Vì sao phạm giới uống rượu, bia và các chất say lại có khả năng phạm tất cả bốn giới còn lại?

Vì sao phạm giới uống rượu, bia và các chất say lại có khả năng phạm tất cả bốn giới còn lại?

  Vấn: Uống rượu, bia và các chất say thuộc về ác-nghiệp nào trong 10 ác-nghiệp?

  Đáp: 10 ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi thân, khẩu, ý:

  - Thân ác-nghiệp gọi thân hành-ác có 3 loại:

  1- Ác-nghiệp sát-sinh.

  2- Ác-nghiệp trộm-cắp.

  3- Ác-nghiệp tà-dâm.

  - Khẩu ác-nghiệp gọi khẩu nói-ác có 4 loại:

  1- Ác-nghiệp nói-dối.

  2- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ.

  3- Ác-nghiệp nói lời thô tục.

  4- Ác-nghiệp nói lời vô ích.

  - Ý ác-nghiệp gọi ý nghĩ ác có 3 loại:

  1- Ác-nghiệp nghĩ tham lam của người khác.

  2- Ác-nghiệp nghĩ thù hận người khác.

  3- Ác-nghiệp nghĩ tà-kiến thấy sai chấp lầm.

  Uống rượu, bia và các chất say là 1 điều-giới cấm trong ngũ-giới, bát-giới Uposathasīla, cửu-giới uposathasīla v.v... mà trong 10 ác-nghiệp này, uống rượu và các chất say không có tên gọi ác-nghiệp riêng biệt như những ác-nghiệp khác.

  Vì sao vậy?

  Uống rượu, bia và các chất say chắc chắn thuộc về ác-nghiệp, nhưng ác-nghiệp này có tính chất bất định, nên không có tên gọi ác-nghiệp riêng biệt.

  Ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say này tùy thuộc vào ác-nghiệp nào mà nó liên quan, thì nó có tên gọi chung với ác-nghiệp ấy.

  Xét trong những trường hợp sau:

  * Trường hợp người nào phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say để thoả mãn cơn thèm muốn thưởng thức vị của rượu, bia hoặc chất say, rồi say túy lúy, hoàn toàn không còn biết mình, nằm ngủ cho đến khi tỉnh say.

  Như vậy, người ấy phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp này được ghép vào ác-nghiệp tà-dâm.

  Trong điều-giới tà-dâm có danh từ kāmesumicchācāra là hành bất chánh trong ngũ-dục nghĩa là hành-dâm bất chánh với người không phải là vợ, là chồng của mình.

  Ngũ-dục là sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục.

  - Người phạm điều-giới tà-dâm để thoả mãn tâm tham muốn thưởng thức ngũ-dục trong thân của người khác.

  - Người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say để thỏa mãn cơn thèm muốn, thưởng thức vị, hương của chất rượu, bia hoặc chất say, cũng như người phạm điều-giới tà-dâm để thoả mãn tâm tham muốn, thưởng thức ngũ-dục trong thân của người khác, tạo ác-nghiệp tà-dâm. Cho nên, 2 điều-giới này có đối-tượng tương tự với nhau.

  Vì vậy, người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp này được ghép chung vào ác-nghiệp tà-dâm.

  * Trường hợp một người vốn có tính hay nhút nhát, biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, không dám làm mọi ác-nghiệp. Khi người ấy uống rượu, bia hoặc chất say vào, phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say. Chất rượu, bia hoặc chất say kích thích tâm tham, tâm sân, tâm si, người ấy không còn tự chủ, trở nên người hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh không còn biết hổ-thẹn tội- lỗi, không còn biết ghê-sợ tội-lỗi, dám tạo 10 ác-nghiệp.

  Nếu người nào phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, rồi say mê không còn tự chủ, không biết hổ- thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, hung hăng, dám liều lĩnh tạo ác-nghiệp nào, người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say này được ghép chung với ác-nghiệp ấy.

  * Nếu như người nào phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người hung hăng dám liều lĩnh tạo ác-nghiệp sát-sinh, người ấy phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ấy được ghép chung với ác-nghiệp sát-sinh.

  Tương tự như vậy:

  * Nếu người nào phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám tạo ác- nghiệp trộm-cắp, người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ấy được ghép chung với ác-nghiệp trộm-cắp.

  * Nếu người nào phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám tạo ác- nghiệp tà-dâm, người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ấy được ghép chung với ác-nghiệp tà-dâm.

  * Nếu người nào phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám tạo ác- nghiệp nói-dối, người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ấy được ghép chung với ác-nghiệp nói-dối.

  * Nếu người nào phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám tạo ác- nghiệp nói lời chia rẽ, người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ấy được ghép chung với ác-nghiệp nói lời chia rẽ.

  * Nếu người nào phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám tạo ác- nghiệp nói lời thô-tục (chửi rủa, mắng nhiếc), người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ấy được ghép chung với ác- nghiệp nói lời thô-tục.

  * Nếu người nào phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám tạo ác- nghiệp nói lời vô ích, người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp này được ghép chung với ác-nghiệp nói lời vô ích.

  * Nếu người nào phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám nghĩ tham lam của cải của người khác, người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác- nghiệp này được ghép chung với ác-nghiệp tham lam của cải của người khác.

  * Nếu người nào phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám nghĩ thù oán người khác, người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác-nghiệp ấy được ghép chung với ác-nghiệp thù oán người khác.

  * Nếu người nào phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám phát sinh tà- kiến thấy sai chấp lầm, người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp thì ác- nghiệp ấy được ghép chung với ác-nghiệp tà-kiến thấy sai chấp lầm.

  Vì vậy, phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say là nhân tạo 10 ác-nghiệp. Cho nên, phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say tạo ác-nghiệp thuộc về ác-nghiệp bất-định, nên không chế định ra ác-nghiệp riêng biệt.

  Thật vậy, Ngài Trưởng-lão Ānanda (lớp người hậu sinh) biên soạn bộ Mūlaṭīkā giảng giải về ác-nghiệp của người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say rằng:

  “Tassa sabhāgattena micchācāre, upakārakattena dasasu pi kammapathesu anuppaveso hoti.”

  Nếu người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp này được ghép chung vào ác-nghiệp tà-dâm, bởi vì điều-giới này có đối tượng tương tự như điều-giới tà-dâm. Và người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác- nghiệp thì ác-nghiệp này cũng được ghép chung vào trong 10 ác-nghiệp, bởi vì phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say này là nhân tạo 10 ác-nghiệp.

  Trích: Giảng giải điều giới uống rượu, bia và các chất say; Quyển Pháp Hành Giới; Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.