Tỳ Khưu Hộ Pháp

Tỳ Khưu Hộ Pháp

Nội dung

Bài đăng số Trang số
23. Pháp Hành Tứ Niệm Xứ Hoặc Pháp Hành Thiền Tuệ 1
22. Đối Tượng Tứ Niệm Xứ (phần tiếp theo) 2
21. Đối Tượng Tứ Niệm Xứ         3
20. Pháp Hành Tứ Niệm Xứ (Pháp Hành Thiền Tuệ) 4
19. Quan Hệ Nhân Quả của Tam Tuệ Luân 5
18. Tìm Hiểu Thật Tánh của Tứ Thánh Đế 6
17. Giảng Giải về Tâm, Phận Sự, Đối Tượng 7
16. Ba Pháp Che Phủ 3 Trạng Thái Chung 8
15. Phương Pháp Diệt Vô Minh 9
14. Pháp Che Án Ba Trạng Thái Chung 10
1. Lời nói đầu 11
13. Quan Niệm Vô Thường, Khổ, Vô Ngã Theo Đời 12
12. Chánh kiến thiền tuệ không làm khổ mình, khổ người 13
11. Phiền não nương nhờ nơi sắc pháp, danh pháp 14
10. Sắc Pháp Phát Sinh Do Nương Nhờ Danh Pháp 15
9. Phân Biệt Sắc Pháp Danh Pháp theo Vatthurupa 16
Giới thiệu quyển Vòng Sanh Tử Luân Hồi 17
8. Sắc Pháp Danh Pháp 18
7. Nhân Duyên Phát Sanh Tâm 19
Giới thiệu quyển Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 20
6. Sự Thật Trong Đời 21
Giới thiệu quyển Pháp Hành Thiền Định 22
Giới thiệu quyển Ba La Mật (Phần 3) 23
Giới thiệu Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Pāramī) Phần 2 24
Giới thiệu Quyển Ba La Mật (Phần 1) 25
Giới thiệu quyển Phước Thiện 26
Giới thiệu quyển Nghiệp và Quả của Nghiệp 27
5. Ý Môn Lộ Trình Tâm Đơn Thuần 28
4. Nhĩ Môn Lộ Trình Tâm 29
3. Ý Môn Lộ Trình Tâm - Nhãn Môn Lộ Trình Tâm 30
2. Đối Tượng Của Pháp-Hành Thiền Tuệ 31
1. Định Nghĩa Vipassanā 32
Giới thiệu quyển Tám Sự Tích Phật Lực 33
Lời nói đầu Quyển Pháp Hành Giới 34
Giới thiệu quyển Quy Y Tam Bảo (Tisaraṇa) 35
Lời Nói Đầu Quyển Pháp Hành Thiền Tuệ 36
Lời nói đầu Quyển Tam Bảo 37
4. Phần cuối: Tâm Từ 38
1. Lời giới thiệu và mở đầu: Tâm Từ 39
Hiếu Nghĩa - Tỳ Khưu Hộ Pháp 40
Hạnh phúc an lành - Tỳ Khưu Hộ Pháp 41
2. Xuất xứ của Lễ Dâng Y Kathina 42
Vòng Tử Sinh Luân Hồi (Saṃsāravaṭṭa) 43
Abhidhamma: Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 44
Định nghĩa bhāvanā: Pháp hành thiền 45
Pháp Hạnh Tinh Tấn Ba-La-Mật (Vīriyapāramī) 46
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 47
Pāramī: Pháp hạnh ba la mật nghĩa là gì? 48
Tìm hiểu Phước Thiện (Puñña Kusala) 49
Bài kinh dạy về Nghiệp 50
Sự Tích Phật Lực Thứ Nhất: Đức Bồ Tát Toàn Thắng Ác Ma Thiên 51
Pháp Hành Giới trong Phật Giáo 52
Ý Nghĩa 9 Ân Đức Phật Bảo (Buddhaguṇa) 53
Ba ngôi cao cả, ý nghĩa Buddha 54
2. Đề mục niệm rải Tâm Từ 55
3. Đức Phật cho phép Chư Tăng thọ y kathina 56
Tìm hiểu paṭisandhicitta, bhavaṅgacitta, cuticitta 57
Akusalacitta: Bất Thiện Tâm 58
Samatha: Thiền Định 59
Pháp Hạnh Nhẫn Nại Ba-La-Mật (Khantipāramī) 60
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Trung (Paññā Upapāramī) 61
Bodhisatta: Đức Bồ tát 62
Phước Thiện Bố Thí (Dānakusala) 63
Nghiệp và phân loại về Nghiệp 64
Sự Tích Phật Lực Thứ Nhì: Đức Phật Cảm Thắng Dạ Xoa Ālavaka 65
Ngũ giới là thường giới 66
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhất: Arahaṃ Itipi so Bhagavā Arahaṃ 67
Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác 68
3. Quả báu của Tâm Từ 69
4. Y Kathina không thành tựu và thành tựu 70
Cuticitta và paṭisandhicitta của mỗi chúng sinh 71
Dục Giới Tịnh Hảo Tâm (Kāmāvacarasobhaṇacitta) 72
Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định 73
Pháp Hạnh Chân Thật Ba-La-Mật (Saccapāramī) 74
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Thượng (Paññāparamatthapāramī) 75
Pháp Hạnh Bố Thí Ba-La-Mật 76
Phước Thiện Giữ Giới (Sīlakusala) 77
Phân loại và giảng giải về phận sự của mỗi Nghiệp 78
Sự Tích Phật Lực Thứ Ba: Đức Phật Cảm Thắng Voi Nālāgiri 79
Giảng giải điều giới tránh xa sự sát sinh 80
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhì: Sammāsambuddho Itipi so Bhagavā Sammāsambuddho 81
Đức Phật Gotama 82
5. Lễ dâng y kathina thời xưa và thời nay 83
Ba giới bốn loài 84
Ahetukacitta: Vô Nhân Tâm 85
Tính của Hành Giả 86
Pháp Hạnh Phát Nguyện Ba-La-Mật (Adhiṭṭhānapāramī ) 87
Đoạn kết quyển Pháp hạnh Ba-la-mật (Phần 2) 88
Pháp Hạnh Giữ Giới Ba-La-Mật (Sīlapāramī) 89
Phước Thiện Hành Thiền (Bhāvanākusala) 90
Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự 91
Sự Tích Phật Lực Thứ Tư: Đức Phật Cảm Hóa Angulimāla 92
Giảng giải điều giới tránh xa sự trộm cắp 93
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ ba: Vijjācaraṇasampanno 94
Đức Bồ tát Chánh Đẳng Giác Sumedha - Bậc đại Trí 95
6. Tấm y thường dùng và Tấm y kathina 96
Vòng tử sinh luân hồi (Saṃsāravaṭṭa) 97
Tâm Với Tâm Sở 98
Phân loại 40 đề mục thiền định theo cõi giới (bhūmi) 99
Pháp Hạnh Tâm Từ Ba-La-Mật (Mettāpāramī) 100
Pháp Hạnh Xuất Gia Ba-La-Mật (Nekkhammapāramī) 101
Phước Thiện Cung Kính (Apacāyanakusala) 102
Giải thích 4 loại Nghiệp cho quả theo thời gian 103
Sự Tích Phật Lực Thứ Năm: Đức Phật Thắng Nàng Cincāmānavikā 104
Giảng giải điều giới tránh xa sự tà dâm 105
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tư: Sugato Itipi so Bhagavā Sugato 106
7. Thời gian dâng y thường dùng và dâng y kathina 107
Đức Phật xuất hiện trên thế gian 108
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 109
Abhiñña: Phép Thần Thông 110
Pháp Hạnh Tâm Xả Ba-La-Mật (Upekkhāpāramī) 111
Đoạn kết quyển Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Phần 1) 112
Phước Thiện Hỗ Trợ (Veyyāvaccakusala) 113
Tóm lược các nghiệp và quả của các nghiệp 114
Sự Tích Phật Lực Thứ Sáu: Đức Phật Cảm Thắng Bà La Môn Saccaka 115
Giảng giải điều giới tránh xa sự nói dối 116
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ năm: Lokavidū Itipi so Bhagavā Lokavidū 117
Đức Bồ Tát đản sinh (624 TCN Trước Công Nguyên)  118
8. Chỗ ở được dâng y thường dùng và dâng y kathina 119
Niềm hy vọng của hàng thanh văn đệ tử 120
Ác nghiệp và quả của ác nghiệp 121
Quả của pháp hành thiền định 122
Đoạn kết Quyển Pháp Hạnh Ba-la-mật (Phần 3) 123
Phước Thiện Hồi Hướng (Pattidānakusala) 124
Đoạn kết quyển Nghiệp và Quả Của Nghiệp 125
Sự Tích Phật Lực Thứ Bảy: Đức Phật Cho Phép Đại Đức Mahāmoggallāna Thu Phục Rồng Chúa Nandopananda 126
Giảng giải điều giới tránh xa uống rượu, bia và các chất say 127
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ sáu: Anuttaro purisadammasārathi 128
32 Tướng tốt của Đức Bồ tát kiếp chót 129
9. Cách dâng y thường dùng và dâng y kathina 130
Thực hành Pháp Không Sợ Chết 131
Thiện nghiệp và quả của thiện nghiệp 132
Thực hành Pháp Hành 133
Phước thiện hoan hỷ (Pattānumodanākusala) 134
Sự Tích Phật Lực Thứ Tám: Đức Phật Cảm Thắng Phạm Thiên Baka 135
Tính chất của Ngũ Giới 136
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ bảy: Satthā devamanussānaṃ 137
Cuộc đời Đức Bồ tát Thái tử Siddhattha 138
10. Người thí chủ - Người thọ thí 139
Maraṇa: Sự tử 140
Quả của ác nghiệp và quả của đại thiện nghiệp 141
Nghi thức thọ pháp Hành Thiền 142
Phước thiện Nghe Pháp (Dhammassavana) 143
Quả Của Nghiệp (Kammaphala) 144
Giải thích 4 tính chất phạm ngũ giới 145
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tám: Buddho Itipi so Bhagavā Buddho 146
Đức Bồ tát Siddhattha chứng đắc tam minh 147
11. Quả báu của Lễ dâng y thường và Lễ dâng y kathina 148
Tâm làm chủ trong mọi nghiệp 149
3 Hạng người trong đời 150
Đoạn kết Quyển Pháp Hành Thiền Định 151
Phước Thiện thuyết pháp (Dhammadesanā) 152
Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp ngũ giới 153
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ chín: Bhagavā Itipi so Bhagavā Bhagavā 154
45 Hạ (Vassa) của Đức Phật Gotama 155
12. Bố thí của Bậc Thiện trí 156
Tích Đức vua Assaka 157
Cõi Giới Chúng sinh (Bhūmi) 158
Phước thiện Chánh Kiến (Diṭṭhijukamma) 159
Những tích liên quan đến mỗi giới 160
Ý nghĩa 9 ân đức Pháp Bảo (Dhammaguṇa) 161
Những ngày tháng cuối cùng của Đức Phật 162
13. Phần nghi lễ dâng y kathina của thí chủ 163
Chồng Vợ Với Nhau Kiếp Hiện Tại Và Kiếp Vị Lai 164
Ngăn Ác Nghiệp Không Cho Quả Tái-Sinh 165
10 Phước thiện gom lại thành ba nhóm phước thiện 166
Ngũ giới là pháp hạnh phúc an lành 167
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhất: Svākkhāto Bhagavatā dhammo 168
Nghiệp và quả của nghiệp của Đức Phật Gotama 169
14. Phần nghi thức lễ thọ y kathina của chư Tăng 170
Lễ an táng 171
Đoạn kết quyển Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 172
Phước thiện và quả báu của Phước Thiện 173
Ngũ giới hành phạm hạnh (Brahmacariya Pañcasīla) 174
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhì: Sandiṭṭhiko dhammo 175
Đức Phật với cây Đại Bồ đề 176
15. Nghi lễ trao y kathina của chư Tăng 177
Đoạn kết quyển Vòng Sinh Tử Luân Hồi 178
Bản tóm lược tam-nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp 179
Bát Giới Ājīvaṭṭhamakasīla 180
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ ba: Akāliko dhammo 181
Đức Phật Độc Giác (Paccekabuddha) 182
16. Nhận xét về Lễ dâng y kathina 183
Con người trong cõi Nam thiện bộ châu 184
Giảng giải điều giới nói lời chia rẻ 185
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ tư: Ehipassiko Dhammo 186
Bậc Thánh Thanh văn giác (Sāvakabuddha) 187
17. Đoạn kết Lễ dâng y kathina 188
Đoạn kết Quyển Phước Thiện 189
Giảng giải điều giới nói lời thô tục 190
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ năm: Opaneyyiko Dhammo 191
Thỉnh Đức Bồ Tát Giáng Thế 192
Giảng giải điều giới nói lời vô ích 193
Ân Đức Pháp Bảo thứ sáu: Paccattaṃ Veditabbo Viññūhi Dhammo 194
Bài Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta) 195
Điều giới tránh xa cách sống tà mạng 196
Ân đức Tăng Bảo (Saṃghaguṇa) 197
Tìm hiểu bài Kinh Chuyển Pháp Luân 198
Nhận xét về ngũ giới và bát giới Ājīvaṭṭhamakasīla 199
Ân Đức Tăng Bảo thứ nhất: Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 200
Kinh Trạng Thái Vô Ngã 201
Bát Giới Uposathasīla 202
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ nhì: Ujuppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 203
Phật Giáo (Buddhasāsana) 204
Quả báu của Bát giới Ariya Uposathasīla 205
Ân Đức Tăng Bảo thứ ba: Ñāyappaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 206
Tam Tạng Pāḷi (Tipiṭakapāḷi) 207
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và thọ trì bát giới Uposathasīla 208
Ân Đức Tăng Bảo thứ tư: Sāmīcippaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 209
Kết Tập Tam Tạng Pāḷi 210
Giảng giải điều giới hành dâm 211
Ân Đức Tăng Bảo thứ năm: Āhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 212
Tipiṭaka - Aṭṭhakathā - Ṭīkā - Anuṭīkā 213
Giảng giải điều giới dùng vật thực phi thời 214
Ân Đức Tăng Bảo thứ sáu: Pāhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 215
Pháp Học, Pháp Hành, Pháp Thành và sự suy thoái của Phật Giáo 216
Giảng giải điều giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn... 217
Ân-đức Tăng-bảo Thứ Bảy: Dakkhiṇeyyo Bhagavato Sāvakasaṃgho 218
Đức Tăng Saṃgha 219
Giảng giải điều giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp 220
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ tám: Añjalikaraṇīyo Bhagavato sāvakasaṃgho 221
Ý nghĩa Tam Bảo (Ratana) 222
Giới cấm và giới hành 223
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ chín: Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa Bhagavato sāvakasaṃgho 224
Tam Bảo (Ratanattaya) 225
Cửu Giới Uposathasīla 226
Phương pháp và quả báu niệm ân đức Tăng bảo 227
Hướng dẫn cách phát âm mẫu tự Pāḷi 228
Thập Giới Của Người Tại Gia (Dasasīla) 229
Sự lợi ích niệm ân Đức Tam bảo 230
Giới bị chấm dứt và giới không bị chấm dứt (Pariyantasīla và Apariyantasīla) 231
Quả báu đặc biệt niệm ân Đức Tam bảo 232
Phân tích 4 tính chất của giới 233
Đức tin trong sạch nơi ngôi cao cả 234
Ba pháp hành trong Phật giáo 235
Đức tin nơi Tam bảo và quả báu 236
Tìm hiểu Nghiệp và Quả Của Nghiệp 237
Đức tin vững chắc nơi Tam bảo 238
Quả khổ của ác nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 239
Người cúng dường đến Đức Phật, quy y Nhị Bảo, Quy Y Tam Bảo đầu tiên 240
Quả an lạc của đại thiện nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 241
Bậc thiện trí biết rõ Đức Phật mới quy y Tam bảo 242
Pháp hành giới làm nền tảng các thiện pháp 243
Nơi nương nhờ 244
Giới Bậc Sa di (Sāmaṇera) 245
Nguyên nhân quy y Tam bảo 246
Giới Bậc Tỳ Khưu (Bhikkhu) 247
Quy y Tam bảo có 2 phép chính 248
Bố thí cầu nguyện 249
Quả báu của quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới 250
Tầm quan trọng của giới 251
Thọ phép quy y Tam bảo thời xưa và thời nay 252
Cách thành tựu phép quy y Tam-bảo 253
Thai nhi và trẻ em thọ phép quy y Tam bảo 254
Lợi ích của phép quy y Tam bảo 255
Địa vị cận sự nam, cận sự nữ trong Phật giáo 256
Lễ xin thọ phép quy y Tam bảo (Tisaranagamana) 257
Quả báu của phép quy y Tam bảo 258
Năng lực phước thiện của phép quy y Tam bảo 259
Các pháp hỗ trợ phép quy y tam bảo 260
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 261
Phật giáo Nguyên thủy tại Việt nam 262
Hướng dẫn thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 263
Người thiện trí quy y Tam bảo 264
Ân Đức Thầy (Ācariyaguṇa) 265
Tám dòng phước thiện 266
Đoạn kết quyển Quy Y Tam Bảo 267
Phần Phụ Lục Cách Phát Âm Mẫu Tự Pāḷi 268
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.