Tứ Diệu Đế Kinh

Tứ Diệu Đế Kinh

Quyển Kinh này, nguyên của Đại đức “Préas Mahā Vimala Dhamma (Thong)”, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Phạn Ngữ xứ Cao Miên trích dịch trong các kinh Phạn Ngữ và diễn giải, lại được Đại đức “Préas Uttama Munῑ (Oum-Sou)” Ban trưởng, Ban chuyên dịch Tam tạng Kinh Palῑ, khảo sát và nhuận sắc.

Thấy quyển Kinh vô cùng quý báu, trong phạm vi chật hẹp mà gồm đủ Đại cương Phật Pháp, nêu chi bổn đạo chùa “Sùng Phước” Nam-vian, tùy học lực, phiên dịch ra quốc ngữ để cống hiến, làm tài liệu cho người học Phật.

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.