Uddānagāthā - Bài Kệ Tóm Tắt

Uddānagāthā - Bài Kệ Tóm Tắt

  SUTTANTAPIṬAKE KHUDDAKANIKĀYE
  TẠNG KINH - TIỂU BỘ

  CARIYĀPIṬAKA PĀḶI
  HẠNH TẠNG

  Lời tiếng Việt: Tỳ khưu Indacanda

   

  UDDĀNA GĀTHĀ - BÀI KỆ TÓM TẮT

  ***

  363. Yudhañjayo somanasso ayoghara bhisenaca
  soṇanando mūgapakkho kapirājā saccasavhayo.

  363. Chuyện Yudhañjaya, chuyện Somanassa, chuyện Ayoghara (ngôi nhà sắt), và chuyện Bhisa, chuyện Soṇa và Nanda, chuyện Mūgapakkha (Temiya), chuyện con khỉ chúa, và chuyện vị (đạo sĩ) tên Sacca.

  364. Vaṭṭako maccharājā ca kaṇhadīpāyano isi
  sutasomo puna āsiṃ sāmoca ekarājahu
  upekkhā pāramī āsi iti vuttaṃ mahesinā.

  364. Chuyện chim cút con, và chuyện vua cá, chuyện ẩn sĩ Kaṇhadīpāyana, lại nữa ta đã là Sutasoma, Sāma, và Ekarājā, và đã có sự toàn hảo về hành xả; như thế đã được thuyết giảng bởi vị Đại Ẩn Sĩ.

  365. Evaṃ bahuvidhiṃ dukkhaṃ sampatti ca bahuvidhā
  bhavā bhave anubhavitvā patto sambodhimuttamaṃ.

  365. Sau khi kinh nghiệm khổ đau dưới nhiều hình thức và thành công với nhiều thể loại ở lần tái sanh này đến lần tái sanh khác như thế, ta đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng.

  366. Datvā dātabbakaṃ dānaṃ sīlaṃ pūretvā asesato
  nekkhamme pāramiṃ gantvā patto sambodhimuttamaṃ.

  366. Sau khi bố thí những gì cần được bố thí, sau khi làm viên mãn giới hạnh không thiếu sót, sau khi đạt đến sự toàn hảo về xuất ly, ta đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng.

  367. Paṇḍite paripucchitvā viriyaṃ katvāna muttamaṃ.
  khantiyā pāramiṃ gantvā patto sambodhi muttamaṃ.

  367. Sau khi đã vấn hỏi các bậc hiền trí, sau khi đã thể hiện sự tinh tấn tối thượng, sau khi đã đạt đến sự toàn hảo về nhẫn nại, ta đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng.

  368. Katvā daḷhamadhiṭṭhānaṃ saccavāvānurakkhiya
  mettāya pāramiṃ gantvā patto sambodhimuttamaṃ.

  368. Sau khi đã thực hành sự quyết định vững chắc, sau khi đã hộ trì lời nói chân thật, sau khi đã đạt đến sự toàn hảo về từ ái, ta đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng.

  369. Lābhālābhe yasāyase sammānanāvamānane
  sabbattha samako hutvā patto sambādhi muttamaṃ.

  369. Ðối với lợi lộc và không lợi lộc, đối với danh thơm và tiếng xấu, đối với sự kính trọng và chê bai, sau khi đã là bình đẳng trong mọi trường hợp, ta đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng.

  370. Kosajjaṃ bhayato disvā viriyārambhañca khemato
  āraddhaviriyā hotha esā buddhānusāsanī.

  370. Sau khi thấy được sự biếng nhác là nguy hiểm và việc khởi sự tinh tấn là an toàn, hãy nỗ lực tinh tấn; đây là lời giáo huấn của chư Phật.

  371. Vivādaṃ bhayato disvā avivādañca khemato
  samaggā sakhilā hotha esā buddhānusāsanī.

  371. Sau khi thấy được sự tranh cãi là nguy hiểm và sự không tranh cãi là an toàn, hãy hợp nhất, thân thiện; đây là lời giáo huấn của chư Phật.

  372. Sau khi thấy được sự dễ duôi là nguy hiểm và sự không dễ duôi là an toàn, hãy tu tập đạo lộ tám chi phần; đây là lời giáo huấn của chư Phật. [33]

  Yudhañjayavaggo tatiyo.
  Phẩm Yudhañjaya là thứ ba.

  --ooOoo--

  Itthaṃ sudaṃ bhagavā attano pubbacariyaṃ sambhāvayamāno
  buddhāpadāniyaṃ nāma dhammapariyāyaṃ abhāsitthāti.

  Ở đây, trong khi trình bày về phẩm hạnh quá khứ của bản thân, đức Thế Tôn đã thuyết giảng về bản thể của Giáo Pháp có tên là Buddhāpadāniyaṃ. [34]

  Cariyāpiṭakapāḷi samattā.
  Hạnh Tạng được đầy đủ.

  --ooOoo--

  [33] Câu kệ 372 không có ở Tạng Tích Lan, nhưng được thấy ở Tạng Thái, Miến Điện, Anh:

  Pamādaṃ bhayato disvā, appamādañca khemato
  bhāvethaṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ esā buddhānusāsanī
  .

  [34] Buddhāpadāniyaṃ là đề tài được thuyết giảng, là đề tài được trình bày có liên quan đến công hạnh khó làm thuộc thời xa xưa nghĩa là việc làm quá khứ của chư Phật, CpA. 335.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.