Trích dịch Tạng Luật Pāḷi

Trích dịch Tạng Luật Pāḷi

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA

  -----

  LUẬT XUẤT GIA TÓM TẮT
  (PABBAJITA VINAYA SAṄKHEPA)

  Quyển thượng

  Soạn giả

  Trưởng Lão Hòa Thượng Hộ Tông
  (Vaṅsarakkhita Mahāthera)

  Pl.2510 – Dl.1966

   

  TRÍCH DỊCH Ở TẠNG LUẬT

  Bhāsitamitaṃ tena bhagavatā jānatā passatā ahetā sammāsaṃbuddhena

  ‒ Ðức Thế Tôn đã hiểu, thấy, Ngài là bậc Chánh đẳng Chánh giác có giảng thuyết rằng:

  Sampannasīlā bhikkhave viharatha sampannappātimokkhā

  ‒ Này các thầy tỳ khưu! Các thầy hãy là người có giới đầy đủ, có pātimokkha(73) ấy đủ rồi ở yên đi.

  Pātimokkha saṃvaravuto viharatha ācāragocāra sampanno

  ‒ Hãy là người thu thúc bằng sự kiềm chế trong pāṭimokkha, đầy đủ hạnh kiểm và nơi vãng lai thích hợp.

  Anumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhāttha sikkhāpadesūti

  ‒ Hãy là người thường thấy sự lo sợ tội lỗi dù là nhỏ nhen chút ít, rồi nghiêm trì các điều học (sikkhāpada).

  Tasmātihaṃhehi sikkhitabbaṃ

  ‒ Vì thế, chúng ta là hàng xuất gia trong Phật giáo nên học hành rằng:

  Sampamasīlā viharissāma sampannappātimokkhā

  ‒ Chúng ta là người có giới đầy đủ, có pātimokkha đầy đủ rồi ở yên.

  Pāṭimokkhasaṃvarasaṃvutā vihārissāma ācāra gocārasampanno

  ‒ chúng ta sẽ là người thu thúc, kiềm chế trong pāṭimokkha, có đầy đủ hạnh kiểm và nơi vãng lai thích hợp rồi ở yên.

  Anumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhissāma sikkhāpadesūti

  ‒ chúng ta sẽ là người thấy sự lo sợ, tự nhiên, trong tội nhỏ nhen chút ít, rồi nghiêm trì các điều học.

  Evañhino sikkhitabbaṃ

  ‒ chúng ta phải học hành như vậy.

  Pāṭimokkhaṃ visodhento appeva jīvitaṃ jahe

  ‒ bậc xuất gia tín thực(74) khi đã trau giồi pātimokkha thu thúc giới, dám hy sinh sanh mệnh mình.

  Paññattaṃ lokañathenana bhinde sīlasamvaraṃ

  ‒ không phá thu thúc giới mà đấng cứu thế chế ngự để lại đâu.

  Kikīva aṇḍaṃ camarīva vāladhiṅ

  ‒ chim cà cưỡng liều mình cố giữ trứng nó, thú camari(75) liều thân ráng giữ lông nó, thế nào.

  Piyaṃvā puttaṃ nayanaṃva ekakaṃ

  ‒ người cố chăm sóc con một.

  Taheva sīlaṃ anurakkhamānakā

  ‒ người chột mắt cố duy trì mắt sáng thế nào, ta hãy thọ trì giới ta cho được, nhất là như chim cà cưỡng vậy

  Supesalā homa sadā sagāravo

  ‒ cho được là người có giới, là nơi thương yêu, có lễ phép đúng đắn và tôn kính mãi mãi.

  Satthā sāvakkānaṃ sikkhapādaṃ paññapeti dasa atthavase paṭicca

  ‒ đức thầy chế ngự điều học đến các hàng Thinh văn vì 10 điều lợi ích là: 1) Saṅghasuṭṭhutāya ‒ cho có điều tuyệt hảo đến tăng; 2) Saṅghaphāsuttāya ‒ cho có sự an lạc đến tăng; 3) Dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya ‒ để khiển trách kẻ bướng bỉnh phá giới; 4) Pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvīhārāya ‒ cho có sự ở yên đến chư tỳ khưu có giới là nơi thương mến; 5) Diṭṭha dhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya ‒ để ngăn ngừa các lậu phiền trong hiện tại; 6) Samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya ‒ để đẩy lui những lậu phiền não trong đời vị lai; 7) Appasannānaṃ pasādāya ‒ để kích thích những người bất mãn, được tín ngưỡng; 8) Pasannānaṃ bhiyyo bhāvāya ‒ khiến kẻ thích càng tin chắc; 9) Saddhammatthitiyā ‒ cho chánh pháp được thêm kiên cố; 10) Vinayā nuggahāya ‒ để hỗ trợ tạng Luật.

  Vinayamhi mahatthesu
  Pesalānaṃ sukhāvaho
  Niggahānañca papicche
  Lajjīnaṃ paggahesuca
  Sāsamādhārane ceva
  Sabbaññuji nugocare
  Anaññavisaye kheme
  Suppaññatte asaṃsaye.

  Khi tạng Luật có đại lợi đem sự vui đến tăng có giới đáng kính mến, khiển trách nhóm tỳ khưu ham muốn xấu xa, nâng cao nhóm tỳ khưu có sự hổ thẹn, có khí chất duy trì giáo pháp là nơi vãng lai của đấng Chánh Biến Tri không thuộc quyền hạn của kẻ khác, là nơi yên tâm; nghĩa là đức Thế Tôn đã chế ngự chân chánh không còn ngờ được.

  Khandhake vinaye ceva parivāre ca mātike yathattakāri kusalo paṭipajjati yoniso

  ‒ bậc trí tuệ hay làm điều lợí ích thích hợp hằng thực hành theo phương pháp trong thiên Luật(76) trong parivāra và mātika.

  Pamutthami ca suttante
  Adhidhame ca tāvade
  Vinaye avinatthamhi
  Puna titthati sāsanam.

  Dù là tạng Kinh và tạng Luận đã phá hủy mà tạng Luật chưa tiêu hoại, thì Phật giáo vẫn tồn tại.

  -oo0oo-

  (73) Tàu âm là Ba la đề mộc xoa, pháp diễn mà người đã thọ đúng đắn rồi hằng làm cho người thoát khỏi các thống khổ trong 4 ác đạo.
  (74) Tín thực: tin chắc chắn.
  (75) Bò có lông đuôi dài ở Tây Tạng.
  (76) Một phần trong Luật.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.