Vippayuttena sampayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng theo bất tương ưng

Vippayuttena sampayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng theo bất tương ưng

  THERAVĀDA
  ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

  BỘ CHẤT NGỮ
  DHĀTUKATHĀ

  Dịch giả:
  Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự
  Santakicca Mahā Thera

   

  XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG THEO BẤT TƯƠNG ƯNG (VIPPAYUTTENA SAMPAYUTTAPADANIDDESO)

  [313] - Những pháp nào bất tương ưng với sắc uẩn, những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Không có!

  [314] - Những pháp nào bất tương ưng với thọ uẩn ...
  Những pháp nào bất tương ưng với tưởng uẩn ...
  Những pháp nào bất tương ưng với hành uẩn ...
  Những pháp nào bất tương ưng với thức uẩn ... trùng ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tranh ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô tranh, những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Không có!

  DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG THEO BẤT TƯƠNG ƯNG.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.