Tỳ Khưu Hộ Pháp

Tỳ Khưu Hộ Pháp

Nội dung

Bài đăng số Trang số
22. Đối Tượng Tứ Niệm Xứ (phần tiếp theo) 1
21. Đối Tượng Tứ Niệm Xứ         2
20. Pháp Hành Tứ Niệm Xứ (Pháp Hành Thiền Tuệ) 3
19. Quan Hệ Nhân Quả của Tam Tuệ Luân 4
18. Tìm Hiểu Thật Tánh của Tứ Thánh Đế 5
17. Giảng Giải về Tâm, Phận Sự, Đối Tượng 6
16. Ba Pháp Che Phủ 3 Trạng Thái Chung 7
15. Phương Pháp Diệt Vô Minh 8
14. Pháp Che Án Ba Trạng Thái Chung 9
1. Lời nói đầu 10
13. Quan Niệm Vô Thường, Khổ, Vô Ngã Theo Đời 11
12. Chánh kiến thiền tuệ không làm khổ mình, khổ người 12
11. Phiền não nương nhờ nơi sắc pháp, danh pháp 13
10. Sắc Pháp Phát Sinh Do Nương Nhờ Danh Pháp 14
9. Phân Biệt Sắc Pháp Danh Pháp theo Vatthurupa 15
Giới thiệu quyển Vòng Sanh Tử Luân Hồi 16
8. Sắc Pháp Danh Pháp 17
7. Nhân Duyên Phát Sanh Tâm 18
Giới thiệu quyển Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 19
6. Sự Thật Trong Đời 20
Giới thiệu quyển Pháp Hành Thiền Định 21
Giới thiệu quyển Ba La Mật (Phần 3) 22
Giới thiệu Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Pāramī) Phần 2 23
Giới thiệu Quyển Ba La Mật (Phần 1) 24
Giới thiệu quyển Phước Thiện 25
Giới thiệu quyển Nghiệp và Quả của Nghiệp 26
5. Ý Môn Lộ Trình Tâm Đơn Thuần 27
4. Nhĩ Môn Lộ Trình Tâm 28
3. Ý Môn Lộ Trình Tâm - Nhãn Môn Lộ Trình Tâm 29
2. Đối Tượng Của Pháp-Hành Thiền Tuệ 30
1. Định Nghĩa Vipassanā 31
Giới thiệu quyển Tám Sự Tích Phật Lực 32
Lời nói đầu Quyển Pháp Hành Giới 33
Giới thiệu quyển Quy Y Tam Bảo (Tisaraṇa) 34
Lời Nói Đầu Quyển Pháp Hành Thiền Tuệ 35
Lời nói đầu Quyển Tam Bảo 36
4. Phần cuối: Tâm Từ 37
1. Lời giới thiệu và mở đầu: Tâm Từ 38
Hiếu Nghĩa - Tỳ Khưu Hộ Pháp 39
Hạnh phúc an lành - Tỳ Khưu Hộ Pháp 40
2. Xuất xứ của Lễ Dâng Y Kathina 41
Vòng Tử Sinh Luân Hồi (Saṃsāravaṭṭa) 42
Abhidhamma: Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 43
Định nghĩa bhāvanā: Pháp hành thiền 44
Pháp Hạnh Tinh Tấn Ba-La-Mật (Vīriyapāramī) 45
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 46
Pāramī: Pháp hạnh ba la mật nghĩa là gì? 47
Tìm hiểu Phước Thiện (Puñña Kusala) 48
Bài kinh dạy về Nghiệp 49
Sự Tích Phật Lực Thứ Nhất: Đức Bồ Tát Toàn Thắng Ác Ma Thiên 50
Pháp Hành Giới trong Phật Giáo 51
Ý Nghĩa 9 Ân Đức Phật Bảo (Buddhaguṇa) 52
Ba ngôi cao cả, ý nghĩa Buddha 53
2. Đề mục niệm rải Tâm Từ 54
3. Đức Phật cho phép Chư Tăng thọ y kathina 55
Tìm hiểu paṭisandhicitta, bhavaṅgacitta, cuticitta 56
Akusalacitta: Bất Thiện Tâm 57
Samatha: Thiền Định 58
Pháp Hạnh Nhẫn Nại Ba-La-Mật (Khantipāramī) 59
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Trung (Paññā Upapāramī) 60
Bodhisatta: Đức Bồ tát 61
Phước Thiện Bố Thí (Dānakusala) 62
Nghiệp và phân loại về Nghiệp 63
Sự Tích Phật Lực Thứ Nhì: Đức Phật Cảm Thắng Dạ Xoa Ālavaka 64
Ngũ giới là thường giới 65
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhất: Arahaṃ Itipi so Bhagavā Arahaṃ 66
Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác 67
3. Quả báu của Tâm Từ 68
4. Y Kathina không thành tựu và thành tựu 69
Cuticitta và paṭisandhicitta của mỗi chúng sinh 70
Dục Giới Tịnh Hảo Tâm (Kāmāvacarasobhaṇacitta) 71
Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định 72
Pháp Hạnh Chân Thật Ba-La-Mật (Saccapāramī) 73
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Thượng (Paññāparamatthapāramī) 74
Pháp Hạnh Bố Thí Ba-La-Mật 75
Phước Thiện Giữ Giới (Sīlakusala) 76
Phân loại và giảng giải về phận sự của mỗi Nghiệp 77
Sự Tích Phật Lực Thứ Ba: Đức Phật Cảm Thắng Voi Nālāgiri 78
Giảng giải điều giới tránh xa sự sát sinh 79
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhì: Sammāsambuddho Itipi so Bhagavā Sammāsambuddho 80
Đức Phật Gotama 81
5. Lễ dâng y kathina thời xưa và thời nay 82
Ba giới bốn loài 83
Ahetukacitta: Vô Nhân Tâm 84
Tính của Hành Giả 85
Pháp Hạnh Phát Nguyện Ba-La-Mật (Adhiṭṭhānapāramī ) 86
Đoạn kết quyển Pháp hạnh Ba-la-mật (Phần 2) 87
Pháp Hạnh Giữ Giới Ba-La-Mật (Sīlapāramī) 88
Phước Thiện Hành Thiền (Bhāvanākusala) 89
Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự 90
Sự Tích Phật Lực Thứ Tư: Đức Phật Cảm Hóa Angulimāla 91
Giảng giải điều giới tránh xa sự trộm cắp 92
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ ba: Vijjācaraṇasampanno 93
Đức Bồ tát Chánh Đẳng Giác Sumedha - Bậc đại Trí 94
6. Tấm y thường dùng và Tấm y kathina 95
Vòng tử sinh luân hồi (Saṃsāravaṭṭa) 96
Tâm Với Tâm Sở 97
Phân loại 40 đề mục thiền định theo cõi giới (bhūmi) 98
Pháp Hạnh Tâm Từ Ba-La-Mật (Mettāpāramī) 99
Pháp Hạnh Xuất Gia Ba-La-Mật (Nekkhammapāramī) 100
Phước Thiện Cung Kính (Apacāyanakusala) 101
Giải thích 4 loại Nghiệp cho quả theo thời gian 102
Sự Tích Phật Lực Thứ Năm: Đức Phật Thắng Nàng Cincāmānavikā 103
Giảng giải điều giới tránh xa sự tà dâm 104
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tư: Sugato Itipi so Bhagavā Sugato 105
7. Thời gian dâng y thường dùng và dâng y kathina 106
Đức Phật xuất hiện trên thế gian 107
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 108
Abhiñña: Phép Thần Thông 109
Pháp Hạnh Tâm Xả Ba-La-Mật (Upekkhāpāramī) 110
Đoạn kết quyển Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Phần 1) 111
Phước Thiện Hỗ Trợ (Veyyāvaccakusala) 112
Tóm lược các nghiệp và quả của các nghiệp 113
Sự Tích Phật Lực Thứ Sáu: Đức Phật Cảm Thắng Bà La Môn Saccaka 114
Giảng giải điều giới tránh xa sự nói dối 115
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ năm: Lokavidū Itipi so Bhagavā Lokavidū 116
Đức Bồ Tát đản sinh (624 TCN Trước Công Nguyên)  117
8. Chỗ ở được dâng y thường dùng và dâng y kathina 118
Niềm hy vọng của hàng thanh văn đệ tử 119
Ác nghiệp và quả của ác nghiệp 120
Quả của pháp hành thiền định 121
Đoạn kết Quyển Pháp Hạnh Ba-la-mật (Phần 3) 122
Phước Thiện Hồi Hướng (Pattidānakusala) 123
Đoạn kết quyển Nghiệp và Quả Của Nghiệp 124
Sự Tích Phật Lực Thứ Bảy: Đức Phật Cho Phép Đại Đức Mahāmoggallāna Thu Phục Rồng Chúa Nandopananda 125
Giảng giải điều giới tránh xa uống rượu, bia và các chất say 126
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ sáu: Anuttaro purisadammasārathi 127
32 Tướng tốt của Đức Bồ tát kiếp chót 128
9. Cách dâng y thường dùng và dâng y kathina 129
Thực hành Pháp Không Sợ Chết 130
Thiện nghiệp và quả của thiện nghiệp 131
Thực hành Pháp Hành 132
Phước thiện hoan hỷ (Pattānumodanākusala) 133
Sự Tích Phật Lực Thứ Tám: Đức Phật Cảm Thắng Phạm Thiên Baka 134
Tính chất của Ngũ Giới 135
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ bảy: Satthā devamanussānaṃ 136
Cuộc đời Đức Bồ tát Thái tử Siddhattha 137
10. Người thí chủ - Người thọ thí 138
Maraṇa: Sự tử 139
Quả của ác nghiệp và quả của đại thiện nghiệp 140
Nghi thức thọ pháp Hành Thiền 141
Phước thiện Nghe Pháp (Dhammassavana) 142
Quả Của Nghiệp (Kammaphala) 143
Giải thích 4 tính chất phạm ngũ giới 144
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tám: Buddho Itipi so Bhagavā Buddho 145
Đức Bồ tát Siddhattha chứng đắc tam minh 146
11. Quả báu của Lễ dâng y thường và Lễ dâng y kathina 147
Tâm làm chủ trong mọi nghiệp 148
3 Hạng người trong đời 149
Đoạn kết Quyển Pháp Hành Thiền Định 150
Phước Thiện thuyết pháp (Dhammadesanā) 151
Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp ngũ giới 152
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ chín: Bhagavā Itipi so Bhagavā Bhagavā 153
45 Hạ (Vassa) của Đức Phật Gotama 154
12. Bố thí của Bậc Thiện trí 155
Tích Đức vua Assaka 156
Cõi Giới Chúng sinh (Bhūmi) 157
Phước thiện Chánh Kiến (Diṭṭhijukamma) 158
Những tích liên quan đến mỗi giới 159
Ý nghĩa 9 ân đức Pháp Bảo (Dhammaguṇa) 160
Những ngày tháng cuối cùng của Đức Phật 161
13. Phần nghi lễ dâng y kathina của thí chủ 162
Chồng Vợ Với Nhau Kiếp Hiện Tại Và Kiếp Vị Lai 163
Ngăn Ác Nghiệp Không Cho Quả Tái-Sinh 164
10 Phước thiện gom lại thành ba nhóm phước thiện 165
Ngũ giới là pháp hạnh phúc an lành 166
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhất: Svākkhāto Bhagavatā dhammo 167
Nghiệp và quả của nghiệp của Đức Phật Gotama 168
14. Phần nghi thức lễ thọ y kathina của chư Tăng 169
Lễ an táng 170
Đoạn kết quyển Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 171
Phước thiện và quả báu của Phước Thiện 172
Ngũ giới hành phạm hạnh (Brahmacariya Pañcasīla) 173
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhì: Sandiṭṭhiko dhammo 174
Đức Phật với cây Đại Bồ đề 175
15. Nghi lễ trao y kathina của chư Tăng 176
Đoạn kết quyển Vòng Sinh Tử Luân Hồi 177
Bản tóm lược tam-nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp 178
Bát Giới Ājīvaṭṭhamakasīla 179
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ ba: Akāliko dhammo 180
Đức Phật Độc Giác (Paccekabuddha) 181
16. Nhận xét về Lễ dâng y kathina 182
Con người trong cõi Nam thiện bộ châu 183
Giảng giải điều giới nói lời chia rẻ 184
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ tư: Ehipassiko Dhammo 185
Bậc Thánh Thanh văn giác (Sāvakabuddha) 186
17. Đoạn kết Lễ dâng y kathina 187
Đoạn kết Quyển Phước Thiện 188
Giảng giải điều giới nói lời thô tục 189
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ năm: Opaneyyiko Dhammo 190
Thỉnh Đức Bồ Tát Giáng Thế 191
Giảng giải điều giới nói lời vô ích 192
Ân Đức Pháp Bảo thứ sáu: Paccattaṃ Veditabbo Viññūhi Dhammo 193
Bài Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta) 194
Điều giới tránh xa cách sống tà mạng 195
Ân đức Tăng Bảo (Saṃghaguṇa) 196
Tìm hiểu bài Kinh Chuyển Pháp Luân 197
Nhận xét về ngũ giới và bát giới Ājīvaṭṭhamakasīla 198
Ân Đức Tăng Bảo thứ nhất: Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 199
Kinh Trạng Thái Vô Ngã 200
Bát Giới Uposathasīla 201
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ nhì: Ujuppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 202
Phật Giáo (Buddhasāsana) 203
Quả báu của Bát giới Ariya Uposathasīla 204
Ân Đức Tăng Bảo thứ ba: Ñāyappaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 205
Tam Tạng Pāḷi (Tipiṭakapāḷi) 206
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và thọ trì bát giới Uposathasīla 207
Ân Đức Tăng Bảo thứ tư: Sāmīcippaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 208
Kết Tập Tam Tạng Pāḷi 209
Giảng giải điều giới hành dâm 210
Ân Đức Tăng Bảo thứ năm: Āhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 211
Tipiṭaka - Aṭṭhakathā - Ṭīkā - Anuṭīkā 212
Giảng giải điều giới dùng vật thực phi thời 213
Ân Đức Tăng Bảo thứ sáu: Pāhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 214
Pháp Học, Pháp Hành, Pháp Thành và sự suy thoái của Phật Giáo 215
Giảng giải điều giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn... 216
Ân-đức Tăng-bảo Thứ Bảy: Dakkhiṇeyyo Bhagavato Sāvakasaṃgho 217
Đức Tăng Saṃgha 218
Giảng giải điều giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp 219
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ tám: Añjalikaraṇīyo Bhagavato sāvakasaṃgho 220
Ý nghĩa Tam Bảo (Ratana) 221
Giới cấm và giới hành 222
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ chín: Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa Bhagavato sāvakasaṃgho 223
Tam Bảo (Ratanattaya) 224
Cửu Giới Uposathasīla 225
Phương pháp và quả báu niệm ân đức Tăng bảo 226
Hướng dẫn cách phát âm mẫu tự Pāḷi 227
Thập Giới Của Người Tại Gia (Dasasīla) 228
Sự lợi ích niệm ân Đức Tam bảo 229
Giới bị chấm dứt và giới không bị chấm dứt (Pariyantasīla và Apariyantasīla) 230
Quả báu đặc biệt niệm ân Đức Tam bảo 231
Phân tích 4 tính chất của giới 232
Đức tin trong sạch nơi ngôi cao cả 233
Ba pháp hành trong Phật giáo 234
Đức tin nơi Tam bảo và quả báu 235
Tìm hiểu Nghiệp và Quả Của Nghiệp 236
Đức tin vững chắc nơi Tam bảo 237
Quả khổ của ác nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 238
Người cúng dường đến Đức Phật, quy y Nhị Bảo, Quy Y Tam Bảo đầu tiên 239
Quả an lạc của đại thiện nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 240
Bậc thiện trí biết rõ Đức Phật mới quy y Tam bảo 241
Pháp hành giới làm nền tảng các thiện pháp 242
Nơi nương nhờ 243
Giới Bậc Sa di (Sāmaṇera) 244
Nguyên nhân quy y Tam bảo 245
Giới Bậc Tỳ Khưu (Bhikkhu) 246
Quy y Tam bảo có 2 phép chính 247
Bố thí cầu nguyện 248
Quả báu của quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới 249
Tầm quan trọng của giới 250
Thọ phép quy y Tam bảo thời xưa và thời nay 251
Cách thành tựu phép quy y Tam-bảo 252
Thai nhi và trẻ em thọ phép quy y Tam bảo 253
Lợi ích của phép quy y Tam bảo 254
Địa vị cận sự nam, cận sự nữ trong Phật giáo 255
Lễ xin thọ phép quy y Tam bảo (Tisaranagamana) 256
Quả báu của phép quy y Tam bảo 257
Năng lực phước thiện của phép quy y Tam bảo 258
Các pháp hỗ trợ phép quy y tam bảo 259
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 260
Phật giáo Nguyên thủy tại Việt nam 261
Hướng dẫn thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 262
Người thiện trí quy y Tam bảo 263
Ân Đức Thầy (Ācariyaguṇa) 264
Tám dòng phước thiện 265
Đoạn kết quyển Quy Y Tam Bảo 266
Phần Phụ Lục Cách Phát Âm Mẫu Tự Pāḷi 267
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.