Vấn - Đáp

Vấn - Đáp

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Nguyên nhân nào dẫn tới sự xuất hiện (phát sinh) các bất thiện tâm? 1
Tâm sân hận là gì? Và nguyên nhân xuất hiện tâm sân? 2
Nguyên nhân nào gọi là tham tâm và yếu tố nào dẫn tới sự phát sinh tâm tham? 3
Người đời nói "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Phật giáo nhận định gì về điều này? 4
Người cư sĩ cao quý hay thấp hèn dựa trên những đặc điểm nào? 5
Như thế nào mới được gọi là hàng Sa-Môn? Người tu hành không chơn chánh có quả tái sanh ra sao? 6
Tôi nghe nói các vị Sư không được chạm vào người Nữ. Giả sử, trên đường gặp một người nữ bị tai nạn, không lẽ bỏ qua? 7
Tu là thực tập điều chi? 8
Cớ tại sao tạo phước thiện lấy pháp chân chánh làm chủ thì không sai lầm, hối hận? 9
Hạng Bà la môn mà Phật nhắc tới khác gì với hạng Ba la môn trong đạo Bà la môn? 10
Cớ sao người hiền lại khổ còn người ác lại được sung sướng? 11
Nguyên nhân nào xuất hiện niềm tin nơi nhân quả? 12
Tiếng vi diệu pháp được dịch như thế nào? Ý nghĩa ra sao? 13
Tại sao người nào dốt rồi khoe mình dốt lại gọi là tự cao? 14
Yếu tố nào giúp cho quả báu phát sanh trong vòng 7 ngày sau khi làm bố thí? 15
Có trường hợp ngoại lệ nào khi xảy ra mà không tạo nghiệp hay không? 16
Ác nghiệp hay đại thiện nghiệp như thế nào mới trở thành vô hiệu quả nghiệp? 17
Vì sao năng lực trổ quả của nghiệp khác nhau trong 3 khoảng thời gian: ngay trong hiện tại, trong kiếp sau và từ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót? 18
Có mấy nguyên nhân chết? Có mấy nguyên nhân sát hại? Và có mấy điều kiện cấu thành tội sát hại? 19
Có bao nhiêu cách trộm cắp? Và dựa vào đâu xác định rằng phạm tội trộm cắp? 20
Có bao nhiêu cách nói dối? Và những phạm tội nói dối bao gồm những yếu tố nào? 21
Căn cứ vào những yếu tố nào mà nói rằng người đó phạm tội nói lời chia rẽ? 22
Có người cho rằng "Tôi chửi vậy chứ không có ý gì hết". Làm sao biết được người đó phạm tội thô tục? 23
Có bao nhiêu loại tà kiến cố định? Vì sao Ngũ Nghiệp đại tội lại nghẹ hơn ác nghiệp tà kiến cố định? 24
Tà kiến phát sanh do nguyên nhân nào? 25
Thập thiện Nghiệp (10 loại phước thiện) chia làm mấy nhóm? 26
Tạo phước thiện như thế nào là nhân để trở thành người Tam nhân (vô tham, vô sân, vô si) bậc cao? 27
Trường hợp không tác ý trong sạch lúc bố thí thì có cách nào để làm phát sinh đại thiện nghiệp trở lại không? 28
Sự tác ý (suy tư) của người làm phước thiện có trí và không có trí có kết quả khác nhau như thế nào? 29
Có điều kiện nào cản trở hay thúc đẩy Nghiệp tốt hoặc Nghiệp xấu trổ quả không? 30
Phật giáo có ghi nhận ở đời có sự bất công, không công bằng không? 31
Đức Phật có chỉ dạy người thiện trí bố thí như thế nào để mang lại lớn ích lớn lao nhất không? 32
Người bố thí và người nhận cần phải có những yếu tố nào để phước thiện trổ quả tột đỉnh không? 33
Có bao nhiêu trường hợp bố thí giữa người bố thí và người nhận bố thí? 34
Sự tác ý (suy tư) trước và sau khi bố thí, thì sự tác ý nào quan trọng hơn đưa đến sự thành tựu của phước thiện bố thí? 35
Người thiện trí tạo phước thiện có gì khác so với người khác? 36
Người tự sát có phạm giới sát sanh không? 37
Dùng rượu thuốc để điều trị bệnh có phạm giới không? 38
Vì sao phạm giới uống rượu, bia và các chất say lại có khả năng phạm tất cả bốn giới còn lại? 39
Được sanh làm người khó đến mức nào? 40
Đức Phật khái niệm như thế nào là người Thiện và người Ác? 41
Nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ có hậu quả như thế nào? 42
Điều kiện nào để lời cầu nguyện trở thành sự thật? 43
Làm phước, nguyện như thế nào để thành Phước Báu Giải Thoát? 44
Ác nghiệp của Tỳ Khưu không tu hành chân chánh lại nhận vật thực của người cư sĩ thọ dụng là gì? 45
Vấn đề người tốt, người ác phần đông ở đời ai cũng hiểu. Nhưng trong Phật giáo thì người tốt, người ác có sự khác nhau không? 46
Biết cung kính người khác là tốt. Vậy có bao nhiêu loại cung kính và bao nhiêu hạng đáng được cung kính? 47
Phước của người có nhiều tiền của không tự tay bố thí và phước của người làm bố thí giúp nhưng tự tay làm trực tiếp thì có phước khác nhau như thế nào? 48
Khi làm phước thiện rồi chia phước cho các chúng sanh khác. Mình có hết phước không? 49
Điều kiện nào để hồi hướng phước báu đến người quá vãng (đã mất) được thành tựu? 50
Nghe giáo pháp được ích lợi (có quả báu) như thế nào? 51
Người học Phật có mấy hạng? Và có tích truyện nào nói về ác quả của người biết giáo pháp mà cố tình thuyết sai để hưởng lợi lộc không? 52
Tôi biết là "Y Pháp Bất Y Nhân", nhưng "Y Pháp" phải dựa vào đâu để phân biệt được đâu là chánh pháp chân chánh? 53
Yếu tố nào làm phát sanh Chánh Kiến trong đời? Và có bao nhiêu loại chánh kiến trong Phật Giáo? 54
Làm thế nào để làm tăng trưởng Phước Thiện Chánh Kiến? 55
Có bao nhiêu loại Tà Kiến? Trong thế gian người cư sĩ phàm nhân vẫn còn có tà kiến, vậy những tà kiến này có ảnh hưởng đến các phước thiện khác hay không? 56
Tại sao con người trong cõi nam thiện bộ châu (địa cầu) mới có khả năng giác ngộ? 57
Đường đi của các Đức Bồ Tát trong sự luân hồi khác người thường như thế nào? 58
Tại sao có những đứa bé vừa sinh ra đã có những khả năng đặc biệt xuất chúng hay còn gọi là Thiên Tài? 59
Phật giáo giải thích như thế nào về câu nói "cần cù bù thông minh"? 60
Phật giáo có chỉ dẫn vua chúa cách vận hành một quốc gia không? 61
Phật giáo có chỉ cách phân biệt được người bạn tốt không? 62
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.