Trình bày 16 loại nghiệp phân thành 4 nhóm

Trình bày 16 loại nghiệp phân thành 4 nhóm

  THERAVADA
  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

  THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN
  Hậu Sớ Giải

  Tỳ khưu Khải Minh

  PL. 2551 – DL. 2008

   

  Trình bày 16 loại nghiệp phân thành 4 nhóm

  1 - Janakaṃ upathambhakaṃ upapīḷakaṃ upaghātakañceti kiccavasena:

  Nghiệp nói theo phận sự có 4 loại:

  Janakakamma (sanh nghiệp): Nghiệp làm cho quả dị thục sanh lên.

  Upatthambhakakamma (trì nghiệp): Nghiệp trợ giúp ủng hộ cho các nghiệp khác

  Upapīḷakakamma (chướng nghiệp): Nghiệp xen lẫn vào lấn áp các nghiệp khác.

  Upaghātakakamma (đoạn nghiệp): Nghiệp sanh vào cắt đứt các nghiệp khác hoặc cắt đứt quả của các nghiệp khác.

  2 - Garukaṃ āsannaṃ āciṇṇaṃ kaṭattākammañceti pākadānapariyāyena.

  Nghiệp cho quả theo tuần tự có 4 loại:

  Garukakamma (trọng nghiệp): Nghiệp nặng mà các nghiệp khác không thể ngăn cản được.

  Āsannakamma (cận tử nghiệp): Nghiệp diễn tiến xảy ra lúc gần chết.

  Āciṇṇakamma (thường nghiệp): Nghiệp quen làm thường xuyên.

  Kaṭattākamma (khinh tác nghiệp): Nghiệp không đủ sức mạnh bằng ba nghiệp trên hoặc nghiệp thường làm trong quá khứ.

  3- Diṭṭhadhammavedanīyaṃ uppajjavedanīyaṃ aparāpariyavedanīyaṃ ahosikammañceti pākakālavasena cattāri kammāni nāma.

  Nghiệp cho quả theo thời gian có 4 loại:

  Diṭṭhadhammavedanīyakamma (hiện báo nghiệp): Nghiệp cho quả trong kiếp hiện tại.

  Uppajjavedanīyakamma (sanh báo nghiệp): Nghiệp cho quả trong kiếp thứ hai.

  Aparāpariyavedanīyakamma (hậu báo nghiệp): Nghiệp cho quả trong kiếp thứ ba… cho đến khi Níp Bàn.

  Ahosikamma (vô hiệu nghiệp): Nghiệp không cho quả.

  4- Tathā akusalaṃ kāmāvacarakusalaṃ rūpavacarakusalaṃ arūpavacarakusalañceti pākaṭṭhānavasena.

  Nghiệp nói theo lãnh vực cho quả có 4 loại:

  - Akusalakamma (Nghiệp bất thiện).

  - Kāmāvacarakusalakamma (Nghiệp thiện dục giới).

  - Rūpavacarakusalakamma (Nghiệp thiện sắc giới).

  Arūpavacarakusalakamma (Nghiệp thiện vô sắc giới).

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.