Vippayuttena vippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu bất tương ưng theo bất tương ưng

Vippayuttena vippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu bất tương ưng theo bất tương ưng

  THERAVĀDA
  ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

  BỘ CHẤT NGỮ
  DHĀTUKATHĀ

  Dịch giả:
  Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự
  Santakicca Mahā Thera

   

  XIỂN MINH CÂU BẤT TƯƠNG ƯNG THEO BẤT TƯƠNG ƯNG (VIPPAYUTTENA VIPPAYUTTAPADANIDDESO)

  [349] - Những pháp nào bất tương ưng với sắc uẩn, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Những pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [350] - Những pháp nào bất tương ưng với thọ uẩn ...
  Những pháp nào bất tương ưng với tưởng uẩn ...
  Những pháp nào bất tương ưng với hành uẩn ...
  Những pháp nào bất tương ưng với thức uẩn ...
  Những pháp nào bất tương ưng với ý xứ, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [351] - Những pháp nào bất tương ưng với thọ xứ ... trùng ...
  Những pháp nào bất tương ưng với xúc xứ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với nhãn giới ... trùng ...
  Những pháp nào bất tương ưng với xúc giới, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [352] - Những pháp nào bất tương ưng với nhãn thức giới ... trùng ...
  Những pháp nào bất tương ưng với ý giới ...
  Những pháp nào bất tương ưng với ý thức giới ...
  Những pháp nào bất tương ưng với tập đế ...
  Những pháp nào bất tương ưng với đạo đế, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [353] - Những pháp nào bất tương ưng với tập đế ...
  Những pháp nào bất tương ưng với nhãn quyền ... trùng ...
  Những pháp nào bất tương ưng với thân quyền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với nữ quyền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với nam quyền, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [354] - Những pháp nào bất tương ưng với ý quyền, các pháp mà bất tương ưng với pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [355] - Những pháp nào bất tương ưng với lạc quyền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với khổ quyền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với hỷ quyền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với ưu quyền, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [356] - Những pháp nào bất tương ưng với xả quyền, các pháp mà bất tương ưng với pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười một giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [357] - Những pháp nào bất tương ưng với tín quyền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với tấn quyền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với niệm quyền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với định quyền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với tuệ quyền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với tri vị tri quyền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với tri dĩ tri quyền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với tri cụ tri quyền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với vô minh ...
  Những pháp nào bất tương ưng với hành do duyên vô minh, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [358] - Những pháp nào bất tương ưng với thức do duyên hành ...
  Những pháp nào bất tương ưng với xúc do duyên lục nhập ...
  Những pháp nào bất tương ưng với thọ do duyên xúc, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [359] - Những pháp nào bất tương ưng với ái do duyên thọ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với thủ do duyên ái ...
  Những pháp nào bất tương ưng với nghiệp hữu do duyên thủ, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [360] - Những pháp nào bất tương ưng với sắc hữu do duyên thủ, các pháp mà bất tương ưng với pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được ba giới.

  [361] - Những pháp nào bất tương ưng với vô tưởng hữu ...
  Những pháp nào bất tương ưng với nhất uẩn hữu ...
  Những pháp nào bất tương ưng với bi ai, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [362] - Những pháp nào bất tương ưng với vô sắc hữu ...
  Những pháp nào bất tương ưng với phi tưởng phi phi tưởng hữu ...
  Những pháp nào bất tương ưng với tứ uẩn hữu ...
  Những pháp nào bất tương ưng với sầu ...
  Những pháp nào bất tương ưng với khổ...
  Những pháp nào bất tương ưng với ưu ...
  Những pháp nào bất tương ưng với ai ...
  Những pháp nào bất tương ưng với niệm xứ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với chánh cần ...
  Những pháp nào bất tương ưng với như ý túc ...
  Những pháp nào bất tương ưng với thiền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với vô lượng tâm ...
  Những pháp nào bất tương ưng với ngũ quyền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với ngũ lực ...
  Những pháp nào bất tương ưng với thất giác chi ...
  Những pháp nào bất tương ưng với bát chi thánh đạo, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [363] - Những pháp nào bất tương ưng với xúc ...
  Những pháp nào bất tương ưng với thọ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với tưởng ...
  Những pháp nào bất tương ưng với tư ...
  Những pháp nào bất tương ưng với tâm ...
  Những pháp nào bất tương ưng với tác ý, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [364] - Những pháp nào bất tương ưng với thắng giải, các pháp mà bất tương ưng với pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [365] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp thiện ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất thiện, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [366] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng lạc thọ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng khổ thọ, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [367] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ, các pháp mà bất tương ưng với pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười một giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [368] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp dị thục quả, các pháp mà bất tương ưng với pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [369] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp dị thục nhân ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp phiền toái cảnh phiền não, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [370] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi do thủ cảnh thủ, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được ba giới.

  [371] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi do thủ phi cảnh thủ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.
  [372] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tầm hữu tứ, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [373] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô tầm hữu tứ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp câu hành hỷ, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [374] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô tầm vô tứ, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được một giới.

  [375] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp câu hành lạc, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [376] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp câu hành xả, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười một giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [377] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp kiến đạo ưng trừ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp tiến đạo ưng trừ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp nhân tích tập ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp nhân tịch diệt ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp nhân hữu học ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp nhân vô học...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp đáo đại, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [378] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô lượng ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp tinh lương, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.

  [379] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh hy thiểu, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [380] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh đáo đại ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh vô lượng ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp ty hạ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp cố định phần tà ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp cố định phần chánh ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp có đạo thành cảnh ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp có đạo thành nhân ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp có đạo thành trưởng, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [381] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp bị thủ, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được năm giới.

  [382] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh quá khứ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh vị lai, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [383] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh hiện tại ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh nội phần ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh ngoại phần ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh nội ngoại phần, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.
  [384] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu kiến hữu đối chiếu ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô kiến hữu đối chiếu, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [385] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp nhân ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu nhân ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng nhân ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp nhân hữu nhân ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu nhân phi nhân ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp nhân tương ưng nhân ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng nhân phi nhân ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi nhân hữu nhân, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [386] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô duyên ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô vi ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu kiến ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu đối chiếu ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp sắc, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [387] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp siêu thế, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.

  [388] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp lậu ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng lậu ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp lậu cảnh lậu ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp lậu tương ưng lậu ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng lậu phi lậu, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [389] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi cảnh lậu ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng lậu phi lậu, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.

  [390] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp triền ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp phược ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp bộc ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp phối ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp cái ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp khinh thị ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng khinh thị ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp khinh thị cảnh khinh thị, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [391] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi cảnh khinh thị ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.

  [392] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tri cảnh ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp tâm ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp sở hữu tâm ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng tâm ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp hòa tâm ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh đồng hữu tâm...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh tùng tâm, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [393] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tri cảnh ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng tâm ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất hòa tâm ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp y sinh, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [394] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi bị thủ, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, không được giới nào.

  [395] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp thủ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp phiền não ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng phiền toái ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng phiền não ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp phiền não cảnh phiền não ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp phiền não phiền toái ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp phiền toái phi phiền não ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng phiền não phi phiền não, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [396] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi cảnh phiền não ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.

  [397] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp kiến đạo ưng trừ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp tiến đạo ưng trừ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [398] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tầm ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tứ, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [399] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô tầm ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô tứ, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được một giới.

  [400] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu hỷ ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp câu hành hỷ, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [401] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp câu hành lạc, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [402] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp câu hành xả, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười một giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [403] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi dục giới ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi hệ thuộc ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô thượng, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.

  [404] - Những pháp nào bất tương ưng với pháp sắc giới ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô sắc giới ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp dẫn xuất ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp cố định ...
  Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tranh, các pháp mà bất tương ưng với những pháp ấy thì các pháp đó bất tương ưng bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Những pháp đó bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU BẤT TƯƠNG ƯNG THEO BẤT TƯƠNG ƯNG.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.