Vibhaṅgapāḷi: Bộ Pháp Phân Tích

Vibhaṅgapāḷi: Bộ Pháp Phân Tích

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Giới thiệu Bộ Vibhaṅga (Bộ Phân Tích) 1
Suttantabhājanīyam: Phân theo Kinh 2
Suttantavibhājanīyaṃ: Phân tích theo Kinh 3
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 4
Suttantabhājanīyam: Phân theo Kinh 5
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 6
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 7
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 8
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 9
Suttantabhājanīyam: Phân theo Kinh 10
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 11
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 12
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 13
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 14
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 15
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 16
Suttantabhājanīyam: Phân tích theo Kinh 17
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 18
Abhidhammabhājanīyam: Phân theo vi diệu pháp 19
Suttantabhājanīyam: Phân tích theo Kinh 20
Mātikā: Mẫu đề 21
Xiển Minh 22
Đầu đề 23
Sabbasangāhikavāra: Phần Hàm Tận Yếu Hiệp 24
Trích cú từ điển 25
Lời tựa và giới thiệu 26
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 27
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 28
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 29
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 30
Abhidhammamātikā: Mẫu đề Vi Diệu Pháp 31
Abhidhammabhājanīyam: Phân theo Vi Diệu Pháp 32
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 33
Abhidhamma Bhājanīyaṃ: Phân theo Vi Diệu Pháp 34
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 35
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 36
Abhidhammabhājanīyam: Phân tích theo Vi Diệu Pháp 37
Abhidhammabhājanīyam: Phân theo Vi Diệu Pháp 38
Xiển minh 39
Uppattānuppattivāra: Phần Sanh Bất Sanh 40
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 41
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 42
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 43
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 44
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 45
Panhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 46
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 47
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 48
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 49
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 50
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 51
Pariyāpannāpariyāpannavāra: Phần quan hệ bất quan hệ 52
Vijjamānāvijjamānavāra: Phần hiển lộ bất hiển lộ 53
Bhummantaravāra: Phần địa vực 54
Uppādakamma - Āyuppamānavāra: Phần nghiệp sanh và lượng tuổi thọ 55
Abhiññeyyādivāro: Pháp cần thắng tri 56
Ārammanavāra: Phần cảnh 57
Diṭṭhādivāro: Phần bị thấy 58
Mẫu đề Tam 59
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.