Vi diệu pháp là gì? Và có ý nghĩa như thế nào?

Vi diệu pháp là gì? Và có ý nghĩa như thế nào?

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA
  -----

  VI DIỆU PHÁP VẤN ĐÁP TÓM TẮT
  (PRASNĀ ABHIDHAMMA)

  Dịch giả

  Trưởng Lão Hòa Thượng Hộ Tông
  (Vaṅsarakkhita Mahāthera)

   

  PRASNĀ ABHIDHAMMA

  Vấn: Abhidhamma dịch như thế nào?

  Đáp: Abhidhamma dịch là “pháp có sự tiến hoá”, “pháp hiệp theo điều phân biệt”, “pháp nên cúng dường”, “pháp không lẫn lộn”, “pháp vi diệu”.

  “Pháp có sự tiến hoá” là khi hành giả niệm chơn chánh rồi sẽ phát tâm bác ái rãi đến các phương hướng làm cho thiền định nảy nở lên được; hành giả sẽ được thọ sanh trong cõi Phạm thiên. “Pháp hợp theo điều phân biệt” là pháp hằng có cái tướng giải thích cho thấy rõ các trạng thái, nhứt là năm cảnh giới(1). “Pháp nên cúng dường” là tất cả pháp ấy đáng cúng dường, vì là pháp hữu học (sikkhadharma), pháp vô học (asikkhadharma) và là pháp xuất thế (lokuttaradharma). “Pháp không lẫn lộn” là pháp không hỗn hợp theo trạng thái, nhứt là xúc và thọ (phassa, vedanā). “Pháp vi diệu” là pháp mà Đức Phật đã thuyết bằng cách tinh vi cực điểm là: mahaggatadharma(2), appamānadharma(3), và lokuttara dharma(4).

  Vấn: Ý nghĩa của Pháp vi diệu (abhidharma) có mấy?

  Đáp: Có bốn là: tâm vương (citta), tâm sở (citasika), sắc (rūpa), và Niết-bàn (Nibbāna).

  -oo0oo-

  (1) Ngũ dục.
  (2) Thiền định pháp.
  (3) Vô lượng pháp.
  (4) Xuất thế.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.