêu mất.
  Antalikkha udaka 116. Nước trên hư không.
  Antavā 844.915.1018.1032. Hữu biên.
  Antavādiṭṭhi 850. Hữu biên kiến.
  Antānantikā 1072. Hữu biên vô biên luận.
  Antoparisoka 149.268. Sự não ruột trong lòng.
  Antosamorodha 633. Sự bít ngăn nội tâm, bên trong ngăn bít.
  Antosoka 149.268. Sự buồn bực trong lòng.
  Anvaye ñānaṃ 798.825. Loại trí.
  Anvassaveyyuṃ 607.822.57. Có thể xâm chiếm.
  Apaccaya 759.826. Sự tịch diệt, sự không còn tích tập, Níp Bàn.
  Apaccayagāmi 45.85.370. nakevalam nhân tịch diệt, pháp dẫn xuất đến Níp Bàn.
  Apanāmeti 1017. Nói lảng qua, bỏ lảng, tảng lờ.
  Aparakata 957. Không do người khác tạo.
  Aparakāla 897.908. Lúc sau, sau đó.
  Aparanta 916.926.932. Sau có giới hạn, vị lai.
  Aparantānudiṭṭhi 850.916. Hậu biên kiến, kiến chấp sau có giới hạn.
  Aparāmaṭṭha 46.92.796. nakevalam phi cảnh khinh thị.
  Aparibhūta 6. Không bị khinh miệt.
  Apariyāpanna 46.96.796.798.1090.1094. Phi hệ thuộc, không phải liên quan luân hồi.
  Apariyogāhanā 155.643. Sự không quyết đoán.
  Apātubhūta 3.9.15.21.27. Chưa hiện khởi.
  Apāya 839.847.988. Khổ cảnh.
  Apāyakosalla 797.707. Sự thông thạo điều thối hóa.
  Apāsiṃ 846(api+àsim) ta cũng có.
  Apilāpanatā 240.612. Thái độ không lơ đểnh.
  Apuññābhisaṅkhāra 257.265.844. Phi phúc hành.
  Apubba 795.802.839. Không trước, không có trước.
  Apekkhā 926. Lưu luyến.
  Appa 1106. Ít.
  Appaccaya 940.1017. Vô duyên cớ, không do duyên, không có duyên trợ, chuyện ngoài lề, sự bực bội.
  Appaṭigha 85.87.100.130. nekevalam Vô đối chiếu, không tiếp chạm nhau.
  Appaṭinissagga 909. Không cởi mở.
  Appaṭisaṅkhā 608.922. Không quán tưởng.
  Appaṭisanthāra 850.921. Không hậu đãi.
  Appaṭisanthāraka 921. Người không tiếp đãi.
  Appaṭissa 995. Không vâng thuận.
  Appaṭissati 923.959. Không nhớ ra.
  Appaṭissavatā 872.918.951.955. Sự bất tuân, thái độ không vâng lời, thái độ bất tuân.
  Appatta 241.899.1013. Sự chưa đạt đến.
  Appanā 122.522.652. Sự chuyên chú, sự chăm chú.
  Appanigghosa 599.620. Chỗ ít náo động.
  Appamattaka 605.1013. Chừng chút ít, sơ sài.
  Appamāṅa 45.85.741.743.831. nekevalam Vô lượng, không hạn lượng.
  Appamāṅārammana 45.85.741.831. nakevalam Có cảnh vô lượng, biết cảnh vô lượng.
  Appamāṅasubha deva 1107. Vô lượng tịnh thiên, một trong ba cõi Tam thiền Sắc giới.
  Appamāṅābha deva 1107. Vô lượng quang thiên, một trong ba cõi Nhị thiền Sắc giới.
  Apparajakkha 844. Ít trần lao, "có mắt ít bụi trần".
  Appamāda 995. Sự không dễ duôi.
  Appasadda 599.619. Ít tiếng ồn, chỗ ít tiếng ồn.
  Appasanna 604. Không tín ngưỡng.
  Appassuta 868.918.851.1008. Thiểu học, thiểu văn, ít nghe.
  Appita 440.625.659.662.669.681. Sự đình chỉ.
  Appiya 145.926.988.1020. Không thân ái, đáng ghét bỏ, thành người ghét bỏ.
  Appiyarūpa 844. Sắc bất khả ái.
  Appītika 46.96.796. nakevalam vô hỷ, không có pháp hỷ.
  Aphassaka 1099. Không có xúc.
  Aphāsukāma 154.604. Muốn gây bất an.
  Abahulīkata 844. Không được phát tấn.
  Abahulīkamma 863. Không phát tấn.
  Abbokiṇṇa 795.802. Không xen lẫn.
  Abbhatthaṅgata 3.440.625.659.662.669.681. Sự diệt tắt, sự biến hoại.
  Abbhūtadhamma 783. Vị Tăng hữu kinh.
  Abbhokāsa 599.617. Chỗ ở trống trải.
  Abyatta 1017. Sự dốt nát, không thông hiểu.
  Abyākata 44.85.795. nakevalam Vô ký.
  Abyāpajja 359. Sự không sân ác.
  Abyāpajjha 741. Không sân.
  Abyāpanna 630. Không có sân độc.
  Abyāpannacitta 599.630. Tâm vô sân độc.
  Abyāpāda 359. Vô sân độc, không oán hận.
  Abyāpādadhātu 122. Vô sân giới.
  Abyāpādapatisaṃyutta 122. Liên hệ vô sân độc.
  Abyāpādasankappa 164.571. Vô sân tư duy.
  Abhabba 844. Vô phần.
  Abhāvanā 863.952. Không phát triển.
  Abhāvita 844. Không được tu tập, không được phát triển.
  Abhikkanta 599.612. Bước tới.
  Abhijappā 926. Tham cầu.
  Abhjjhā 169.431.599.625.922.926.930.957.962.1028. Tham ác.
  Abhiññā 545.803.827.845.924.1031. Diệu trí, thần thông, thắng trí.
  Abhiññeyya 1108. Cần thắng tri, đáng được thắng tri.
  Abhinipātamatta 795.802. Vịn vào, dựa vào.
  Abhinibbatta 3.653.663.780. Ðang phát khởi.
  Abhinibbatti 146.266.302.338. Sự phát sanh ra.
  Abhinibbatteti 467.485. Khởi xướng.
  Abhiniropanā 122.582.652. Sự đem tâm khắn khít cảnh, sự khắn khít.
  Abhinivera 312. Thiên chấp.
  Abhinihāra 1107. Sự hoài bão.
  Abhippanāda 240.359.660.956. Sự tín mộ, sự tịnh tín.
  Abhivadanti 985 nakevalam tuyên bố.
  Abhisaṅkhipitvā 2.859. nakevalam tóm lại.
  Abhisaññūhitvā 2.859. nakevalam gồm chung.
  Abhūta 3.9.15.21.27. Chưa có.
  Amacca 155. Cận thần, thân hữu.
  Amattaññutā 618.650.922. Sự không tiết độ.
  Amaddava 850. Không nhu mì.
  Amaddavatā 919. Thái độ không nhu nhuyễn.
  Amanasikārā 599.690.795.802. Không tác ý.
  Amanāpa 6.154.748.839.926.988.1020. Ghét, không vừa ý, bất bình, bất mãn, không đáng vừa lòng.
  Amanāpika 993.1002. Không vừa ý.
  Amaravitakka 849. Không nghĩ tưởng huyền thoại.
  Amarāvikkhepika 1072. Ngụy biện luận.
  Amahaggata 445.825. Không đáo đại, phi đáo đại.
  Amissībhāva 155. Không hòa mình.
  Amuta 967.1015. Không biết.
  Amutra 882. Tại chỗ này... chỗ kia.
  Amudutā 864.919. Không nhu mì.
  Amoha 240.359.612.1080. Vô si.
  Aya 115. Sắt.
  Ayasa 1014. Mất danh, không có danh tiếng.
  Ayahamasmīti 1024. Cho rằng "cái này là ta".
  Ayogakkhemakāma 154.604. Muốn cho không thoát khổ ách, không muốn an ổn khổ ách.
  Ayoganiya 46.796.803. nakevalam.
  Ayoniso 608.922. Không khéo léo, không như lý.
  Ayonisomanasikāra 851.960. Không khéo tác ý.
  Araja vāta 118. Gió không cuốn bụi, gió thường.
  Arañña 599.616. Khu rừng.
  Araññagata 599.621. Sự đi đến khu rừng.
  Arana 46.96. nakevalam vô tranh.
  Arati 849.851.873.950. Sự bất mãn, không vui mừng.
  Aratikā 873. 950. Không vui thích.
  Arahattaphala 813. 837. A-la-hán quả, quả Ứng Cúng.
  Arahattamagga 837. A-la-hán dạo, Ðạo Ứng Cúng.
  Arahanta 803. 839. 984. 1104. Bậc A-la-hán, bậc Ứng Cúng.
  Ariya 674. 834. 847. 851. 932. Bậc Thánh, bậc cao thượng.
  Ariyadhamma 932. 949. 963. Pháp của bậc Thánh.
  Ariyasāvaka 574. Bậc Thánh đệ tử.
  Arūpa 795. 801. Vô sắc, phi sắc.
  Arūpataṇhā 926. 934. Ái vô sắc, vô sắc ái.
  Arūpadhātu 1089. 1100. Vô sắc giới (bản chất).
  Arūpadhātupatisaṃyutta 934. Liên hệ vô sắc giới.
  Arūpadhātupariyāpannā 1093. Quan hệ vô sắc giới.
  Arūpabhava 265. Vô sắc hữu.
  Arūparāga 977. Vô sắc ái, tham vô sắc.
  Arūpasaññī 845. Vô sắc tưởng.
  Arūpāvacara 46. 96. 796. 1103. nakevalam. Vô sắc giới (lĩnh vực).
  Arūpī 1018. 1024. 1035. 1054. Không có sắc, vô sắc, người vô sắc.
  Arūpūpapatti 368. 388. 407. 414. 720. 784. Ðạt đến vô sắc giới.
  Aroga 98. 1018. Không hoại.
  Alattam 1013. Chẳng nhận được, không nhận được.
  Alābha 1014. Thất lợi.
  Alubbhanā 359. Không nhiểm đắm.
  Alubbhitatta 359. Không tham đắm.
  Alobha 359. 1080. Không tham muốn, vô tham.
  Avakārī 1053. 1057. 1061. Sự phân định.
  Avajāniṃsu 907. Ðã khinh khi.
  Avajja 639. Không tội lỗi, không lỗi lầm.
  Avajjasaññitā 638. Nghĩ là không tội.
  Avaññā 958. Sự khinh dễ.
  Avaññāta 6. Bị khinh khi.
  Avatthiti 240. 507. Sự vững vàng.
  Avaṇṇahārikā 881. Sự biếm nhẽ.
  Avatthapeti 432. 441. 445. 449. Nhận định.
  Avadaññutā 851. 956. Sự không hào phóng.
  Avikkhepa 240. 507. 768. Bất phóng dật.
  Avigatacchanda 982. Chưa lìa dục vọng.
  Avigatataṇhā 982. Chưa lìa luyến ái.
  Avigataparilāha 982. Chưa lìa nhiệt tình.
  Avigatapipāsa 982. Chưa lìa khát khao.
  Avigatapema 982. Chưa lìa thương mến.
  Avicāra 45. 96. 599. 662. 796 nakevalam Vô tứ.
  Avijjā 256. 844. 850. 977. nakevalam. Vô minh.
  Avijjādhātu 521. Vô minh giới.
  Avijjānusaya 844. 1005. Vô minh tiềm miên.
  Avijjāpaccaya 255. 274. 286. 290. 400. 836. Duyên vô minh.
  Avijjāpariyuṭṭhāna 1006. Vô minh đột khởi.
  Avijjālaṅgī 912. nakevalam. Vô minh then chốt.
  Avijjāsaññojana 1007. 1029. Vô minh triền.
  Avijjāsaṃpayutta 282. Tương ưng vô minh.
  Avijjāsava 961. Vô minh lậu.
  Avijjāhetuka 278. Có vô minh làm nhân.
  Aviññāta 967. 1015. Không hiểu.
  Avitakka 46. 85. 599. 662. 795. nakevalam. Vô tầm.
  Avitakka-avicàra 845. Vô tầm-vô tứ.
  Avitakkavicāramatta 845. Vô tầm hữu tứ.
  Avitakkasahagata 828. Câu hành vô tầm.
  Avidita 241. Chưa từng hiểu.
  Avidūra 7. Không xa.
  Aviṇīta 932. 949. Không tụ tập, không luyện tập.
  Aviparināmadhamma 1004. 1042. 1061. Ðương nhiên không biến đổi, tánh bất biến.
  Avimutta 445. 825. Chưa giải thoát.
  Avisāhatamānasatā 240. 507. Tính cách tâm không xao xuyến.
  Avisāhāra 240. 507. Sự không tán loạn.
  Aviha deva 1107. Cõi Vô phiền thiên.
  Avihiṃsādhātu 122. Bất hại giới.
  Avihiṃsāpatisamyutta 122. Liên hệ sự bất hại.
  Avihiṃsāsaṅkappa 164. 571. Bất hại tư duy.
  Avīciniraya 1103. Ðịa ngục A Tỳ, Vô gián địa ngục.
  Avītarāga 982. Chưa lìa tham.
  Avītikkama 602. 604. Không vượt qua, không thái quá.
  Avūpasama 357. 638. 952. 959. Sự không yên lặng.
  Avedanaka 1099. Không có thọ.
  Avera 741. 743. Không hận, không thù nghịch.
  Asa 1042. 1061. Là, trở thành.
  Aṃsa 3. 9. 15. 21. 27. Chi nhánh, thành phần.
  Asakkaccakiriyatā 863. 952. 956. Không cẩn thận làm.
  Asakhilavācatā 921. Ngôn ngữ không thân mật.
  Asankiliṭṭha 45. 46. 85. 95. 795. nakevalam phi phiền toái.
  Asaṅkilesika 45. 46. 85. 95. 795. nakevalam phi cảnh phiền não.
  Asaṅkhata 100. 130. 1103. Vô vi.
  Asaṅgati 155. Không được hội ngộ.
  Asacchikata 241. 899. 1013. Sự chưa tác chứng, chưa chứng ngộ.
  Asañjāta 3. 9. 15. 21. 27. Chưa thành, chưa sanh thành.
  Asaññaka 1099. Không có tưởng.
  Asaññasatta 1097. 1099. 1107. Vô tưởng hữu tình, cõi vô tưởng thiên.
  Asaññābhava 265. Vô tưởng hữu.
  Asaññivāda 1072. Vô tưởng luận.
  Asaññī 1018. 1024. 1035. 1054. Không có tưởng, vô tưởng, người vô tưởng.
  Asaññojaniya 46. 89. 796. nakevalam phi cảnh triền.
  Asaṃhavācatā 921. Ngôn ngữ không tế nhị.
  Asati 1017. Sự thất niệm.
  Asaddahanā 956. Không tin cậy.
  Asaddha 1008. Không có đức tin.
  Asaddhiya 956. Không tin tưởng.
  Asanta 449. Không có, hiện không có.
  Asantika 7. Không gần.
  Asantuṭṭha 867. Người không biết vừa lòng.
  Asantuṭṭhitā 608. 922. 953. Không tri túc, không thỏa mãn.
  Asabhāgavutti 849. 872. Thiếu phong cách.
  Asamannāhāra 795. 802. Không nhiếp thâu.
  Asamāgantukamyatā 958. Không muốn hợp tụ.
  Asamāgama 155. Không đượ trùng phùng.
  Asamādhisaṃvattanika 921. Dẫn đến không yên.
  Asamāhita 445. 825. 868. Sự không định tỉnh.
  Asamuṭṭhita 3. 9. 15. 21. 27. Chưa ứng khởi.
  Asamuppanna 3. 9. 15. 21. 27. Chưa tương sanh.
  Asametukamyatā 958. Không muốn hội ngộ.
  Asamodhāna 155. Không được chung sống.
  Asampajañña 850. 851. 959. Thiếu tỉnh giác, bất tỉnh giác.
  Asampajaññatā 953. Thái độ thiếu tỉnh giác.
  Asamphuṭṭha 119. 691. Không xúc chạm.
  Asambhinnavatthuka 795. 802. Vật bất hoại.
  Asambhinnārammaṇa 795. 802. Cảnh bất hoại.
  Asammusanatā 240. 612. Thái độ không lãng quên.
  Asammosa 168. 465. 481. 506. Không cho sút giảm.
  Asayaṃkata 975. Không do tự mình tạo.
  Asaraṇatā 923. 959. Không nhớ được, tình trạng không nhớ được.
  Asaṃvara 851. 975. Sự không thu thúc.
  Asaṃvuta 922. 957. Không thu thúc.
  Asassata 844. 1002. Không tồn tại.
  Asākhalya 850. Không cam ngôn.
  Asāta 121. 151. 239. 270. Sự bất an, buồn.
  Asātaccakiriyatā 863. 952. 954. 956. Không hoan hỷ làm, không thích thú làm.
  Asātarūpa 844. Sắc bất mãn ý, sắc không đẹp ý.
  Asārajjanā 359. Không quyến luyến.
  Asārajjitatta 359. Thái độ không quyến luyến.
  Asārāga 459. Không tham luyến.
  Asita 117. 119. 599. 612. Ăn.
  Asithilaparakkamatā 240. 486. 507. Không nhủn chí.
  Asilokabhaya 980. Hiểm nạn do tai tiếng.
  Asīlya 955. Không theo nguyên tắc.
  Asuci 432. 433. 434. Bát tịnh thể, thể trược.
  Asuta 967. 1015. Vô văn, không nghe, không học.
  Asubha 960. 966. Bất tịnh, không sạch.
  Asura 1096. A-tu-la.
  Assuropa 122. 353. 629. 908. 926. Sự lỗ mãng.
  Asekkha 45. 85. 601. nakevalam Vô học, pháp vô học, bậc vô học, không cần học nữa.
  Asesa 743. Không thừa ra.
  Asesavirāganirodha 160. Hoàn toàn đoạn ly, sự đoạn diệt ly tham hoàn toàn.
  Asotukamyatā 851. 958. Không muốn nghe.
  Asoracca 850. Sự không nghiêm tịnh.
  Assa 839. Có thể là.
  Assati 923. 959. Không nhớ lấy, không niệm.
  Assaddha 604. 844. 868. 918. 956. Vô tín ngưỡng, không có niềm tin.
  Assaddhiya 851. 956. Không tín ngưỡng.
  Assavanakamyatā 958. Không muốn nghe, không muốn dự thính.
  Assādadiṭṭhi 851. 849. Hỷ lạc kiến.
  Assāsa 118. Hơi thở ra.
  Assu 116. 432. Nước mắt.
  Assutavā 932. 949. 963. Không nghe được.
  Assutvā 804. Không nhờ nghe, không do nghe.
  Asmimāna 849. 1010. Ngã mạn, ngã sở mạn.
  Asmīti 849. 1024. 1034. 1042. 1053. Cho rằng "ta có".
  Ahamasmīti 1024. Cho rằng "ta là".
  Ahitakāma 154. 604. Muốn gây bất hạnh.
  Ahirika 844.850.1008.1026. Vô tàm, sự không hổ thẹn, không có lòng tàm.
  Ahīnindriya 1011. Căn quyền không khuyết tật.
  Ahīlita 6. Không bị khinh bỉ.
  Ahetuka 44.86.795.940.1096.1099. Vô nhân, không có nhân.
  Ākāsa 119.599.691.696. Hư không, khoảng trống.
  Ākāsagata 119.691. hiện tượng khoảng trống.
  Ākāsānañcāyatana 692.828.838.845. Không vô biên xứ.
  Ākāsānañcāyatanūpaga 1011.1103.1107. Ðạt đến Không vô biên xứ thiền.
  Ākiñcaññāyatana 368.702.720.784.828.838.845. Vô sở hữu xứ.
  Ākiñcaññāyatanūpaga 1011.1107. Ðạt đến Vô sở hữu xứ thiên.
  Āgamma 800.840. Ðạt đến, gặp phải.
  Āghāta 122.353.629.926.993.1020.1027. Sự hiềm khích, sự kết oán.
  Ācaya 798.826. Sự tích tập, sự chứa để.
  Ācayagāmi 45.85. nekavalam nhân tích tập, pháp dẫn đến luân hồi.
  Ācayagāminī pañña 797.812. Tuệ nhân tích tập.
  Ācariya 872. Thầy dạy, Giáo thọ sự, Giáo sư.
  Ācāra 604. Phẩm hạnh.
  Ācāragocarasampanna 599.604. Thành tựu phẩm hạnh và hành xứ.
  Ācikkhanti 674. Nó đến, trình bày.
  Ājīvakabhaya 989. Hiểm nạn do nuôi mạng.
  Ātappa 437.454. sự nhiệt tâm.
  Ātāpī 169.431.437.454 người nhiệt tâm.
  Ādāya 600 lập trường
  Ādīnavadasssāvi 605 thấy sự nguy hiểm, thấy khổ quả, thấy tội khổ, thấy nạn.
  Ādeva 150.269. Sự khóc lóc.
  Ādevanā 150.269. Sự khóc than
  Ādevitatta 150.269. Thái độ than khóc.
  Ānamanā 875 sự cúi mình
  Āneñjābhisaṅkhārā 257.265.844 bất động hành.
  Āpa 116 nước, thủy, sự tươm ướt
  Āpajjati 543.905.922. chịu, chấp nhận
  Āpatti 1017 tội lỗi
  Āpanna 1011 bị phạm, vi phạm, hành phạm
  Āpāthamatta 802 chỉ có giới hạn trong
  Āpogata 116 cách tương ướt
  Āpodhātu 116.119 thủy giới, nguyên tố nước
  Ābādha 1013 bệnh, bệnh chứng, căn bệnh
  Ābhassara deva 1107 Quan âm thiên
  Ābhujitvā 599.622 ngồi xếp bằng, ngồi co chân lại
  Ābhoga 802.960.990 sự tư niệm
  Āmisa 882 tài vật, vật chất
  Āmisapaṭisanthāra 921 Sự tiếp đãi bằng vật chất
  Āmodanā 557.654 sự hân hoan
  Āyakosalla 797.807 Sự thông thạo điều tiến hóa
  Āyatana 146 xứ, nhập
  Āyatanānatta 842 xứ sai biệt, xứ dị biệt
  Āyartiṃ 449.804 trong tương lai
  Āyāsa 153.272 thái độ ai bi
  Āyu 147.238.267.1106 tuổi thọ, thọ mạng
  Āyuppamāṇa 1106 lượng tuổi thọ
  Āyusaṅkhyā 1107 sự hết tuổi thọ
  Āyūhanī 926 trử tình
  Ārakkha 1023 sự bảo thủ
  Ārati 178.583.768 sự chừa bỏ
  Āraddha 543 sự chuyên cần
  Āraddhaviriya 543.868 Sự chuyên cần, người chuyên cần, tinh cần
  Ārabhati 465.469.506.1013 bắt đầu, đi vào, khởi sự
  Ārammana 802.831.1107 cảnh, đối tượng.
  Ārogya 861 sức khỏe, sự không bệnh tật
  Ārogyamada 849 kiêu hãnh saức khỏe
  Āroha 861 tài cao.
  Ārohamada 849 kiêu hãnh tài cao
  Ālapanā 879 xưng tụng
  Ālasāyanā 874 thái độ biếng nhác
  Ālasāyitatta 874 tình trạng lười biếng
  Ālasya 874 sự lười nhác
  Āloka 635 quang ánh sáng
  Ālokapharaṇatā 833 Quang biến mãn.
  Ālokasaññī 635 có tưởng quang minh
  Ālokita 599.612 nhìn tới
  Āvajjanā 802.960 sự khai môn, sự khai tâm
  Āvaṭṭabhaya 973 hiểm họa nước xoáy.
  Āvaraṇa 926 chướng, chướng ngại
  Āvaraṇiya 609 Pháp chướng ngại
  Āvāsamacchariya 910.956.979 bỏn xẻn chỗ ở
  Āsanna 7. Cận kề
  Āsappanā 355.643 tính vớ vẫn, nghĩ vẫn
  Āsabhaṇṭhāna 800 địa vị Ngưu vương
  Āsaya 844 sở chấp, quan điểm chấp nhận
  Āsava 46.88.835.848.931 nekavalam Lậu, lậu hoặc
  Āsavavippayutta 46.88 nakevalam bất tương ưng lậu
  Āsavasaṃpayutta 116N88 nakevalam tương ưng lậu
  Āsā 926 ước muốn
  Āsiṃsanā 926 sự mang mỏi
  Āsiṃsitatta 926 thái độ mang mỏi
  Āsevati 432.469.508.611 thực hành, áp dụng
  Āsevita 844 được cấu kết
  Āhatacitta 981 tâm đả kích
  Āhāra 608.922 vật thực, thực
  Āhāreti 608.922 ăn vào, thọ dùng, tiêu hóa
  Icchati 868.922 muốn
  Icchā 156.867.911.926.953 sự ham muốn, sự mong muốn, ước vọng
  Icchāgata 867.868.953 thái độ mng muốn
  Icchāpakata 878.882 mang mỏi xấu xa
  Ijjhanā 508.521 sự thành công
  Iñjita 1024 chiều hướng
  Iṭṭha 6.155.839 đáng ưa chuộng
  Itaritara 867.953 thứ này, thứ kia
  Itibhavābhavahetu 964 do nhân ngoài sự kiện như thế
  Itivuttaka 783 Như thị thuyết
  Ittham 958.1011.1035.1054 thế ấy
  Itthannāma 1013 có tên này, tên như vậy, tên thế ấy
  Itthākappa 238 thái độ nữ
  Itthitta 238 Tính hạnh nữ
  Itthindriya 236.238.1079 nữ quyền, sắc nữ tính
  Itthī 839 nữ nhân, người nữ
  Itthikutta 238 nữ nết tánh
  Itthīnimitta 238 nữ tướng dạng
  Itthībhāva 238 trạng thái nữ
  Itthīliṅga 238 nữ căn
  Idaṃsaccābhinivesa 962 Thử thực chấp
  Idappaccayatā 844.932 duyên khởi, duyên pháp này
  Iddhi 508.521.861 thần thông, phép màu, sự như ý
  Iddhipāda 505.518.512.958 tần túc, như ý túc
  Iddhimada 849 kiêu hãnh thần thông
  Iddhividha 835 thần thông
  Idha 600 ở đây
  Indakhila 616 thềm nhà
  Indaggi 117 lửa sấm sét
  Indriya 147.599.607.850 quyền, căn quyền
  Indriyaparopariyatta 800.844 thượng hạ căn
  Iriyati 436.603.675 cử động
  Iriyanā 238 sự tiếp diễn
  Iriyāpatha 802.861.878 Oai nghi, cung cách
  Iriyāpathamada 849 kiêu hãnh oai nghi
  Isivātapativāta 604 vãng lai đến hạng ẩn sĩ, viếng thăm hạng ẩn sĩ
  Issaranimmānahetu 940 nhân quyền năng tạo hóa
  Issā 850.991.1021.1029 tật, tật đố, sự ganh tỵ
  Issāyanā 910 tính cách ganh tỵ
  Issāyitatta 910 thái độ gang tỵ
  Ukkaṇṭhita 873.950 ngao ngán
  Ukkāpanā 879 khen tặng
  Ukkhitta 1107 đã nâng đỡ, được nâng đỡ
  Ukkhepanā 881 sự chỉ lối
  Uccārapassāvakamma 599.612 việc đại tiện, tiểu tiện
  Ucchijjati 1011 bị hủy hoại
  Uccheda 985.1011 sự đoạn tận, sự đoạn diệt
  Ucchedadiṭṭhi 850.949 đoạn kiến
  Ucchedadiṭṭhisahagata 933 câu hành đoạn kiến
  Ucchedavāda 1072 đoạn luận
  Uju 599.223 ngay ngắn, thẳng đứng, ngay thẳng.
  Ujuka 623 ngay ngắn, thẳng lưng
  Ujucittatā 864.919 thái độ trực tánh, thẳng tánh
  Uññā 958 sự khinh lờn.
  Uññāta 6. Bị khinh thường
  Uṭṭhānasaññā 609 khởi sàng tưởng, tưởng đến sự thức giấc
  Uṭṭhāpeti 467.485 khởi dậy
  Uṭṭhita 3.9.15.21.27 đang khởi dậy
  Uṇṇati 860.886.892 nakevalam sự hống hách
  Uṇṇāma 883.889.895 sự hãnh diện
  Uṇha vāta 118 gió nóng
  Uttara 118.743 cao thượng, hướng bắc
  Uttiṇṇa 644 vượt qua
  Uttānīkaronti 674 bày tỏ
  Utrāsa 938 sự hốt hoảng
  Udakabhaya 972 hiểm nạn do nước
  Udapādiṃ 846 ta đã sanh lại
  Udarāvadehaka 982 no bụng, căn bụng
  Udariya 115.432 vật thực mới
  Udāna 783 cảm hứng ngữ
  Uddisseyya 839 xu hướng, hướng về, y chỉ theo
  Uddhaṃ 432.743 trên, phía trên, hướng trên
  Uddhaṅgama vāta 118 gió thổi lên
  Uddhacca 449.599.638.951977.983.1012.1026 phóng dật, điệu cử, trạo cử, sự tán tâm, sự phóng túng
  Uddhaccasaṃpayutta 356.785 tương ưng điệu cử
  Uddhamadho 741 trên dưới, hướng trên hướng dưới.
  Unnahanā 579 xu nịnh
  Upakkaṭṭha 7 tiếp giáp
  Upakkilesa 599.649.926 tùy não, điều nhơ bẩn.
  Upagaccheyya 839 cố chấp, chấp theo
  Upacaya 308 sự tích tập
  Upacitatta 372.409.416.786 tích lũy
  Upaccheda 148.267 cắt đứt, dứt đi
  Upajjhāya 872 thầy tiếp độ
  Upaṭṭhita 624 được giữ lại
  Upaṭṭhitassati 868 sự trú niệm, người trú niệm
  Upaḍḍhakappa 1107 phân nửa đại kiếp
  Upatthambheti 470.488 ủng hộ
  Upadhivipatti 840 sanh y bất lợi
  Upadhisampatti 840 sanh y thuận lợi
  Upanahanā 850.908 thái độ kết oán
  Upanāha 750.908 sự kết oán, sự oán hận
  Upanāhitatta 908 tính cách kết oán
  Upanidhāya 1036.1040.1046.1050.1055 so sánh
  Upapattikkhaṇa 1004 sát na tục sinh, thời tục sinh.
  Upapattideva 1159 Hóa sanh thiên
  Upapattibhava 265 Sanh hữu
  Upapanna 435.507.602.468.1103 sanh vào, dự đắc
  Upaparikkhā 612 sự nghiên cứu
  Upariṭṭhima 813 cao tột, tột đỉnh
  Upalakkhaṇā 612 sự phân định
  Upavādaka 847 phỉ báng
  Upavicarati 998 vương vấn
  Upasampajja 599.657.708 Chứng, thành tựu
  Upavicāra 652 vấn vương, sự vướng bận; sự chăm nom
  Upasampadā 508.512.657.678 Thành tựu
  Upasampanna 601 thành tựu giới, đắc giới, thọ cụ túc giới.
  Upasaṃharati 432.441.445.449 chăm chú, chuyện chú vào
  Upāgata 435.468.507.602 Dự đáo, đi vào
  Upādā 93 nekevalam sắc y sinh
  Upādāna 94.255.300.782.798.926 thủ
  Upādānakkhandha 440.457 thủ uẩn
  Upādānapaccaya 255.274.286.290 Duyên thủ
  Upādānavippayutta 46.94 nakevalam bất tương ưng thủ
  Upādānasaṃpayutta 46.94 nakevalam tương ưng thủ
  Upādāniya 45.94.795 nakevalam cảnh thủ.
  Upādāya 859 y cứ, nương theo, dựa vào, so sánh với
  Upādinna 4.45.93.115.796.1115 nakevalam bị thủ, thành do thủ
  Upādinnupādāniya 795.797 pháp thành do thủ cảnh thủ
  Upāyakosalla 797.807 sự thông thạo phương chước
  Upāyāsa 145.150.255.272.990 ai, ai oán, sự não nùng
  Upāyasitatta 153.272 thái độ ai oán
  Upārambha 958 sự vấn nạn
  Upārambhacittatā 851.958 có tâm cật vấn
  Upārambhanā 958 sự bắt bẻ
  Upāsaka 604.606 cận sự nam
  Upāsikā 604.606 cận sự nữ
  Upekkhaka 599.670.675.748 thản nhiên
  Upekkhaṭṭhānika 1003 đáng xem thường, đáng dững dưng
  Upekkhaṭṭhāniya 1000 đáng chổ xả, đáng phải bình thản
  Upekkhanā 560.670 sự dững dưng
  Upekkhā 551.560.671.675.685.714.719.749 xả, sự lơ là, sự thản nhiên
  Upekkhādhātu 121 xả giới, nguyên tố thọ xả
  Upekkhāyanā 749.754 sự bình thản
  Upekkhāyitatta 749.754 thái độ bình thản
  Upekkhāvippayutta 803 bất tương ưng xả
  Upekkhāsatipārisuddhi 599.683 xả niệm thanh tịnh
  Upekkhāsaṃpayutta 803 tương ưng xả
  Upekkhāsambojjhaṅga 449.542.551.560 xả giác chi
  Upekkhāsahagata 65.96.349.741.759.796.828 nakevalam câu hành xả
  Upekkhindriya 236.1079 xả quyền
  Upeta 435.452.468.507.602 Bậc Dự nhập
  Uposathakamma 1105 trì trai, thọ trai giới.
  Uppanna 3.45.85.385.797.905.1013 nakevalam phát sanh, sanh lên, đã sanh khởi, đang sanh lại.
  Uppannavatthuka 795.802 vật sinh tồn, vật sở nương
  Uppannārammaṇa 795.802 cảnh sinh tồn, cảnh sở nương
  Uppalakavāta 118 gió qua tim
  Uppāda 449.465.506 sự sanh khởi.
  Uppādita 984. Gây ra, làm đổ ra, khiến sanh ra
  Uppādī 45.85 nakevalam chuẩn sanh, sẳn sàng khởi sanh.
  Uppādeyya 839 trích ra, làm sanh khởi, gây ra
  Ubbilāvita 990 bị phấn khích
  Uyyāma 240.486.507 sự chuyên cần
  Ullapanā 879 bợ đở
  Usuma 117 sự ấm áp
  Usumagata 117 cách ấm áp
  Usūyanā 910 thái độ ganh ghét
  Usūyā 910 sự ganh ghét
  Usūyitatta 910 tánh cách ganh ghét
  Ussadagata 844 được phát huy
  Ussāha 240.486.507 sự nổ lực
  Ussolhi 240.486.507 sự nổ lực.
  Usmā 117 sự nực nội
  Usmāgata 117 cách nực nội
  Ūmibhaya 973 sự sợ sóng, hiển nạn sóng nước
  Eka disa 743 một phương, một hướng.
  Ekakkhaṇa 802 cùng một sát na, một thời điểm, đồng thời.
  Ekaggatā 506.653.711 nakevalam nhất hành định tâm
  Ekaccasassatika 1072 nhất phần thường luận.
  Ekavokārabhava 265 nhất uẩn hữu
  Ekasaṅkhāta 1106 kể chung, đếm thành một
  Ekodibhāva 599.661 nhất tâm
  Ekodibhāvādhigata 834 đạt đến nhất hướng tâm
  Ejā 926 khát vọng
  Eṭṭhi 882 tìm kiếm
  Ettāvatā 990.1011 đến mức độ đó
  Etthāvacara 1103 lãnh vực ấy
  Evaṃ 103.1036.1052 như vầy, như vậy, như sau
  Evaṃgotta 846 có họ như vậy
  Evaṃdiṭṭhi 940.949.990.1011 có tri kiến như vậy.
  Evaṃnāma 846 có tên như vậy
  Evaṃāhāra 846 có vật thực như vậy
  Evaṃāyupariyanta 846 có hạn tuổi thọ như vậy
  Evaṃvaṇṇa 846 có dung sắc như vậy, có dòng dõi
  Evaṃvādī 940.990.949.1011 luận thuyết như vầy
  Evaṃsukhadukkhapatisaṃvedī 846 có cảm thọ lạc khổ như vậy
  Esanā 882.936 tầm cầu, ước vọng
  Okappanā 240.359.660 sự tín nhiệm
  Okkanti 146.266 sự hiện ra
  Ogha 91.926 nakevalam bộc, bộc lưu
  Oghaniya 46.795.796 cảnh bộc
  Oghavippayutta 46 bất tương ưng bộc
  Oghasamyutta 46 tương ưng bộc
  Omaññitatta 885.888.891.894 tính cách ti mạn
  Ottappati 917.954 sợ hãi
  Ottappitabba 917.954 đáng sợ hãi
  Odagya 557.654 sự thích thú
  Onāha 633 sự che lấp
  Opapātika 1031.1096 hóa sanh
  Opānabhūta 604. Trở thành giếng nước
  Obhāsa 880 nói chuyện
  Obhāsakamma 880 hành động như nói chuyện
  Omannanā 885.888.891.894 thái độ ti mạn
  Omāna 849.885.1010 ti mạn, sự tự ti
  Oramattaka 605 thấp thỏi, tầm thường
  Olīnavuttitā 863.952.954.956 thái độ tiêu cực
  Olīyanā 633.878.960 sự chần chừ
  Ohīlanā 885.888.891.894. sự mặc cảm
  Ohīlitatta 885.888.891.894 thái độ mặc cảm
  Olārika 5.990 thô, sự thô thiển
  Kakkasā 921 gút mắc, sự nói gút mắc
  Kakkaḷa 115 sự thô rắn, sự cứng sượng
  Kakkhaḷatā 911.919 sự nhám nhúa, tình trạng khô nhám; thái độ cứng cỏi
  Kakkhaḷatta 115 tính chất cứng sượng
  Kakkaḷabhāva 115 trạng thái cứng sượng
  Kakkhaḷiya 864.911.919 bướng bỉnh, tính cách thô nhám, tính cách nhám nhúa, tính cách cứng rắn.
  Kaṅkhati 932.981 ngờ vực
  Kaṅkhā 355.643.932 sự do dự
  Kaṅkhāyanā 355.643.952 cách do dự
  Kaṅkhāyitatta 355.643.932 thái độ do dự
  Kaṭukañcukatā 910.956 sự hà tiện
  Kaṭṭha 115 cây gỗ
  Kaṭṭhaggi 117 lửa cũi
  Kaṭṭhasannicayasantāpa 117 chất nóng của đống cây
  Kaṇṇacchidda 119 lỗ tai
  Kata 1013 đã làm xong
  Katattā 372.409.416.876 do tạo tác
  Katasaññitā 899 sự ngộ nhận đã hành rồi, tưởng lầm đã làm rồi
  Katahetu 940 nhân tố
  Kati (idam yebhuyyikam) bao nhiêu?
  Kattabba 1013 cần phải làm
  Katukamyā 467.507.502 muốn làm, muốn tạo ra
  Kathalā 115 gạch
  Kathā 1017 lời nói, câu chuyện diễn văn
  Kathinatā 919 thái độ thô thiển
  Kadariya 910.956 sự keo kiết
  Kanta 6.155.839 đáng ham thích, khả hỷ
  Kandara 599.617 thạch động
  Kappa 1013.1107 kiếp, thời gian dài, dịp, cơ hội
  Kappiya 638 việc thích hợp, chính đáng
  Kappiyasaññitā 638 nghĩ là chính đáng
  Kappeti 574.604.795. điều hành, hành dộng, sinh kế, nuôi mạng
  Kabaliṅkārāhārabhakkha 1011 thức ăn đoàn thực.
  Kamma 1013 nghiệp, sự hành động, công việc
  Kammabhava 265 nghiệp hữu
  Kammavipāka 396 quả nghiệp
  Kammasamādāna 800.840 nghiệp chấp trì, sự chấp trì nghiệp, nghiệp thọ trì.
  Kammassakatā 798.804.822 nghiệp sở hữu, diệt sở nghiệp
  Kammāyatana 804.883.888 công việc, nghiệp vụ
  Kammārāmatā 996 thích làm việc
  Kammāvaraṇa 844 nghiệp chướng
  Karīsa 115.432.433.434 phẩn, bả phân
  Karuṇā 122.745.752 sự thượng xót, bi, bi mẫn
  Karuṇāyitatta 122.745.752 thái độ trắc ấn, thái độ xót thương.
  Karuṇāyeyya 745 thương xót
  Karunāsahagata 741.744.757 câu hành với bi
  Kareyya 839 tạo, làm, hành động, đóng vai, thực hiện
  Kalaha 1023 luận tranh, tranh luận
  Kalyāna 840.1004 điều tốt
  Kalyānacarita 844 sở hành tốt
  Kalyānādhimuttika 844 khuynh hướng tốt
  Kalyānāsaya 844 sở chấp tốt
  Kasāva 947.948 khuyết tật, nước chát
  Kasira 830 sự khó khăn
  Kaḷevara 148.267 Xác thân
  Kāma 166.590.651.949.982.1017 muốn, thích, dục lạc, cõi dục
  Kāmaguṇa 863.867.952 dục dật hệ, dục trưởng dưởng.
  Kāmacchanda 449.651.976.983 dục dục, sự ước muốn dục, dục vọng
  Kāmajjhosāna 961.962 sự mê luyến dục
  Kāmataṇhā 158.926 dục ái, ái dục
  Kāmadhātu 122.929.1087.1095 dục giới
  Kāmadhātupaṭisaṃyutta 933 liên hệ dục giới
  Kāmadhātupariyāpanna 1091 liên quan dục giới
  Kāmapatisaṃyutta 122.927 liên hệ dục
  Kāmabhava 265 Dục hữu
  Kāmarāga 936.1005.1007.1029 dục tham
  Kāmarāgānusaya 844 dục tham tiềm miên
  Kāmārūpagati 1107 sanh cõi dục cõi sắc
  Kāmavitakka 927 dục tầm
  Kāmasaññā 928.951 dục tưởng
  Kāmāsahagata 828 câu hành dục
  Kāmāvacara 46.96.795.1011.1103.1106 dục giới
  Kāmāvacarakusala 788 thiện dục giới
  Kāmāvacara deva 1096 dục giới thiên, chư thiên dục giới
  Kāmāvacarā paññā 796.798 Tuệ dục giới
  Kāmāsava 916 dục lậu
  Kāmupādāna 264.963 dục thủ
  Kāmesanā 936 dục cầu
  Kāya 98.159.431.543.623.875.921.1011 nakevalam, thân, thân thể, thân xác
  Kāyakamma 466.472.795.930.936 thân nghiệp
  Kāyakasāva 948 khuyết tật thân
  Kāyagantha 962 thân phược
  Kāyaduccarita 839.847.863.952.954 thân ác hạnh
  Kāyaduccaritasamaṅgī 839 có thân ác hạnh, thành tựu thân ác hạnh
  Kāyaduṭṭhulla 876 nặng nhọc thân thể
  Kāyadhātu 1077 thân giới
  Kāyappassaddhi 549 thân khinh an, tịnh thân
  Kāyaviññāna 159.377.1086 thân thức
  Kāyaviññānadhātu 1071 thân thức giới
  Kāyavisama 945 Thân bất bình
  Kāyasaṅkhāra 257 thân hành
  Kāyasañcetanā 257.930 thân tư
  Kāyasamphassa 159.161.1028 thân xúc
  Kāyasamphassaja 121.239.1083 nakevalam thân xúc sở sanh, sanh từ thân xúc
  Kāyasucarita 839.847 thân thiện hạnh
  Kāyasucaritasamangī 839 có thân thiện hạnh
  Kāyānupassī 432.459.462 thân quán, quán thân
  Kāyāyatana 100.1076 thân xứ, thân nhập
  Kāyika 121.239.920.957 thuộc về thân
  Kāyindriya 236 thân quyền
  Kāla 988 thời, lúc, thời gian, thời giờ
  Kālakiriya 143.267 sự quá vảng
  Kālavipatti 840 thời kỳ bất lợi
  Kāsāvappajjota 640 nghinh tiếp tu sĩ, nghinh tiếp vị mặc Cà sa
  Kāla vāta 118 gió độ thấp
  Kiccakaraṇīya 905 hữu sự, có việc cần làm
  Kiccha 830 sự khó khăn
  Kiñcana 941 chướng ngại
  Kittaka 1106 chừng bao nhiêu
  Kiriyā 396.788 tố, duy tác, tâm hạnh
  Kiriyābyākata 1080 tố vô ký, vô ký tố
  Kilanta 1013 mệt nhọc, mệt mỏi
  Kilesa 95.466.472 nakevalam phiền não
  Kilesavippayutta 46.95 nakevalam bất tương ưng phiền não
  Kilesasampayutta 46.95 nakevalam tương ưng phiền não
  Kilesāvaraṇa 844 phiền não chướng
  Kilomaka 115.432.433.434 mạng mở
  Kukkucca 449.599.638.642.983 hối, hối hận
  Kukkuccāyanā 638 cách hối hận
  Kukkuccāyitatta 638 thái độ hối hận
  Kucchisaya vāta 118 gió trong bụng
  Kujjhanā 122.629.908 tính cách hiềm hận, tính cách nóng giận
  Kujjhitatta 122.623.923 thái độ hiềm hận, thái độ nóng giận
  Kuṭilatā 919 thái độ cong vẹo
  Kupita 981 sân hận
  Kumāra 1104 Hoàng tử, cậu bé trai
  Kumbhilabhaya 933 hiểm họa cá sấu
  Kummagga 312.960 sái đường
  Kummaggasevanā 851.960 hành tà đạo
  Kulamacchariya 910.956.968 sự bỏn xẻn gia tộc, sự bỏn xẻn gia thế
  Kusala 44.85.465.477 nakevalam thiện, thiện sự, thiện tánh
  Kusala citta 358.400.768.784 tâm thiện
  Kusalamūlapaccaya 358.409 duyên căn thiện
  Kusala hetu 1080 nhân thiện, thiện nhân
  Kusalā cetanā 257 tư thiện, thiện tư
  Kusīta 868.1008 sự biếng nhác, sự giải đải, lười biếng, người lười biếng
  Kusītavatthu 1013 giải đải sự, điều kiện biếng nhác
  Kuhanā 849.878 sự lừa đảo, sự dối gạt
  Kuhāyanā 878 thái độ dối gạt
  Kuhitatta 878 tính cách dối gạt
  Ketukamyatā 860.883.896 sự mở cờ, thái độ như mở cờ
  Kevala 255.273.303.340.371 toàn bộ
  Kesa 115.432.434 tóc
  Kesamatthaka 432.433.434 ngọn tóc, đầu sợi tóc.
  Kelanā 871 sự vui chơi
  Koṭṭhasayavāta 118 gió trong ruột
  Kodha 122.629.632.850.908.926.991.1021 sự hiềm hận, sự sân giận, sự nóng giận
  Kodhasāmanta 921 chọc giận
  Kopa 122.629.632.926.1017 giận dữ
  Kolaputtīya 883.894.898 con nhà gia thế
  Kosajja 851.952.956 sự lười biếng, sự giải đải
  Kosalla 612 sự rành rẽ
  Khaṇḍicca 147.267 răng long
  Khattiya 1035.1055 hạng vua chúa, Hoàng tộc
  Khattiyamahāsāla 1105 Vua chúa hào phú
  Khanti 600.804.844 Sự nhẫn nại, sự chịu đựng, tín ngưỡng
  Khandha 146 uẩn
  Khandhadhātu - āyatana - 1103 Uẩn - giới - xứ
  Khandhanānatta 842 uẩn dị biệt
  Khandharasa 116 vị chất thân cây
  Khaya 303.339.800.835.848 đoạn trừ, sự hoại tận
  Khayadhamma 115 tình trạng thô rắn
  Khāyita 117.119.599.612 nhai ăn
  Khipanā 881 sự nhạo báng
  Khippa 830.845 nhanh, mau
  Khippābhiññā 830 đắc cấp, chứng ngộ mau
  Khilajāta 981 cương ngạnh
  Khīnāsava 868 người có lậu đoạn tận, bậc đoạn lậu
  Khīra 116 sữa tươi
  Khurakavāta 118 gió như dao cạo
  Khela 116.432.434 nước miếng, nước dãi
  Gaṇanā 1106 tính toán
  Gaṇanānupubba 655.665.676.684 sự đếm tuần tự
  Gata 599.612.1013 đi
  Gativipatti 840 sanh thú bất lợi
  Gatisampatti 840 sanh thú thuận lợi
  Gantabba 1013 cần đi xa
  Gantha 926 phược
  Ganthaniya 795.796.803 cảnh phược
  Gandha 98.159.922.998 khí, hơi, mùi
  Gandhataṇhā 159.161.926.994 Ái hương
  Gandhadhātu 1107 khí giới
  Gandhavicāra 159.161 hương tứ
  Gandhavitakka 159.161 hương tầm
  Gandhasañcetanā 159.161 hương tư, khí tư
  Gandhasaññā 159.161.689 hương tưởng, khí tưởng
  Gandhāyatana 100.1076 khí xứ
  Gandhārammaṇa 291.418.785 cảnh khí, cảnh hương
  Gandhāsā 926 muốn hương
  Gabbhaseyyakasalta 1056 loài hữu tình thai sanh
  Gamana 802 sự đi
  Garahaṇā 881 sự chê trách
  Garuka 1013 sự nặng nề, nặng nhọc
  Garukāra 861.910 sự trọng vọng, sự tôn kính, sự tôn vinh
  Garukāramada 849 kiêu hãnh sự trọng vọng
  Garuṭṭhānika 872 người có địa vị đáng trọng, bậc khả kính
  Gaveṭṭhi 882 tham cầu
  Gavesanā 882 tham vọng
  Gahaṭṭha 613.1035.1054 cư sĩ, người tại gia
  Gahapatimahāsāla 1105 gia chủ phú hào
  Gāthā 783 kệ ngôn
  Gāma 1013 làng, xóm, thôn ấp
  Gāha 312 chấp trước
  Giddhikatā 881 sự khiêu gợi
  Giddhikatta 871 tính cách khiêu gợi
  Giriguha 599.617 hang núi, sơn cốc
  Gilāna 1013 sự bệnh hoạn
  Gilānapaccaya 867.953 dành cho người bệnh, để trị bệnh
  Gihisaṃsagga 604 sự chung đụng cư sĩ
  Gihisaṃsaṭṭha 905 sự chung chạ cư sĩ
  Guttadvāra 599.607 phòng hộ môn
  Guttadvāratā 607 phòng hộ môn
  Guhanā 911 sự dối trá
  Guhā 614 hang động, khe hở
  Gedha 926 sự ràng buộc
  Geyya 783 ứng tụng
  Gelañña 1013 sự bệng hoạn, tình trạng đau bệnh
  Gehasita 992.1001 thế tục
  Gocara 604 hành xứ, cảnh giới, phạm vi hoạt động
  Gocaravisaya 795.802 cảnh vức, phạm vi cảnh
  Gotta 861.883.897 họ tộc, dòng họ
  Gottamada 849.861 kiêu mạn về dòng họ, kiêu mạn về họ tộc, kiêu hãnh họ tộc
  Gomayaggi 117 lửa phân bò
  Ghāna 98.159.922.998 tỷ, lỗ mũi
  Ghānadhātu 1077 tỷ giới
  Ghānaviññāna 159.377.411.786.1089 tỷ thức
  Ghānaviññānadhātu 1077 tỷ thức giới
  Ghānasamphassa 159.161.1082 tỷ xúc
  Ghānasamphassaja 159.161.1083 sanh từ tỷ xúc
  Ghānāyatana 100.1076 tỷ xứ
  Ghānindriya 236.1079 tỷ quyền
  Cakkavatti 839 vị Chuyển Luân Vương
  Cakkāyatana 100.1076 nhãn xứ
  Cakkhu 98.159.161.947.998 nhãn, con mắt
  Cakkhudhātu 1077 nhãn giới
  Cakkhundriya 237.922.1079 nhãn quyền
  Cakkhuviññāna 159.372.786.1086 nhãn thức
  Cakkhuviññānadhātu 1077 nhãn thức giới
  Cakkhusamphassa 159.161.1082 nhãn xúc
  Cakkhusamphassaja 159.161.1083 sanh từ nhãn xúc
  Caṅkama 609 kinh hành, đi qua lại
  Caṇḍikka 122.629.908.026 sự hung dữ
  Catuttha 684 thứ tư
  Catutthajjhāna 838 Tứ thiền
  Caturatā 869 thái độ đóng kịch
  Catuvokārabhava 265 tứ uẩn hữu
  Cattatta 634.639 đã dứt bỏ
  Capalatā 871 sự sửa sang
  Carita 844 hạnh kiểm, sự thực hành, sở hành
  Cavati 795.802 tử, chết
  Cavanatā 148.267 sự đổi dời
  Cavamāna 847 đang chết
  Cāga 160 sự xả bỏ
  Cātummahābhūtika 1011 Do bốn đại hiển hợp thành
  Cātummahārājika deva 1104 Tứ đại thiên vương, cõi trời Tứ đại vương
  Cāturiya 869 tính cách giả vờ
  Cāpalya 849.871 chưng diện, tính cách sử sang
  Cāra 652 sự giữ gìn cảnh
  Citīkata 6 được ái mộ
  Citta (idam yebhuyyikaṃ) tâm
  Cittacetasika 692.707.1103 tâm và sở hữu tâm
  Cittaja 308 do tâm sanh
  Cittappassaddhi 543 tịnh tâm, tâm yên tịnh
  Cittavipariyesa 966 tâm điên đảo, sự điên đảo của tâm
  Cittavippayutta 93 nakevalam bất tương ưng tâm
  Cittavisaṃsaṭṭha 93 nakevalam bất hòa với tâm
  Cittasaṅkhāra 257 tâm hành
  Cittasamādhi 512 tam định, định tâm
  Cittasamādhipadhānasaṅkhāra 512 tâm định cần hanh
  Cittasamuṭṭhāna 93.308 nakevalam có tâm làm sở sanh
  Cittasampayutta 93 nakevalam tương ưng tâm
  Cittasaṃsaṭṭha 93 nakevalam hòa với tâm
  Cittasahabhū 93 nakevalam đồng hiện hữu với tâm
  Cittahetuka 308 có tâm làm nhân
  Cittādhipateyya 771 tâm trưởng
  Cittānuparivatti 93 nakevalam tùy chuyển với tâm
  Cittānupassī 445.459.462 tâm quán, quán tâm (trong niệm xứ)
  Cittiddhipāda 531.534 tâm thần túc, tâm như ý túc
  Cittuppāda 788 tâm sanh khởi, sự sanh của tâm
  Cittuppādakaraṇīya 605 cần phải sanh tâm
  Cintā 612 sự suy xét
  Cintāmayā pāññā 797.804 trí tư, tuệ tư
  Cirakata 543 hành vi đã lâu
  Cirabhāsita 543 lời nói đã lâu
  Cīvara 867.953 y phục, y ca sa
  Ciraramandanā 781 sự chưng dọn y phục
  Cīvarahetu 904 vì nhân y phục, do nhân y phục
  Cuta 846 đã chết
  Cuti 148.267 chết, sự chuyển biến
  Cutūpapāta 800.835.847 sanh tử, sanh ra và chết đi
  Ceta 122.149.268 tâm, tư tưởng
  Cetanā 259.293.768 tư, sự cố ý, sự tính toán
  Cetasika 93.121 nakevalam thuộc về tâm, sở hữu tâm, tâm sở
  Cetopharanatā 833 tâm biến mãn
  Cetokhila 981 hoang vu tâm
  Cetovimutti 122.743.751.848 tâm giải thoát
  Cetosamphassa 654 tâm xúc
  Cetosamphassaja 121.298 sanh từ tâm xúc
  Cokada 1017 nguyên cáo, người khởi tố
  Codiyamāna 1017 khi bị tố cáo
  Corabhaya 972 hiểm nạn trộm cướp
  Chaṭṭhāyatana 274 nakevalam nhập đệ lục, xứ thứ sáu
  Chanda 168.1034 nakevalam dục, ước muốn, sự muốn, sự hoài bảo
  Chandagamana 965 thiên vị vì thương
  Chandarāga 651.1023 dục tham, dục ái
  Chandasamādhi 506 dục định
  Chandasamādhipadhānasaṅkhāra 506 Dục định cần hành
  Chandāgati 965 thiên vị vì thương
  Chandādhipateyya 771 dục tưởng
  Chandika 844 có ước vọng
  Chandiddhipāda 531.532 dục thần túc, dục như ý túc
  Chambhitatta 939 sự khiếp đảm
  Chādana 926 mái che
  Chādanā 911 sự dấu diếm
  Jaṅghapesanika 604 làm tay sai
  Jaccandha 1096 mù khi mới sinh, sanh ra đã mù
  Jaccabadhira 1096 điếc khi mới sinh, sanh ra đã điếc
  Jaññā 911 hay biết
  Janapadavitakka 849 sự nghĩ tưởng quê hương
  Janikā 926 sản sanh
  Janeti 465.467.487.506 làm sanh lên, khiến sanh, sản sanh
  Jappanā 926 thái độ mơ mộng
  Jappā 926 sự mơ mộng, sự mộng ước
  Jappitatta 926 tính cách mơ mộng
  Jappeti 883.891 so đo, ỷ lại
  Jambhanā 875 sự ray rứt
  Jarā 145.147.267.303.339 sự già nua
  Jarādhamma 156 sự già, hiện trạng già
  Jarābhaya 971.938 hiểm họa do sự già
  Jarābhibhūta 33.795.801 bị già chi phối
  Jarāmaraṇa 267.303.781.836 lão tử, già chết
  Jarāmaraṇanirodha 781.798.832 sự đoạn diệt lão tử
  Jarāmaraṇanirodha gamini 781.798 nhân đoạn diệt lão tử
  Jarāmaraṇamokkha 1107 sự thoát khỏi già chết, giải thoát lão tử
  Jāgarita 599.612 thức dậy
  Jāgariyānuyogamanuyutta 599.609 chuyên tâm tỉnh thức
  Jāta 3.653.663.780.1004 đã sanh, sanh ra rồi
  Jātaka 783 Bổn sanh kinh
  Jātarūpa 115 vàng
  Jāti 146.255.302.782.798.846.860.883 sự sanh ra, sanh, sanh chủng, kiếp sống
  Jātipaccaya 255.274.836 duyên sanh
  Jātibhaya 938.971 hiểm nạn sanh
  Jātimada 849.860 kiêu hãnh về sanh chủng, kiêu hãnh về chủng sanh
  Jātisata 846 một trăm kiếp sống
  Jātisatasahassa 846 một trăm ngàn kiếp sống
  Jānātu 868 hãy biết đến, hãy hiểu rằng
  Jātitatthā paññā 796.803 tuệ lợi sanh
  Jāyati 926 sanh khởi, phát sanh
  Jālinī 926 ái võng
  Jigiṃsanatā 849.882 Sự mong được, sự cầu được
  Jimhatā 919 thái độ quanh co
  Jivhā 98.159.922 thiệt, lưỡi
  Jivhādhātu 1077 thiệt giới
  Jivhāyatana 100.1076 thiệt xứ
  Jivhāviññāna 159.377.411.786.1086 thiệt thức
  Jivhāviññānadhātu 1077 thiệt thức giới
  Jivhāsamphassa 159.161.1082 thiệt xúc
  Jivhāsamphassaja 159.161.1082 sanh từ thiệt xúc, do thiệt xúc sanh
  Jivhindriya 236.1079 thiệt quyền
  Jīranatā 147.267.303.339 sự cũ kỹ
  Jīva 844.1032 sinh mạng
  Jīvita 238.574.604.839.861.984 đời sống, sinh mạng, mạng sống, mạng, sống còn
  Jīvitamada 849 kiêu hãnh đời sống
  Jīvitāsā 926 muốn sống
  Jīvitindriya 148.236.1079 mạng quyền, quyền sống còn
  Jeṭṭha 872 bậc trưởng thượng
  Jhāna 599.656.800.845.1107 nakevalam thiền, thiền na, thiền định
  Jhānamada 849 kiêu hãnh về thiền chứng
  Jhāyī 845 thiền giả, người tham thiền
  Ñatticatutthakamma 601 tứ tuyên ngôn tác bạch
  Ñāna 163.777.798 nakevalam trí, sự hiểu biết
  Ñānavippayutta 360.405.768.784.1096 bất tương ưng trí
  Ñāta 241.825 trí hiểu
  Ñātibyasana 149.248.987 quyến thuộc suy vong, sự suy sụp thân quyến, suy vong thân quyến
  Ñātivitakka 849 sự nghĩ quyến thuộc
  Ñātisālohita 155 bà con huyết thống
  Ṭhapanā 878.908 sự giữ lại, lập oai nghi
  Ṭhapeti 691 đặt, để
  Ṭhāna 800.802.839 sự đứng, nguyên lý, sự kiện
  Ṭhānaso 800.840 theo lý do, theo điều kiện, theo nguyên do
  Ṭhānāraha 601 đúng điều kiện, hợp lý
  Ṭhita 599.612.423 đứng
  Ṭhiti 168.238.240.465.481.468.570.608 sự duy trì, sự đình trụ
  Ṭhitibhāginī paññā 798.828 Trụ phần tuệ
  Takka 122.582.652 sự tìm cảnh, sự nghĩ ngợi
  Taca 115.432.433.434 Da, bì
  Tacapariyanta 432.433.434 có da bao bọc
  Tacarasa 116 vị chất da cây
  Taṇhā 158.263.299...789.933.964.1023 ái
  Taṇhākāya 944 thân ái
  Taṇhāgaddula 926 ái như xích, xích ái
  Taṇhājāla 926 ái như lưới, lưới ái
  Taṇhānadī 926 ái như sông, sông ái
  Taṇhāpaccaya 255.274.286.290 duyên ái, do ái làm duyên
  Taṇhāvicarita 859 ái du
  Taṇhāsamudda 926 ái như biển, biển ái
  Taṇhāsampayutta 282 tương ưng ái
  Taṇhāhetuka 278 có ái làm nhân
  Taṇhuppāda 964 ái sanh
  Tatiya 676 thứ ba, đệ tam
  Tatiyajjhāna 838 Tam thiền
  Tatratatrābhinandinī 158 quyến luyến cảnh này cảnh kia
  Tathā 743 cũng vậy, cũng thế ấy
  Tathāgata 800.839.984 Ðức Như Lai, Ðức Phật, chúng sanh Như lai, Như lai hữu tình
  Tathāgato parammaraṇā 844.961 Như Lai sau khi chết
  Tathārūpī 921 như vậy, như thế ấy
  Tathāsata 543 niệm như thế
  Tathāsamāhita 543 tâm định như thế
  Tadadhimuttatā 348.357.359 tình trạng quyết đoán cảnh
  Tananudhammatā 828 thuộc khuynh hướng ấy
  Tadupari 1104 cõi trên
  Tadekajjha 2.859 chung thành một, sự tồng kết
  Tadekaṭṭha 844.36 sanh chung pháp ấy, đồng với pháp ấy
  Tandi 849.874 Tiêu cực, sự uể oải
  Tandiyanā 874 sự lừ đừ
  Tandimanakatā 874 sự mệt mỏi
  Tannidāna 839 nhân ấy
  Tapa 982 một hình thức tu hành xác, khổ hạnh
  Tappaccaya 939 do duyên ấy
  Tama 939 ám muội, bóng tối
  Talavaṇṭavāta 118 do gió quạt
  Tāvatiṃsa deva 1105.1106 Ðạo Lợi thiên
  Tāvadīghāyukā 1107 cho đến loài trường thọ
  Tikkhindriya 844 lợi căn
  Tiṇa 115 cỏ, thảo mộc
  Tiṇaggi 117 lửa cỏ
  Tiṇasannicayasantāpa 117 chất nóng của đống cỏ
  Tiṇṇa 644 vượt khỏi, đi qua
  Tiṇṇavicikiccha 599.644 vượt khỏi hoài nghi
  Titthāyatana 300.312.336 thuyết ngoại giáo, ngoại đạo xứ
  Titthiya 604 ngoại đạo
  Titthiyasāvaka 604 đệ tử ngoại đạo
  Tintina 849.870 siễm nịnh, nịnh bợ, sự ton hót
  Tintināyanā 870 thái độ ton hót
  Tintināyitatta 870 tính cách nịnh hót
  Tipu 115 chì (kim loại) trắng
  Tiracchānagata 1096 súc sanh, bàng sanh, loài thú
  Tiracchānagāminī 841 dẫn đến bàng sanh
  Tiriyaṃ 741.743 bề ngang, hướng ngang
  Tuṇhībhāva 599.611 im lặng
  Tuṇhībhūta 1017 im lặng
  Tuvaṃtuvaṃ 1023 xung đột
  Tusita deva 1105.1106 Ðẩu Suất thiên, cõi trời Ðẩu Suất
  Teja 117 lửa, hỏa, lửa nóng, sự nóng bỏng
  Tejogata 117 cách nóng bỏng
  Tejudhātu 117 hỏa giới
  Tela 116 dầu
  Thambha 849.864 sự cương ngạnh, sự cứng đầu, sự cứng cỏi
  Thambhanā 864 thái độ cứng cỏi
  Thambhitatta 118.355.643.864 tính cách cứng cỏi, tình trạng lay chuyển, tính lay động
  Thāma 240.486.507 sự dốc lòng
  Thīna 633.844.877 hôn trầm, sự dã dượi
  Thīnamiddha 449.599.651.983 hôn trầm và thụy miên, hôn thụy (cái)
  Thīyanā 633.877.960 thái độ hôn trầm, tính cách dã dượi
  Thīyitatta 633.877.960 tình trạng hôn trầm, tình trạng dã dượi
  Thullakumārīgocara 604 hành xứ gái già, chỗ ở gái già
  Thusaggi 117 lửa trấu
  Theta 975.1004 sự cả quyết, sự quả quyết
  Thoka 831 ít, kém
  Dakkhiṇa 118.609.743 phía hữu, phía tay mặt, hướng nam
  Daṇḍa 650 cây gậy, hình phạt, sự phạt vạ, gậy trượng, gậy gộc
  Daṇḍabhaya 974 hiểm nạn về hình phạt
  Daṇḍādāna 1023 cầm gậy, chấp trượng
  Dadhi 116 sữa đặc
  Danta 115.423.434 răng
  Dantakaṭṭhadāna 604 cho bàn chải răng
  Dandha 830.845 mù, đui, chậm chạp
  Dandhābhiññā 370.830 nakevalam đắc trì, chứng ngộ chậm
  Dava 608.922 sự nô đùa
  Dassana 45.97 nakevalam kiến đạo, sự nhận thấy, sự giác ngộ
  Dahati 886.888.890.893 tự nhận, nhận chịu
  Daḷhīkamma 908 sự chấp cứng
  Dāna 1105 bố thí, sự cho, sự thí
  Dānamaya 257.797.805 bố thí thành, thí thành, sự do bố thí
  Diṭṭha 241.825.848.967.1111 thấy, kiến
  Diṭṭhadhammanibbāna 985 Níp Bàn hiện tại
  Diṭṭhadhammanibbānavāda 1072 Luận chấp Níp Bàn hiện tại, Níp Bàn hiện tại luận
  Diṭṭhadhammasukhavigāra 398.787 hiện tại lạc trú
  Diṭṭhānusaya 844.1005 kiến tiềm miên, tà kiến ngủ ngầm
  Diṭṭhāsava 961 kiến lậu
  Diṭṭhi 312.600.804.844.975.1012.1034 nakevalam quan kiến, sự thấy, sự quan niệm, kiến, kiến thức
  Diṭṭhikantāra 312 kiến trù lâm
  Diṭṭhigata 312.370.859.961 thiên kiến, tà kiến
  Diṭṭhigatapatisamyutta 904 liên hệ thiên kiến, liên quan tà kiến
  Diṭṭhigatavippayutta 785 bất tương ưng tà kiến
  Diṭṭhigatasampayutta 291.785 tương ưng tà kiến
  Diṭṭhigahana 312 kiến chấp
  Diṭṭhibyasana 149.268.987 suy thoái tri kiến, suy vong tri kiến, suy thoái kiến thức
  Diṭṭhivipatti 850 kiến hoại
  Diṭṭhivipariyesu 966 kiến điên đảo, sự điên đảo về kiến thức
  Diṭṭhivihandita 312 kiến tranh chấp
  Diṭṭhivisūkāyika 312 kiến hý luận
  Diṭṭhisanga 979 kiến hệ lụy
  Diṭṭhisannojana 312 kiến triền, tà kiến triền
  Diṭṭhisampanna 839 kiến cụ túc, hạng người thành tựu tri kiến
  Diṭṭhisalla 980 mũi tên tà kiến
  Diṭṭhupādāna 264.963 kiến thủ
  Dinna 949.1031 công đức thí, sự bố thí
  Dibba 1011.1106 thiên, thuộc về cõi trời
  Dibbacakkhu 833.847 thiên nhãn
  Divasa 609 ban ngày
  Disa 741.743 phương hướng
  Dīgharatta 1004 lâu dài
  Dukkata 1031 ác hành
  Dukkarakārikāpatisamyutta 904 liên quan khổ hạnh
  Dukkha 98.121.239.255.441.570.599.798.940.966.990.1014 nakevalam sự khó chịu, sự khổ
  Dukkhakkhandha 255.273.303.340 khổ uẩn
  Dukkhadhamma 149.268 nổi khổ, hiện trạng khổ đau
  Dukkhadhātu 121 khổ giới
  Dukkhanidāna 926 nhân khổ
  Dukkhanirodha 160.176.256.570 nakevalam khổ diệt
  Dukkhanirodhagāmanī 162.175.256.570 nakevalam khổ diệt hành lộ
  Dukkhappabhava 926 nguồn khổ
  Dukkhamūla 926 gốc khổ, khổ căn, cội khổ
  Dukkhasamudaya 158.172.256.570 nakevalam khổ tập, nhân sanh khổ
  Dukkhasacca 1078 khổ đế
  Dukkhāpaṭipadā 370.459.830 nakevalam hành nan, thực hành khắc khổ, hành khó khăn
  Dukkhita 905 bị đau khổ
  Dukkhindriya 216.1079 khổ quyền
  Duggata 744.547 cùng cực, ác thú
  Duggati 839.847.988.1107 ác thú, khổ cảnh, khổ thú
  Duggatibhaya 974.989 hiểm họa khổ thú, hiểm nạn sanh khổ cảnh
  Duccarita 1009 ác hạnh
  Duṭṭhacitta 539.984 ác tâm, tâm ác, dã tâm
  Dutiya 665 thứ hai, đệ nhị
  Dutiyajjhāna 838 Nhị thiền
  Dutiyā 926 tình bậu, ái thứ đệ
  Duppañña 844.868.951.1008 ác tuệ, thiểu trí
  Dubbaṇṇa 847 xấu sắc
  Dubbala 1013 yếu, yếu sức, yếu kém
  Durabhisambhava 618 khó tìm đến
  Durupeta 744 khốn khổ
  Dussīla 868.951.955 ác giới
  Dussīlya 604.851.920.957 ác giới
  Dūra 7.613.618 viễn, xa, xa vắng
  Dūviññāpaya 844 nan giáo hóa, khó cảm hóa
  Dūsanā 122.632.908 tính cách hãm hại
  Dūsitatta 629.632.908 thái độ hãm hại
  Deva 982.1035.1104 chư thiên, vị trời
  Devakāya 982 thân chư thiên, một hạng chư thiên
  Devaññatara 982 vị chư thiên hạng thấp, thiên tử (= Devaputta)
  Devalokagāminī 841 dẫn lộ thiên giới, đưa đến cõi Trời
  Devī 1103 Hoàng Hậu
  Desenti 674 thuyết giảng
  Domanassa 145.149.152.431.599.922.957.990 ưu buồn, ưu tư
  Domanassaṭṭhāniya 999 đáng chỗ buồn
  Domanassadhātu 121 ưu giới
  Domanassasahagata 352.782 câu hành ưu
  Domanassindriya 236.1079 ưu quyền
  Dovacassatā 850.955.997 nan giáo, tình trạng khó dạy, sự khó dạy, tính cách khó dạy
  Dovacassāya 918.951 sự khó dạy
  Dovacassiya 918.951 thái độ khó dạy
  Dosa 122.466.844.908.941.4.949.1017.1080 sân, sự nóng nảy, sự hãm hại
  Dosakasāva 947 khuyết tật sân
  Dosakkhaya 100.130 sự đoạn tận sân
  Dosaggi 946 lửa sân
  Dosasaṅga 979 sân hệ lụy
  Dosasalla 980 sân tiển, mũi tên sân hận
  Dosāgati 965 thiên vị vì giận, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sân
  Dvākāra 844 ác hành tướng
  Dvedhāpatha 355.643 sự phân vân
  Dvelhaka 355.643 sự lưỡng ước
  Dhaja 860.880.896.996 cao kỳ
  Dhaññasannicayasantāpa 117 sức nóng từ đống lúa
  Dhana 883.888 tài sản
  Dhanāsā 926 muốn tài sản
  Dhamma (idam yebhuyyikam) pháp
  Dhammacchanda 467.495.507.520.532 pháp dục, sự ước nguyện trong pháp
  Dhammaṭṭhitiñāna 836 trí pháp tụ
  Dhammataṇhā 159.161.926.994 pháp ái
  Dhammadhātu 122.1077 pháp giới
  Dhammanijjhānakkhanti 804 kiên nhẫn nghiệm pháp
  Dhammaniruttābhilāpa 777.829 pháp ngữ đối thoại
  Dhammapaṭisanthāra 921 sự tiếp đãi pháp
  Dhammapatisambhidā 777.829 pháp đạt thông
  Dhammamacchariya 910.956.978 bỏn xẻn pháp
  Dhammavicaya 240.612 trạch pháp
  Dhammavicayasambojjhaṅga 241.449.543 trạch pháp giác chi
  Dhammavicāra 159.161 pháp tứ
  Dhammavitakka 159.161 pháp tầm
  Dhammavinaya 600 pháp luật
  Dhammasañcetanā 159.601 pháp tư
  Dhammasaññā 159.161 pháp tưởng
  Dhammānupassī 449.459.462 pháp quán, vị năng quán pháp
  Dhammāyatana 100.1076 pháp xứ
  Dhammāyatanapariyāpanna 100.130 liên quan pháp xứ
  Dhammārammaṇa 291.358.400.768.784 cảnh pháp
  Dhātu 926 giới, bản chất
  Dhātunānatta 842 dị diệt bản chất, bản chất sai khác
  Dhāraṇatā 240.612 thái độ ghi nhận
  Dhiti 240.507 nghị lực
  Dhīra 1107 người trí tuệ, bậc trí
  Dhurasampaggāha 240.484.507 phò trì trách nhiệm, nhận lãnh trọng trách
  Dhuva 1004.1042.1061 vững chắc
  Nakha 115.432.433.434 móng tay...
  Natthi 949.1031 không có, vô hữu
  Natthikiñci 599.701 không có cái chi, không có chi cả
  Nadati 800 rống lên, gầm lên
  Nandirāgasahagata 158 câu hành hỷ tham
  Nandī 299.926 sự vui thích
  Nandīrāga 299.926 hỷ tham
  Napuṃsakan 1096 trung tính
  Nava 608 chín, số chín (9)
  Navanīta 116 bơ tươi
  Nhāru 115.832.433.434 gân
  Nādhimuccati 981 không quyết tin
  Nānattatā 1107 khác biệt, sai biệt, sai khác
  Nānattasaññā 599.690.851.951 dị biệt tưởng, tưởng dị biệt
  Nānappakāra 432.433.434 thể dị biệt
  Nānādhātu 800.842 dị biệt giới, dị biệt bản chất, bản chất khác nhau
  Nānādhimuttikatā 800.843 khuynh hướng dị biệt, khuynh hường sai khác
  Nānārammaṇa 795.802 biết cảnh dị biệt
  Nānāvatthuka 795.802 vật dị biệt
  Nāma 259.295.802 danh, tên
  Nāmapaccaya 279.275.286.687.290.358.372.400.402 duyên danh
  Nāmarūpa 255.259.782.798 danh sắc
  Nāmarūpapaccaya 255.276.1881.403 duyên danh sắc
  Nāmarūpahetuka 280.281 có danh sắc làm nhân
  Nāmasampayutta 282.375 tương ưng danh
  Nāmahetu 275.279.374 có danh làm nhân, có nhân là danh
  Nāsacchidda 119 lỗ mũi
  Nāsikagga 624 chót mũi, chót sóng mũi
  Nikati 911 sự phỉnh gạt
  Nikanti 926 tham vọng
  Nikāmanā 926 ước vọng
  Nikāmalābhī 831 dễ dàng đắc chứng
  Nikkathaṅkatha 646 chẳng nghi ngờ
  Nikkama 240.486.507 sự cần cố
  Nikkhittacchandatā 863.952.954.956 để qua ước vọng, đặt xuống ước vọng
  Nikkhittadhuratā 863.952.954 để qua phận sự, đặt xuống phận sự
  Nikkhepa 148.267 bỏ lại
  Nigama 1013 thị trấn
  Nicca 839.960.966.1042.1107 thường, sự tồn tại, sự trường cửu
  Niṭṭhuriya 900 tư cách nhám nhúa
  Niṭṭhuriyakamma 909 hành động nhám nhúa
  Nittiṇṇa 644 vượt khỏi
  Niddārāmatā 996 thích ngủ nghỉ
  Nindā 1014 sự chê bai
  Nipaka 1107 người khôn ngoan, sự khôn ngoan
  Nipuṇa 1107 sự khéo léo, người khéo léo
  Nippesikatā 849.881 sự lờn khinh
  Nibatta 3.653.663.780 đang xuất hiện, đang hiện ra
  Nibbatti 302.338 sự sanh ra
  Nibbatteti 467.484 khởi sanh
  Nibbatteyya 839 có thể sanh
  Nibbāna 545 Níp Bàn
  Nibbānogadhagāmī 1107 lối dẫn nhập Níp Bàn
  Nibbidā 798.827 sự yếm ly, sự yếm ố, sự nhàm chán
  Nibbidāsahagata 828 câu hành yếm ly
  Nibbeṭheti 1017 tránh né tội, chạy tội
  Nibbedhabhāginī paĩĩà 798.828 quyết trạch phần tuệ
  Nimitta 432.445.449.880 sự ra dấu, tướng, tướng dạng, ấn tướng
  Nimittakamma 880 hành động ra dấu
  Nimittaggāhī 677.922.957 chấp tướng chung
  Nimmānaratī deva 1105 Hóa lạc thiên
  Niyaka 4.10.16.22.28 tư hữu, của riêng
  Niyata 46.96.796 nakevalam sự cố định, pháp cố định
  Niyāma 844 cố định, nhất định
  Niyyānika 46.96.370.796 nakevalam pháp dẫn xuất
  Niraya 839.847.988 địa ngục
  Nirāyagaminī 841 nhân dẫn đến địa ngục
  Nirāmisa 441.543.834 không thuộc vật chất
  Nirutti 784 ngôn từ, ngôn ngữ
  Niruttipaṭisambhidā 777.829 ngữ đạt thông
  Niruddha 7.9.15.21.27 đã tiêu diệt
  Nirodhataṇhā 926 ái diệt, ái đoạn diệt
  Nirodhadhamma 836 hiển nhiên diệt
  Nirodhanissita 552.570 y cứ đoạn diệt
  Nirodhasacca 1078 Diệt đế
  Nisajja 802 sự ngồi, an tọa
  Nisinna 599.612 ngồi, đã ngồi
  Nisīdati 599.622 ngồi
  Nisevati dụng nạp
  Nisevanā 918.951.960 sự giao hiếu, sự đeo đuổi
  Nissaraṇadassāvī 605 thấy xuất ly, thấy thoát ly
  Nissesa 743 không dư sót
  Nīvaraṇa 91.599.648.926.983 triền cái, pháp cái
  Nīvaraṇavippayutta 46.91 nakevalam bất tương ưng cái
  Nīvaraṇasampayutta 46.91 nakevalam tương ưng cái
  Nīvaranīya 46.91.795.803 nakevalam cảnh cái
  Nekkhammadhātu 122 xuất ly giới
  Nekkhammapaṭisaṃyuttam 112 liên hệ với sự xuất ly
  Nekkhammasaṅkappa 164.571 xuất ly tư duy
  Nepakka 599 thận trọng
  Nepuñña 912 sự khôn ngoan
  Nemittikatā 849.880 sự ám chỉ
  Nerayika 1096 loài địa ngục
  Nevasaññānāsaññābhava 265 Phi tưởng phi phi tưởng hữu
  Nevasaññānāsaññāyatana 707.828.838.845 Phi tưởng phi phi tưởng xứ
  Nevasaññānāsaññāyatanasaññāsahagata 368 nakevalam câu hành tưởng phi tưởng phi phi tưởng xứ
  Nevasaññināsaññivāda 1072 phi tưởng phi phi tưởng luận
  Nevasaññānāsaññāyatanūpaga 1011.1103.1107 đạt đến phi tưởng phi phi tưởng thiên
  Nevasaññānāsaññī 706.985.1021.1034 hạng người phi tưởng phi phi tưởng
  Pakāsita 1106 tuyên thuyết, được trình bày, được công bố
  Pakāsenti 674 tuyên thuyết
  Pakopa 122.629.632.926 sự giận hờn
  Pakkhavātā 118 gió do cách chim
  Paggaṇhāti 465.470.483.488.502.506 kiên trì, bám giữ, nắm chặc
  Paggāha 768 chiếu cố
  Paṅka 926 sự nhiểm đắm
  Pacalāyikā 633 sự mơ màng, thiu thỉu ngủ
  Paccakkhāya 1071 xả bỏ
  Paccatta 4.648.834 phần riêng, tư nội
  Paccanubhoti 1104 nhận lãnh
  Paccanubhonti 795.802 hưởng cảnh
  Paccaya 838 duyên
  Paccayapaṭisevanasaṅkhatā 878 bảo rằng thọ dụng lễ vật
  Paccavekkhaṇāñāṇa 833.838 phản khán tuệ, trí phản khán
  Paccavekkhaṇanimitta 833 phản khán tướng
  Paccuppatthambheti 470.488 hổ trợ
  Paccuppalakkhanā 612 sự khảo sát
  Paccuppanna 3.45.85.800.840.859.939 hiện tại, đang sinh tồn, đang tồn tại
  Paccuppannasukha 834 hiện tại, an vui hiện tại
  Paccuppannārammana 45.85 nakevalam có cảnh hiện tại, biết cảnh hiện tại
  Pacceti 845 nhận định
  Pacchima 118.743 cuối, cuối cùng, sau rốt, hướng tây
  Pajappā 926 thái độ mộng ước
  Pajānanā 240.612 sự biết rõ, sự hiểu biết
  Pajānāti 800.839 hiểu rõ
  Pañcavokārabhava 265 ngũ uẩn hữu
  Pañcama 719.730 thứ năm, đệ ngũ
  Pañcupādānakkhandha 145.157 ngũ thủ uẩn
  Paññatti 784 chế định, sự giả thiết, giả thiết
  Paññavā 844.868 có trí tuệ, người có trí, bậc trí tuệ
  Paññā 240.612.830.839.1107 trí tuệ, sự hiểu rõ
  Paññā-āloka 612 tuệ như ánh sáng
  Paññā-obhāsa 612 tuệ như hào quang
  Paññāpajjota 612 tuệ như đèn
  Paññāpāsāda 612 tuệ ngư lâu đài
  Paññāpenti 674.1011 giải thích, giả thuyết, chủ trương
  Paññābala 612 tuệ lực
  Paññādubbalīkaraṇa 599.650 muội lược trí tuệ
  Paññāratana 612 tuệ như báu vật
  Paññāvimuti 848 tuệ giải thoát
  Paññāsattha 612 tuệ như vũ khí
  Paññindriya 236.612.844.1079 tuệ quyền
  Paṭikkanta 599.612 bước lui
  Paṭiggāha 312 cố chấp
  Paṭigha 122.352.629.926.1005.1029 phản kháng
  Paṭighasaññā 599.689 đối ngại tưởng, chướng ngại tưởng
  Paṭisampayutta 352.785 tương ưng phẩn nhuế
  Paṭighāta 122.353.629.632.926.993.1014 sự phẩn nộ, sự phản kháng
  Paṭighānusaya 844 phẩn uất tiềm miên
  Paṭicarati 1017 tránh né vấn đề
  Paṭicca 860.861 dựa vào, căn cứ vào
  Paṭiccasamuppanna 844.932 Y tương sinh
  Paṭicchādanahetu 911 nhân che dấu
  Paṭijānāti 800 tự nhận
  Paṭiññā 601 sự tự nhận
  Paṭinissagga 160 sự dứt bỏ
  Paṭinissaṭṭhatta 634.639 đã phóng xả
  Paṭipajjati 922 thực hành, thực hiện
  Paṭipadā 256.570.830.841 sự thực hành
  Paṭippassaddhi 558 sự tỉnh lặng
  Paṭippassaddhiladdha 834 đạt đến vắng lặng
  Paṭippassambhanā 558 sự an tịnh
  Paṭippassambhitatta 558 trạng thái an tịnh
  Paṭippharati 1017 phản kháng
  Paṭibandhu 926 sự kết buộc
  Paṭibāḷha 840 bị trở ngại
  Paṭibujjhati 795.802 thức dậy, thức giấc, tỉnh thức
  Paṭibhāṇa 361.883.888 biện tài, trí kiến luận
  Paṭibhāṇapaṭisambhidā 777.829 biện tài đạt thông
  Paṭibhāṇamada 849 kiêu hãnh biện tài
  Paṭiladdha 844 đắc được, có được, thành tựu
  Paṭilābha 146.266.508.521.657.678 viên đắc, sự thành tựu
  Paṭivijjhati 827 thấu triệt
  Paṭivinīta 440.457 bị tẩy trừ
  Paṭivirati 178.583.768 sự ngăn trừ
  Paṭivirodha 122.632.903.926.1014 sự phản kháng, sự chống đối, sự phản đối, sự bực tức
  Paṭivedha 798.828 sự triệt ngộ
  Paṭisaṅkhā 608 quán tưởng
  Paṭisanthāra 995 sự tiếp đãi
  Paṭisallānasārūpa 599.620 chổ thích hợp thiền tịnh
  Paṭisamvedeti 940 cảm thọ
  Paṭisārambha 865 sự tranh hơn
  Paṭisārambhanā 865 thái độ tranh hơn
  Paṭisārambhitatta 865 tính cách tranh hơn, tính cách tranh giành
  Paṭissati 240.612 tưởng niệm
  Paṭṭhapenti 674.795.802 xác minh, thực hiện tạo thành
  Paṭhama 655.711.715.722.726 thứ nhất, trước tiên
  Paṭhamakappika manussa 1096 loài người sơ kiếp, nhân loại sơ kiếp
  Paṭhamajjhāna 838 Sơ thiền
  Paṭhamasamannāhāra 130 thu cảnh sơ khởi
  Paṭhavīkasiṇa 366.711 đề mục đất, biến xứ đất
  Paṭhavīdhātu 115 địa giới
  Paṇamanā 875 sự văn minh
  Paṇidahati 911 nguyện cầu
  Paṇidhāya 599.623.982 giữ lại, kiềm chế, với ước vọng, với nguyện vọng
  Paṇidhi 926.1107 sự cầu vọng, bổn nguyện
  Paṇihita 623 kềm giữ
  Paṇita 6.45.85.834.847.1013.1107 tốt, tốt đẹp, ngon, tinh lương, cao thượng, cao sang
  Paṇitamata 6 biết là tốt đẹp
  Paṇitasammata 6 cho là tốt đẹp
  Paṇitādhimuttika 843 có khuynh hướng cao thượng
  Paṇḍakagocara 604 hành xứ người lại cái, hành xứ người bộ nấp
  Paṇḍara 125.170.294.743 bạch tịnh
  Paṇḍicca 612 sự thông thái
  Patoda 612 sự sắc xảo
  Patta 241.825 sự đạt đến
  Pattadāna 604 cho lá cây
  Pattamaṇḍanā 871 sự chưng dọn bình bát
  Pattasaññitā 899 ngộ nhận đã đạt đến, tưởng lầm đã đạt đến
  Pattarasa 116 vị chất lá cây
  Patti 370.508.521.657.678.1013 sự chứng đạt, sự đạt đến
  Patthanā 926 hoài vọng
  Padahati 465.471.506 phấn đấu
  Padosa 122.629.926 sự ám hại
  Padhāna 471 sự phấn đấu
  Padhānasaṅkhāra 506.507.520 cần hành, hành vi nổ lực
  Panta 873.950 vắng vẻ
  Papañcārāmatā 992 thích hưởn đải
  Papañcita 1034.1038.1044.1048.1053 hý tưởng, chướng ngại
  Papphāsa 115.432.433.434 phế, phổi
  Pabbajita 613.1035 tu sĩ, vị xuất gia
  Pabbata 115.599.617 triền núi, núi non
  Pamajjanā 863.952.954 thái độ hưởn đải
  Pamajjitatta 952.954.863 tính cách hưởn đải
  Pamāda 849.863.952.956 sự dễ duôi, sự khinh suất, sự buông lung, sự giải đải, sự hưởn đải
  Pamodanā 557.654 sự hỷ diệt
  Payirūpāsati 604.843 liên hệ, quan hệ
  Payogavipatti 840 hành vi bất lợi
  Payogasampatti 840 hành vi thuận lợi
  Parakaṭuka 921 sự châm chích kẻ khác
  Parakata 975 do người khác tạo
  Parakkama 240.486.507 sự ráng sức
  Parakkamati 911 hành động
  Paracitta 833.835 tha tâm, tâm của người khác
  Paranimmitavasavattī deva 1103.1105.1106 cõi Tha Hóa Tự Tại
  Parapuggala 800.825.844 nhân vật khác, người khác, tha nhân
  Parama 543 cao siêu
  Paramadiṭṭhadhammanibbāna 990 tối thượng hiện tại Níp Bàn
  Paralābha 910 lợi lộc của kẻ khác
  Parasatta 900.825.844 chúng sanh khác, loài hữu tình khác
  Parānudayatāpaṭisaṃyutta 849.905 liên hệ ái tha nhân
  Parānuvādabhaya 974 hiểm nạn do người khác chê trách
  Parābhisajjanī 921 sự gay gắt kẻ khác
  Parāmaṭṭha 46.92.795.803 nakevalam cảnh khinh thị
  Parāmāsa 92.312 nakevalam khinh thị
  Parāmāsavippayutta 46.92 nakevalam bất tương ưng khinh thị
  Parāmāsasampayutta 46.92 nakevalam tương ưng khinh thị
  Parikathā 880 nói khóe cạnh, nói mánh khóe
  Parikelanā 871 sự nô đùa
  Parikkhatatā 869.911 sự quỷ quyệt, tính cách quỷ quyệt
  Parikkhāra 871 vật phụ thuộc
  Pariguhanā 911 sự dối gạt
  Pariggaha 1023 cố chấp, chấp trước
  Paricāreti 990 tận hưởng
  Paricca 798.825 chú ý
  Paricchādanā 911 che đậy
  Parijjhāyanā 149.268 sự nóng, sự đốt nóng
  Pariññā 1107 sự liểu tri, sự rõ biết
  Pariññeyya 1108 cần biến tri
  Pariṇāma 117 sự biến chuyển, sự tiêu hóa
  Pariṇāyikā 612 sự hồi quang
  Pariṇāha 861 sự khoáng đạt, sự phóng khóang, sự hào phóng
  Paritasitā 873.950 buồn chán
  Paritta 45.85.118.795.814.831.1107 hy thiểu, chấp kém, nhỏ
  Parittabhūmaka 844 thuộc cõi hy thiểu
  Parittasabha deva 1107 Thiểu tịnh thiên
  Parittābha deva 1107 Thiểu quang thiên
  Parittārammaṇa 45.85.797.831 có cảnh hy thiểu, biết cảnh hy thiểu
  Parideva 145.255.269.980 sự khóc kể, bi lụy
  Paridevanā 150.269 sự la khóc
  Paridevitatta 150.269 thái độ khóc than
  Parinibbanti 1107 viên tịch
  Paripāka 147.267 chín muồi, hư hao
  Paripiṭṭhimaṃsikatā 881 sự chê sau lưng
  Paripuṇṇāyatana 1096 đầy đủ xứ
  Parrbhava 958 sự khinh miệt
  Paribhāsaka 604 sự chưởi rủa
  Paribhūta 6 bị khinh miệt
  Paribheda 303.339 sự phân tán
  Parimukha 599.624 trước mặt
  Parimoceti 628 giải thoát
  Pariyanta 618.1103 giới hạn, tận cùng
  Pariyādāya 743 gồm cả
  Pariyāpanna 46.96.795.803.1094.1103 liên quan, quan hệ, hệ thuộc
  Pariyuṭṭhāna 926.1006 đột khởi, ái xâm nhập
  Pariyeṭṭhi 882 tầm cầu
  Pariyesanā 882.1023 sự tầm cầu, tưởng vọng
  Pariyogāḷha 825 sự thâm nhập
  Pariyodāta 635.683 sự tinh khiết
  Pariyonāha 633 đậy khuất
  Parivāra 861 tùy tùng, người đi theo
  Parivāramada 849 kiêu hãnh tùy tùng
  Parivīmamsa 543 thẩm sát
  Parisa 800 hội chúng
  Parisatha 911 mưu mẹo
  Parisappanā 355.643 sự lẩn quẩn
  Parisasārajjabhaya 989 hiểm nạn do dính líu hội chúng
  Parisuddha 635.693 sự thanh tịnh
  Parisodheti 599.628.632.637.642.647 thanh lọc, gội rửa, gội sạch
  Pariharanā 911 sự dối quanh
  Parihāniya 996 sự suy thối, thoái thất
  Parūpaghāta 122.950 đã thương người khác
  Palāpa 150.269 sự kể lễ
  Palālapuñja 599.617 chổ đống rơm
  Palāsā 850.909 hiểm độc, ác hiểm
  Palāsāyanā 909 thái độ ác hiểm
  Palāsāyitatta 909 tính cách ác hiểm
  Palāsāhāra 909 dẫn đến thù hiềm
  Paligedha 926 sự trói buộc
  Pallaṅka 599.622 ngồi kiết già, thế ngồi kiết già hoặc bán già
  Pavatteti 800 vận chuyển, chuyển lăn
  Pavāḷa 115 san hô
  Pavicaya 240.546.612 cân nhắc
  Pavicinati 543 cân phân
  Pavivitta 968 bậc viễn ly, sự viễn ly
  Pavedenti 924.1031 tuyên bố
  Pasanna 604 có tín ngưỡng
  Pasaṃsā 1014 sự khen ngợi, sự ca tụng
  Pasāda 358.359.400 sự tịnh tín
  Pasādapaccaya 358.400 duyên tịnh tín
  Pasārita 599.612 duổi ra
  Passa 609 nghiêng qua
  Passati 701.847 thấy, trông thấy, quán thấy, nhận thấy
  Passaddhakāya 543 thân an tịnh
  Passaddhi 558 sự yên lặng
  Passaddhisambojjhaṅga 449.542.549.558 Tịnh giác chi
  Passambhati 543 an tịnh
  Passambhanā 558 sự lắng dịu
  Passasukha 982 khoái lạc nằm lăn trở
  Passāsa 118 hơi thở vào
  Pahātabba 45.96.1108 cần đoạn trừ, ưng trừ
  Pahātabbahetuka 45.46.85.96 nakevalam hữu nhân ưng trừ
  Pahāna 349.465.601.680 sự đoạn trừ
  Pahāya 599.625.648 sau khi đoạn trừ
  Pahāsa 557.654 sự vui vẻ
  Pahīnatta 634.639 đã đoạn trừ
  Pahīnapaṭinissaṭṭhatta 634.639 đã xả trừ
  Pāṭipuggalika 4.10.16.22.28 thuộc cá nhân
  Pāṇātipāta 116.573.767.930.969.982.1009.1028 sát sinh
  Pāṇi 920 bàn tay
  Pātabyatā 949 sự sa ngã
  Pātimokkha 602 Giới bổn Ba la đề mộc xoa, Biệt biệt giải thoát giới
  Pātimokkhasaṃvarasaṃvuta 599.602.806 sự thúc liểm trong Biệt biệt giải thoát thu thúc giới
  Pātukamyatā 604.879 nói gợi cảm
  Pātukarotti 1017 bộc lộ, tỏ lộ, bày tỏ
  Pātubhavanti 1095 hiện khởi
  Pātubhāva 146.273 nakevalam sự xuất hiện, sự hiện khởi, sự hiển lộ
  Pāda 609 cái chân, bàn chân
  Pādatala 432.433.434 bàn chân, gót chân
  Pānāgāragocara 604 hành xứ quán nước
  Pāpaka 466.506.840.901.957.1004.1023 ác, ác xấu
  Pāpakiriyā 911 hành vi xấu, hành động xấu
  Pāpacarita 844 sở hành xấu
  Pāpanā 881 sự lăng mạ
  Pāpamittatā 850.918.951.997 hữu ác hữu, có bạn ác
  Pāpādhimuttika 844 khuynh hướng xấu
  Pāpānusaya 844 ác tùy miên, tùy miên xấu
  Pāpāsaya 844 sở chấp xấu
  Pāpikā 901 sự xấu xa
  Pāpiccha 878.881 ham muốn đê tiện
  Pāpicchatā 849.868.991 ác dục
  Pāpicchā 1021 ác dục
  Pāmojja 557.654 sự no vui, sự hân hoan
  Pāragata 644 đi đến bờ kia, đáo bỉ ngạn
  Pāramanuppatta 644 đạt đến bờ kia, đắc bỉ ngạn
  Pārikkhatiya 869.911 sự khôn lanh, tính cách khôn lanh
  Pāripūri 168.465.506.807.961.1013 sự sung túc, sự trù mật, sự trù phú, sự đầy đủ, sự bổ túc
  Pāripūrimada 849.861 kiêu hãnh sự sung túc
  Pāribhatyatā 879 cách lãnh nuôi trẻ
  Pālanā 238 sự gìn giữ
  Pālicca 147.267 tóc bạc
  Pāleti 436.603.675 trông nom
  Pāvacana 600 kinh điển
  Pāsāna 115 đá
  Pāsāda 614 lâu đài
  Piṇḍa 1013 khất thực
  Piṇḍapāta 867.953 vật thực
  Piṇḍapātahetu 964 do nhân vật thực
  Piṇḍapātikatta 861 hạnh khất thực
  Piṇḍapātikamada 849 kiêu hãnh hạnh khất thực
  Pitā 155.839.872.984.1031 cha
  Pitta 116.432.433.434 mật, túi mật
  Pittivisayagāminā 841 dẫn đến ngạ quỷ
  Piya 145.155.742.746.926.1020.1027 sự thương yêu, người đáng thương yêu, khả ái, vật yêu thương
  Piyarūpa 159.161.844 sắc khả ái
  Pilāpamatā 923.959 tình trạng lơ đểnh
  Pisuṇā 165.572.930.970.1009.1028 nói đâm thọc
  Pihaka 115.432.433.434 dạ dày
  Pihanā 926 hoan lạc
  Piṭha 614 cái ghế ngồi
  Pīta 117.119.599.612 màu vàng, uống
  Pīti 653.669.711.543.548.557 hỷ, sự mừng vui
  Pītigata 990 hoan hỷ
  Pītipharaṇatā 833 hỷ biến mãn
  Pītimana 543 ý hỷ
  Pītivippayutta 803 bất tương ưng hỷ
  Pītisampayutta 803 tương ưng hỷ
  Pītisambojjhaṅga 449.542.547.552.557.561 hỷ giác chi
  Pītisahagata 55.96.796.797.828 câu hành hỷ
  Pītisukha 599.654.664 hỷ lạc
  Puñcikatā 970.926 sự mê mẫn, sự hạ mình
  Puññateja 1107 oai lực phước báu
  Puññābhisaṅkhāra 257.265.844 phúc hành
  Puttāsā 926 muốn con cái
  Puthujjana 839.932.949.963 phàm phu, phàm nhân
  Pupphadāna 604 cho bông hoa
  Puppharasa 116 vị chất hoa
  Pubba 116.432.433.434 mủ
  Pubbakāla 897.908 lúc trước, trước tiên
  Pubbanta 916.926.932 trước có giới hạn, quá khứ
  Pubbantānuditthi 850.916 tiền biên kiến, kiến chấp trước có giới hạn
  Pubbantāparanta 926.932 quá khứ và vị lai, trước và sau
  Pubbarattāpararatta 599.609 đầu hôm đến cuối hôm
  Pubbenivāsa 846 tiền kiếp
  Pubbenivāsānussati 800.846 Túc mạng ký ức
  Pubbenivāsānussatiñāna 835 Túc mạng trí
  Puratthima 118.743 hướng đông
  Purāna 608 cũ, lâu rồi
  Purisa 839 người nam, đàn ông
  Purisakutta 238 nam nết hạnh
  Purisatta 237 tính cách nam
  Purisadosa 1017 lỗi bị cáo, lỗi lầm của người bị kiện
  Purisanimitta 238 nam tướng
  Purisapuggala 940 con người
  Purisabhāva 238 trạng thái nam
  Purisamala 1021 Trần cấu nhơn, bụi nhơ của người
  Purisalinga 238 nam căn
  Purisākappa 238 thái độ nam
  Purisindriya 236.138.1079 nam quyền
  Purekkhāra 861 sự tôn vinh
  Purekkhāramada 849 kiêu hãnh sự tôn vinh
  Purejātavatthuka 795.802 nương vật tiền sanh
  Purejātārammana 795.802 biết cảnh tiền sanh
  Purejātārammana 795.802 có cảnh tiền sanh
  Pūra 532.433.434 đầy đủ
  Pūjanā 910 sự cúng dường
  Pūtikāya 871 thân trược
  Pekkha 804 sự quan sát, cảm quan
  Peta 1096 ngạ quỷ
  Pesuñña 1023 ly gián ngữ, lời nói đâm thọc, sự thọc mạch, vu khống
  Ponobbhavikā tanhà 158 ái thành điều kiện tái sanh
  Phandita 1025 loạn tưởng
  Pharati 691.742 biến mãn
  Phritvā 743 biến mãn, tỏa khắp
  Pharusa 165.572.930.970.1009.1028 nói độc ác
  Pharusavācatā 921 ngôn ngữ độc ác
  Phala 788 quả, trái cây
  Phaladāna 604 cho trái cây, bố thí quả
  Phalarasa 116 vị chất trái
  Phalavipāka 1031 dị thục quả
  Phalasamangī 798.822 thành quả, hội quả
  Phassa 259.261.297.768.782.798 xúc, sự đụng chạm
  Phassapaccaya 255.274.286.290.358.372.400 duyên xúc
  Phassasampayutta 282.375 tương ưng xúc
  Phassahetuka 278.374 có xúc làm nhân
  Phassāhāra 1081 xúc thực
  Phāṇita 116 đường mía
  Phārusiya 864.919 tính cách thô bỉ, sự lố bịch
  Phāsu 608 an lạc, sự thoải mái
  Phāsukāma 155.604 muốn đem an vui
  Phuṭṭha 149.268 đụng chạm, va chạm, gặp phải
  Phusanā 297.333.508.521.657.678 đắc chứng, sự va chạm
  Phusitvā 922 chạm, đụng
  Phoṭṭhabba 98.159.161.922.957.1003 xúc, cảnh xúc
  Phoṭṭhabbataṇhā 159.161.926.944 xúc ái
  Phoṭṭhabbadhātu 1077 xúc giới
  Phoṭṭhabbavicāra 159.161 xúc tứ
  Phoṭṭhabbavitakka 159.161 xúc tầm
  Phoṭṭhabbasancetanā 159.161 xúc tư
  Phoṭṭhabbasaññā 159.161 xúc tưởng
  Phoṭṭhabbāyatana 100.1076 xúc xứ
  Phoṭṭhabbārammaṇa 291.377.785 cảnh xúc
  Phoṭṭhabbāsā 926 muốn xúc
  Bandhana 926 ngục tù
  Bandhanatta 116 trạng thái khắn dính
  Bala 800.958 lực, sức mạnh
  Bahiddha 45.55.65.75.85 ngoại phần, phần bên ngoài
  Bahiddhā 4.115.433.850.1017 ngoại phần, bên ngoài
  Bahiddhārammana 45.85 nakevalam có cảnh ngoại phần, biết cảnh ngoại phần
  Bahujana 988 phần đông, quần chúng, nhiều người
  Bahulīkata 844 được phát tấn
  Bahulīkamma 952.954.956 sự phát tấn, sự làm sung mãn
  Bahulīkaroti 432.469.487.508.521.611 làm sung mãn, phát tấn
  Bahussuta 868 đa văn, nghe nhiều, bậc đa văn, bậc học nghe nhiều
  Bāla 1017 người ngu, sư ngu si, sự ngu xuẩn
  Bāhāvikkhepa 1017 khoa tay, múa tay, múa máy tay chân, múa tay quơ chân, khoa tay múa chân
  Bāhira 93.115.859 nakevalam bên ngoài, ngoại phần, ngoại uẩn
  Bāhirārammana 795.802 biết cảnh ngoại phần, biết cảnh bên ngoài
  Bimbohana 614 gối kê
  Buddha 872.956.958 Ðức Phật, vị giác ngộ
  Buddhapaṭikuṭṭha 604 bị Ðức Phật quở trách, bị chỉ trích bởi Ðức Phật
  Buddhasāvaka 958 đệ tử Phật
  Bojjhanga 958 giác chi
  Bodhipakkhika 599.611 Pháp Ðảng giác
  Byantikata 440.625.659.662.669.681 sự tận diệt
  Byappanā 122.582.652 sự hướng tâm
  Byappita 440.625.659.662.681 sự cấm chỉ
  Byasana 149.268 sự suy vong, suy sụp, suy thoái
  Byāvata 1017 chú ý đến
  Byādhidhamma 156 sự bệnh, hiện trạng bệnh
  Byādhibhaya 971 hiểm nạn bệnh tật
  Byādhiyaka 875 thân bệnh hoạn
  Byāpajjanā 122.629.632.908.926 thái độ sân độc
  Byāpatti 122.629.632.908.926 sự sân độc
  Byāpāda 449.629.632.651.930.962.976.983.1028 sân độc, sân ác
  Byāpādadhātu 128.929 sân giới
  Byāpādapatisaṃyutta 122.927 liên hệ sân độc
  Byāpādadosa 229.599 sân độc hại
  Byāpādavitakka 927 sân tầm
  Byāpādasaññā 928.951 sân tưởng
  Brahmacakka 800 Phạm Luân
  Brahmacariya 600.982 Phạm hạnh
  Brahmacariyānuggaha 608 hổ trợ phạm hạnh
  Brahmacariyesanā 936 phạm hạnh cầu
  Brahmajāla 859.1072 Kinh Phạm Võng
  Brahmatta 839 vai trò Phạm thiên
  Brahmapārisajja deva 1107 Phạm chúng thiên, cõi Phạm thiên Sơ thiền Phạm chúng
  Brahmapurohita deva 1107 Phạm Phụ thiên, cõi trời Phạm thiên Phạm phụ thuộc cõi Sơ thiền
  Brahmaloka 1103 Phạm thiên giới, cõi Phạm thiên
  Brāhmana 940.949.990.1011.1035 Vị Bà la môn, hạng Bà la môn, Phạm Chí
  Brāhmanamahāsāla 1105 Bà la môn phú hào
  Bhagavā 1072 Ðức Thế Tôn
  Bhaginī 115 người chị, người em gái, chị em gái
  Bhajati 599.604.615.843 sử dụng, cộng tác, thân cận
  Bhajanā 918.951.955.960 cộng sự, hợp tác
  Bhaṇati 1017 nói chuyện
  Bhaṇita 1017 nói ra, phát ngôn, lời nói
  Bhattakilamatha 876 sự mệt mỏi do vật thực
  Bhattapariḷāha 876 sự nóng nảy do vật thực
  Bhattamucchā 876 sự bần thần do vật thực
  Bhattasammada 849.876 sự say thực, sự mệt vì vật thực, sự dã dượi vì vật thực
  Bhatti 918.951.955.960 thân thiện, khắn khít
  Bhadra 601 hiền thiện
  Bhantatta 357.638.952 sự tán loạn
  Bhabba 844 hữu phần
  Bhaya 938.939.971.974.989 sự sợ hãi, hiểm nạn
  Bhayadassāvī 599.605 thấy sợ hãi
  Bhayāgati 965 thiên vị vì sợ
  Bhayānaka 938 sự kinh hoàng
  Bhava 255.265.301.337.782.798.912.1107 hữu
  Bhavagāmikamma 265 nghiệp đưa đến hữu
  Bhavagga 1107 sanh hữu tột cùng, cao tột sanh hữu
  Bhavacchanda 912.961 sự ước muốn hữu
  Bhavajjhosāna 912.961 sự mê luyến hữu, sự đắm say trong hữu
  Bhavataṇha 158.750.926 ái hữu, hữu ái, ái tham trong hữu
  Bhavadiṭṭhi 850 hữu kiến
  Bhavadiṭṭhisannissita 844 chấp theo hữu kiến
  Bhavadiṭṭhisahagata 933 câu hành hữu kiến
  Bhavanandī 912 hoan hỷ trong hữu
  Bhavanetti 926 cầu sanh hữu, muốn có
  Bhavapaccaya 255.274.358.372.400 duyên hữu
  Bhavapariḷāha 912 nôn nóng trong hữu
  Bhavamucchā 912 mê mẫn trong hữu
  Bhavarāga 912.936.1029 hữu tham, tham luyến trong hữu
  Bhavarāgapariyuṭṭhāna 1006 hữu tham đột khởi
  Bhavarāgasaññojana 1007 hữu tham triền, ái hữu triền
  Bhavarāgānusaya 844.1005 hữu tham tiềm miên
  Bhavasiñcha 912 quyến luyến trong hửu
  Bhavāsava 961 hữu lậu
  Bhavissanti 1024.1038.1057 cho rằng "ta sẽ thành"
  Bhavesanā 936 hữu cầu
  Bhassārāmatā 996 thích nói chuyện
  Bhasmāsannicayasantāpa 117 chất nóng trong đống tro
  Bhākuṭikā 878 sự chau mày
  Bhākuṭiya 878 sự nhăn nhó
  Bhāga 1107 một phần
  Bhātā 155.872 đàn anh, người anh, người em trai, anh em trai
  Bhāvanā 45.96.168.465.481.506.807 nakevalam sự tu tiến, sự tu tập, sự phát triển
  Bhāvanānuyogamanuyutta 599.611 sự chuyên chú tu tập
  Bhāvanāpāripūri 449 bổ túc phát triển, tu bổ
  Bhāvanāmaya 257.797.804.805 tu tiến thành
  Bhāvita 844 được tu tập, được phát triển
  Bhāvetabba 1108 cần phải tu tập, cần tu tiến
  Bhāveti 432.469.508.611 tu tập
  Bhāsati 911 nói
  Bhāsita 599.612.921 nói, ngạn ngữ, lời nói
  Bhikkhata 601 người khất thực, người xin ăn
  Bhikkhati 601 khất thực, xin ăn
  Bhikkhācāriya 601 hạnh khất thực, hạnh xin ăn
  Bhikkhu 601.604.606.964.1013.1017 vị tỳ khưu, tỷ kheo
  Bhikkhunī 604.606 vị tỳ khưu ni, tỷ kheo ni
  Bhikkhunigochara 604 Hành xứ tỳ khưu ni
  Bhindati 601 cắt lìa
  Bhindeyya 839 chia rẽ, phá vỡ
  Bhinna 984 chia rẽ, phá vỡ
  Bhinnaṭta 601 đã cắt đoạn, đã đoạn lìa
  Bhinnapatadhara 601 mang vải cắt manh, mang y khiếu mảnh
  Bhiyyo 1106 nhiều hơn
  Bhiyyokamyatā 867.953 thái độ tham muốn nhiều thêm
  Bhiyyobhāva 168.465.481.506.807 gia tăng
  Bhiṃsanaka 618 có sự kinh hoàng
  Bhisi 614 nệm lót
  Bhuttāvī 876 người đã ăn, đã thọ thực
  Bhumma udaka 116 nước trong đất
  Bhūta 3.9.15.21.27.780 hiện có, đang có
  Bhūmi 115.370 nakevalam địa vức, lãnh vực, cõi, đất
  Bhūrī 612 sự minh mẫn
  Bheda 148.267.303.339.1011 sự tiêu tan, sự hư hoại, sự tan rã
  Bhesajjaparikkhāra 867.953 dược phẩm, dược liệu
  Bho 990.1011 nầy ông, hỡi bạn
  Bhoga 861 tài sản
  Bhogabyasana 149.268.987 sự suy vong tài sản, tài sản suy sụp
  Bhogamada 849 kiêu hãnh tài sản
  Bhojana 599.608.850.1013 vật thực, thức ăn, việc ẩm thực
  Bhonto 847 trưởng thành
  Makkha 850.909.991.1021 phản phúc, gièm pha, sự quỷ quyệt
  Makkhiyanā 909 thái độ quỷ quyệt
  Makkhiyitatta 909 tính cách quỷ quyệt
  Magga 366.788.841.958.1013.1103.1107 con đường đạo
  Maggaṅga 178.459.520.594 chi đạo, đạo chi
  Maggapariyāpanna 241.486.583 liên quan đạo
  Maggaphala 403 đạo quả
  Maggamuttama 1107 đạo tối thượng
  Maggasacca 1078 đạo đế
  Maggarammaṇa 45.85.797 có đạo thành cảnh
  Maggasamaṅgī 232.798 thành đạo, hội đạo
  Maccu 148.267 sự chết
  Maccharāyanā 910.956 tính cách bỏn xẻn
  Maccharāyitatta 910.956 thái độ bỏn xẻn
  Macchariya 850.1021.1023.1029 sự bỏn xẻn, bỏn xẻn
  Maccharī 951.955 bỏn xẻn
  Macchera 910.956 sự bỏn xẻn
  Majjanā 860.861.862 thái độ kiên căng
  Majjitatta 860.861.862 tính cách kiêu căng
  Majjhattatā 560.670 sự quân bình
  Majjhima 45.85.771.1107 trung bình, ở giữa
  Mañca 614 giường
  Maññanā 860.883.896 tính cách ngã mạn
  Maññita 1025 hoang tưởng
  Maññitatta 860 tính cách ngã mạn
  Maññe 1013 như thể là
  Mani 115 Ngọc Ma-ni, ngọc ước
  Manda 601 sự tinh khiết
  Mandanā 608.871.922 sự chưng dọn, sự bồi dưỡng
  Mattaññutā 608 tri độ, biết tri độ
  Mattaññū 599.608 tri độ, biết tiết độ
  Mada 608.849.860.862.922 kiêu hãnh, tự kiêu, kiêu căng, hãnh diện, sự đam mê
  Madhu 116 mật ngọt, mật ong, mật đường
  Mana 98.130.159.294.743.957.988 ý, tâm tư
  Manasikāra 259.802.960.1107 sự tác ý
  Manasikārapaṭibaddha 605 liên hệ tác ý
  Manāpa 6.155.742.839.926 đáng vừa lòng
  Manāpika 992.1001 có sự vừa ý
  Manāyatana 100.125.294.743.1076 ý xứ
  Manindriya 125.236.294.743.957.1079 ý quyền
  Manussa 1035.1054.1106 con người
  Manussarahaseyyaka 599.620 chỗ vắng người
  Manussalokagāminī 841 dẫn đến cõi người
  Manussupacāra 618 lân cận loài người
  Manokamma 466.472.930.936 ý nghiệp
  Manokasāva 948 khuyết tật ý
  Manoduccarita839.847.863.952 ý ác hạnh
  Manoduccaritasamaṅgī 839 có ý ác hạnh, thành tựu ý ác hạnh
  Manodhātu 130.379.396.802.1077.1086 ý giới
  Manodhātusamaṅgī 690 tâm thuộc ý giới
  Manodhātusamphassa 1082 ý giới xúc
  Manodhātusamphassaja 1083 sanh từ ý giới xúc
  Manopadosa 122.629.632.926 ý ám hại, sự hãm hại trong ý tưởng
  Manomaya 1011 do ý tạo, làm bằng ý
  Manoviññāna 1011 do ý tạo, ý thức
  Manoviññānadhātu 130.294.381.743 ý thức giới
  Manoviññānadhātusamaṅgī 690 tâm thuộc ý thức giới
  Manoviññānadhātusamphassa 1082.1083 ý thức giới xúc
  Manoviññānaviññeyya 795.801 ý thức giới ứng tri
  Manovilekha 355.638.643.932 sự rối ý
  Manovisama 945 ý bất bình
  Manosañcetanā 257.930 ý tư
  Manosañcetanāhāra 1081 ý tư thực, tư niệm thực
  Manosamphassa 159.161 ý xúc
  Manosamphassaja 159.161 sanh từ ý xúc
  Manosucarita 839.847 ý thiện hạnh
  Manosucaritasamaṅgī 839.847 ý thiện hạnh thành tựu, có ý thiện hạnh
  Maraṇa 145.148.267.303.339 tử, sự chết, sự tán vong
  Maraṇadhamma 157 sự chết, hiện trạng chết
  Maranabhaya 938.971.989 hiểm nạn do chết
  Mala 943 trần cấu
  Maṃsa 115.432.433.434 thịt
  Maṃsalohita 119 máu thịt
  Masāragalla 115 ngọc thạch
  Mahaggata 45.85.445.741.825 đáo đại, quảng đại
  Mahaggatārammaṇa 45.85 nakevalam có cảnh đáo đại, biết cảnh đáo đại
  Mahābrahma deva 1107 Ðại phạm thiên, cõi trời Ðại phạm (sơ thiền)
  Mahābhūta 259.691 Ðại hiển
  Mahārajakkha 844 nhiều trần lao, có mắt nhiều bụi trần
  Mahicchatā 849.867.953 sự đa dục, sự ham muốn nhiều
  Mahesī 1107 Bậc Ðại sĩ
  Mātā 155.839.872.984.1013 mẹ, mẫu thân
  Mātāpetikasambhava 1011 do mẹ cha sanh ra
  Māna 844.849.860.883.896.977.1010.1012.1034 mạn, sự ngã mạn, sự ỷ mình, sự sánh mình, kiêu mạn
  Mānana 910 sự tôn vinh
  Mānapariyuṭṭhāna 1006 kiêu mạn đột khởi
  Mānasa 125.130.294.330.743 tâm địa
  Mānasaṅga 979 mạn hệ lụy
  Mānasaññojana 1007.1029 mạn triền, ngã mạn triền
  Mānasalla 980 mũi tên kiêu mạn, mạn tiển
  Mānātimāna 849.1010 mạn quá mạn
  Mānānusaya 844.1005 mạn tùy miên, mạn tiềm miên
  Mānusaka 1106 cõi người
  Māyā 850.926.1021 ảo vọng, gian lận, sự xảo trá
  Māyāvitā 911 tính cách xảo quyệt
  Māratta 839 vai trò Thiên ma, vai trò Ma vương
  Mārapāsa 926 bẩy ma
  Mārabalisa 926 lưỡi câu ma
  Māravisaya 926 ma cảnh
  Māla 614 phòng ốc
  Māsa 1106 nguyệt, một tháng
  Māsaàcita 1013 đậu ngâm nước
  Micchatta 312 tà tánh
  Micchattaniyata 45.85 nakevalam pháp cố định phận tà
  Micchā-ājivā 167.574.604 tà mạng
  Micchākammanta 960.1016.1030 tà nghiệp
  Micchā cāra 165.573.767.930.969.1009 tà hạnh
  Micchānāna 1030 tà trí
  Micchādiṭṭhi 851.858.949.1021.1028 tà kiến
  Micchādiṭṭhika 847 có tà kiến
  Micchādiṭṭhikammassmādāna 847 chấp hành nghiệp kiến
  Micchāpatha 312 tà đạo
  Micchāmāna 849.1010 tà chấp mạn
  Micchāvācā 960.1016.1030 tà ngữ
  Micchāvāyāma 960.1016.1030 tà tinh tấn
  Micchāvimutti 1030 tà giải thoát
  Micchāsaṅkappa 122.902.1016 tà tư duy
  Micchāsati 960.1016 tà niệm
  Micchāsamādhi 960.1030 tà định
  Mitta 155 người bạn, bạn bè
  Middha 633 sự hôn mê
  Middha-sukha 982 khoái lạc ngủ say
  Missībhāva 154 sự chung sống
  Mukhadvāra 119 cửa miệng
  Mukhanimitta 624 môi, hiện tượng cái miệng
  Muggasūpatā 604.879 nói ngọt bùi, lời nói như "chè đậu"
  Mucchā 926 sự say mê
  Muṭṭhasacca 850.851.959 thất niệm, tình trạng thất niệm
  Muṭṭhasati 868.1008 sự thất niệm
  Muta 967.1015.1111 sự biết, sự cảm nhận (của tỷ, thiệt, thân)
  Muti 804 sự cảm nhận, tri giác
  Mutta 116.432.433.434 nước tiểu, nước đái
  Muttatta 634.639 đã giải thoát
  Muttā 115 ngọc trai
  Mutti 160 sự giải thoát
  Mudita 746 hỷ, tùy hỷ, sự hoan hỷ
  Muditā 747.753 tùy hỷ, sự hoan hỷ, sự vui vẻ
  Muditāyanā 747.753 sự tùy hỷ
  Muditāyitatta 747.753 thái độ tùy hỷ
  Muditàsahagata 741.746.758 câu hành tùy hỷ
  Mudindriya 844 trì căn, độn căn
  Musāvāda 165.572.767.969.986.1021.1023.1028 sự nói dối, vọng ngôn, nói dối
  Mūlarasa 116 vị chất rễ cây
  Medhā 612 sự mẫn tiệp
  Meda 116.432.433.434 mở động vật
  Mettā 122.742.743.751 tâm từ
  Mettāyanā 122.743.751 sự hài hòa, mát mẻ
  Mettāyitatta 122.743.751 thái độ hài hòa, mát mẻ
  Mattāyeyya 742 thiện cảm
  Mattāsahagata 741.742.751.756 câu hành từ, câu hữu từ tâm
  Metti 122.743.751 sự thân thiện, sự từ hòa
  Mogha 962 rỗng không, giả tạo, hư ngụy
  Moceti 628 giải tỏa
  Moha 466.941.944.653.961.1026.1080 si
  Mohakasāva 947 khuyết tật si
  Mohakkhaya 100.13 sự đoạn tận si
  Mohaggi 946 lửa si
  Mohasanga 979 si hệ lụy
  Mohasalla 980 mũi tên si
  Mohāgati 965 thiên vị vì ngu si
  Yakana 115.432.433.434 gan
  Yato kho 990.1011 khi nào mà
  Yathākammupaga 847 tùy theo hạnh nghiệp
  Yathābhūta 800.839 như thật
  Yatvādhikarana 607.922.957 nguyên nhân chi, nguyên nhân nào mà
  Yapanā 238 sự nuôi sống
  Yapeti 436.603.675.743 duy trì
  Yasa 861.1014 danh tiếng, tiếng tăm, có danh
  Yasamada 849 kiêu hãnh danh tiếng
  Yātrā 608 như thế nào để
  Yāthāvakavatthuvibhāvanā 795.802 sự giải lý theo chuẩn xác
  Yāpanā 238.608 sự nuôi dưỡng
  Yāpeti 453.627.709.743 sinh sống
  Yāma 609 canh giờ
  Yāma deva 1105.1106 Dạ ma thiên, cõi Dạ ma
  Yāvadattha 1013 thỏa mãn, đến tùy thích
  Yiṭṭha 949.969.1031 quả hiến tế
  Yugaggāha 909 tranh chấp
  Yoga 91.905.926 nakevalam phối, kết, pháp kết buộc, ách phược
  Yogakkhemakāma 155.604 muốn cho thoát khỏi khổ ách, muốn cho an ổn khổ ách
  Yoganiya 46.795.803 cảnh phối
  Yogavippayutta 46 bất tương ưng phối
  Yogavibrita 804 sự sắp xếp
  Yogasampayutta 46 tương ưng phối
  Yoniso 608 khéo léo, như lý
  Yobbana 861 thanh niên, tuổi trẻ
  Yobbanamada 849 kiêu hãnh thanh niên
  Rakkhati 922 hộ trì
  Rajatta 115 bạc
  Rajju 950 dây trói
  Rattaññuta 861 bậc lão thành
  Rattaññumada 849 kiêu hãnh bậc lão thành
  Ratti 609 đêm, ban đêm, đêm hôm
  Rattindiva 1106 đêm ngày, ngày đêm
  Randhagavesitā 958 sự tìm lỗi
  Rasa 98.159.922.992.998.993.1003 vị, vị chất, phận sự
  Rasataṇhā 161.926.994 vị ái
  Rasadhātu 1077 vị giới
  Rasavicāra 159.161 vị tứ
  Rasavitakka 159.161 vị tầm
  Rasasañcetanā 159.161 vị tư
  Rasasaññā 159.161.689 vị tưởng
  Rasāyatana 100.1076 vị xứ
  Rasārammaṇa 291.377.411.418.789 cảnh vị
  Rasāsā 926 sự muốn vị
  Rāga 29.335.651.867.916.941.944.953.992 ái, tham, tham luyến
  Rāgakasāva 947 khuyết tật tham
  Rāgakkhaya 100.130 sự đoạn tận tham
  Rāgaggi 946 lửa tham
  Rāgasanga 979 tham hệ lụy
  Rāgasalla 980 mũi tên tham ái
  Rāja 604.893.1104 Ðức vua
  Rājabhaya 972 hiểm nạn do vua
  Rājamahāmatta 604 Quan đại thần, đại thần của vua
  Rukkhamūla 599.614.617 gốc cây
  Rukkhamūlagata 599.621 đi đến gốc cây
  Ruci 804.600 khuynh hướng, lập trường
  Rūpa 98.100.159.259.900.957.982.992.998.1130.1117 sắc, sắc tướng, hình sắc, cảnh sắc
  Rūpakkhandha 2.33.43.1075.1103 sắc uẩn
  Rūpatanhā 159.926.934.994 sắc ái
  Rūpadhātu 1077.1088.1097 sắc giới
  Rūpadhātu-arūpadhātupatisamyutta 933 liên hệ sắc giới và vô sắc giới
  Rūpadhātupariyāpanna 1092 liên hệ sắc giới, liên quan sắc giới
  Rūpabhava 265 sắc hữu
  Rūparāga 977 tham sắc, sắc tham
  Rūpavanta 932.949 có sắc
  Rūpavicāra 159.161 sắc tứ
  Rūpavitakka 159.161 sắc tầm
  Rūpasañcetanā 159.161 sắc tư
  Rūpāasaññā 159.161.599.688.689 sắc tưởng
  Rūpāyatana 100.1076 sắc xứ
  Rūpārammaṇa 291.358.372.400.768.784 cảnh sắc
  Rūpāvacara 46.96.796.824.1103 sắc giới
  Rūpāvacarasamāpatti 688 thiền nhập sắc giới
  Rūpāsā 926 sự muốn sắc
  Rūpī 845.1011.1018.1024.1035 nakevalam hữu sắc, có sắc, người hữu sắc
  Rūpūpapatti 366.387.406.413.711.751.784 đạt đến Sắc giới
  Rogabyasana 149.268.987 suy sụp do bệnh hoạn, suy vong bệnh tật, suy thoái về bệnh tật
  Rosanā 122.950 sự kích nộ
  Latā 926 ái thừng
  Laddha 882 được
  Lāpanā 849.879 sự nịnh hót, sự gọi mời
  Lasikā 46.432.433.434 nước nhớt, chất nhờn
  Lahusa 605 nhẹ nhàng, nhẹ thể
  Lahusammata 605 được cho là nhẹ thể
  Lābha 508.521.657.678.849.861.878.882.1014.1023 sự đắc thành, lợi đắc, lợi lộc, sự được lợi
  Lābhamacchariya 910.956.978 bỏn xẻn lợi lộc
  Lābhamada 849 kiêu hãnh về lợi lộc
  Lābhāsā 926 muốn lợi lộc
  Lālapa 150.269 sự thút thít
  Lālapanā 150.269 sự than van
  Lālapitatta 150.269 thái độ than van
  Līna 633.877.960 sự lui sụt, sự thụ động
  Līnatta 849.851.960 sự biếng nhác
  Liyanā 633.877.960 thái độ lui sụt, thái độ thụ động
  Liyitatta 633.877.960 tình trạng lui sụt, tình trạng thụ động
  Lūkha 1013 thô xấu, dỡ tệ
  Leḍḍu 950 cục đất
  Lena 614 thạch động
  Loka 159.169.431.625.800.842.913.949.1031 đời, thế giới, thế gian
  Lokadhātu 839 thế giới, bản chất thế giới
  Lokiya 46.87.795.803.1108 hiệp thế, thuộc về đời
  Lokuttara 46.87.796 nakevalam Siêu thế, vượt khỏi đời
  Lokuttarajhāna 370.459.484.522.553.530.722 Thiền Siêu thế
  Lobha 466.472.844.1012.1026.1080 tham
  Loma 115.432.433.434 lông, mao
  Lomahamsa 938 tóc lông dựng ngược, rỡn lông ốc
  Loluppa 870.926 sự tham muốn, sự tham lợi
  Loluppāyanā 870.926 thái độ tham muốn, thái độ tham lợi
  Loluppāyitatta 870.926 tính cách tham muốn, tính cách tham lợi
  Loha 115 đồng
  Lohita 116.432.434.899.884 máu, huyết, màu đỏ
  Lohitanga 115 ngọc Ru-bi
  Vakka 115.432.433.434 thận, cật
  Vaggagamana 965 hành theo phe phái
  Vankatā 919 thái độ co gấp
  Vacīkamma 466.795.903.936 khẩu nghiệp
  Vacīkasāva 948 khuyết tật khẩu
  Vacīduccarita 839.847.863.952.954 khẩu ác hạnh
  Vacīduccaritasamaṅgī 839 có khẩu ác hạnh
  Vacīvisama 945 khẩu bất bình
  Vacīsaṅkhāra 257 khẩu hành
  Vacīsañcetanā 257.930 khẩu tư, khẩu cố tư, khẩu tư niệm
  Vacīsucarita 839.847 khẩu thiện hạnh
  Vacīsucarita samaígì 839 có khẩu Thiện hạnh
  Vajja 599.605.638 lổi lầm, tội lỗi
  Vajjadassāvī 605 người thấy lỗi lầm, có nhiều tội lỗi
  Vajjasaññitā 638 nghĩ là lỗi lầm, tưởng là lỗi lầm
  Vañcanā 911 sự lừa phỉnh
  Vaṇṇa 861 dung sắc, sắc đẹp
  Vaṇṇapokkharatā 883.888.907 danh vọng thiên hạ
  Vaṇṇamacchariya 910.956.978 bỏn xẻn thanh danh
  Vaṇṇamada 849 kiêu hãnh danh tiếng
  Vata 901.932.962.982 hạnh tu, một giới cấm
  Vattati 436.603.627.675.709 xử sự
  Vattanā 238 sự tồn tại
  Vatthu 802.883.891 sự, tông, điều kiện, sự kiện, sự việc, câu chuyện
  Vada 1004 nói được
  Vana 926 ái sâm lâm
  Vanatha 926 ái mật lâm
  Vanapattha 599.618 chổ ở nơi rừng.
  Vanasanda 618 (trú xứ) trong rừng rậm, thuộc rừng rậm
  Vantatta 634.639 đã đào thải
  Vandana 910 sự đãnh lễ
  Vambhanā 881 sự sỉ vã
  Vaya 303.339 sự biến hoại
  Vayadhamma 836 hiển nhiên biến
  Valittacatā 147.267 da nhăn
  Vasā 116.432.433.434 dầu da
  Vassagga 1106 niên kỷ, tuổi
  Vācasika 920.957 thuộc về khẩu
  Vācā 150.269.572 lời nói, sự phát ngôn
  Vāditā 968.1015 nói là
  Vāya 118 gió, sự thổi phồng
  Vāyamati 465.468.486.506 tinh tấn
  Vāyāma 240.468.486.507 sự tinh cần
  Vāyogata 118 sự căng phồng
  Vāyodhātu 118 phong giới, nguyên tố gió
  Vārigamana 965 lưu chuyển như nước
  Vikīranā 911 sự giả vờ
  Vikkhitta 445.825 phóng dật
  Vikkhepa 357.638.952.959 tán loạn, sự lao chao
  Vigata 3.9.15.20.27 đã lìa mất
  Vigatakathankatha 646 lìa bỏ hoài nghi
  Vagatathīnamiddha 634 ly hôn thụy, ly hôn trầm thụy miên
  Vigatābhijjha ceta 599.626 Tâm ly tham ác
  Viggaha 1023 phân tranh
  Vicaya 240.612 lựa chọn
  Vicāra 652.653.711.715.716 Tứ, sự quan sát cảnh
  Vicāramatta 45.85 nakevalam hữu tứ, còn tứ
  Vicāravippayutta 803 bất tương ưng tứ
  Vicārasampayutta 803 tương ưng tứ
  Vicārita 990 còn tứ
  Vicikicchati 932.981 hoài nghi, do dự
  Vicikicchā 355.449.599.651.844.932.976.1026 hoài nghi, sự không xác quyết
  Vicikicchānīyaraṇa 983 hoài nghi cái
  Vicikicchānusaya 844.1005 hoài nghi tiềm miên
  Vicikicchāpariyuṭṭhāna 1006 hoài nghi đột khởi
  Vicikicchāsaññojana 1007.1029 hoài nghi triền
  Vicikicchāsampayutta 354.785 tương ưng hoài nghi
  Vicinati 543 chọn lựa
  Vijanavāta 599.620 chổ hiu quạnh
  Vijambhanā 875 dự bực bội
  Vijambhikā 849.875 sự bực mình
  Vijjatthāna 804.883.888 tài học, nghệ thuật
  Vijjati 839 xẩy ra, xuất hiện, hiện hữu
  Viññāna 125.258.294.696.798.900.949.1034.1103 thức
  Viññānakkhandha 26.74 nakevalam thức uẩn
  Viññāṇañcāyatana 697.828.838.845 Thức vô biên xứ
  Viññāṇañcāyatanūpaga 1011.1107 đạt đến Thức Vô biên xứ thiên
  Viññāṇadhātu 120 thức giới
  Viññāṇapaccaya 255.274.286.290.358.372.400 duyên thức
  Viññāṇavanta 932.949 có thức
  Viññāṇasampayutta 282.375 tương ưng thức
  Viññāṇahetuka 278.374 có thức làm nhân
  Vinānāhāra 1081 thức thực
  Viññāta 967.1015.1111 hiểu được
  Viññāya 922 suy nghĩ
  Viññeyya 46.87 nakevalam thức tri, ứng tri
  Vitakka 122.582.652.653.711.715.927.1116 tầm, sự nghĩ tưởng, sự nghĩ ngợi, sự suy tư
  Vitakkavicāra 599.659.990 tầm tứ
  Vitakkavippayutta 803 bất tương ưng tầm
  Vitakkasampayutta 803 tương ưng tầm
  Vitakkasahagata 828 câu hành với tầm
  Vitakkita 990 còn tầm
  Vitti 557.654 sự phấn khởi
  Vidita 241.825 sự hiểu biết
  Vidisa 743 hướng phụ, phương hướng phụ cận
  Vidhavāgacara 604 nơi ở đàn bà góa, hành xứ gái góa
  Vidhā 937 Tỷ giảo cách
  Vidhūpanavāta 118 gió do thổi
  Vinamanā 875 sự ngã mình
  Vinaya 600 luật, luật pháp
  Vinassati 1011 bị tiêu diệt
  Vināsa 985.1011 sự tiêu diệt, sự hủy hoại
  Vinicchaya 1023 sự phân biệt
  Vinipāta 839.847.988 Ðọa xứ
  Vinibandha 989 sự nhiểm trước
  Vinīta 440.457 bị hạn chế
  Vineyya 440.457 trừ khử, diệt trừ
  Vipacanti 840 chín mùi, trổ quả
  Vipaccanīkasātatā 872.918.951 thái độ phản đối
  Vipatti 840.845 bất lợi, sự không đắc thành, sự bất đắc
  Vipattipatibāḷha 840 bị trờ ngại bởi điều bất lợi
  Vipariṇata 3.9.15.21.27 đã chuyển biến chuyển
  Vipariṇāmaññathābhāva 990 tình trạng biến hoại chuyển hóa
  Vipariṇāmadhamma 98.990 biến hoại
  Vipariyesa 966 sự điên đảo
  Vipariyesaggāha 300.913.949 nghịch chấp
  Vipassanā 612 sự chiếu kiến, minh sát
  Vipāka 45.85.372.784.795.808.839.840.1004.1080 quả, dị thục
  Vipākadhammadhamma 45.85 nakevalam dị thục nhân, nhân của quả
  Vipākahetu 1096 nhân quả, nhân của quả dị thục
  Vipākāvaraṇa 844 quả báo chướng
  Vipula 741.743.831 rộng lớn
  Vippaṭikūlagāhitā 872.918.951 lập trường chấp đối
  Vippaṭisāra 638 sự ăn năn
  Vippayoga 145.155 sự ly biệt, sự xa lìa
  Vippalāpa 150.269 sự kêu gào
  Vibhajanti 674 phân tích
  Vibhava 985.1011 phi hữu, sự mất hết, sự tiêu mất
  Vibhavataṇhā 158.926 ái phi hữu, phi hữu ái
  Vibhavadiṭṭhi 850 vô hữu kiến, phi hữu kiến
  Vibhavaditthisannissita 844 chấp theo phi hữu kiến
  Vibhāveti 701 không hiện hữu
  Vibhūsanā 608.871.922 sự trang sức, sự tô điểm
  Vimati 355.643 sự dị nghị
  Vimutta 445.825 sự giải thoát
  Vimokkha 800.845 sự giải thoát
  Vimoceti 628 giải phóng
  Virati 178.583.768 sự cử kiêng
  Virāga 599.659.669 lìa xa, ly, tách rời
  Virāgadhamma 336 hiển nhiên lìa
  Virāganissita 552.579 y cứ ly tham
  Virāgūpasañhitā 828 hợp trợ ly tham
  Viriya 168.240.465.483.502 nakevalam cần, tinh tấn, cố gắng
  Viriyabala 240.486.507 tấn lực, cần lực
  Viriyasamādhi 509 tấn định, định do tinh tấn
  Viriyasamādhipadhānasaṅkhāra 509 tấn định cần hành
  Viriyasambojjhaṅga 449.486.520.542.552.561 Cần giác chi
  Viriyādhipateyya 771 cần trưởng
  Viriyārambha 240.468.507 cần cố, sự cố gắng
  Viriyiddhipāda 531.533 Cần như ý túc, cần thần túc
  Viriyindriya 236.240.486.507.854.1079 tấn quyền, cần quyền
  Virodha 122.629.632.908.926 sự đối lập, vi nghịch
  Virosanā 122.950 sự khiêu khích
  Vilokita 599.612 nhìn lui
  Vivaṇa 635.683 sự mở mang
  Vivaṭṭakappa 846 thành kiếp
  Vivara 119.691 kẻ hở
  Vivaragata 119.691 hiện tượng kẻ hở
  Vivaranti 674 khai thị
  Vivāda 1023 luận tranh, tranh luận, đấu tranh
  Vivādaṭṭhāna 909 nhuyên nhân đấu tranh
  Vivicca 599.651 ly, lìa bỏ
  Vivitta 899.613.651 vắng vẻ, thanh vắng
  Viveka 653 sự viễn ly
  Vivekaja 599.653 do viễn ly sanh
  Vivekanissita 552.579 y cứ viễn ly
  Visatā 926 ái tỏa lan
  Visattikā 926 khát ái
  Visama 944 bất bình
  Visamacariyā 950 sự thực hành bồng bột
  Visamalobha 926 tham bồng bột, sự đèo bồng
  Visuddha 847 thanh tịnh, sự trong sạch, sự tinh khiết
  Visuddhideva 1104 thanh tịnh thiên
  Vesesabhāginī paññā 798.828 Thắng phần tuệ
  Visosita 440.457.625.659.662.669.681 sự tàn rụi
  Viharati 436.453.599.603.627.675.709.743 trú ngụ, an trú
  Vihāra 608.614 tịnh thất
  Vihiṃsanā 122.950 sự hãm hại
  Vihiṃsādhātu 122.929 hại giới, tính chất não hại
  Vihiṃsāvitakka 927 hại tầm
  Vihiṃsāsaññā 928.951 hại tưởng
  Vihiṃsuparati 608 tránh khỏi thương tổn
  Viheṭṭhanā 122.950 sự nhiểu hại
  Viheṭheti 950 nhiểu hại
  Vihesā 851.950 sự não hại
  Viheseti 1017 làm phiền
  Vītadosa 445.825 ly sân
  Vītarāga 445.825.827 ly tham
  Vītikkama 604.920.957 sự thái quá, sự quá đáng
  Vītikkanta 688.695 sự vượt khỏi
  Vīmaṃsā 515.516.529 thẩm, sự thẩm sát
  Vīmamsādhipateyya 771 thẩm trưởng
  Vīmaṃsāsamādhi 515 thẩm định
  Vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhāra 515 Thẩm định cần hành
  Vīmaṃsiddhipāda 531.535 thẩm như ý túc
  Vuccamāna 918 khi được nhắc nhở, được nhắc bảo
  Vuṭṭhāti 795.802.845 xuất khỏi, xuất thiền
  Vuṭṭhāna 800.845 sự xuất ly, sự xuất khỏi, sự ra khỏi
  Vūpasanta 440.457.625.641.659.662.669.681 sự tịnh chỉ
  Vūpasama 599.689 vắng lặng
  Vedanā 121.239.334.441.608.798.900.1103.1034 nakevalam thọ, cảm giác
  Vedanākkhandha 8.44 nakevalam thọ uẩn
  Vedanānupassānā 441.549.462 thọ quán, năng quán thọ
  Vedanāpaccaya 255.274.286.290.358.372.400 duyên thọ
  Vedanāsampayutta 282 tương ưng thọ
  Vedanāhetuka 278 có thọ làm nhân
  Vedayita 121.151.239.270.298.334.684 sự cảm thọ, tình trạng cảm thọ
  Vedalla 783 Phương Quảng kinh
  Vedeyya 1004 cảm thọ được
  Vepulla 168.465.481.506.807 tiến triển
  Vebhabyā 612 sự sáng suốt
  Veyyākaraṇa 783.859.1072 ký thuyết
  Verabahula 988 có nhiều kẻ thù, có lắm thù nghịch
  Veramaṇī 165.178.572.583.768 sự kiêng tránh
  Verambhavāta 118 gió độ cao
  Velā-anatikkama 178.583.768 không quá hạn
  Veviccha 910.926.956 ích kỷ
  Vesiyāgocara 604 hành xứ kỹ nữ, chổ gái điếm, hành xứ gái điếm
  Vessa 1035.1039.1045.1049.1054 thương nhân, thương gia
  Vehapphala deva 1107. Quảng quả thiên, cõi Quảng quả thuộc tứ thiền
  Veḷugumba 614 bụi tre
  Veḷudāna 604 cho tre, cho cây tre
  Veḷuriya 115 ngọc lưu ly
  Vocchādanā 911 sự khỏa lấp
  Vodāna 800.845 sự trong sạch, sự thanh tịnh
  Voropeyya 839 đoạt, đoạn lìa, đánh mất
  Voropita 984 đoạt, đoạn lìa, đánh mất
  Voropeyya 839 đoạt hại, giết
  Vossagga 863.952.954.956 hết sự buôn thả, sự phóng xả tâm
  Vossaggaparināmī 552.570 hướng đến xả ly
  Sa-uttara 46.96.445.796.825 nakevalam hữu thượng
  Sa-uddesa 846 nét chi tiết
  Sakadāgāmiphala 837 Tư đà Hàm quả, quả Nhất Lai
  Sakadāgāmimagga 837 Tư Ðà Hàm đạo, đạo Nhất Lai
  Sakalikaggi 117 lửa đá
  Sakkatta 839 vai trò Ðức Trời Ðế Thích
  Sakkāyadiṭṭhi 932.949.936 thân kiến
  Sakkāra 849.861.878.882.910 sự lễ kính, vật lễ
  Sakkarā 115 sỏi, đá cuội
  Sagga loka 839.847 Cõi Trời, Thiên giới
  Saṅkappa 122.582.651.652 sự suy xét, tư duy
  Saṅkappati 911 suy nghĩ
  Saṅkapparāga 651 tham tư duy
  Saṅkāraggi 117 lửa rác rưởi
  Saṅkilittha 45.46.85.95 nakevalam phiền toái
  Saṅkilesa 800.845 sự ô nhiểm, sự phiền não
  Saṅkilesika 45.95.795.803 nakevalam cảnh phiền não
  Saṅkha 115 xa cừ
  Saṅkhata 87.795.801 nakevalam hành tướng, hữu vi
  Saṅkhāra 257.293.782.798.839.900.940.1034.1103 hành, hữu vi
  Sankhārakkhandha 20.64.100.103.295.301.331.466.508.551.673.1075.1103 hành uẩn
  Saṅkhāranirodha 782.798.832 hành diệt
  Saṅkhāranirodhagaminī 872.798.832 hành diệt lộ
  Saṅkhārapaccaya 255.274.286.290.358.372.500 duyên hành
  Saṅkhārasamudaya 782.798.832 hành tập khởi, tập khởi của hành
  Saṅkhārasampayutta 282.375 tương ưng hành
  Saṅkhārahetuka 278.374 có hành làm nhân
  Saṅkhāravasesasamāpatti 706 thiền nhập hữu dư hành
  Saṅkhitta 145.157.445.825 tóm lược, hôn trầm, sự muội lược
  Saṅkhipanā 881 sự chế giểu, chế rễu
  Saṅkhyā 506 định danh, sự đặt tên, sự gọi tên
  Saṅga 926 sự dính líu
  Saṅganikārāma 860 sự thích tích tụ
  Saṅganikārāmatā 996 thích hội chúng
  Saṅgati 154.273.303.340.371 hiệp hội
  Saṅgahita 3.9.15.21.27 gom lại, gom thành
  Saṅgha 601.839.932.956.984.994.1017 Tăng già, Tăng chúng, Tăng lữ
  Saṅghamajjha 1017 giữa Tăng chúng
  Saṅghātipattacīvaradhārana 599.612 mang y bát và Tăng già lê
  Sacca 827.962.975.1004 Ðế, sự chân thật, sự chắc thật
  Saccavipaṭikūla 960 sai với sự thật
  Saccānulomika 798.804.822 lý luận theo Thánh Ðế
  Sacchikata 241 đã chứng ngộ, đã xác chứng
  Sacchikatasaññitā 899 ngộ nhận đã chứng ngộ, tưởng lầm
  Sacchikatvā 924 sau khi chứng ngộ, sau khi tác chứng, sau khi giác ngộ
  Sacchikātabba 1108 cần phải tác chứng
  Sacchikiriyā 241.508.521.657.1013 tác chứng, chứng ngộ
  Sajjhu 115 bạch kim
  Sañcetanā 293.329.373 sự cố quyết
  Sañcetayitatta 293.359.768 thái độ cố quyết
  Sañjananī 926 sự xuất sanh
  Sañjaneti 467.1185sinh thành
  Sañjāta 3.653.663.780 đang thành, đang sanh thành
  Sañjāti 266.302.338.146 sự sanh khởi
  Sañjānanā 635.688.928 tưởng tri
  Sañjānitatta 635.688.928 trạng thái tướng tri
  Saññamakaranīya 605 nên chế ngự, cần phải chế ngự
  Saññā 259.635.688.900.926.949.1034.1103 sự tưởng nhận, tưởng nhớ
  Saññākkhandha 14.54.100 nakevalam Tưởng uẩn
  Saññābhava 265 tưởng hữu
  Saññāmanasikāra 828 tác ý tưởng
  Saññāvipariyesa 966 tưởng điên đảo, sự điên đảo trong tưởng
  Saññāvedayitanirodha 838.845 sự diệt thọ tưởng, thiền diệt thọ tưởng
  Saññivāda 1072 tưởng luận
  Saññī 985.1024.1035 nakevalam có tưởng, hữu tưởng, người hữu tưởng
  Saññojana 98.850.1007 nakevalam triền, sự ràng buộc, triền phược
  Saññojanavippayutta 46.89 nakevalam bất tương ưng triền
  Saññojanasampayutta 46.98 nakevalam tương ưng triền
  Saññojaniya 46.89.795.803 nakevalam cảnh triền
  Saṇṭapanā 878.908 sự duy trì, chú trọng oai nghi
  Saṇṭhapeti 691 an lập
  Saṇṭāma 861 địa vị, vị trí, vị thế, chỗ đứng
  Saṇṭānanada 849 kiêu hãnh địa vị
  Saṇṭhiti 240.507 sự vững trú
  Sata 609.612.636.834.990 ức niệm, có chánh niệm
  Sati 240.459.545.599.612.677.685.828 niệm, ức niệm, chánh niệm, nhớ lại
  Satinepakka 543 tuệ niệm
  Satindriya 236.240.612.844.1079 niệm quyền
  Satipaṭṭhāna 459.642.958 Niệm xứ
  Satipaṭṭhānasampayutta 459 tương ưng niệm xứ
  Satibala 240.612 niệm lực
  Satimā 169.431.434.439.443.456.462.543.599.675 có chánh niệm
  Satisambojjhaṅga 449.959.543.545.552.554.561 niệm giác chi
  Sattanikāya 146.266 thân hữu tình
  Satthā 839.932.981.995 Bậc Ðạo Sư
  Satthādāna 123 cầm đao kiếm, chấp kiếm
  Satthusāsana 800 Giáo lý Bậc Ðạo Sư
  Satha 911 xảo trá
  Sathatā 911 thái độ xảo trá
  Sadisa 849.884.889.891.937.1022 bằng, ngang bằng, bằng nhau
  Sadosa 445.825 hữu sân, có sân
  Sadda 98.159.957.992.998.1003 thinh, tiếng
  Saddataṇhā 161.926.994 thinh ái
  Saddadhātu 1077 thinh giới
  Saddavicāra 159.161 thinh tứ
  Saddavitakka 159.161 thinh tầm
  Saddasañcetanā 159.161 thinh tư
  Saddasaññā 159.161.689 thinh tưởng
  Saddahati 956 tin tưởng
  Saddahanā 240.359.660 sự tin cậy
  Saddāyatana 100.1076 thinh xứ
  Saddārammaṇa 291.377.411.785 cảnh thinh
  Saddāsā 926 muốn thinh, muốn nghe tiếng
  Saddha 604.844.868 có đức tin
  Saddhamma 851.958 chánh pháp diệu pháp
  Saddhā 240.359.660 tín, đức tin, niềm tin, sự tin tưởng
  Saddhābala 240 tín lực
  Saddhindriya 236.240.844.1079 tín quyền
  Sanidassana 85.87 nakevalam hữu kiến
  Santa 440.449.641.659.662.669.681.834 sự yên lặng, đang có
  Santi 843 có, hiện có, đang có
  Santika 7.13.19.25.31.613 gần, cận
  Santiṭṭhati 828.119 an lập, thiết lập, chứa đựng
  Satuṭṭhitā 608 tư cách tri túc
  Santhava 926 thân ái
  Sandithiparāmāsitā 991 cố chấp tư kiến
  Sannamanā 785 sự uốn mình
  Sannissita 844.878.882 nương theo, bám theo, bám vào, hám mùi
  Sappaccaya 87.795.801 nakevalam hữu duyên
  Sappatigha 85.87 nakevalam hữu đối chiếu, hữu đối kháng.
  Sappi 116 bơ sữa, bơ trong
  Sappītika 46.96.796 nakevalam hữu hỷ
  Sappurisa 932.949 Bậc Chân Nhân
  Sappurisadhamma 932.949 pháp Bậc Chân nhân
  Sabba 742.744 tất cả, mọi loài
  Sabbakāmasamiddhī 1106 sung mãn mọi dục lạc
  Sabbaṅgapaccaṅgī 1011 đủ mọi chi thể chính phụ
  Sabbattatā 741.743 cùng khắp
  Sabbatthagāminī 800.841 dẫn đến mọi sanh thú
  Sabbathā 743 mọi nơi
  Sabbadhi 741.743 mọi phương xứ
  Sabbapānabhūtahitānukampī 599 thương tưởng vì lợi ích mọi loài
  Sabbāvanta loka 741.743 hết thảy thế giới
  Sabbāsava 1107 nhất thiết lậu hoặc, mọi lậu hoặc
  Samagga 601 sự hòa hợp
  Samaṅgībhūta 990 thỏa mãn
  Samaññā 601 sự ấn định, sự chỉ định
  Samaṇa 940.949.990.1011 vị Sa môn, tịnh giả
  Samatikkanta 688.695 thoát khỏi
  Samatikkama 599.688.965.700.705 vượt khỏi, vượt qua
  Samatha 240.507 chỉ tịnh
  Samanantāra 795.802 sự tiếp theo, sự liên tục
  Samanupassati 932.949.963 nhận thấy
  Samannāgata 149.435.452.468.486.507.543 Bậc hội đủ, bậc thành đạt, sự có được, hay bị
  Samannāhāra 802.960 sự thu nhiếp, sự chuyên niệm
  Samappita 990 sung túc
  Samāgrama 154.273.303.340.371 trùng phùng
  Samādāya 599.606 thọ trì
  Samādiyati 795.802 chấp trì, chấp hành
  Samādhi 507.550.800.830.845 định
  Samādhikusala 845 thiện xảo tâm định
  Samādhija 599.663 do định sanh
  Samādhindriya 236.240.507.844.1079 định quyền
  Samādhibala 240.507 định lực
  Samādhiyati 543 định tỉnh, định vững vàng
  Samādhisambojjhaṅga 449.520.542.550.559 định giác chi
  Samāna 845.868 có, thường, có, hiện có
  Samāpajjati 795.802.845 nhập thiền
  Sāmapatti 800.805.845.945 sư phạm, sự vi phạm, sự nhập định
  Samāpattikusala 845 thiện xảo nhập thiền
  Samāpanna 804.1103 nhập thiền
  Samārabhati 469.847 khởi xướng
  Samāhita 445.825.868 sự định tỉnh, người định tỉnh
  Samijjhanā 508.521 sự thành mãn
  Samita 440.625.641.659.662.669.681 sự vắng lặng
  Samiddhi 508.521 sự hoàn thành
  Samukkāpanā 879 tán thán
  Samukkhepanā 881 sự kết tội
  Samicchinna 1011 bị đoạn diệt
  Samuṭṭhāpeti 467.485 ứng khởi
  Samuṭṭhita 3.9.15.21.27 đang ứng khởi
  Samudaya 252.237.303.340.371 tập khởi
  Samudayasacca 1078 Tập đế
  Samudācaranti 828 chi phối
  Samunnahanā 879 siểm nịnh
  Samupapanna 435.468.508 hoàn đắc, thành đạt hoàn toàn
  Samupāgata 452.486.602 mãn đáo, đi đến trọn vẹn
  Samupeta 435.452 nakevalam biến nhập, đạt đến hoàn toàn
  Samuppanna 3.9.15.21.27 đang tương sanh
  Samullapanā 879 tâng bốc
  Samodhāna 154.273.303.340.371 tao ngộ
  Samoha 445.825 hữu si, có si
  Sampakopa 122.629.632.926 sự tức giận
  Sampaggaṇhāti 470.488 bảo trì
  Sampaggāha 860.883.896 sự đề cao, sự nâng cao, sự đưa lên
  Sampajañña 438.455.612.672.667 sự lương tri
  Sampajāna 169.431.438.455.609.612.636.672 tỉnh giác
  Sampajānakārī 599.912 bậc tỉnh giấc
  Sampatta 1107 thành tựu, đạt đến
  Sampatti 508.521.657.678.840.845 thành đạt, sự đắc thành, sự thành tựu, sự thuận lợi
  Sampatti palibālha 840 bị trờ ngại bởi điều thuận lợi
  Sampatthanā 926 vọng cầu
  Sampadosa 122.629.632.926 sự quyết ám hại
  Sampayutta 654.664.743 tương ưng
  Sampayoga 145.154 hội họp - kết hợp
  Sampavaṅkatā 918.951.955.960 sự xu hướng
  Sampasāda 663 đặng tịnh, yên tịnh
  Sampasādana 599.560 tỉnh, tỉnh lặng, thanh tịnh
  Sampasīdati 981 tịnh tín, tín ngưỡng, tin tưởng
  Sampāpanā 881 sự xuyên tạc
  Samphappalāpa 165.572.930.970.1009.1028 ỷ ngữ, tạp uế ngữ, nói nhảm nhí, nói vô ích
  Samphusanā 297.333 sự đối xúc
  Samphusitatta 297.333 trạng thái đối xúc
  Sambodha 545 giác ngộ, đẳng giác
  Sambhajati 615 thọ dụng
  Sambhajanā 918.951.961 sự cộng tác
  Sambhatti 918.951.960 sự tương thân, sự miệt mài, sự tôn sùng
  Sambhavanti 1023 hiện hữu, hiện diện, có mặt, xuất hiện
  Sammaggata 1031 đi đến chân chánh, chánh hướng
  Sammatiñāna 798.825 tịnh trí, chế định trí
  Sammatideva Chế định thiên, qui ước thiên, Giả định thiên
  Sammatta 844 Sự chính xác, chánh tánh, phần chánh
  Sammattaniyata 45.85 nakevalam cố định phần chánh
  Sammappadhāna 489.501.958 chánh tinh cần, chánh cần
  Sammā 1011 chánh, đúng, hoàn toàn, toàn thiện, trọn cả
  Sammā ājīva 162.167.180.574.579.585 chánh mạng
  Sammākammanta 166.179.569.573.584.594 chánh nghiệp
  Sammādiṭṭhi 163.176.240.570.581.589.612 chánh kiến
  Sammādiṭṭhika 847 người có chánh kiến
  Sammādiṭṭhikammasamādāna 874 thọ trì theo nghiệp chánh kiến
  Sammāpaṭipanna 1031 chánh hạnh, chánh hành
  Sammāvācā 162.165.178.572.583 chánh ngữ
  Sammāvāyāma 168.181.468.486.507.575.579 chánh cần, chánh tinh tấn
  Sammāsaṅkappa 122.164.177.569.571.582.652 chánh tư duy
  Sammāsati 169.240.459.587.612 chánh niệm
  Sammāsamādhi 170.240.577.589.594 chánh định
  Sammāsambuddha 839 chánh giác, chánh đẳng giác
  Sammiñjita 599.612 co vào
  Sammusanatā 923.959 tình trạng quên lãng, sự quên lãng
  Sammūlha 988 bị hôn mê
  Sayaṃkata 975 do tự mình tạo
  Sarajavāta 118 gió cuốn bụi, gió trốt
  Saraṇa 46.96 nakevalam hữu y, hữu tranh
  Saraṇatā 240.612 thái độ nhớ lại
  Sarāga 445.325 có tham, hữu tham
  Saritā 926 ái hà 543 nhớ được
  Sarīra 844.1032 thân thể
  Salomahaṃsa 618 có sự rỡn lông ốc, mọc lông ốc
  Salakkhanā 612 sự tham khảo
  Sallapanā 879 ton hót
  Sallīyanā 633.877.960 sự trầm lặng
  Savicāra 45.96.652.796 nakevalam hữu tứ
  Savitakka 45.96.652.796 nakevalam hữu tầm
  Savitakkasavicāra 797.810.845 hữu tầm hữu tứ
  Sasaṅkhāra 347.360.405.768.784.785 hữu trợ
  Sasaṅkhāranigāyhavaritavata 834 hữu tâm trợ thế ngăn phiền não
  Sassata 844.961.1004.1032.1042.1061 thường còn
  Sassatadiṭṭhi 850.949 thường kiến
  Sassatavāda 1072 thường luận
  Sahagata 654.664 câu hành, đi chung
  Sahajāta 654.644.743 câu sanh, đồng sanh
  Sahadhammika 918.951 đúng pháp
  Sahanandi 905 đồng vui
  Sahabyatā 1105 kết hợp với, đồng loại với
  Sahasokī 905 đồng buồn
  Sahetuka 44.86.1096 nakevalam hữu nhân
  Saḷāyatana 255.260.277.782.788 lục nhập, sáu xứ
  Saḷāyatanapaccaya 255.266.277.782.798 duyên lục nhập
  Saḷāyatanasampayutta 825 tương ưng lục nhập
  Saḷāyatanahetuka 281 có lục nhập làm nhân
  Saṃvacchara 1106 niên, một năm
  Saṃvattakappa 846 hoại kiếp
  Saṃvattati 545 dẫn đến, tiến đến
  Saṃvara 602.922.957 sự thu thúc, điều giới thu thúc
  Saṃvarakaranīya 605 nên thu thúc, cần thu thúc
  Saṃvuta 602 thu thúc, phòng hộ
  Saṃhāni 147.267.303.339 sự giảm thiểu, sự tổn giảm
  Svavatthita 432.441.445.449 sự chuẩn xác, sự chính xác
  Svākāra 844 thiện thành tướng
  Saṃsaggārāmatā 996 thích chung chạ
  Saṃmaṭṭha 604.654.664 lẫn lộn, hòa lẫn, hòa hợp
  Saṃsaya 355.643 sự ngờ vực
  Saṃsevati 615 sự tiếp nhận
  Saṃsevanā 918.951.960 sự kết giao
  Sākāra 846 nét đại cương
  Sāta 121.239.298.334.359.654.1043.1062 sự sảng khoái, sự vui, sư vừa ý
  Sātacca 599.610 kiên trì
  Sātarūpa 159.161.844 sắc mãn ý, sắc vừa lòng
  Sātheyya 850.991.1021 xảo quyệt, dối trá, sự lừa gạt, tình trạng xảo trá
  Sādhuka 543 khéo
  Sādhukamyāta 870.926 mong tốt, sự mong muốn được vật tốt
  Sāpattika 1017 người có tội
  Sāmantajappā 880 nói quanh quẩn
  Sāmantajappita 878 nói quanh co
  Sāmisa 441 thuộc vật chất
  Sāyita 117.119.599.612 nếm vị
  Sāyitvā 922 nếm vị
  Sāra 601 cốt lỏi, người có cốt lỏi, hạng pháp lỏi
  Sārambha 849.855 sự đấu tranh, sự tranh đua
  Sārambhanā 865 thái độ tranh đua
  Sārammana 93.795.1109 nakevalam hữu tri cảnh, có biết cảnh
  Sārammanārammana 1110 có đối tượng hữu tri cảnh
  Sārāga 299.335.867.926.953.992.1014 sự luyến tham, sự tham đắm, sự vui mừng, thỏa thích
  Sāvaka 872 thinh văn, hàng đệ tử
  Sāsava 795.803.1103 cảnh lậu
  Sikkhati 599.606 học tập
  Sikkhā 606.773.932.981.995.1017 học giới
  Sikkhāpada 599.606.767 điều học, học giới
  Siṅga 349.869 sự nham hiểm, sự mánh lới
  Siṅgāratā 869 sự mánh khóe
  Singhānikā 116.432.433.434 nước mũi
  Sinānadāna 604 cho phấn tắm
  Siñcha 926 tình thương
  Sippa 861 nghề nghiệp, tài nghề
  Sippamada 849 kiêu hãnh nghề nghiệp
  Sippāyatana 808.883.888 nghề nghiệp, lãnh vực nghề nghiệp, tài nghệ
  Sibbinī 926 ái diệt
  Siyanti 1044.1048.1063.1067 (siyam iti) rằng "ta có thể là"
  Siyā (idam yebhuyyikam) có thể là
  Silā 115 đá, cẩm thạch
  Siloka 849.878.882 tai tiếng, tiếng đồn đại, danh tiếng, tiếng tăm, danh vọng
  Sīta vāta 118 gió lạnh
  Sīla 861.932.962.982.1105 giới hạnh, luật cấm chế, giới đức
  Sīlabbata 901.932.962 giới cấm
  Sīlabbataparāsama 932.962.976.1029 giới cấm trì, sự có chấp theo giới cấm
  Sīlabbatupādāna 264.963 giới cấm thủ
  Sīlabyasana 149.269.987 sự suy thoái giới hạnh, sự suy vong giới hạnh
  Sīlamada 849 kiêu hãnh giới hạnh
  Sīlamaya 257.797.805 trì giới thành, do trì giới tạo ra
  Sīlavipatti 850 giới hoại
  Sīlasamvara 604 thu thúc giới
  Sīsa 115 chì đen
  Sīhanāda 800 tiếng rống sư tử
  Sīhaseyya 609 dáng sư tử ngọa, dáng nằm con sư tử
  Sukatadukkata 1031 thiện hành ác hành
  Sukha 121.298.441.653.656.663.673.677.711.839.940.960.966.990.1014 lạc, sự dễ chịu
  Sukhadukka 975 lạc khổ
  Sukhadhātu 121 lạc giới
  Sukhapharanatā 833 lạc biến mãn
  Sukhavipāka 834 quả lạc
  Sukhavippayutta 803 bất tương ưng lạc
  Sukhavihārī 599.675 lạc trú
  Sukhasampayutta 803 tương ưng lạc
  Sukhasahagata 46.85.377.797.803.828 câu hành lạc
  Sukhāpatipadā 830 hành dị, sự thực hành dễ
  Sukhita 905 được an lạc
  Sukhindriya 236.239.1079 lạc quyền
  Sukhī 543 thường lạc
  Sukhumā 5.11.17.23.29 tế, sự tinh tế, sự tinh vi, tế nhị
  Sugata 847 thiện thú
  Sugati 839.847 thiện thú
  Suci 1107 trong sạch, vật tịnh, thanh tịnh
  Suññata 389 không tánh
  Suññāgāragata 899.621 đi đến ngôi nhà trống
  Suta 861.883.888.967.1015.1111 được nghe, văn, học vấn
  Sutamada 849 kiêu hãnh học vấn
  Sutamayā paññā 797.804 trí văn, tuệ do nghe
  Sutta 599.612.783.926 ái thằng, nằm ngủ, Khế Kinh
  Sudassa deva 1107 thiện kiến thiên
  Sudassī deva 1107 Thiện hiện thiên
  Sudda 1035.1039.1049.1054 giai cấp nô lệ, hạng tiện dân
  Suddhi 932.962.963 thanh tịnh
  Supaṭṭhita 624 được đặt lại
  Supaṇṇavāta 118 gió do Ðại Bàng
  Supati 795.802 ngủ, ngủ nghỉ
  Supanā 663 cánh say ngủ
  Supitatta 633 thái độ say ngủ
  Supina 795.802 sự chiêm bao, sự mộng mị
  Subha 845.960.966 thanh tịnh, tốt đẹp
  Subhakiṇha deva 1107 Biến Tịnh thiên
  Surāmerayamajjapamādaṭṭhāna 767.769.986 dễ duôi uống rượu ngâm rượu cất
  Suriyasantāpa 117 sức nóng mặt trời
  Suvaṇṇa 847 đẹp sắc
  Suviññāpaya 844 dị giáo hóa, dễ cảm hóa
  Susāna 599.617 nghĩa địa
  Susukābhaya 973 hiểm họa cá mập
  Sekkha 45.85.601.797 nakevalam Bậc Hữu Học
  Setughāta 178.583.768 sự trừ khử
  Seda 116.432.433.434 mồ hôi
  Senāsana 614.867.950.953.873 trú xứ, sàng tọa
  Senāsanamaṇḍanā 871 sự chưng dọn trú xứ
  Semha 116.432.434 đàm, đàm nhớt
  Seyya 802.849.883.937.1022 sự nằm, sự hơn, sự trội hơn, sự tốt hơn
  Seyyasukha 982 khoái lạc nằm ngủ
  Sevatti 604.615.843 giao du, hưởng thụ
  Sevanā 918.951.955.960 sự giao du, sự thực hiện
  Soka 145.149.255.268.990 sầu, sự lo buồn, sự sầu muộn
  Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhamma 156 sự sầu bi khổ ưu ai
  Sokasalla 149.268 mũi tên sầu
  Socanā 149.268 sự buồn rầu
  Socitatta 149.268 thái độ buồn rầu
  Sota 98.159.922.957.998 nhĩ, lỗ tai
  Sōtadhātu 1077 nhỉ giới
  Sotadhātuvisuddhi 836 nhĩ giới tịnh
  Sotaviññāna 161.377.1086 nhĩ thức
  Sotaviññānadhātu 1077 nhĩ thức giới
  Sotasamphassa 159.161.1082 nhĩ xúc
  Sotasamphassaja 159.161.1083 sanh từ nhĩ xúc
  Sotāpattimagga 837 Dự lưu đạo, đạo Tu Ðà Hườn
  Sotāpattiphala 837 Dự lưu quả, quả Tu Ðà Hườn
  Sotāyatana 100.1076 nhĩ xứ
  Sotindriya 236.1076 nhĩ quyền
  Sodheti 628 rửa sạch
  Soppa 633 sự bần thần, sự say ngủ
  Somanassa 599.681 hỷ, sự vui, thọ vui
  Somanassaṭṭhāniya 998 đáng chổ vui
  Somanassadhātu 121 hỷ giới
  Somanassasahagata 291.358.381.400.768.784.785 câu hành hỷ
  Somanassindriya 236.1079 hỷ quyền
  Sosita 440.625 nakevalam sự kiệt quệ
  Sneha 116 sự quến dẻo
  Snehagata 116 cách quến dẻo
  Svavatthita 432.441.445.449 sự chuẩn xác
  Svākāra 844 thiện hành tướng
  Hadaya 115.125.130.294.743 tim, tâm tạng
  Handa 1013 thế nên
  Hānabhāginī paññā 798.828 tuệ thối phần, thối phần tuệ
  Hāsa 557.654 sự hài lòng
  Hitakāma 155.604 muốn đem may mắn
  Hiriyati 917.954 hổ thẹn, hổ ngươi
  Hiriyitabba 917.954 đáng hổ thẹn
  Himsanā 122.950 sự hãm hiếp
  Hīna 6.45.85.771.847.849.885.937.1017.1022 xấu, hạ liệt, ty hạ, thua, xấu xa, hèn hạ, đời thế tục
  Hīnamata 6 biết là xấu
  Hīnasammata 6 cho là xấu
  Hīnādhimuttika 843 có khuynh hướng hạ liệt
  Hīḷanā 885.888.891.894 sự tự cảm
  Hīḷita 6 bị khinh bỉ
  Huta 1031 quả cúng dường
  Heṭhanā 122.950 sự nhiểu nhương
  Hetu 46.86.779.839 nakevalam nhân
  Hetuphala 779 nhân quả, quả của nhân
  Hetuvippayutta 46.86.975.801 nakevalam bất tương ưng nhân
  Hetusampayutta 46.86 nakevalam tương ưng nhân
  Hetuso 800.840 do nhân, theo nhân, theo nguyên nhân.

  Evamniṭṭhitaṃ

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.