Tỳ Khưu Hộ Pháp

Tỳ Khưu Hộ Pháp

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định 1
Samatha: Thiền Định 2
Định nghĩa bhāvanā: Pháp hành thiền 3
Giới thiệu quyển Pháp Hành Thiền Định 4
Giới thiệu quyển Ba La Mật (Phần 3) 5
Giới thiệu Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Pāramī) Phần 2 6
Giới thiệu Quyển Ba La Mật (Phần 1) 7
Giới thiệu quyển Phước Thiện 8
Giới thiệu quyển Nghiệp và Quả của Nghiệp 9
5. Ý Môn Lộ Trình Tâm Đơn Thuần 10
4. Nhĩ Môn Lộ Trình Tâm 11
3. Ý Môn Lộ Trình Tâm - Nhãn Môn Lộ Trình Tâm 12
2. Đối Tượng Của Pháp-Hành Thiền Tuệ 13
1. Định Nghĩa Vipassanā 14
Giới thiệu quyển Tám Sự Tích Phật Lực 15
Lời nói đầu Quyển Pháp Hành Giới 16
Giới thiệu quyển Quy Y Tam Bảo (Tisaraṇa) 17
Lời Nói Đầu Quyển Pháp Hành Thiền Tuệ 18
Lời nói đầu Quyển Tam Bảo 19
4. Phần cuối: Tâm Từ 20
1. Lời giới thiệu và mở đầu: Tâm Từ 21
Hiếu Nghĩa - Tỳ Khưu Hộ Pháp 22
Hạnh phúc an lành - Tỳ Khưu Hộ Pháp 23
Pháp Hạnh Tinh Tấn Ba-La-Mật (Vīriyapāramī) 24
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 25
Pāramī: Pháp hạnh ba la mật nghĩa là gì? 26
Tìm hiểu Phước Thiện (Puñña Kusala) 27
Bài kinh dạy về Nghiệp 28
Sự Tích Phật Lực Thứ Nhất: Đức Bồ Tát Toàn Thắng Ác Ma Thiên 29
Pháp Hành Giới trong Phật Giáo 30
Ý Nghĩa 9 Ân Đức Phật Bảo (Buddhaguṇa) 31
Ba ngôi cao cả, ý nghĩa Buddha 32
2. Đề mục niệm rải Tâm Từ 33
Pháp Hạnh Nhẫn Nại Ba-La-Mật (Khantipāramī) 34
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Trung (Paññā Upapāramī) 35
Bodhisatta: Đức Bồ tát 36
Phước Thiện Bố Thí (Dānakusala) 37
Nghiệp và phân loại về Nghiệp 38
Sự Tích Phật Lực Thứ Nhì: Đức Phật Cảm Thắng Dạ Xoa Ālavaka 39
Ngũ giới là thường giới 40
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhất: Arahaṃ Itipi so Bhagavā Arahaṃ 41
Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác 42
3. Quả báu của Tâm Từ 43
Pháp Hạnh Chân Thật Ba-La-Mật (Saccapāramī) 44
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Thượng (Paññāparamatthapāramī) 45
Pháp Hạnh Bố Thí Ba-La-Mật 46
Phước Thiện Giữ Giới (Sīlakusala) 47
Phân loại và giảng giải về phận sự của mỗi Nghiệp 48
Sự Tích Phật Lực Thứ Ba: Đức Phật Cảm Thắng Voi Nālāgiri 49
Giảng giải điều giới tránh xa sự sát sinh 50
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhì: Sammāsambuddho Itipi so Bhagavā Sammāsambuddho 51
Đức Phật Gotama 52
Pháp Hạnh Phát Nguyện Ba-La-Mật (Adhiṭṭhānapāramī ) 53
Đoạn kết quyển Pháp hạnh Ba-la-mật (Phần 2) 54
Pháp Hạnh Giữ Giới Ba-La-Mật (Sīlapāramī) 55
Phước Thiện Hành Thiền (Bhāvanākusala) 56
Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự 57
Sự Tích Phật Lực Thứ Tư: Đức Phật Cảm Hóa Angulimāla 58
Giảng giải điều giới tránh xa sự trộm cắp 59
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ ba: Vijjācaraṇasampanno 60
Đức Bồ tát Chánh Đẳng Giác Sumedha - Bậc đại Trí 61
Pháp Hạnh Tâm Từ Ba-La-Mật (Mettāpāramī) 62
Pháp Hạnh Xuất Gia Ba-La-Mật (Nekkhammapāramī) 63
Phước Thiện Cung Kính (Apacāyanakusala) 64
Giải thích 4 loại Nghiệp cho quả theo thời gian 65
Sự Tích Phật Lực Thứ Năm: Đức Phật Thắng Nàng Cincāmānavikā 66
Giảng giải điều giới tránh xa sự tà dâm 67
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tư: Sugato Itipi so Bhagavā Sugato 68
Pháp Hạnh Tâm Xả Ba-La-Mật (Upekkhāpāramī) 69
Đoạn kết quyển Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Phần 1) 70
Phước Thiện Hỗ Trợ (Veyyāvaccakusala) 71
Tóm lược các nghiệp và quả của các nghiệp 72
Sự Tích Phật Lực Thứ Sáu: Đức Phật Cảm Thắng Bà La Môn Saccaka 73
Giảng giải điều giới tránh xa sự nói dối 74
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ năm: Lokavidū Itipi so Bhagavā Lokavidū 75
Đức Bồ Tát đản sinh (624 TCN Trước Công Nguyên)  76
Đoạn kết Quyển Pháp Hạnh Ba-la-mật (Phần 3) 77
Phước Thiện Hồi Hướng (Pattidānakusala) 78
Đoạn kết quyển Nghiệp và Quả Của Nghiệp 79
Sự Tích Phật Lực Thứ Bảy: Đức Phật Cho Phép Đại Đức Mahāmoggallāna Thu Phục Rồng Chúa Nandopananda 80
Giảng giải điều giới tránh xa uống rượu, bia và các chất say 81
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ sáu: Anuttaro purisadammasārathi 82
32 Tướng tốt của Đức Bồ tát kiếp chót 83
Phước thiện hoan hỷ (Pattānumodanākusala) 84
Sự Tích Phật Lực Thứ Tám: Đức Phật Cảm Thắng Phạm Thiên Baka 85
Tính chất của Ngũ Giới 86
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ bảy: Satthā devamanussānaṃ 87
Cuộc đời Đức Bồ tát Thái tử Siddhattha 88
Phước thiện Nghe Pháp (Dhammassavana) 89
Quả Của Nghiệp (Kammaphala) 90
Giải thích 4 tính chất phạm ngũ giới 91
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tám: Buddho Itipi so Bhagavā Buddho 92
Đức Bồ tát Siddhattha chứng đắc tam minh 93
Phước Thiện thuyết pháp (Dhammadesanā) 94
Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp ngũ giới 95
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ chín: Bhagavā Itipi so Bhagavā Bhagavā 96
45 Hạ (Vassa) của Đức Phật Gotama 97
Phước thiện Chánh Kiến (Diṭṭhijukamma) 98
Những tích liên quan đến mỗi giới 99
Ý nghĩa 9 ân đức Pháp Bảo (Dhammaguṇa) 100
Những ngày tháng cuối cùng của Đức Phật 101
10 Phước thiện gom lại thành ba nhóm phước thiện 102
Ngũ giới là pháp hạnh phúc an lành 103
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhất: Svākkhāto Bhagavatā dhammo 104
Nghiệp và quả của nghiệp của Đức Phật Gotama 105
Phước thiện và quả báu của Phước Thiện 106
Ngũ giới hành phạm hạnh (Brahmacariya Pañcasīla) 107
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhì: Sandiṭṭhiko dhammo 108
Đức Phật với cây Đại Bồ đề 109
Bản tóm lược tam-nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp 110
Bát Giới Ājīvaṭṭhamakasīla 111
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ ba: Akāliko dhammo 112
Đức Phật Độc Giác (Paccekabuddha) 113
Con người trong cõi Nam thiện bộ châu 114
Giảng giải điều giới nói lời chia rẻ 115
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ tư: Ehipassiko Dhammo 116
Bậc Thánh Thanh văn giác (Sāvakabuddha) 117
Đoạn kết Quyển Phước Thiện 118
Giảng giải điều giới nói lời thô tục 119
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ năm: Opaneyyiko Dhammo 120
Thỉnh Đức Bồ Tát Giáng Thế 121
Giảng giải điều giới nói lời vô ích 122
Ân Đức Pháp Bảo thứ sáu: Paccattaṃ Veditabbo Viññūhi Dhammo 123
Bài Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta) 124
Điều giới tránh xa cách sống tà mạng 125
Ân đức Tăng Bảo (Saṃghaguṇa) 126
Tìm hiểu bài Kinh Chuyển Pháp Luân 127
Nhận xét về ngũ giới và bát giới Ājīvaṭṭhamakasīla 128
Ân Đức Tăng Bảo thứ nhất: Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 129
Kinh Trạng Thái Vô Ngã 130
Bát Giới Uposathasīla 131
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ nhì: Ujuppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 132
Phật Giáo (Buddhasāsana) 133
Quả báu của Bát giới Ariya Uposathasīla 134
Ân Đức Tăng Bảo thứ ba: Ñāyappaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 135
Tam Tạng Pāḷi (Tipiṭakapāḷi) 136
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và thọ trì bát giới Uposathasīla 137
Ân Đức Tăng Bảo thứ tư: Sāmīcippaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 138
Kết Tập Tam Tạng Pāḷi 139
Giảng giải điều giới hành dâm 140
Ân Đức Tăng Bảo thứ năm: Āhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 141
Tipiṭaka - Aṭṭhakathā - Ṭīkā - Anuṭīkā 142
Giảng giải điều giới dùng vật thực phi thời 143
Ân Đức Tăng Bảo thứ sáu: Pāhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 144
Pháp Học, Pháp Hành, Pháp Thành và sự suy thoái của Phật Giáo 145
Giảng giải điều giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn... 146
Ân-đức Tăng-bảo Thứ Bảy: Dakkhiṇeyyo Bhagavato Sāvakasaṃgho 147
Đức Tăng Saṃgha 148
Giảng giải điều giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp 149
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ tám: Añjalikaraṇīyo Bhagavato sāvakasaṃgho 150
Ý nghĩa Tam Bảo (Ratana) 151
Giới cấm và giới hành 152
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ chín: Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa Bhagavato sāvakasaṃgho 153
Tam Bảo (Ratanattaya) 154
Cửu Giới Uposathasīla 155
Phương pháp và quả báu niệm ân đức Tăng bảo 156
Hướng dẫn cách phát âm mẫu tự Pāḷi 157
Thập Giới Của Người Tại Gia (Dasasīla) 158
Sự lợi ích niệm ân Đức Tam bảo 159
Giới bị chấm dứt và giới không bị chấm dứt (Pariyantasīla và Apariyantasīla) 160
Quả báu đặc biệt niệm ân Đức Tam bảo 161
Phân tích 4 tính chất của giới 162
Đức tin trong sạch nơi ngôi cao cả 163
Ba pháp hành trong Phật giáo 164
Đức tin nơi Tam bảo và quả báu 165
Tìm hiểu Nghiệp và Quả Của Nghiệp 166
Đức tin vững chắc nơi Tam bảo 167
Quả khổ của ác nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 168
Người cúng dường đến Đức Phật, quy y Nhị Bảo, Quy Y Tam Bảo đầu tiên 169
Quả an lạc của đại thiện nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 170
Bậc thiện trí biết rõ Đức Phật mới quy y Tam bảo 171
Pháp hành giới làm nền tảng các thiện pháp 172
Nơi nương nhờ 173
Giới Bậc Sa di (Sāmaṇera) 174
Nguyên nhân quy y Tam bảo 175
Giới Bậc Tỳ Khưu (Bhikkhu) 176
Quy y Tam bảo có 2 phép chính 177
Bố thí cầu nguyện 178
Quả báu của quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới 179
Tầm quan trọng của giới 180
Thọ phép quy y Tam bảo thời xưa và thời nay 181
Cách thành tựu phép quy y Tam-bảo 182
Thai nhi và trẻ em thọ phép quy y Tam bảo 183
Lợi ích của phép quy y Tam bảo 184
Địa vị cận sự nam, cận sự nữ trong Phật giáo 185
Lễ xin thọ phép quy y Tam bảo (Tisaranagamana) 186
Quả báu của phép quy y Tam bảo 187
Năng lực phước thiện của phép quy y Tam bảo 188
Các pháp hỗ trợ phép quy y tam bảo 189
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 190
Phật giáo Nguyên thủy tại Việt nam 191
Hướng dẫn thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 192
Người thiện trí quy y Tam bảo 193
Ân Đức Thầy (Ācariyaguṇa) 194
Tám dòng phước thiện 195
Đoạn kết quyển Quy Y Tam Bảo 196
Phần Phụ Lục Cách Phát Âm Mẫu Tự Pāḷi 197
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.