Tỳ Khưu Chánh Minh

Tỳ Khưu Chánh Minh

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Lời nói đầu: Quy Trình Tâm Pháp 1
Lời giới thiệu Đại Cương Vi Diệu Pháp và Tâm 2
1. Lời nói đầu: Minh Sát Diễn Giải 3
Bài 1: Tâm và tâm sở hợp đồng (Cittacetasikasaṅgaha) 4
Lời nói đầu: Đến bờ kia 5
Bài 1: Tâm Lộ (Cittavīthi) 6
Đại cương Vi Diệu Pháp vấn đáp 7
1. Ba vipallāsa (đảo ngược) 8
Bài 2: Ba Thời - Ba Tánh - Bốn Giống 9
Phần 1: Tổng quát về Ba-la-mật 10
Bài 2: Ngũ Môn Tâm Lộ (Pañcadvāracittavīthi) 11
Tâm vấn đáp 12
2. Ba Maññanā (ảo tưởng) 13
Bài 3: Thọ hợp đồng (Vedanāsaṅgaha) 14
Phần 2: Tổng quát về Ba-la-mật 15
Bài 3: Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn (Cakkhudvārātimahantārammaṇa) 16
3. Hai abhinivesa (khuynh hướng) 17
Bài 4: Nhân hợp đồng (Hetusaṅgaha) 18
Phần 3: Tổng Quát Về Ba-La-Mật 19
Bài 5: Sự hợp đồng (Kiccasaṅgaha) 20
4. Hai Bhūmi (cõi) 21
Phần 4: Tổng Quát Về Ba-La-Mật 22
Bài 6: Môn hợp đồng (Dvārasaṅgaha) 23
5. Hai Gati (sự luân chuyển) 24
Phần 5: Bồ tát hạnh (Bodhisattacariya) 25
Bài 7: Cảnh hợp đồng (Ārammaṇasaṅgaha) 26
6. Hai Sacca (sự thật) 27
Phần 6: Bồ Tát Hạnh (Bodhisattacariya) 28
Bài 8: Vật hợp đồng (Vatthusaṅgaha) 29
7. Các danh pháp (nāmadhammā) 30
8. Sắc pháp (Rūpadhammā) 31
9. Các nhân (hetu) 32
10. Hai Abhiññā (thắng trí) 33
11. Ba Pariññā (hoàn hảo) 34
12. Giảng rộng về Diễn tiến hoàn hảo (Tīraṇa Pariññā) 35
13. Pahāna Pariññā (diệt trừ hoàn hảo) 36
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.