Tỳ Khưu Bửu Chơn

Tỳ Khưu Bửu Chơn

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Tìm hiểu Lịch Sử Xá Lợi Của Đức Phật Gotama 1
Giới thiệu quyển 32 Tướng Đức Phật 2
Giới thiệu quyển Bồ Tát Khổ Hạnh 3
Giới thiệu Quyển Nhân Quả Liên Quan 4
Giới thiệu Quyển Pháp Xa 5
Giới thiểu Quyển Quả Báu Của Sa Môn 6
Giới thiệu quyển Kho Tàng Pháp Bảo 7
Giới thiệu quyển Tội Của Ngũ Trần 8
Giới thiệu quyển Hành Trình Sang Xứ Phật 9
Giới thiệu quyển Hàng Rào Giai Cấp 10
Lời giới thiệu quyển Hội Nghị Quốc Tế 11
Lời giới thiệu Tam Pháp Yếu 12
Giới thiệu Niệm Thân (Kāyagatāsati) 13
Tiểu tựa Cư Sĩ Thực Hành 14
Lời Nói Đầu - Quyển kinh Tà kiến và Chánh kiến 15
Giới thiệu Pháp Đầu Đà (Dhutaṅgakathā) 16
Lời giới thiệu và dẫn nhập Kinh Chuyển Pháp Luân 17
Lời giới thiệu Đại Lễ Dâng Y Casa - Kaṭhina 18
Lời giới thiệu Pháp Kết Giới - Sīmā 19
Định luật tự nhiên của vũ trụ (Pañca Niyāma) 20
Giới thiệu soạn phẩm Tứ Thanh Tịnh Giới và phận sự của bậc Xuất Gia 21
Ân đức Phật Bảo (Buddha Guna) 22
Chuyện Ngạ Quỷ - Tỳ Khưu Bửu Chơn 23
Lời giới thiệu, thập độ Balamat và đặc tính của vị Bồ Tát 24
Ân-đức Tăng (Sangha Guna) 25
Ân-đức Pháp (Dhamma Guna) 26
Ân-đức Phật (Buddha Guna) 27
Nguyên Nhân Đức Phật Giải 32 Tướng 28
Cách Hành Khổ Hạnh 29
Nhân Quả Liên Quan (Thập Nhị Nhân Duyên) 30
Giải Về Pháp Xa 31
Chương Thứ Nhất 32
Tà Kiến (Micchā Diṭṭhi) 33
Nói Về Pháp Một Chi 34
Tội Của Ngũ Trần 35
Khởi hành từ Nam Vang qua Vọng Các 36
Nguyên Nhân Đức Phật Giải Về Hàng Rào Giai Cấp Của Xã Hội 37
Hội Nghị Lễ Kết Tập Tam Tạng Lần VI Tại Rangoon Miến Điện (17-5-1954) 38
So Sánh Phật Giáo Và Triết Học Của Lucretius Của Đại Đức Bửu Chơn 39
Phương pháp để suy xét trước khi niệm vào đề mục thiền định 40
Vandanā - Lễ bái 41
Cách thọ trì, tóm luật và phân tách Pháp Đầu Đà (Dhutaṅgakathā) 42
Bài Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật 43
Đại Lễ Dâng Y Casa - Kaṭhina 44
Nguyên nhân và cách kết giới Sīmā 45
1. Utu niyāma - định luật thời tiết (nóng, lạnh) 46
Tứ Thanh Tịnh Giới, Ba-La-Đề-Mộc-Xoa, bất cộng trụ, tăng tàng 47
Ân đức Pháp Bảo (Dhamma Guna) 48
Nguyên nhân của sự giải thích về Chánh Giác Tông 49
Sự Thực Hành Để Phát Sanh Mỗi Tướng 50
Cách Khổ Hạnh Về Vật Thực 51
Giảng giải Thập Nhị Nhân Duyên (12 Duyên Khởi) 52
Phần đức tin (Saddhā) 53
Chương Thứ Hai 54
Chánh Kiến (Samma Diṭṭhi) 55
Nói Về Pháp Có Hai Chi 56
Năm Điều Quán Tưởng 57
Từ Vọng Các sang Rangoon 58
Nguyên Nhân Phát Sanh Lên Bốn Dòng (Hàng Rào Giai Cấp) 59
Hội Nghị Phật giáo Thế giới Lần III Tại Rangoon - Miến Điện (Ngày 3 Tháng Chạp D.L 1954 -2498) 60
Phần niệm 32 thể trược 61
Bước Đầu Tu Tập 62
Gương Tốt Trong Pháp Đầu Đà 63
Giải về ý nghĩa của Lễ Kaṭhina 64
I. Giải về baddhasīmā 65
2. Bīja niyāma - định luật về mầm, giống, chồi và tế bào 66
Phần bất định và ưng xả đối trị 67
Ân đức Tăng Bảo (Sangha Guna) 68
Mười chư Phật trong thời vị lai và các tướng tốt của Đức Phật Toàn Giác 69
Chủ giải 32 tướng tốt của Đức Phật 70
Cách Khổ Hạnh Về Hơi Thở 71
Bảy nhân sanh quả bồ đề (Thất bồ đề phần) 72
Phần trí tuệ (Paññā) 73
Những Pháp Có Ba Chi 74
Từ Rangoon sang Calcutta 75
Lễ Bế Mạc Kết Tập Tam Tạng Lần VI Và Lễ Kỷ Niệm 2500 Phật Lịch Tại Rangoon - Miến Điện 76
Quả báo của sự niệm thân 77
Linh tinh - Cư Sĩ thực hành 78
Năm quả báo của lễ Kaṭhina 79
II. Giải về abbadha sīmā: là sīmā tăng không cần đọc tuyên ngôn để kết giới 80
3. Kamma niyāma - định luật thiên nhiên về nghiệp báo hay nhân quả 81
Phần ưng đối trị 82
Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân 83
Phần hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi (Hiri - Ottappa) 84
Pháp Có Bốn Chi 85
Lịch sử Phật giáo Tích Lan 86
Hội Nghị Phật giáo Thế giới Lần IV Tại Nepal Và Ấn Độ 87
Dhātu manasikāra (Niệm nguyên chất) 88
Cách dâng y casa Kaṭhina 89
Linh Tinh - Sự Dính Líu Của Sīmā 90
4. Citta niyāma - định luật về tâm thức 91
Tội ưng phát lộ, ưng học pháp và chi tiết pháp Điều Giải 92
Phần tâm như dây cương (Manoyottaṃ) 93
Pháp Có Năm Chi 94
Chiêm bái mấy chỗ động tâm và đi vòng quanh Ấn Độ 95
Bài Phúc Trình Của Đại đức Nāga Thera Bửu Chơn tại Phnompenh 1957 96
Karanīya Metta Sutta: Kinh Bác Ái 97
Cách thọ lãnh y casa 98
5. Dhamma niyāma - định luật về qui phạm hay pháp 99
Thu thúc lục căn, nuôi mạng chân chánh, năm pháp ác, ... 100
Phần ghi nhớ (sati ārakkha sarathi) 101
Pháp Có Sáu Chi 102
Thỉnh Ngọc Xá lợi Đức Phật Tổ 103
Hội Nghị Quốc Tế Về Lịch Sử Tôn Giáo Lần Thứ IX Tại Tokyo 104
Linh tinh - Pakiṇṇaka 105
Cách nguyện hoặc xả y, cách xám hối, bốn pháp dung hoà, ... 106
Giới như đồ trang sức cái xe (Ratho Sīlalankāro) 107
Pháp Có Bảy Chi 108
Ảnh tư liệu 109
Hội Nghị Lịch Sử Tôn Giáo Quốc Tế Lần Thứ X Tại Marburg (Tây Đức) 110
Định như cây cốt xe (Jhānakkho) 111
Pháp Có Tám Chi 112
Bài Tường Thuật Của Đại đức Nāga Mahā Thera Bửu Chơn Tại Phnom-Penh 1961 113
Tinh tấn ví như bánh xe (Cakkavīriyo) 114
Pháp Có Chín Chi 115
Phật Giáo, Một Huy Hiệu Thực Tế 116
Xả tâm như khúc cây chêm cái ách (Upekkhādhura Samādhi) 117
Pháp Có 10 Chi 118
Tri túc như dây cột cái ách với cổ thú (Anicchāparivānaṃ) 119
Pháp Có 11 Chi 120
Sự nhẫn nại (Khanti) 121
Pháp Có 12 Chi 122
Không hãm hại, không thù oán, thanh tịnh 123
Pháp Có 13 Chi 124
Quán Tưởng Về Thập Pháp 125
Pháp Có 14 Chi 126
Pháp Có 15 Chi 127
Pháp Có 16 Chi 128
Pháp Có 17 Chi 129
Pháp Có 18 Chi 130
Pháp Có 19 Chi 131
Pháp Có 20, 22, 23, 24, 25 Chi 132
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.