Uppattānuppattivāra: Phần Sanh Bất Sanh

Uppattānuppattivāra: Phần Sanh Bất Sanh

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ - THERAVĀDA
  ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

  VIBHAṄGA
  BỘ PHÂN TÍCH

  Dịch giả:
  Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự
  Santakicca Mahā Thera

   

  PHẦN SANH BẤT SANH (UPPATTĀNUPPATTIVĀRA)

  [1087] TRONG DỤC GIỚI (KĀMADHĀTU) CÓ BAO NHIÊU UẨN?... (TRÙNG)... CÓ BAO NHIÊU TÂM?

  Trong Dục giới có năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, ba đế, hai mươi hai quyền, chín nhân, bốn thực, bảy xúc, bảy thọ, bảy tưởng, bảy tư, bảy tâm.

  Ở ÐÂY, NĂM UẨN TRONG DỤC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là sắc uẩn... (trùng)... thức uẩn. Ðây gọi là năm uẩn trong Dục giới.

  Ở ÐÂY, MƯỜI HAI XỨ TRONG DỤC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là nhãn xứ, sắc xứ... (trùng)... ý xứ, pháp xứ. Ðây gọi là mười hai xứ trong dục giới.

  Ở ÐÂY, MƯỜI TÁM GIỚI TRONG DỤC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới... (trùng)... ý giới, pháp giới, ý thức giới. Ðây gọi là mười tám giới trong dục giới.

  Ở ÐÂY, BA ÐẾ TRONG DỤC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là khổ đế, tập đế, đạo đế. Ðây gọi là ba đế trong dục giới.

  Ở ÐÂY, HAI MƯƠI HAI QUYỀN TRONG DỤC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là nhãn quyền... (trùng)... cụ tri quyền. Ðây gọi là hai mươi hai quyền trong Dục giới.

  Ở ÐÂY, CHÍN NHÂN TRONG DỤC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là ba thiện nhân, ba bất thiện nhân, ba vô ký nhân. Ðây gọi là chín nhân trong Dục giới.

  Ở ÐÂY, BỐN THỰC TRONG DỤC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Ðây là bốn thực trong dục giới.

  Ở ÐÂY, BẢY XÚC TRONG DỤC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là nhãn xúc... (trùng)... ý thức giới xúc. Ðây gọi là bảy xúc trong dục giới.

  Ở ÐÂY, BẢY THỌ... BẢY TƯỞNG... BẢY TƯ... BẢY TÂM TRONG DỤC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là nhãn thức... (trùng)... ý giới, ý thức giới. Ðây gọi là bảy tâm trong dục giới.

  [1088] TRONG SẮC GIỚI CÓ BAO NHIÊU UẨN... (TRÙNG)... CÓ BAO NHIÊU TÂM?

  Trong sắc giới có năm uẩn, sáu xứ, chín giới, ba đế, mười bốn quyền, tám nhân, ba thực, bốn xúc, bốn thọ, bốn tưởng, bốn tư, bốn tâm.

  Ở ÐÂY, NĂM UẨN TRONG SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là sắc uẩn... (trùng)... thức uẩn. Ðây gọi là năm uẩn trong sắc giới.

  Ở ÐÂY, SÁU XỨ TRONG SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, ý xứ, pháp xứ. Ðây gọi là sáu xứ trong sắc giới.

  Ở ÐÂY, CHÍN GIỚI TRONG SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Ðây gọi là chín giới trong sắc giới.

  Ở ÐÂY, BA ÐẾ TRONG SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là khổ đế, tập đế, đạo đế. Ðây gọi là ba đế trong sắc giới.

  Ở ÐÂY, MƯỜI BỐN QUYỀN TRONG SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là nhãn quyền, nhĩ quyền, ý quyền, mạng quyền, hỷ quyền, xả quyền, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, tri vị tri quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền. Ðây gọi là mười bốn quyền trong sắc giới.

  Ở ÐÂY, TÁM NHÂN TRONG SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là ba nhân thiện, hai nhân bất thiện, ba nhân vô ký?

  BA NHÂN THIỆN ẤY LÀ GÌ?

  Tức là vô tham thiện nhân, vô sân thiện nhân, vô si thiện nhân. Ðây là ba thiện nhân.

  HAI BẤT THIỆN NHÂN ẤY LÀ GÌ?

  Tức là tham bất thiện nhân, si bất thiện nhân. Ðây là hai nhân bất thiện.

  BA NHÂN VÔ KÝ ẤY LÀ GÌ?

  Là vô tham, vô sân, vô si thuộc quả của thiện pháp hay trong pháp vô ký tố đây là ba nhân vô ký. Những nhân nầy gọi là tám nhân trong sắc giới.

  Ở ÐÂY, BA THỰC TRONG SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Ðây gọi là ba thực trong sắc giới.

  Ở ÐÂY, BỐN XÚC TRONG SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là nhãn xúc, nhĩ xúc, ý giới xúc, ý thức giới xúc. Ðây gọi là bốn xúc trong sắc giới.

  Ở ÐÂY, BỐN THỌ... BỐN TƯỞNG... BỐN TƯ... BỐN TÂM TRONG SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là nhãn thứ, nhĩ thức, ý giới, ý thức giới. Ðây là bôn tâm trong sắc giới.

  [1089] TRONG VÔ SẮC GIỚI CÓ BAO NHIÊU UẨN... (TRÙNG)... CÓ BAO NHIÊU TÂM?

  Trong vô sắc giới có bốn uẩn, hai xứ, hai giới, ba đế, mười một quyền, tám nhân, ba thực, một xúc, một thọ, một tưởng, một tư, một tâm.

  Ở ÐÂY, BỐN UẨN TRONG VÔ SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Ðây gọi là bốn uẩn trong Vô sắc giới.

  Ở ÐÂY, HAI XỨ TRONG VÔ SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là ý xứ và pháp xứ. Ðây gọi là hai xứ trong Vô sắc giới.

  Ở ÐÂY, HAI GIỚI TRONG VÔ SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là ý thức giới và pháp giới. Ðây gọi là hai giới trong Vô sắc giới.

  Ở ÐÂY, BA ÐẾ TRONG VÔ SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là khổ đế, tập đế, đạo đế. Ðây gọi là ba đế trong Vô sắc giới.

  Ở ÐÂY, MƯỜI MỘT QUYỀN TRONG VÔ SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là ý quyền, mạng quyền, xả quyền, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, tri vị tri quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền. Ðây là mười một quyền trong vô sắc giới.

  Ở ÐÂY, TÁM NHÂN TRONG VÔ SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là ba nhân thiện, hai nhân bất thiện, ba nhân vô ký. Ðây gọi là tám nhân trong vô sắc giới.

  Ở ÐÂY, BA THỰC TRONG VÔ SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là xúc thực, tư niệm thực, và thức thực. Ðây gọi là ba thực trong Vô sắc giới.

  Ở ÐÂY, MỘT XÚC TRONG VÔ SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là ý thức giới xúc. Ðây gọi là một xúc trong Vô sắc giới.

  Ở ÐÂY, MỘT THỌ... MỘT TƯỞNG... MỘT TƯ... MỘT TÂM TRONG VÔ SẮC GIỚI LÀ THẾ NÀO?

  Tức là ý thức giới. Ðây gọi là một tâm trong Vô sắc giới.

  [1090] TRONG PHÁP PHI HỆ THUỘC[1] CÓ BAO NHIÊU UẨN... (trùng)... CÓ BAO NHIÊU TÂM?

  Trong pháp phi hệ thuộc có bốn uẩn, hai xứ, hai giới, hai đế, mười hai quyền, sáu nhân, ba thực, một xúc, một thọ, một tưởng, một tư, một tâm.

  Ở ÐÂY, BỐN UẨN TRONG PHÁP PHI HỆ THUỘC LÀ THẾ NÀO?

  Tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Ðây gọi là bốn uẩn trong pháp phi hệ thuộc.

  Ở ÐÂY, HAI XỨ TRONG PHÁP PHI HỆ THUỘC LÀ THẾ NÀO?

  Tức là ý xứ và pháp xứ. Ðây gọi là hai xứ trong pháp phi hệ thuộc.

  Ở ÐÂY, HAI GIỚI TRONG PHÁP PHI HỆ THUỘC LÀ THẾ NÀO?

  Tức là ý thức giới và pháp giới. Ðây gọi là hai giới trong pháp phi hệ thuộc.

  Ở ÐÂY, HAI ÐẾ TRONG PHÁP PHI HỆ THUỘC LÀ THẾ NÀO?

  Tức là đạo đế và Diệt đế. Ðây gọi là hai đế trong pháp phi hệ thuộc.

  Ở ÐÂY, MƯỜI HAI QUYỀN TRONG PHÁP PHI HỆ THUỘC LÀ THẾ NÀO?

  Tức là ý quyền, mạng quyền, hỷ quyền, xả quyền, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, tri vị tri quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền. Ðây gọi là mười hai quyền trong pháp phi hệ thuộc.

  Ở ÐÂY, SÁU NHÂN TRONG PHÁP PHI HỆ THUỘC LÀ THẾ NÀO?

  Tức là ba thiện nhân và ba vô ký nhân.

  BA THIỆN NHÂN ẤY RA SAO?

  Tức là vô tham thiện nhân, vô sân thiện nhân, vô si thiện nhân. Ðây là ba thiện nhân.

  BA VÔ KÝ NHÂN ẤY RA SAO?

  Tức là vô tham, vô sân, vô si thuộc quả của thiện. Ðây là ba nhân vô ký. Những nhân nầy gọi là sáu nhân trong pháp phi hệ thuộc.

  Ở ÐÂY, BA THỰC TRONG PHÁP PHI HỆ THUỘC LÀ THẾ NÀO?

  Tức là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Ðây gọi là ba thực trong pháp phi hệ thuộc.

  Ở ÐÂY, MỘT XÚC TRONG PHÁP PHI HỆ THUỘC LÀ THẾ NÀO?

  Tức là ý thức giới xúc. Ðây gọi là một xúc trong pháp phi hệ thuộc.

  Ở ÐÂY, MỘT THỌ... MỘT TƯỞNG... MỘT TƯ... MỘT TÂM TRONG PHÁP PHI HỆ THUỘC LÀ THẾ NÀO?

  Tức là ý thức giới. Ðây gọi là một tâm trong pháp phi hệ thuộc.

  -oo0oo-

  [1] Apariyāpanna.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.