Trình bày phân tích nghiệp bất thiện theo ba môn

Trình bày phân tích nghiệp bất thiện theo ba môn

  THERAVADA
  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

  THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN
  Hậu Sớ Giải

  Tỳ khưu Khải Minh

  PL. 2551 – DL. 2008

   

  Trình bày phân tích nghiệp bất thiện theo ba môn

  5 - Tattha akusalaṃ kāyakammaṃ vacīkammaṃ manokamañceti kammadvāravasena tividhaṃ hoti ...

  Trong cả 4 loại nghiệp nói theo lãnh vực cho quả sanh lên thì bất thiện nghiệp làm nhân cho thành tựu hành động có ba loại:

  1.Thân nghiệp.

  2.Ngữ nghiệp.

  3.Ý nghiệp.

  * Thân Nghiệp Có 3

  6- Kathaṃ? pāṇātipāto adinnādānaṃ kāmesumicchācāro ceti kāyaviññattisaṅkhāte kāyadvāre bāhullavuttito kāyakammaṃ nāma.

  Bất thiện nghiệp nói theo mãnh lực làm nhân cho thành tựu hành động có ba loại như thế nào?

  - Sát sanh.

  - Trộm cắp.

  - Tà dâm.

  Ba loại này gọi là thân nghiệp do sanh lên từ thân môn phần nhiều là thân biểu tri (Kāyaviññatti).

  Khẩu Nghiệp Có 4

  7- Mūsāvādo pisuṇavācā pharusavācā samphappalāpo ceti vacīviññattisaṇkhāte vacīdvāre bahullavuttito vacīkammaṃ nāma.

  - Nói dối.

  - Nói đâm thọc.

  - Nói thô tục.

  - Nói lời vô ích.

  Cả bốn loại này gọi là ngữ nghiệp do sanh lên từ ngữ môn phần nhiều là ngữ biểu tri (Vacīviññatti).

  Ý Nghiệp Có 3

  8- Abhijjhā byāpādo micchādiṭṭhi ceti aññatrāpi viññattiyā manasmī yeva bāhullavuttito manokammaṃ nāma.

  Sự ham muốn nhắm đến tài sản của người khác bằng cách phi pháp (tham ác).

  Sự suy nghĩ hãm hại người khác (sân ác).

  Sự hiểu sai (tà kiến ác).

  Cả ba loại này gọi là ý nghiệp. Bởi vì ngoài thân nghiệp, ngữ nghiệp ra phần nhiều sanh lên từ ý môn.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.