Yamakavagga: Phẩm Song Yếu [1-20]

Yamakavagga: Phẩm Song Yếu [1-20]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  I. Yamakavagga: Phẩm Song Yếu [1-20]

  1. "Ý dẫn đầu các pháp,
  Ý làm chủ, ý tạo;
  Nếu với ý ô nhiễm,
  Nói lên hay hành động,
  Khổ não bước theo sau,
  Như xe, chân vật kéo".

  2. "Ý dẫn đầu các pháp,
  Ý làm chủ, ý tạo,
  Nếu với ý thanh tịnh,
  Nói lên hay hành động,
  An lạc bước theo sau,
  Như bóng, không rời hình".

  3. "Nó mắng tôi, đánh tôi,
  Nó thắng tôi, cướp tôi "
  Ai ôm hiềm hận ấy,
  Hận thù không thể nguôi.

  4. "Nó mắng tôi, đánh tôi,
  Nó thắng tôi, cướp tôi, "
  Không ôm hiềm hận ấy,
  Hận thù được tự nguôi.

  5. "Với hận diệt hận thù,
  Ðời này không có được.
  Không hận diệt hận thù,
  Là định luật ngàn thu ".

  6. "Người khác không hiểu biết,
  Chúng ta đây bị hại.
  Chỗ ấy, ai biết được
  Tranh luận được lắng êm."

  7. "Ai sống nhìn tịnh tướng,
  không hộ trì các căn,
  ăn uống thiếu tiết độ,
  biếng nhác, chẳng tinh cần.
  Ma uy hiếp kẻ ấy,
  như cây yếu trước gió ".

  8. "Ai sống quán bất tịnh,
  Khéo hộ trì các căn,
  ăn uống có tiết độ,
  có lòng tin, tinh cần,
  Ma không uy hiếp được,
  Như núi đá, trước gió"

  9. "Ai mặc áo cà sa,
  tâm chưa rời uế trược,
  không tự chế, không thực,
  không xứng áo cà sa [1]".

  10. "Ai rời bỏ uế trược,
  giới luật khéo nghiêm trì,
  tự chế, sống chơn thực,
  thật xứng áo cà sa."

  11. "Không chân, tưởng chân thật,
  Chân thật, thấy không chân
  Họ không đạt chân thật
  Do tà tư tà hạnh

  12 "Chân thật, biết chân thật,
  Không chân, biết không chân.
  Chúng đạt được chân thật,
  do chánh tư, chánh hạnh."

  13 "Như ngôi nhà vụng lợp,
  Mưa liền xâm nhập vào.
  Cũng vậy tâm không tu,
  Tham dục liền xâm nhập."

  14 "Như ngôi nhà khéo lợp,
  Mưa không xâm nhập vào.
  Cũng vậy tâm khéo tu,
  Tham dục không xâm nhập."

  15 "Nay sầu, đời sau sầu,
  Kẻ ác, hai đời sầu;
  Nó sầu, nó ưu não,
  Thấy nghiệp uế mình làm."

  16 "Nay vui, đời sau vui,
  Làm phước, hai đời vui.
  Người ấý vui, an vui,
  Thấy nghiệp tịnh mình làm."

  17 "Nay than, đời sau than,
  Kẻ ác, hai đời than,
  than rằng: "Ta làm ác "
  Ðọa cõi dữ, than hơn."

  18. "Nay sướng, đời sau sướng,
  Làm phước, hai đời sướng.
  Mừng rằng: "Ta làm thiện ",
  Sanh cõi lành, sướng hơn."

  19- "Nếu người nói nhiều kinh,
  Không hành trì, phóng dật;
  Như kẻ chăn bò người,
  Không phần Sa môn hạnh."

  20- "Dầu nói ít kinh điển,
  Nhưng hành pháp, tùy pháp,
  Từ bỏ tham, sân, si,
  Tỉnh giác, tâm giải thoát,
  Không chấp thủ hai đời,
  Dự phần Sa môn hạnh."

  [1] Áo màu vàng, chỉ bậc xuất gia.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.